19/Sv. 16

HR

Službeni list Europske unije

85


32005D0037


L 019/73

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 29. listopada 2004.

o osnivanju Europskog tehničkog i znanstvenog centra (ETZC) i o uređenju koordinacije tehničkih mjera za zaštitu eurokovanica od krivotvorenja

(2005/37/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 211.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2003/861/EZ od 8. prosinca 2003. o analizi i suradnji s obzirom na krivotvorene kovanice eura (1) i Odluku Vijeća 2003/862/EZ od 8. prosinca 2003. o proširenju učinka Odluke 2003/861/EZ o analizi i suradnji s obzirom na krivotvorene kovanice eura na države članice koje nisu prihvatile euro kao svoju jedinstvenu valutu (2),

budući da:

(1)

Uredba Vijeća (EZ) br. 1338/2001 od 28. lipnja 2001. o utvrđivanju mjera potrebnih za zaštitu eura od krivotvorenja (3), a posebno njezin članak 5. previđa da nacionalni centri za analizu kovanica (NCAK) svake države članice i Europski tehnički i znanstveni centar (ETZC) analiziraju i razvrstaju krivotvorene kovanice eura. Uredba Vijeća (EZ) br. 1339/2001 (4) proširuje učinke članaka 1. do 11. Uredbe (EZ) br. 1338/2001 na one države članice koje nisu usvojile eur kao svoju jedinstvenu valutu.

(2)

Od listopada 2001. ETZC privremeno obavlja svoje zadatke pri Francuskoj kovnici novca uz administrativnu podršku i vodstvo Komisije u skladu s razmjenom nota između predsjednika Vijeća i francuskog ministra financija od 28. veljače i 9. lipnja 2000.

(3)

ETZC doprinosi ostvarenju ciljeva programa „Pericles” u skladu s Odlukom Vijeća 2001/923/EZ od 17. prosinca 2001. o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljivanja za zaštitu eura od krivotvorenja (5) i Odlukom Vijeća 2001/924/EZ od 17. prosinca 2001. o proširenju učinaka Odluke o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja (Program „Periklo”) na države članice koje nisu usvojile euro kao jedinstvenu valutu (6).

(4)

Članak 1. Odluke 2003/861/EZ predviđa da Komisija osnuje ETZC i osigura njegovo funkcioniranje i koordinaciju aktivnosti nadležnih tehničkih tijela radi zaštite eurokovanica od krivotvorenja. Članak 1. Odluke 2003/862/EZ proširuje Odluku 2003/861/EZ na države članice koje nisu usvojile euro kao svoju jedinstvenu valutu.

(5)

Francuska tijela su se notom francuskog ministra financija od 6. rujna 2004. obvezala da će održavati sadašnju podjelu dotičnih troškova. Razmjena nota između člana Komisije odgovornog za borbu protiv prijevara i francuskog ministra financija o stalnoj uspostavi ETZC-a radi analize i klasifikacije krivotvorenih eurokovanica, ponovno će naglasiti načela koja proizlaze iz ETZC-ovih aktivnosti tijekom svog privremenog djelovanja pri Francuskoj kovnici novca, na temelju razmjene pisama između predsjedništva Vijeća i francuskog ministra financija od 28. veljače i 9. lipnja 2000.

(6)

Gospodarski i financijski odbor (GFO), Europsku središnju banku, Europol i nadležna nacionalna tijela trebalo bi redovito informirati o aktivnostima ETZC-a i o stanju krivotvorenja eurokovanica.

(7)

Zato bi trebalo osnovati ETZC u sklopu Komisije u Bruxellesu, priključen uz Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF).

(8)

Komisijino usklađenje mjera koje izvršavaju nadležna tehnička tijela radi zaštite eurokovanica od krivotvorenja, uključuje metode analize krivotvorenih eurokovanica, proučavanje novih primjera krivotvorenih kovanica i procjenu posljedica, razmjenu informacija o aktivnostima NCAK-ova i ETZC-a, vanjsko obavješćivanje o krivotvorenim kovanicama, otkrivanje takvih kovanica opremom za obradu kovanica i istraživanjem svakog tehničkog problema u vezi s krivotvorenih kovanica.

(9)

Ta koordinacija unutar Savjetodavnog odbora za usklađenje borbe protiv prijevara (7) zahtjeva nastavak napora skupine stručnjaka za krivotvorene kovanice koja se sastoji od odgovornih stručnjaka iz NCAK-a i ETZC-a, kojom upravlja i predsjedava Komisija, dajući redovne obavijesti GFO-u.

(10)

Kako bi se djelovalo u skladu s odlukom 2003/861/EZ i 2003/862/EZ,

ODLUČILA JE:

Članak 1.

Osniva se Europski tehnički i znanstveni centar (ETZC) u okviru Komisije u Bruxellesu, priključen OLAF-u.

Članak 2.

ETZC analizira i klasificira svaku novu vrstu krivotvorenih eurokovanica u skladu s odredbom članka 5. Uredbe (EZ) 1338/2001. Doprinosi ostvarenju ciljeva programa Pericles u skladu s člankom 4. Odluke (2001/923/EZ). Pomaže nacionalnim centrima za analizu kovanica (NCAK) i tijelima za provedbu zakona te surađuje s relevantnim tijelima pri analizi krivotvorenih eurokovanica i učvršćenju zaštite.

Članak 3.

Organizacija ETZC-a temelji se na sljedećim načelima:

Komisija može poslati članove svoga osoblja u Francusku kovnicu novca da bi koristili njihovu opremu za analizu kovanica.

Pri izvršavanju svojih funkcija ETZC će moći koristiti osoblje i opremu Francuskog nacionalnog centra za analizu kovanica i laboratorij Francuske kovnice novca u Pessacu. Francuska će tijela prioritetno staviti ETZC-u na raspolaganje odgovarajuće osoblje i opremu.

U skladu s primjenjivim financijskim propisima, dio troškova za rad ETZC-a naplatit će se iz općeg proračuna Europskih zajednica. Budući da će Francuska osigurati gore spomenuto osoblje, prostore i opremu i da će biti odgovorna za njihovo održavanje, iz proračuna Zajednice pokrit će se plaće službenika Komisije, putni troškovi i razni manji tekući troškovi.

OLAF, zajedno s Francuskom kovnicom novca, određuje pravila i upravne modalitete koji vrijede za ETZC.

Članak 4.

Komisija usklađuje aktivnosti potrebne za zaštitu eurokovanica od krivotvorenja putem redovnih sastanaka stručnjaka za krivotvorene kovanice.

Gospodarski i financijski odbor, Europska središnja banka, Europol i nadležna nacionalna tijela treba redovito obavještavati o aktivnostima ETZC-a i o stanju krivotvorenja kovanica.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. listopada 2004.

Za Komisiju

Michaele SCHREYER

Članica Komisije


(1)  SL L 325, 12.12.2003., str. 44.

(2)  SL L 325, 12.12.2003., str. 45.

(3)  SL L 181, 4.7.2001., str. 6.

(4)  SL L 181, 4.7.2001., str. 11.

(5)  SL L 339, 21.12.2001., str. 50.

(6)  SL L 339, 21.12.2001., str. 55.

(7)  Odluka Komisije 94/140/EZ-a (SL L 61, 4.3.1994., str. 27.).