02/Sv. 004

HR

Službeni list Europske unije

271


32004R0656


L 104/50

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

07.04.2004.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 656/2004

od 7. travnja 2004.

o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 752/93 o utvrđivanju odredbi za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3911/92 o izvozu kulturnih dobara

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 3911/92 o izvozu kulturnih dobara (1), a posebno njezin članak 7.,

nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom za kulturna dobra,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EEZ) br. 752/93 od 30. ožujka 1993. o odredbama za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3911/92 o izvozu kulturnih dobara (2), predviđen je model obrasca izvozne dozvole primjenjiv na kategorije kulturnih dobara navedenih u prilogu Uredbe (EEZ) br. 3911/92. Međutim, taj obrazac nije usklađen s idejnim rješenjem za trgovinske isprave Ujedinjenih naroda i njegova upotreba u praksi uzrokuje određene probleme.

(2)

Stoga treba izraditi novi model obrasca koji je usklađen s idejnim rješenjem za trgovinske isprave Ujedinjenih naroda. Obrascu se također trebaju priložiti napomene s objašnjenjima kako bi ga zainteresirane strane mogle popuniti na jedinstven i pravilan način.

(3)

Uredbom (EEZ) br. 752/93 predviđa se popunjavanje obrasca strojno ili elektroničkim putem ili rukom. Međutim, u cilju smanjenja administrativnih troškova, državama članicama koje to žele i raspolažu potrebnim tehničkim sredstvima, treba biti omogućeno izdavanje dokumenta elektroničkim putem.

(4)

Kako bi se osiguralo da nadležno tijelo koje izdaje odobrenje zaprimi list 3 obrasca, treba propisati da izlazna carinarnica s carinskog područja Zajednice vrati taj list izravno nadležnom tijelu koje izdaje odobrenje, umjesto da ga daje izvozniku ili njegovom/njezinom predstavniku, kako je sada predviđeno.

(5)

Uredbu (EEZ) br. 752/93 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EEZ) br. 752/93 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 3. stavku 3. uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Obrasci se izrađuju u tiskanom ili elektroničkom obliku i popunjavaju na službenom jeziku Zajednica koji određuju nadležna tijela koja izdaju odobrenja.”

2.

U članku 6. stavku 1. uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Podnositelj zahtjeva ispunjava polja 1, 3, 6 do 21, 24 i, po potrebi, 25 zahtjeva te ostale listove, osim kada je dozvoljeno prethodno tiskanje polja.”

3.

Članak 8. mijenja se kako slijedi:

(a)

prvi podstavak stavka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Carinarnica nadležna za obradu izvozne deklaracije osigurava da podaci u izvoznoj deklaraciji ili, u karnetu ATA, ako se koristi, odgovaraju podacima na izvoznoj dozvoli te da se upućivanje na izvoznu dozvolu unese u polje 44 izvozne deklaracije ili na talonu karneta ATA.”

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Nakon popunjavanja polja 23 na listovima 2 i 3, carinarnica nadležna za prihvaćanje izvozne deklaracije vraća deklarantu ili njegovom/njezinom ovlaštenom zastupniku list namijenjen nositelju.”

(c)

u stavku 3. posljednja rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Carinarnica ovjerava svojim pečatom polje 26 obrasca i vraća ga nadležnom tijelu koje je izdalo odobrenje.”

4.

U članku 16. stavku 3. uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Obrazac za dozvolu izrađuje se u tiskanom ili elektroničkom obliku na jednom ili više službenih jezika Zajednice.”

5.

Prilog I. zamjenjuje se tekstom u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Izvozne dozvole izdane do 30. lipnja 2004. ostaju važeće do 30. lipnja 2005.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. srpnja 2004.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. travnja 2004.

Za Komisiju

Frederik BOLKESTEIN

Član Komisije


(1)  SL L 395, 31.12.1992., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 806/2003 (SL L 122, 16.5.2003., str. 1.).

(2)  SL L 77, 31.3.1993., str. 24. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1526/98 (SL L 201, 17.7.1998. str., 47.).


PRILOG

„PRILOG I.

MODEL STANDARDNOG OBRASCA IZVOZNE DOZVOLE

Image

Image

Image

Image

Image

Image

NAPOMENE S OBJAŠNJENJEM

1.   Općenito

1.1.   Dozvole za izvoz kulturnih dobara su nužne radi zaštite kulturne baštine država članica u skladu s Uredbom (EEZ) br. 3911/92 od 9. prosinca 1992.

Uredbom Komisije (EEZ) br. 752/93 od 30. ožujka 1993. utvrđuje se obrazac na kojem se izdaju standardne izvozne dozvole. Cilj je jamčiti standardizirane provjere izvoza kulturnih dobara izvan granica Zajednice.

Uredbom Komisije (EZ) br. 1526/98 od 16. srpnja 1998. predviđene su još dvije vrste izvoznih dozvola, i to:

posebne otvorene dozvole koje se izdaju za određena kulturna dobra u svrhu privremenog, uobičajenog izvoza iz Zajednice radi korištenja i/ili izlaganja u trećim zemljama,

opće otvorene dozvole koje se izdaju muzejima ili drugim institucijama u svrhu privremenog, uobičajenog izvoza iz Zajednice predmeta koji su sastavni dio njihovih trajnih zbirki radi izlaganja u trećim zemljama.

1.2.   Tri lista standardne izvozne dozvole moraju biti popunjena čitljivo i neizbrisivo, po mogućnosti strojno ili elektroničkim putem. Ako se ispunjavaju rukom to mora biti čitljivim velikim slovima i tintom. U svakom slučaju ne smiju sadržavati brisanja, ispravljanja ili druge izmjene.

1.3.   Svako neiskorišteno označeno polje mora se prekrižiti tako da ništa ne može biti dodano.

Listovi se identificiraju na temelju numeracije i funkcije koje su označene u lijevoj margini. Listove treba složiti u komplet na sljedeći način:

List br. 1: zahtjev koji zadržava nadležno tijelo koje je izdalo (naziv tog nadležnog tijela u svakoj državi članici); u slučaju dodatnih popisa, upotrijebiti onoliki broj prijepisa lista broj 1 koliki je potreban; nadležno tijelo odlučuje o potrebi izdavanja jednog ili više odobrenja za izvoz,

List br. 2: podnosi se uz izvoznu deklaraciju ovlaštenoj izvoznoj carinarnici, a zadržava je podnositelj zahtjeva nakon što je ta carinarnica ovjeri pečatom,

List br. 3: podnosi se ovlaštenoj izvoznoj carinarnici i prilaže se uz pošiljku do izlazne carinarnice iz Zajednice; izlazna carinarnica ovjerava pečatom list i vraća ga nadležnom tijelu koje ga je izdalo.

2.   Naslovi

Polje 1: Podnositelj zahtjeva: Ime pojedinca ili trgovačkog društva i puna adresa prebivališta ili adresa sjedišta trgovačkog društva

Polje 2: Izvozna dozvola: Ispunjavaju je nadležna tijela

Polje 3: Primatelj: Ime i puna adresa primatelja, uključujući i treću zemlju u koju se dobro trajno ili privremeno izvozi

Polje 4: Naznačiti da li je izvoz trajan ili privremen

Polje 5: Nadležno tijelo koje izdaje odobrenje: Ime nadležnog tijela i države članice koja izdaje odobrenje

Polje 6: Zastupnik podnositelja zahtjeva: Ispunjava se jedino u slučaju kada podnositelj zahtjeva koristi ovlaštenog zastupnika

Polje 7: Vlasnik dobra(-ara): Ime i adresa

Polje 8: Opis kulturnog dobra sukladno Prilogu Uredbi (EEZ) br. 3911/92. Kategorija(-e) kulturnog(-ih) dobra(-ara): ova se dobra razvrstavaju u kategorije označene brojevima od 1 do 14. Unosi se samo odgovarajući broj.

Polje 9: Opis kulturnog(-ih) dobra(-ara): Točno navesti vrstu dobra(-ara) (npr. slika, skulptura, reljef, negativ kalupa, matrica ili kopija pozitiva kada se radi o filmu, namještaj i predmeti, muzički instrumenti) i objektivno opisati predmet

za kategoriju predmeta pod 12: navesti vrstu zbirke i/ili geografsko podrijetlo.

za znanstvene zbirke i primjerke: napisati znanstveni naziv.

za arheološke zbirke sastavljene od velikog broja predmeta: dovoljno je napisati generički opis zbirke uz koji mora biti priložena potvrda ili certifikat znanstvene odnosno arheološke institucije ili tijela kao i popis predmeta.

Ako prostor za opis svih predmeta nije dovoljan, podnositelj mora priložiti potrebne dodatne stranice.

Polje 10: Oznaka KN: Navesti točan broj iz kombinirane nomenklature.

Polje 11: Broj/količina: Navesti broj dobara, posebno ako čine cjelinu.

Za filmove, navesti broj rola, format i dužinu.

Polje 12: Vrijednost u nacionalnoj valuti: navesti vrijednost dobra(-ara) u nacionalnoj valuti.

Polje 13: Navesti razloge izvoza kulturnog dobra(-ara)/razloge zbog kojih se podnosi zahtjev: navesti da li je dobro koje se izvozi prodano ili se izvozi zbog moguće prodaje, izlaganja, ekspertize, restauriranja i obnove ili drugih opravdanih razloga te da li je povratak dobra(-ara) obvezan.

Polje 14: Naziv ili tema: Ako predmet nema točan naziv, navesti temu sa sažetim opisom teme ili kada se radi o filmu navesti njegov sadržaj.

Za znanstvene instrumente ili druge predmete za koje nije moguće navesti naziv ili temu, dovoljno je ispuniti polje 9.

Polje 15: Mjere: Navesti (u centimetrima) mjere dobra(-ara) i ako postoji, njihovog postolja, okvira i sl.

Za dobra složenih i neuobičajenih oblika, mjere navesti slijedećim redom: V × Š × D (visina, širina, dubina).

Polje 16: Vrijeme nastanka: Kada nije poznat točan datum, navesti stoljeće, dio stoljeća (prva četvrtina, prva polovina) ili tisućljeće (kategorije 1 do 6).

Za antikne predmete kod kojih je potrebno naznačiti starost (više od 50 ili 100 godina starosti ili između 50 i 100 godina starosti), a za koje nije dovoljno navesti stoljeće, potrebno je napisati godinu, precizno ili približno (npr. oko 1890., otprilike 1950.).

Za filmove, ako datum nije poznat, navesti desetljeće.

Za cjeline (arhivske ili knjižne građe), navesti najranije ili najstarije datacije.

Polje 17: Druge značajke: Navesti dodatni podatak i/ili formalnu značajku koji bi mogli biti korisni za identifikaciju, npr. povijesne podatke, uvjete nastanka, pređašnje vlasništvo, stanje održavanja ili restauracije, bibliografiju, elektronski kod ili oznaku itd.

Polje 18: Dokumenti uz zahtjev/posebni znaci za identifikaciju: Označiti odgovarajuća polja.

Polje 19: Autor, razdoblje, radionica i/ili stil: Navesti umjetnikovo ime ako je poznato i dokumentirano. Ako su djela rezultat zajedničkog rada ili su kopije, navesti autore ili ime autora čija je djelo kopirano, ako su poznati. Ako je djelo rezultat rada samo jednog umjetnika, navesti ‚Pripisuje se …’.

Ako autor nije poznat, navesti radionicu, školu ili stil (npr. radionica Velazqueza, Venecijanska škola, period Ming, stil Louisa XV.-og ili viktorijanski stil).

Za tiskanu građu, navesti ime izdavača, mjesto i godinu izdanja.

Polje 20: Materijal ili tehnika: Podaci koji se navode u ovom polju moraju biti što precizniji; naznačiti korištene materijale i navesti tehniku izrade (npr. ulje na platnu, drvorez, crtež ugljenom ili crtež olovkom, voštani odljev, nitratni film itd.).

Polje 21 (List 1): Zahtjev: Obvezno ispunjava podnositelj zahtjeva ili njegov zastupnik koji jamče za istinitost podataka navedenih u zahtjevu i priloženim dokumentima.

Polje 22: Potpis i pečat nadležnog tijela koje je izdalo odobrenje: Ispunjava nadležno tijelo, uz navođenje mjesta i datuma i to na tri primjerka dozvole.

Polje 23 (List 2 i 3): Ispunjava izlazna carinarnica: Ispunjava izlazna carinarnica na kojoj se vrše izvozni poslovi uz predočenje izvozne dozvole.

‚Izlazna carinarnica’ znači ured kojem se podnosi izvozna deklaracija i u kojem se provode izvozne formalnosti.

Polje 24: Fotografija(-e) kulturnog(-ih) dobra(-ara): Fotografija u boji (najmanje 9 × 12 cm) mora biti zalijepljena. Kako bi se olakšao prikaz trodimenzionalnih predmeta, mogu se zatražiti fotografije snimljene s različitih strana.

Nadležno tijelo koje izdaje odobrenje obvezno ovjerava fotografiju potpisom i pečatom.

Nadležno tijelo može zahtijevati dodatne fotografije.

Polje 25: Dodatne stranice: Navesti broj dodatnih stranica, ako su korištene.

Polje 26 (List 2 i 3): Izlazna carinarnica: Ispunjava izlazna carinarnica

‚Izlazna carinarnica’ predstavlja posljednju carinarnicu prije nego dobra napuste carinsko područje Zajednice.”