13/Sv. 047

HR

Službeni list Europske unije

154


32005D0463


L 164/50

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

21.06.2005.


ODLUKA KOMISIJE

od 21. lipnja 2005.

o uspostavi mrežne skupine za razmjenu i koordinaciju informacija u vezi s koegzistencijom genetski modificiranih, konvencionalnih i ekoloških usjeva

(2005/463/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

budući da:

(1)

U svojoj Preporuci 2003/556/EZ od 23. srpnja 2003. o smjernicama za razvoj nacionalnih strategija i najboljih praksi za osiguravanje koegzistencije genetski modificiranih usjeva s konvencionalnom i ekološkom poljoprivrednom djelatnosti (1), Komisija se zauzela za pristup koji bi državama članicama prepustio razvoj i provedbu upravljačkih mjera za koegzistenciju. U tom je pogledu Komisija najavila svoj cilj olakšavanja razmjene informacija o istraživačkim projektima čija je provedba u tijeku i onima planiranima na nacionalnoj razini i na razini Zajednice.

(2)

U skladu s člankom 26.a Direktive 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom ispuštanju genetski modificiranih organizama u okoliš i o ukidanju Direktive Vijeća 90/220/EEZ (2), Komisija prikuplja i upravlja informacijama koje se temelje na istraživanjima koja se provode na nacionalnoj razini i na razini Zajednice te prati razvoj u odnosu na koegzistenciju u državama članicama.

(3)

Za ostvarenje tih zadataka, Komisija treba osnovati forum za razmjenu informacija između država članica u vezi s rezultatima znanstvenih istraživanja i najboljih istraživačkih praksi koje su razvijene u okvirima nacionalnih strategija koegzistencije. Nužno je da Komisija može organizirati sastanke radne skupine koji su otvoreni za nacionalne, i prema potrebi, za druge stručnjake.

(4)

Stoga je primjereno da se uspostavi mrežna skupina za potporu Komisiji u području koegzistencije (skraćeno COEX-NET),

ODLUČILA JE:

Članak 1.

Ovim se uspostavlja i pripaja Komisiji mrežna skupina za razmjenu i upravljanje informacijama o znanstvenim istraživanjima i najboljim istraživačkim praksama razvijenima u području koegzistencije uzgoja različitih vrsta genetski modificiranih, konvencionalnih i ekoloških usjeva, dalje u tekstu „skupina”.

Članak 2.

1.   Skupina se sastoji od nacionalnih stručnjaka koje imenuju države članice, a predsjedava joj predstavnik Komisije.

2.   Predstavnik Komisije može pozvati druge stručnjake da sudjeluju na sastancima i u radu skupine.

3.   Komisija osigurava tajničku potporu za sastanke i rad skupine.

4.   Skupina se sastaje u prostorijama Komisije, u skladu s organizacijom i terminima koje određuje Komisija.

Članak 3.

1.   Troškove sudjelovanja stručnjaka na sastancima skupine u skladu s člankom 2. nadoknađuje Komisija sukladno svojim pravilima za nadoknadu troškova putovanja, dnevnica i drugih troškova, u skladu sa stavcima 2. i 3.

2.   Stručnjaci koje imenuju države članice primaju nadoknadu za putne troškove, a stručnjaci koje poziva Komisija primaju nadoknadu za putne troškove i dnevnice.

3.   Za stručnjake koje imenuju države članice, nadoknada troškova je ograničena na jednog sudionika po državi članici.

4.   Stručnjaci ne primaju nikakvu nadoknadu za usluge koje pružaju.

Članak 4.

Stručnjaci koji sudjeluju u radu skupine moraju biti izvan industrijskog, trgovačkog, poslovnog ili bilo kojeg drugog sukoba interesa.

Članak 5.

Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 287. Ugovora, stručnjaci se obvezuju da neće otkrivati informacije koje proizlaze iz njihovog rada u skupini ako ih predstavnik Komisije obavijesti da je dotični materijal povjerljive naravi.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. lipnja 2005.

Za Komisiju

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  SL L 189, 29.7.2003., str. 36.

(2)  SL L 106, 17.4.2001., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1830/2003 (SL L 268, 18.10.2003., str. 24.).