01/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

146


32004R0866


L 161/128

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

29.04.2004.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 866/2004

od 29. travnja 2004.

o režimu prema članku 2. Protokola br. 10 uz Akt o pristupanju

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Protokol br. 10 o Cipru uz Akt o uvjetima pristupanja Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike i prilagodbama ugovora na kojima se temelji Europska unija (1), a posebno njegov članak 2.,

uzimajući u obzir Protokol br. 3 o suverenim područjima Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske na Cipru (2) uz navedeni Akt o pristupanju, a posebno njegov članak 6.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (3),

budući da:

(1)

Europsko vijeće je opetovano naglašavalo svoju jasnu sklonost pristupanju ponovno ujedinjenog Cipra. Nažalost, još uvijek nije došlo do sveobuhvatnog rješenja. U skladu sa stavkom 12. zaključaka Europskoga vijeća u Kopenhagenu, Vijeće je 26. travnja 2004. iznijelo svoje stajalište o trenutačnoj situaciji na otoku.

(2)

Stoga je, dok se ne postigne rješenje, sukladno članku 1. stavku 1. Protokola br. 10 primjena pravne stečevine od pristupanja suspendirana u područjima Republike Cipra u kojima Vlada Republike Cipra ne izvršava stvarnu kontrolu.

(3)

Sukladno članku 2. stavku 1. Protokola br. 10, zbog te suspenzije potrebno je utvrditi uvjete pod kojima se odgovarajuće odredbe zakonodavstva EU-a primjenjuju na crtu razgraničenja između gore navedenih područja i onih područja u kojima Vlada Republike Cipra izvršava stvarnu kontrolu. Kako bi se osigurala djelotvornost tih pravila, njihova se primjena mora proširiti na granicu između područja u kojima Vlada Republike Cipra ne izvršava stvarnu kontrolu i Istočnog suverenog područja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske.

(4)

S obzirom na to da gore navedena crta razgraničenja ne predstavlja vanjsku granicu EU-a, potrebno je uspostaviti posebna pravila u vezi s prelaskom robe, usluga i osoba, a to je u prvom redu odgovornost Republike Cipra. Kako su gore navedena područja privremeno izvan carinskog i fiskalnog područja Zajednice i izvan područja slobode, pravde i sigurnosti, posebna pravila trebala bi osigurati istovjetne standarde zaštite sigurnosti EU-a u odnosu na ilegalne imigracije i prijetnje javnom redu, kao i zaštite njezinih gospodarskih interesa povezanih s kretanjem robe. Dok ne budu dostupne dostatne informacije o stanju zdravlja životinja u gore navedenim područjima, kretanje životinja i proizvoda životinjskog podrijetla bit će zabranjeno.

(5)

Člankom 3. Protokola br. 10 izričito se određuje da suspenzija primjene pravne stečevine ne isključuje mjere kojima se promiče gospodarski razvoj u gore navedenim područjima. Ovom se uredbom želi olakšati trgovinu i ostale veze između gore navedenih područja i onih područja u kojima Vlada Republike Cipra izvršava stvarnu kontrolu, istodobno osiguravajući održavanje primjerenih standarda zaštite, kako je gore navedeno.

(6)

U pogledu osoba politika Vlade Republike Cipra trenutačno dopušta prelazak crte razgraničenja svim državljanima Republike, građanima EU-a i državljanima trećih zemalja koji zakonito borave u sjevernom dijelu Cipra, kao i svim građanima EU-a i državljanima trećih zemalja koji su ušli na otok preko područja pod kontrolom Vlade.

(7)

Uzimajući u obzir legitimnu zabrinutost Vlade Republike Cipra, istodobno je potrebno omogućiti građanima EU-a ostvarivanje njihovih prava slobodnog kretanja unutar EU-a i odrediti minimalna pravila za provedbu kontrola osoba na crti razgraničenja i osigurati njezin djelotvoran nadzor, kako bi se suzbila ilegalna imigracija državljana trećih zemalja kao i svaka prijetnja javnoj sigurnosti i javnom poretku. Također je potrebno definirati uvjete pod kojima je državljanima trećih zemalja dopušten prelazak crte razgraničenja.

(8)

U pogledu kontrola osoba ova Uredba ne bi trebala utjecati na odredbe utvrđene u Protokolu br. 3, a posebno u njegovu članku 8.

(9)

Ova Uredba ni na koji način ne utječe na mandat Ujedinjenih naroda u tampon zoni.

(10)

S obzirom na to da bi svaka promjena politike Vlade Republike Cipra u odnosu na crtu razgraničenja mogla dovesti do problema sukladnosti s pravilima uspostavljenima ovom Uredbom, o takvim bi promjenama, prije njihova stupanja na snagu, trebalo obavijestiti Komisiju, kako bi joj se omogućilo da poduzme odgovarajuće mjere za sprečavanje proturječnosti.

(11)

Komisiju bi također trebalo ovlastiti za izmjenu priloga I. i II. ove Uredbe, kako bi mogla odgovoriti na promjene do kojih može doći, a koje zahtijevaju hitno djelovanje,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

pojam „crta razgraničenja” znači:

(a)

za potrebe kontrole osoba, kako je definirano u članku 2., crta između područja u kojima Vlada Republike Cipra izvršava stvarnu kontrolu i onih područja u kojima Vlada Republike Cipra ne izvršava stvarnu kontrolu;

(b)

za potrebe kontrole robe, kako je definirano u članku 4., crta između područja u kojima Vlada Republike Cipra ne izvršava stvarnu kontrolu te onih područja u kojima Vlada Republike Cipra izvršava stvarnu kontrolu i Istočnog suverenog područja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske;

2.

pojam „državljanin treće zemlje” znači svaku osobu koja nije građanin Unije u smislu članka 17. stavka 1. Ugovora o EZ-u.

Upućivanja u ovoj Uredbi na područja u kojima Vlada Republike Cipra ne izvršava stvarnu kontrolu odnose se samo na područja unutar Republike Cipra.

GLAVA II.

PRELAŽENJE OSOBA

Članak 2.

Kontrola osoba

1.   Republika Cipar provodi kontrole svih osoba koje prelaze crtu razgraničenja s ciljem suzbijanja ilegalne imigracije državljana trećih zemalja te otkrivanja i sprečavanja svake prijetnje javnoj sigurnosti i javnom poretku. Takve se kontrole provode i na vozilima i predmetima u posjedu osoba koje prelaze crtu razgraničenja.

2.   Sve se osobe podvrgavaju kontroli barem jednom, kako bi se utvrdio njihov identitet.

3.   Državljanima trećih zemalja dopušteno je prijeći crtu razgraničenja samo ako:

(a)

imaju boravišnu dozvolu koju je izdala Republika Cipar ili važeću putnu ispravu te, ako je potrebno, važeću vizu za Republiku Cipar, i

(b)

ne predstavljaju prijetnju javnom poretku ili javnoj sigurnosti.

4.   Crta razgraničenja može se prijeći samo na mjestima prijelaza ovlaštenima od strane nadležnih tijela Republike Cipra. Popis ovih mjesta prijelaza naveden je u Prilogu I.

5.   Kontrole osoba na granici između Istočnog suverenog područja i područja u kojima Vlada Republike Cipra ne izvršava stvarnu kontrolu provode se u skladu s člankom 5. stavkom 2. Protokola br. 3 uz Akt o pristupanju.

Članak 3.

Nadzor crte razgraničenja

Republika Cipar provodi djelotvorni nadzor duž cijele crte razgraničenja i to na takav način koji odvraća ljude od izbjegavanja kontrola na mjestima prijelaza iz članka 2. stavka 4.

GLAVA III.

PRELAŽENJE ROBE

Članak 4.

Postupanje s robom koja stiže iz područja u kojima Vlada Republike Cipra ne izvršava stvarnu kontrolu

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 6., roba se može unijeti na područja u kojima Vlada Republike Cipra izvršava stvarnu kontrolu, pod uvjetom da je u cijelosti dobivena na područjima u kojima Vlada Republike Cipra ne izvršava stvarnu kontrolu, ili je podvrgnuta zadnjoj, značajnoj i gospodarski opravdanoj preradi ili obradi u poduzeću koje je za to opremljeno u područjima u kojima Vlada Republike Cipra ne izvršava stvarnu kontrolu, u smislu članaka 23. i 24. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 (4).

2.   Ta roba ne podliježe carinama ili davanjima s istovrsnim učinkom, kao ni carinskoj deklaraciji, pod uvjetom da ne ispunjava uvjete za izvozne subvencije ili intervencijske mjere. S ciljem osiguranja djelotvorne kontrole, količine koje prelaze crtu razgraničenja registriraju se.

3.   Roba prelazi crtu razgraničenja samo na mjestima prijelaza navedenima u Prilogu I. i prijelazima Pergamos i Strovilia pod nadležnošću Istočnog suverenog područja.

4.   Roba podliježe zahtjevima i podvrgava se kontrolama kako je propisano zakonodavstvom Zajednice navedenim u Prilogu II.

5.   Robi se prilaže isprava koju izdaje tursko-ciparska gospodarska komora, koju je Komisija propisno ovlastila u tu svrhu u dogovoru s Vladom Republike Cipra, ili neko drugo u tu svrhu propisno ovlašteno tijelo, također u dogovoru s Vladom Republike Cipra. Tursko-ciparska gospodarska komora ili drugo propisno ovlašteno tijelo vodi evidenciju svih tako izdanih isprava, kako bi se omogućilo Komisiji nadzor vrsta i količina robe koja prelazi crtu razgraničenja, kao i njezinu usklađenost s odredbama ovog članka.

6.   Nakon što roba prijeđe crtu razgraničenja na područja u kojima Vlada Republike Cipra izvršava stvarnu kontrolu, nadležna tijela Republike Cipra provjeravaju vjerodostojnost isprave iz stavka 5. i utvrđuju odgovara li pošiljci.

7.   Republika Cipar tretira robu iz stavka 1. kao da nije uvezena u smislu članka 7. stavka 1. Direktive Vijeća 77/388/EEZ (5) i članka 5. Direktive Vijeća 92/12/EEZ (6), pod uvjetom da je roba namijenjena za potrošnju u Republici Cipru.

8.   Stavak 7. nema nikakvog utjecaja na vlastita sredstva Europskih zajednica koja potječu od poreza na dodanu vrijednost.

9.   Kretanje živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla preko crte razgraničenja zabranjeno je.

10.   Nadležna tijela Istočnog suverenog području mogu nastaviti tradicionalnu opskrbu tursko-ciparskog stanovništva sela Pyla robom koja dolazi s područja u kojima Vlada Republike Cipra ne izvršava stvarnu kontrolu. Ona strogo nadziru količine i vrstu robe s obzirom na njezino odredište.

11.   Roba koja ispunjava uvjete navedene u stavcima 1. do 10. ima status robe Zajednice u smislu članka 4. stavka 7. Uredbe (EEZ) br. 2913/92.

12.   Ovaj se članak primjenjuje odmah od 1. svibnja 2004. na robu koja je u cijelosti dobivena na područjima u kojima Vlada Republike Cipra ne izvršava stvarnu kontrolu i koja je u skladu s Prilogom II. U odnosu na ostalu robu potpuna provedba ovog članka podliježe posebnim pravilima, koja u cijelosti vode računa o posebnoj situaciji na otoku Cipru, na temelju odluke Komisije koju treba donijeti što je moguće prije, a najkasnije u roku od dva mjeseca od donošenja ove Uredbe. U tu svrhu Komisiji pomaže Odbor te se primjenjuju članci 3. i 7. Odluke Vijeća 1999/468/EZ (7).

Članak 5.

Roba koja se šalje na područja u kojima Vlada Republike Cipra ne izvršava stvarnu kontrolu

1.   Roba kojoj je dopušteno prijeći crtu razgraničenja ne podliježe izvoznim formalnostima. Međutim, nadležna tijela Republike Cipra na zahtjev podnose potrebnu istovjetnu dokumentaciju, uz potpuno poštovanje ciparskog domaćeg zakonodavstva.

2.   Za poljoprivredne i prerađene poljoprivredne proizvode pri prijelazu crte razgraničenja ne plaća se izvozna subvencija.

3.   Isporuke robe nisu izuzete na temelju članka 15. stavaka 1. i 2. Direktive 77/388/EEZ.

4.   Zabranjeno je kretanje robe koja ne smije napustiti ili se ne smije izvesti iz carinskog područja Zajednice, ili koja podliježe odobrenjima, ograničenjima, carinama ili drugim davanjima pri izvozu prema pravu Zajednice.

Članak 6.

Pogodnosti za osobe koje prelaze crtu razgraničenja

Direktiva Vijeća 69/169/EEZ ne primjenjuje se, ali roba koju osobe koje prelaze crtu razgraničenja nose u osobnoj prtljazi, uključujući najviše 20 cigareta i ¼ litre jakog alkoholnog pića, izuzeta je od poreza na promet i trošarine pod uvjetom da nema komercijalni karakter i da njezina ukupna vrijednost nije veća od 30 EUR po osobi. Izuzeća od poreza na promet i trošarine na duhanske proizvode i alkoholna pića ne odobravaju se osobama koje prelaze crtu razgraničenja, a mlađe su od 17 godina.

GLAVA IV.

USLUGE

Članak 7.

Oporezivanje

U mjeri u kojoj usluge preko crte razgraničenja pružaju ili primaju osobe s poslovnim nastanom, stalnom adresom ili uobičajenim boravištem u područjima Republike Cipra u kojima Vlada Republike Cipra ne izvršava stvarnu kontrolu, te se usluge u svrhu poreza na dodanu vrijednost smatraju uslugama koje su pružile ili primile osobe s poslovnim nastanom, stalnom adresom ili uobičajenim boravištem u područjima Republike Cipra u kojima Vlada Republike Cipra izvršava stvarnu kontrolu.

GLAVA V.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Provedba

Nadležna tijela Republike Cipra i nadležna tijela Istočnog suverenog područja na Cipru poduzimaju sve odgovarajuće mjere kako bi osigurale potpuno poštovanje odredaba ove Uredbe i spriječile njihovo izbjegavanje.

Članak 9.

Prilagodba prilogâ

Komisija može u dogovoru s Vladom Cipra izmijeniti priloge ovoj Uredbi. Prije izmjene prilogâ Komisija se savjetuje s tursko-ciparskom gospodarskom komorom ili drugim tijelom koje je Vlada Republike Cipra propisno ovlastila, kako je predviđeno u članku 4. stavku 5., kao i s Ujedinjenom Kraljevinom ako se tiče suverenih područja. Kod izmjene Priloga II. Komisija primjenjuje odgovarajući postupak predviđen u relevantnom zakonodavstvu Zajednice koje se odnosi na pitanje koje je predmet izmjene.

Članak 10.

Promjena politike

Svaka promjena u politici Vlade Republike Cipra o prijelazima osoba ili robe stupa na snagu samo ako Komisija bude obaviještena o predloženim promjenama i ako Komisija u roku od mjesec dana ne stavi prigovor na te promjene. Prema potrebi i, ako se promjene tiču suverenih područja, nakon savjetovanja s Ujedinjenom Kraljevinom Komisija može predložiti izmjene ove Uredbe kako bi se osigurala usklađenost nacionalnih propisa i propisa EU-a koji se primjenjuju na crtu razgraničenja.

Članak 11.

Preispitivanje i praćenje Uredbe

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 4. stavak 12., Komisija jedanput godišnje, počevši najkasnije godinu dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, izvješćuje Vijeće o provedbi ove Uredbe i stanju koje proizlazi iz njezine primjene, prema potrebi prilažući izvješću odgovarajuće prijedloge izmjena.

2.   Komisija osobito ispituje primjenu članka 4. ove Uredbe i strukturu trgovinske razmjene između područja u kojima Vlada Republike Cipra izvršava stvarnu kontrolu i područja u kojima ne izvršava stvarnu kontrolu, uključujući količinu i vrijednost trgovine i proizvoda kojima se trguje.

3.   Svaka država članica može zatražiti od Vijeća da pozove Komisiju da ispita te da ga u određenom vremenskom roku izvijesti o svakom pitanju koje proizlazi iz primjene ove Uredbe, a koje je razlogom zabrinutosti.

4.   U hitnim slučajevima zbog kojih nastaje opasnost ili prijetnja za javno zdravlje ili zdravlje životinja i bilja primjenjuju se odgovarajući postupci predviđeni u zakonodavstvu EU-a navedenom u Prilogu II. U drugim hitnim slučajevima ili ako dođe do drugih nepravilnosti ili izvanrednih okolnosti koje zahtijevaju neposredno djelovanje, Komisija može uz savjetovanje s Vladom Republike Cipra odmah poduzeti samo one mjere koje su nužne da bi se stanje popravilo. O poduzetim mjerama Vijeće se obavješćuje u roku od deset radnih dana. Vijeće može, djelujući kvalificiranom većinom, u roku od 21 radnog dana od dana primitka obavijesti Komisije izmijeniti, dopuniti ili poništiti mjere koje je poduzela Komisija.

5.   Svaka država članica može pozvati Komisiju da odgovarajućem stalnom ili upravljačkom odboru dostavi detalje o količini, vrijednosti i proizvodima koji prelaze crtu razgraničenja, pod uvjetom da zahtjev uputi mjesec dana unaprijed.

Članak 12.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu na dan pristupanja Cipra Europskoj uniji.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 29. travnja 2004.

Za Vijeće

Predsjednik

M. McDOWELL


(1)  SL L 236, 23.9.2003., str. 955.

(2)  SL L 236, 23.9.2003., str. 940.

(3)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 2003.

(4)  SL L 145, 13.6.1977., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2004/15/EZ (SL L 52, 21.2.2004., str. 61.).

(5)  SL L 76, 23.3.1992., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 807/2003 (SL L 122, 16.5.2003., str. 36.).

(6)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(7)  SL L 133, 4.6.1969., str. 6. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2000/47/EZ (SL L 193, 29.7.2000., str. 73.).


PRILOG I.

Popis mjesta prijelaza iz članka 2. stavka 4.

Ledra Palace

Agios Dhometios


PRILOG II.

Zahtjevi i kontrole iz članka 4. stavka 4.

Zahtjevi i kontrole u veterinarskom i fitosanitarnom području te u području sigurnosti hrane, predviđeni u mjerama usvojenima na temelju članka 37. (bivši članak 43.) i/ili članka 152. stavka 4. točke (b) Ugovora o EZ-u. Relevantne biljke, biljni proizvodi i ostali predmeti osobito se podvrgavaju fitosanitarnim kontrolama koje provode propisno ovlašteni stručnjaci, kako bi se provjerilo poštuju li se odredbe fitosanitarnog zakonodavstva EU-a (Direktiva Vijeća 2000/29/EZ (1)) prije nego što prijeđu crtu razgraničenja na područja koja su pod stvarnom kontrolom Republike Cipra.


(1)  SL L 169, 10.7.2000., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2004/31/EZ (SL L 85, 23.3.2004., str. 18.).