13/Sv. 58

HR

Službeni list Europske unije

103


32005D0610


L 208/21

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 9. kolovoza 2005.

o utvrđivanju razreda reakcije na požar određenih građevnih proizvoda

(priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 2925)

(Tekst značajan za EGP)

(2005/610/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući i obzir Direktivu Vijeća 89/106/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na građevne proizvode (1), a posebno njezin članak 20. stavak 2.,

budući da:

(1)

Direktiva 89/106/EEZ predviđa da, kako bi se vodilo računa o različitim razinama zaštite građevnih objekata koje mogu prevladavati na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, je potrebno u interpretacijskim dokumentima uspostaviti razrede u vezi s ponašanjem proizvoda s obzirom na svaki ključni zahtjev. Ovi su dokumenti objavljeni kao „Komunikacija Komisije u vezi s interpretacijskim dokumentima Direktive Vijeća 89/106/EEZ” (2).

(2)

S obzirom na ključni zahtjev sigurnosti u slučaju požara, u interpretacijskom dokumentu br. 2 navodi se određeni broj međusobno povezanih mjera koje zajedno doprinose definiranju strategije sigurnosti u slučaju požara koja se u državama članicama može razvijati na različite načine.

(3)

Interpretacijski dokument br. 2 utvrđuje jednu od ovih mjera kao ograničenje stvaranja i širenja požara i dima unutar zadanog prostora tako da se ograniči potencijalni doprinos građevnih proizvoda punom razvoju požara.

(4)

Razine takvog ograničenja mogu se izraziti jedino u smislu različitih razina reakcije proizvoda na požar tijekom njihove krajnje primjene.

(5)

Putem usklađenog rješenja, donesen je sustav razreda Odlukom Komisije 2000/147/EZ od 8. veljače 2000. o provedbi Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s razredbom reakcije na požar građevnih proizvoda (3).

(6)

U slučaju određenih građevnih proizvoda, potrebno je koristiti se razredbom koja je utvrđena u Odluci 2000/147/EZ.

(7)

Reakcija na požar mnogih građevnih proizvoda i/ili materijala, u okviru razredbe predviđene u Odluci 2000/147/EZ, dobro je utvrđena i dovoljno dobro poznata nadležnim regulatornim tijelima u državama članicama tako da ona ne zahtijevaju ispitivanja ove karakteristike ponašanja.

(8)

Proizvodi se razmatraju u odnosu na njihovu krajnju primjenu, gdje je to potrebno.

(9)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnoga odbora za graditeljstvo,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Građevni proizvodi i/ili materijali koji udovoljavaju zahtjevima karakteristike ponašanja „reakcija na požar” utvrđeni su u Prilogu, bez potrebe za daljnjim ispitivanjem.

Članak 2.

Određeni razredi koje treba primijeniti na različite građevne proizvode i/ili materijale, u okviru razredbe reakcije na požar donesene u Odluci 2000/147/EZ, utvrđene su u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. kolovoza 2005.

Za Komisiju

Günter VERHEUGEN

Potpredsjednik


(1)  SL L 40, 11.2.1989., str. 12. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(3)  SL L 50, 23.2.2000., str. 14. Odluka kako je zadnje izmijenjena Odlukom 2003/632/EZ (SL L 220, 3.9.2003., str. 5.).


PRILOG

Tablica izložena u ovom Prilogu navodi građevne proizvode i/ili materijale koji udovoljavaju zahtjevima reakcije na vanjski požar bez potrebe za ispitivanjem.

Tablica 1.

RAZREDI REAKCIJE NA POŽAR ZA GLULAM (1)

Materijal

Opis proizvoda

Najmanja poprečna gustoća (2)

(kg/m3)

Najmanja ukupna debljina

(mm)

Razred (3)

Glulam

Lijepljeni laminatni drveni proizvodi u skladu s normom EN 14080.

380

40

D-s2, d0


Tablica 2.

RAZREDI REAKCIJE NA POŽAR LAMINATNIH PODNIH OBLOGA

Tip podne obloge (4)

Opis proizvoda

Najmanja gustoća

(kg/m3)

Najmanja ukupna debljina

(mm)

Razred (5)

podne obloge

Laminatne podne obloge

Laminatne podne obloge proizvedene u skladu s normom EN 13329:2000

800

6,5

EFL


Tablica 3.

RAZREDI REAKCIJE NA POŽAR ELASTIČNIH PODNIH OBLOGA

Tip podne obloge (6)

EN proizvodna norma

Najmanja masa

(g/m2)

Najveća masa

(g/m2)

Najmanja ukupna debljina

(mm)

Razred (7)

podne obloge

Obični i dekorativni linoleum

EN 548

2 300

4 900

2

EFL

Homogene i heterogene podne obloge od polivinil klorida

EN 649

2 300

3 900

1,5

EFL

Podne obloge od polivinil klorida sa slojem pjene

EN 651

1 700

5 400

2

EFL

Podne obloge od polivinil klorida s podlogom od pluta

EN 652

3 400

3 700

3,2

EFL

Proširene (obložene) podne obloge od polivinil klorida

EN 653

1 000

2 800

1,1

EFL

Polusavitljive ploče od polivinil klorida

EN 654

4 200

5 000

2

EFL

Linoleum na podlozi od pluta

EN 687

2 900

5 300

2,5

EFL

Homogene i heterogene glatke gumene podne obloge s podlogom od pjene

EN 1816

3 400

4 300

4

EFL

Homogene i heterogene glatke gumene podne obloge

EN 1817

3 000

6 000

1,8

EFL

Homogene i heterogene reljefne gumene podne obloge

EN 12199

4 600

6 700

2,5

EFL


Tablica 4.

RAZREDI REAKCIJE NA POŽAR TEKSTILNIH PODNIH OBLOGA

Tip podne obloge (8)

EN proizvodna norma

Razred (9)

podne obloge

Strojno proizvedeni sagovi od zida do zida s dlačicama i ploče od saga s dlačicama (10) ‚neotporni na vatru

En 1307

EFL

Tkane tekstilne podne obloge bez dlačica, neotporne na vatru (10)

EN 1470

EFL

Tkane tekstilne podne obloge s dlačicama, neotporne na vatru (10)

EN 13297

EFL


(1)  Primjenjuje se na sve vrste i ljepila koje pokriva proizvodna norma.

(2)  Prema uvjetima u skladu s normom EN 13238.

(3)  Razred kako je predviđen u Tablici. 1 Priloga Odluci 2000/147/EZ.

(4)  Podne obloge slobodno položene na bilo koju podlogu na bazi drveta ≥ D-s2, d0, ili bilo koju podlogu razreda A2-s1, d0.

(5)  Razred kako je predviđen u Tablici 2. Priloga Odluci 2000/147/EZ.

(6)  Podne obloge slobodno položene na bilo koju podlogu na bazi drveta ≥ D-s2, d0, ili bilo koju podlogu razreda A2-s1, d0.

(7)  Razred kako je predviđen u Tablici 2. Priloga Odluci 2000/147/EZ.

(8)  Podne obloge slobodno položene na bilo koju podlogu na bazi drveta ≥ D-s2, d0, ili bilo koju podlogu razreda A2-s1, d0.

(9)  Razred kako je predviđen u Tablici 2. Priloga Odluci 2000/147/EZ.

(10)  Tekstilne podne obloge koje imaju ukupnu masu od najviše 4 800g/m2, najveću gustoću dlačica od 1,8 mm (ISO 1766) i:

površinu od 100 % vune,

površinu od 80 % vune ili više – 20 % poliamida ili manje,

površinu od 80 % vune ili više – 20 % poliamida/poliestera ili manje,

površinu od 100 % poliamida,

površinu od 100 % polipropilena i, ako je s podlogom od SBR pjene, ukupnu masu od > 780 g/m2. Svi sagovi od polipropilena s drugim podlogama od pjene su isključeni.