04/Sv. 8

HR

Službeni list Europske unije

128


32004R1242


L 236/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1242/2004

od 28. lipnja 2004.

o odobravanju odstupanja od određenih odredaba Uredbe (EZ) br. 2371/2002 o referentnim razinama ribarskih flota

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Ugovor o pristupanju Češke Republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Poljske, Slovenije i Slovačke, a posebno njegov članak 2. stavak 3.,

uzimajući u obzir Akt o pristupanju Češke Republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Poljske, Slovenije i Slovačke, a posebno njegov članak 57.,

budući da:

(1)

Člankom 12. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2371/2002 od 20. prosinca 2002. o očuvanju i održivom iskorištavanju ribolovnih resursa u okviru zajedničke ribarstvene politike (1) utvrđuje se da se referentne razine uspostavljaju za flotu svake države članice kao zbroj ciljeva svakog segmenta Višegodišnjeg programa usmjeravanja za razdoblje od 1997. do2002.

(2)

Nove države članice nemaju ciljeve kako je navedeno u članku 12. Uredbe (EZ) br. 2371/2002.

(3)

Referente razine za nove države članice bilo je moguće uspostaviti samo u odnosu na razinu njihovih flota u trenutku njihovog pristupanja. Ali u tom slučaju, obveze prema stavcima 2. i 4. članka 11. Uredbe (EZ) br. 2371/2002 bile bi suvišne, budući da bi se te obveze preklapale s onima nastalim po ulazno/izlaznom sustavu iz članka 13. te Uredbe.

(4)

Stoga nije primjereno utvrditi referentne razine iz članka 12. Uredbe (EZ) br. 2371/2002 za nove države članice ili na njih primjenjivati stavke 2. i 4. članka 11. te Uredbe, budući da to ne bi utjecalo na upravljanje flotama novih država članica.

(5)

Zbog kratkog vremenskog razdoblja tijekom kojeg te nove države članice mogu dodijeliti pomoć za obnovu flote, nije primjereno zahtijevati smanjivanje tih flota, kako je to utvrđeno u članku 13. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 2371/2002.

(6)

U skladu s tim, novim državama članicama potrebno je dodijeliti odstupanja od odgovarajućih odredaba Uredbe (EZ) br. 2371/2002,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Zbog odstupanja, članak 11. stavci 2. i 4., članak 12. i članak 13. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 2371/2002 ne primjenjuju se na Češku Republiku, Estoniju, Cipar, Latviju, Litvu, Mađarsku, Maltu, Poljsku, Sloveniju i Slovačku.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. svibnja 2004.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 28. lipnja 2004.

Za Vijeće

Predsjednik

M. CULLEN


(1)  SL L 358, 31.12.2002., str. 59.