15/Sv. 008

HR

Službeni list Europske unije

12


32004R0574


L 090/15

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

23.02.2004.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 574/2004

od 23. veljače 2004.

o izmjeni priloga I. i III. Uredbi (EZ) br. 2150/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o otpadu

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 2150/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2002. o statističkim podacima o otpadu (1), a posebno njezin članak 1. stavak 5. i članak 6. točku (b),

budući da:

(1)

Komisija je na temelju članka 6. Uredbe (EZ) br. 2150/2002 dužna utvrditi postupke za provedbu te Uredbe.

(2)

Komisija može na temelju članka 6. točke (b) Uredbe (EZ) br. 2150/2002 prilagoditi specifikacije iz njezinih priloga.

(3)

Komisija je na temelju članka 1. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 2150/2002 dužna utvrditi tablicu ekvivalenata između statističke nomenklature iz njezinog Priloga III. i popisa otpada uspostavljenog Odlukom Komisije 2000/532/EZ (2).

(4)

Uredbu (EZ) br. 2150/2002 stoga treba na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za statistički program uspostavljenog Odlukom Vijeća 89/382/EEZ, Euratom (3),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi Uredbi (EZ) br. 2150/2002 mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog I. Odjeljak 2. stavak 1. zamjenjuje se Prilogom I. ovoj Uredbi.

2.

Prilog III. zamjenjuje se Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. veljače 2004.

Za Komisiju

Pedro SOLBES MIRA

Član Komisije


(1)  SL L 332, 9.12.2002., str. 1.

(2)  SL L 226, 6.9.2000., str. 3. Odluka kako je zadnje izmijenjena Odlukom 2001/573/EZ (SL L 203, 28.7.2001., str. 18.).

(3)  SL L 181, 28.6.1989., str. 47.


PRILOG I.

„PRILOG I.

ODJELJAK 2.

Kategorije otpada

1.

Potrebno je izraditi statistiku za sljedeće kategorije otpada:

Popis kategorija otpada

 

EWC-Stat/3. verzija

 

Točka br.

Šifra

Opis

Opasni/neopasni otpad

1.

01.1

Istrošena otapala

Opasni

2.

01.2

Kiseline, lužine ili soli

Neopasni

3.

01.2

Kiseline, lužine ili soli

Opasni

4.

01.3

Otpadna ulja

Opasni

5.

01.4

Istrošeni kemijski katalizatori

Neopasni

6.

01.4

Istrošeni kemijski katalizatori

Opasni

7.

02

Otpad od kemikalija

Neopasni

8.

02

Otpad od kemikalija

Opasni

9.

03.1

Kemijski talozi i ostaci

Neopasni

10.

03.1

Kemijski talozi i ostaci

Opasni

11.

03.2

Muljevi od industrijskih otpadnih voda

Neopasni

12.

03.2

Muljevi od industrijskih otpadnih voda

Opasni

13.

05

Medicinski i biološki otpad

Neopasni

14.

05

Medicinski i biološki otpad

Opasni

15.

06

Metalni otpad

Neopasni

16.

06

Metalni otpad

Opasni

17.

07.1

Stakleni otpad

Neopasni

18.

07.1

Stakleni otpad

Opasni

19.

07.2

Papirni i kartonski otpad

Neopasni

20.

07.3

Gumeni otpad

Neopasni

21.

07.4

Plastični otpad

Neopasni

22.

07.5

Drvni otpad

Neopasni

23.

07.5

Drvni otpad

Opasni

24.

07.6

Tekstilni otpad

Neopasni

25.

07.7

Otpad koji sadrži PCB-e

Opasni

26.

08

Odbačena oprema

Neopasni

27.

08

Odbačena oprema

Opasni

28.

08.1

Odbačena vozila

Neopasni

29.

08.1

Odbačena vozila

Opasni

30.

08.41

Baterije i akumulatori

Neopasni

31.

08.41

Baterije i akumulatori

Opasni

32.

09

Životinjski i biljni otpad (osim otpada od pripreme hrane i prehrambenih proizvoda životinjskog podrijetla, životinjskih fekalija, urina i gnoja)

Neopasni

33.

09.11

Otpad od pripreme hrane i prehrambenih proizvoda životinjskog podrijetla

Neopasni

34.

09.3

Životinjske fekalije, urin i gnoj

Neopasni

35.

10.1

Otpad iz kućanstava i slični otpad

Neopasni

36.

10.2

Miješani i nediferencirani materijali

Neopasni

37.

10.2

Miješani i nediferencirani materijali

Opasni

38.

10.3

Ostaci od sortiranja

Neopasni

39.

10.3

Ostaci od sortiranja

Opasni

40.

11

Obični muljevi (bez otpada od jaružanja)

Neopasni

41.

11.3

Otpad od jaružanja

Neopasni

42.

12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5

Mineralni otpad (osim otpada od izgaranja, kontaminirane zemlje i onečišćenog otpada od jaružanja)

Neopasni

43.

12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5

Mineralni otpad (osim otpada od izgaranja, kontaminirane zemlje i onečišćenog otpada od jaružanja)

Opasni

44.

12.4

Otpad od izgaranja

Neopasni

45.

12.4

Otpad od izgaranja

Opasni

46.

12.6

Kontaminirana zemlja i onečišćeni otpad od jaružanja

Opasni

47.

13

Solidificirani, stabilizirani i ostakljeni otpad

Neopasni

48.

13

Solidificirani, stabilizirani i ostakljeni otpad

Opasni”


PRILOG II.

„PRILOG III.

TABLICA EKVIVALENATA

između 3. verzije EWC-Stat (statistička nomenklatura otpada koja se temelji na tvarima) i Europskog popisa otpada uspostavljenog Odlukom Komisije 2000/532/EZ, na koju upućuje članak 1. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 2150/2002

01   

Otpad od kemijskih spojeva

01.1   

Istrošena otapala

01.11   

Halogenirana istrošena otapala

1   

Opasni

 

 

 

 

07 01 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

 

 

 

 

07 02 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

 

 

 

 

07 03 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

 

 

 

 

07 04 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

 

 

 

 

07 05 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

 

 

 

 

07 06 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

 

 

 

 

07 07 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

 

 

 

 

14 06 01*

klorofluorougljici, HCFC, HFC

 

 

 

 

14 06 02*

ostala halogenirana otapala i mješavine otapala

 

 

 

 

14 06 04*

muljevi ili kruti otpad koji sadrži halogenirana otapala

01.12   

Nehalogenirana istrošena otapala

1   

Opasni

 

 

 

 

07 01 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

 

 

 

 

07 02 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

 

 

 

 

07 03 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

 

 

 

 

07 04 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

 

 

 

 

07 05 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

 

 

 

 

07 06 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

 

 

 

 

07 07 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

 

 

 

 

14 06 03*

ostala otapala i mješavine otapala

 

 

 

 

14 06 05*

muljevi ili kruti otpad koji sadrži ostala otapala

 

 

 

 

20 01 13*

otapala

01.2   

Kiseline, lužine i soli

01.21   

Kiseline

0   

Neopasni

 

 

 

 

06 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

1   

Opasni

 

 

 

 

06 01 01*

sulfatna i sulfitna kiselina

 

 

 

 

06 01 02*

kloridna kiselina

 

 

 

 

06 01 03*

fluoridna kiselina

 

 

 

 

06 01 04*

fosfatna i fosfitna kiselina

 

 

 

 

06 01 05*

nitratna i nitritna kiselina

 

 

 

 

06 01 06*

ostale kiseline

 

 

 

 

06 07 04*

otopine i kiseline, npr. kontaktna kiselina

 

 

 

 

08 03 16*

otpadne otopine za graviranje

 

 

 

 

09 01 04*

otopine za fiksiranje

 

 

 

 

09 01 05*

otopine za izbjeljivanje i otopine za izbjeljivanje i fiksiranje

 

 

 

 

10 01 09*

sulfatna kiselina

 

 

 

 

11 01 05*

kiseline za dekapiranje

 

 

 

 

11 01 06*

kiseline koje nisu specificirane na drugi način

 

 

 

 

16 06 06*

odvojeno skupljeni elektroliti iz baterija i akumulatora

 

 

 

 

20 01 14*

kiseline

01.22   

Lužine

0   

Neopasni

 

 

 

 

03 03 09

otpadni vapneni mulj

 

 

 

 

06 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

11 01 14

otpad od odmašćivanja koji nije naveden pod 11 01 13

1   

Opasni

 

 

 

 

05 01 11*

otpad od čišćenja goriva lužinama

 

 

 

 

06 02 01*

kalcij hidroksid

 

 

 

 

06 02 03*

amonij hidroksid

 

 

 

 

06 02 04*

natrij i kalij hidroksid

 

 

 

 

06 02 05*

ostale lužine

 

 

 

 

09 01 01*

razvijači i aktivatori na bazi vode

 

 

 

 

09 01 02*

razvijači za offset ploče na bazi vode

 

 

 

 

09 01 03*

razvijači na bazi otapala

 

 

 

 

11 01 07*

lužine za dekapiranje

 

 

 

 

11 01 13*

otpad od odmašćivanja koji sadrži opasne tvari

 

 

 

 

11 03 01*

otpad koji sadrži cijanide

 

 

 

 

19 11 04*

otpad od pročišćavanja goriva lužinama

 

 

 

 

20 01 15*

lužine

01.24   

Ostale soli

0   

Neopasni

 

 

 

 

05 01 16

otpad koji sadrži sumpor iz procesa odsumporavanja nafte

 

 

 

 

05 07 02

otpad koji sadrži sumpor

 

 

 

 

06 03 14

krute soli i otopine koje nisu navedene pod 06 03 11 i 06 03 13

 

 

 

 

06 03 16

metalni oksidi koji nisu navedeni pod 06 03 15

 

 

 

 

06 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

06 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

06 06 03

otpad koji sadrži sulfide i koji nije naveden pod 06 06 02

 

 

 

 

06 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

11 02 06

otpad iz procesa hidrometalurgije bakra, koji nije naveden pod 11 02 05

1   

Opasni

 

 

 

 

06 03 11*

krute soli i otopine koje sadrže cijanide

 

 

 

 

06 03 13*

krute soli i otopine koje sadrže teške metale

 

 

 

 

06 03 15*

metalni oksidi koji sadrže teške metale

 

 

 

 

06 04 03*

otpad koji sadrži arsen

 

 

 

 

06 04 04*

otpad koji sadrži živu

 

 

 

 

06 04 05*

otpad koji sadrži ostale teške metale

 

 

 

 

06 06 02*

otpad koji sadrži opasne sulfide

 

 

 

 

10 03 08*

šljaka iz sekundarne proizvodnje, a koja sadrži soli

 

 

 

 

10 04 03*

kalcij arsenat

 

 

 

 

11 01 08*

muljevi od fosfatiranja

 

 

 

 

11 02 05*

otpad iz procesa hidrometalurgije bakra, koji sadrži opasne tvari

 

 

 

 

11 03 02*

ostali otpad

 

 

 

 

11 05 04*

iscrpljena kupka

 

 

 

 

16 09 01*

permanganati, npr. kalijev permanganat

 

 

 

 

16 09 02*

kromati, npr. kalijev kromat, kalijev ili natrijev dikromat

01.3   

Otpadna ulja

01.31   

Otpadna maziva ulja

1   

Opasni

 

 

 

 

13 02 04*

klorirana maziva ulja za motore i zupčanike, na bazi mineralnih ulja

 

 

 

 

13 02 05*

neklorirana maziva ulja za motore i zupčanike, na bazi mineralnih ulja

 

 

 

 

13 02 06*

sintetska maziva ulja za motore i zupčanike

 

 

 

 

13 02 07*

biološki lako razgradiva maziva ulja za motore i zupčanike

 

 

 

 

13 02 08*

ostala maziva ulja za motore i zupčanike

01.32   

Ostala otpadna ulja

1   

Opasni

 

 

 

 

05 01 02*

muljevi od odsoljavanja

 

 

 

 

05 01 03*

talozi s dna spremnika

 

 

 

 

05 01 04*

kiseli muljevi iz alkilacije

 

 

 

 

05 01 12*

ulja koja sadrže kiseline

 

 

 

 

08 03 19*

disperzivno ulje

 

 

 

 

08 04 17*

kolofonij ulje

 

 

 

 

12 01 06*

strojna ulja na mineralnoj bazi koja sadrže halogene (osim emulzija i otopina)

 

 

 

 

12 01 07*

strojna ulja na mineralnoj bazi koja ne sadrže halogene (osim emulzija i otopina)

 

 

 

 

12 01 08*

emulzije i otopine za strojnu obradu, koje sadrže halogene

 

 

 

 

12 01 09*

emulzije i otopine za strojnu obradu, koje ne sadrže halogene

 

 

 

 

12 01 10*

sintetska ulja za strojnu obradu

 

 

 

 

12 01 12*

istrošeni voskovi i masti

 

 

 

 

12 01 18*

metalni mulj (mulj od brušenja, honiranja i poliranja) koji sadrži ulje

 

 

 

 

12 01 19*

biološki lako razgradivo strojno ulje

 

 

 

 

13 01 04*

klorirane emulzije

 

 

 

 

13 01 05*

neklorirane emulzije

 

 

 

 

13 01 09*

klorirana hidraulička ulja na bazi minerala

 

 

 

 

13 01 10*

neklorirana hidraulička ulja na bazi minerala

 

 

 

 

13 01 11*

sintetska hidraulička ulja

 

 

 

 

13 01 12*

biološki lako razgradiva hidraulička ulja

 

 

 

 

13 01 13*

ostala hidraulička ulja

 

 

 

 

13 03 06*

klorirana izolacijska ulja i ulja za prijenos topline na bazi minerala, osim onih navedenih pod 13 03 01

 

 

 

 

13 03 07*

neklorirana izolacijska ulja i ulja za prijenos topline na bazi minerala

 

 

 

 

13 03 08*

sintetska izolacijska ulja i ulja za prijenos topline

 

 

 

 

13 03 09*

biološki lako razgradiva izolacijska ulja i ulja za prijenos topline

 

 

 

 

13 03 10*

ostala izolacijska ulja i ulja za prijenos topline

 

 

 

 

13 05 06*

ulje iz separatora ulje/voda

 

 

 

 

20 01 26*

ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25

01.4   

Istrošeni kemijski katalizatori

01.41   

Istrošeni kemijski katalizatori

0   

Neopasni

 

 

 

 

16 08 01

istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ili platinu (osim 16 08 07)

 

 

 

 

16 08 03

istrošeni katalizatori koji sadrže prijelazne kovine ili spojeve prijelaznih kovina, a koji nisu specificirani na drugi način

 

 

 

 

16 08 04

istrošeni katalizatori iz lebdećeg sloja za katalitičko krekiranje (osim 16 08 07)

1   

Opasni

 

 

 

 

16 08 02*

istrošeni katalizatori koji sadrže opasne prijelazne kovine ili spojeve opasnih prijelaznih kovina

 

 

 

 

16 08 05*

istrošeni katalizatori koji sadrže fosfatnu kiselinu

 

 

 

 

16 08 06*

istrošene tekućine korištene kao katalizatori

 

 

 

 

16 08 07*

istrošeni katalizatori onečišćeni opasnim tvarima

02   

Otpad od kemikalija

02.1   

Otpad od kemikalija koji ne odgovara specifikacijama

02.11   

Otpad od agrokemijskih proizvoda

0   

Neopasni

 

 

 

 

02 01 09

otpad od kemikalija koje se koriste u poljodjelstvu, koji nije naveden pod 02 01 08

1   

Opasni

 

 

 

 

02 01 08*

otpad od kemikalija koje se koriste u poljodjelstvu, koji sadrži opasne tvari

 

 

 

 

06 13 01*

anorganska sredstva za zaštitu bilja, sredstva za zaštitu drveta i drugi biocidi

 

 

 

 

20 01 19*

pesticidi

02.12   

Nekorišteni lijekovi

0   

Neopasni

 

 

 

 

07 05 14

kruti otpad koji nije naveden pod 07 05 13

 

 

 

 

18 01 09

lijekovi koji nisu navedeni pod 18 01 08

 

 

 

 

18 02 08

lijekovi koji nisu navedeni pod 18 02 07

 

 

 

 

20 01 32

lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31

1   

Opasni

 

 

 

 

07 05 13*

kruti otpad koji sadrži opasne tvari

 

 

 

 

18 01 08*

citotoksici i citostatici

 

 

 

 

18 02 07*

citotoksici i citostatici

 

 

 

 

20 01 31*

citotoksici i citostatici

02.13   

Otpad od boja, lakova, crnila i ljepila

0   

Neopasni

 

 

 

 

03 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

04 02 17

sredstva za bojenje i pigmenti, koji nisu navedeni pod 04 02 16

 

 

 

 

08 01 12

otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod 08 01 11

 

 

 

 

08 01 14

muljevi od boja ili lakova koji nisu navedeni pod 08 01 13

 

 

 

 

08 01 16

vodeni muljevi koji sadrže boje ili lakove koji nisu navedeni pod 08 01 15

 

 

 

 

08 01 18

otpad od uklanjanja boja ili lakova koji nije naveden pod 08 01 17

 

 

 

 

08 01 20

vodene suspenzije koje sadrže boje ili lakove, a koje nisu navedene pod 08 01 19

 

 

 

 

08 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

08 02 01

otpadni prahovi za prevlake

 

 

 

 

08 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

08 03 07

vodeni muljevi koji sadrže tiskarske boje

 

 

 

 

08 03 08

vodeni tekući otpad koji sadrži tiskarske boje

 

 

 

 

08 03 13

otpadne tiskarske boje koje nisu navedene pod 08 03 12

 

 

 

 

08 03 15

muljevi od tiskarskih boja koji nisu navedeni pod 08 03 14

 

 

 

 

08 03 18

otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17

 

 

 

 

08 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

08 04 10

otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje, koja nisu navedena pod 08 04 09

 

 

 

 

08 04 12

muljevi od ljepila i sredstava za brtvljenje koji nisu navedeni pod 08 04 11

 

 

 

 

08 04 14

vodeni muljevi koji sadrže ljepila ili sredstva za brtvljenje, a koji nisu navedeni pod 08 04 13

 

 

 

 

08 04 16

vodeni tekući otpad koji sadrži ljepila ili sredstva za brtvljenje koji nije naveden pod 08 04 15

 

 

 

 

08 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

20 01 28

boje, tiskarske boje, ljepila i smole, koji nisu navedeni pod 20 01 27

1   

Opasni

 

 

 

 

04 02 16*

sredstva za bojenje i pigmenti, koji sadrže opasne tvari

 

 

 

 

08 01 11*

otpadne boje i lakovi koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari

 

 

 

 

08 01 13*

muljevi od boja ili lakova koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari

 

 

 

 

08 01 15*

vodeni muljevi koji sadrže boje ili lakove koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari

 

 

 

 

08 01 17*

otpad od uklanjanja boja ili lakova koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari

 

 

 

 

08 01 19*

vodene suspenzije koje sadrže boje ili lakove koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari

 

 

 

 

08 03 12*

otpadne tiskarske boje koje sadrže opasne tvari

 

 

 

 

08 03 14*

muljevi od tiskarskih boja koji sadrže opasne tvari

 

 

 

 

08 03 17*

otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari

 

 

 

 

08 04 09*

otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje koja sadrže organska otapala ili druge opasne tvari

 

 

 

 

08 04 11*

muljevi od ljepila i sredstava za brtvljenje koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari

 

 

 

 

08 04 13*

vodeni muljevi, koji sadrže ljepila ili sredstva za brtvljenje i koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari

 

 

 

 

08 04 15*

vodeni tekući otpad, koji sadrži ljepila ili sredstva za brtvljenje i koji sadrži organska otapala ili druge opasne tvari

 

 

 

 

20 01 27*

boje, tiskarske boje, ljepila i smole, koji sadrže opasne tvari

02.14   

Ostali otpad od kemikalija

0   

Neopasni

 

 

 

 

02 07 03

otpad od kemijske obrade

 

 

 

 

03 02 99

sredstva za zaštitu drveta koja nisu specificirana na drugi način

 

 

 

 

04 01 09

otpad od obrade i završne obrade

 

 

 

 

04 02 15

otpad od završne obrade koji nije naveden pod 04 02 14

 

 

 

 

06 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

06 08 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

06 10 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

06 11 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

07 02 15

otpad od aditiva koji nije naveden pod 07 02 14

 

 

 

 

07 02 17

otpad koji sadrži silikone, osim onih koju su navedeni pod 07 02 16

 

 

 

 

10 09 16

otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod 10 09 15

 

 

 

 

10 10 14

otpadna veziva koja nisu navedena pod 10 10 13

 

 

 

 

10 10 16

otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod 10 10 15

 

 

 

 

11 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

16 01 15

antifriz tekućine koje nisu navedene pod 16 01 14

 

 

 

 

16 05 05

plinovi u posudama pod tlakom, koji nisu navedeni pod 16 05 04

 

 

 

 

18 01 07

kemikalije koje nisu navedene pod 18 01 06

 

 

 

 

18 02 06

kemikalije koje nisu navedene pod 18 02 05

 

 

 

 

20 01 30

deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29

1   

Opasni

 

 

 

 

03 02 01*

nehalogenirana organska sredstva za zaštitu drveta

 

 

 

 

03 02 02*

organo-klorna sredstva za zaštitu drveta

 

 

 

 

03 02 03*

organo-metalna sredstva za zaštitu drveta

 

 

 

 

03 02 04*

anorganska sredstva za zaštitu drveta

 

 

 

 

03 02 05*

ostala sredstva za zaštitu drveta koja sadrže opasne tvari

 

 

 

 

04 02 14*

otpad od završne obrade koji sadrži organska otapala

 

 

 

 

05 07 01*

otpad koji sadrži živu

 

 

 

 

06 08 02*

otpad koji sadrži opasne klorosilane

 

 

 

 

06 10 02*

otpad koji sadrži opasne tvari

 

 

 

 

07 02 14*

otpad od aditiva koji sadrži opasne tvari

 

 

 

 

07 02 16*

otpad koji sadrži opasne silikone

 

 

 

 

07 04 13*

kruti otpad koji sadrži opasne tvari

 

 

 

 

08 01 21*

otpad od sredstava za uklanjanje boja ili lakova

 

 

 

 

08 05 01*

otpadni izocijanati

 

 

 

 

10 09 13*

otpadna veziva koja sadrže opasne tvari

 

 

 

 

10 09 15*

otpadna sredstva za otkrivanje pukotina, koja sadrže opasne tvari

 

 

 

 

10 10 13*

otpadna veziva koja sadrže opasne tvari

 

 

 

 

10 10 15*

otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja sadrže opasne tvari

 

 

 

 

11 01 16*

zasićene ili potrošene smole ionskih izmjenjivača

 

 

 

 

11 01 98*

ostali otpad koji sadrži opasne tvari

 

 

 

 

16 01 13*

tekućine za kočnice

 

 

 

 

16 01 14*

antifriz tekućine koje sadrže opasne tvari

 

 

 

 

16 05 04*

plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari

 

 

 

 

16 09 03*

peroksidi, npr. vodikov peroksid

 

 

 

 

16 09 04*

oksidirajuće tvari koje nisu specificirane na drugi način

 

 

 

 

18 01 06*

kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadrže

 

 

 

 

18 02 05*

kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadrže

 

 

 

 

20 01 17*

fotografske kemikalije

 

 

 

 

20 01 29*

deterdženti koji sadrže opasne tvari

02.2   

Nekorišteni eksplozivi

02.21   

Otpad od eksploziva i pirotehničkih sredstava

1   

Opasni

 

 

 

 

16 04 02*

pirotehnički otpad

 

 

 

 

16 04 03*

ostali otpad od eksplozivnih predmeta

02.22   

Otpadno streljivo

1   

Opasni

 

 

 

 

16 04 01*

otpadno streljivo

02.3   

Miješani otpad od kemikalija

02.31   

Miješani otpad od kemikalija u malim količinama

0   

Neopasni

 

 

 

 

16 05 09

odbačene kemikalije koje nisu navedene pod 16 05 06, 16 05 07 ili 16 05 08

1   

Opasni

 

 

 

 

16 05 06*

laboratorijske kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadrže, uključujući mješavine laboratorijskih kemikalija

 

 

 

 

16 05 07*

odbačene anorganske kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadrže

 

 

 

 

16 05 08*

odbačene organske kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadrže

02.32   

Miješani otpad od kemikalija za obradu

1   

Opasni

 

 

 

 

19 02 04*

izmiješani otpad sastavljen od najmanje jedne vrste opasnog otpada

 

 

 

 

19 02 08*

tekući gorivi otpad koji sadrži opasne tvari

 

 

 

 

19 02 09*

kruti gorivi otpad koji sadrži opasne tvari

 

 

 

 

19 02 11*

ostali otpad koji sadrži opasne tvari

02.33   

Ambalaža onečišćena opasnim tvarima

1   

Opasni

 

 

 

 

15 01 10*

ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima

03   

Ostali kemijski otpad

03.1   

Kemijski talozi i ostaci

03.11   

Katrani i otpad koji sadrži ugljik

0   

Neopasni

 

 

 

 

05 01 17

bitumen

 

 

 

 

05 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

06 13 03

ugljeno crnilo

 

 

 

 

10 01 25

otpad od skladištenja i pripreme goriva u elektranama koje rade na ugljen

 

 

 

 

10 03 02

istrošene anode

 

 

 

 

10 03 18

otpad iz proizvodnje anoda, koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod 10 03 17

 

 

 

 

10 08 13

otpad iz proizvodnje anoda koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod 10 08 12

 

 

 

 

10 08 14

otpadne anode

 

 

 

 

11 02 03

otpad iz proizvodnje anoda za elektrolitičke procese u vodenom mediju

 

 

 

 

20 01 41

otpad od čišćenja dimnjaka

1   

Opasni

 

 

 

 

05 01 07*

kiseli katrani

 

 

 

 

05 01 08*

ostali katrani

 

 

 

 

05 06 01*

kiseli katrani

 

 

 

 

05 06 03*

ostali katrani

 

 

 

 

06 13 05*

čađa

 

 

 

 

10 03 17*

otpad iz proizvodnje anoda koji sadrži katran

 

 

 

 

10 08 12*

otpad iz proizvodnje anoda koji sadrži katran

 

 

 

 

19 11 02*

kiseli katrani

3.12   

Ulja/vodene emulzije i muljevi

1   

Opasni

 

 

 

 

05 01 06*

zauljeni muljevi od održavanja uređaja i opreme

 

 

 

 

13 04 01*

kaljužna ulja iz riječnih plovila

 

 

 

 

13 04 02*

kaljužna ulja iz odvodnih kanala u pristaništima

 

 

 

 

13 04 03*

kaljužna ulja iz drugih plovila

 

 

 

 

13 05 01*

krute tvari iz pješčanih komora i separatora ulje/voda

 

 

 

 

13 05 02*

muljevi iz separatora ulje/voda

 

 

 

 

13 05 03*

muljevi iz hvatača ulja

 

 

 

 

13 05 07*

zauljena voda iz separatora ulje/voda

 

 

 

 

13 05 08*

mješavine otpada iz pješčanih komora i separatora ulje/voda

 

 

 

 

13 07 01*

loživo ulje i dizel-gorivo

 

 

 

 

13 07 02*

benzin

 

 

 

 

13 07 03*

ostala goriva (uključujući mješavine)

 

 

 

 

13 08 01*

muljevi ili emulzije, iz desalinizatora

 

 

 

 

13 08 02*

ostale emulzije

 

 

 

 

13 08 99*

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

16 07 09*

otpad koji sadrži druge opasne tvari

 

 

 

 

19 02 07*

ulja i koncentrati iz procesa odvajanja

03.13   

Ostaci od kemijskih reakcija

0   

Neopasni

 

 

 

 

03 03 02

muljevi od obrade sulfitnih lugova (od oporabe komponenti iz tekućine za kuhanje)

 

 

 

 

04 01 04

tekućine od štavljenja koje sadrže krom

 

 

 

 

04 01 05

tekućine od štavljenja koje ne sadrže krom

 

 

 

 

06 09 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

06 13 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

07 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

07 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

07 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

07 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

07 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

07 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

07 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

11 01 12

vodene tekućine za ispiranje, koje nisu navedene pod 11 01 11

1   

Opasni

 

 

 

 

04 01 03*

otpad od odmašćivanja koji sadrži otapala bez tekuće faze

 

 

 

 

06 07 03*

mulj barijevog sulfata koji sadrži živu

 

 

 

 

07 01 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

 

 

 

 

07 01 07*

halogenirani talozi i ostaci od reakcija i destilacija

 

 

 

 

07 01 08*

ostali talozi i ostaci od reakcija i destilacija

 

 

 

 

07 02 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

 

 

 

 

07 02 07*

halogenirani talozi i ostaci od reakcija i destilacija

 

 

 

 

07 02 08*

ostali talozi i ostaci od reakcija i destilacija

 

 

 

 

07 03 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

 

 

 

 

07 03 07*

halogenirani talozi i ostaci od reakcija i destilacija

 

 

 

 

07 03 08*

ostali talozi i ostaci od reakcija i destilacija

 

 

 

 

07 04 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

 

 

 

 

07 04 07*

halogenirani ostaci reakcija i destilacija

 

 

 

 

07 04 08*

ostali talozi i ostaci od reakcija i destilacija

 

 

 

 

07 05 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

 

 

 

 

07 05 07*

halogenirani ostaci od reakcija i destilacija

 

 

 

 

07 05 08*

ostali talozi i ostaci od reakcija i destilacija

 

 

 

 

07 06 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

 

 

 

 

07 06 07*

halogenirani ostaci od reakcija i destilacija

 

 

 

 

07 06 08*

ostali talozi i ostaci od reakcija i destilacija

 

 

 

 

07 07 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

 

 

 

 

07 07 07*

halogenirani ostaci od reakcija i destilacija

 

 

 

 

07 07 08*

ostali talozi i ostaci od reakcija i destilacija

 

 

 

 

09 01 13*

vodeni tekući otpad od regeneracije srebra na mjestu nastanka, koji nije naveden pod 09 01 06

 

 

 

 

11 01 11*

vodene tekućine za ispiranje koje sadrže opasne tvari

 

 

 

 

19 04 03*

nevitrificirana čvrsta faza

03.14   

Istrošeni filtarski i upijajući materijali

0   

Neopasni

 

 

 

 

15 02 03

apsorbensi, filtarski materijali, tkanine i sredstva za brisanje i upijanje i zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02

 

 

 

 

19 09 03

muljevi od dekarbonizacije

 

 

 

 

19 09 04

istrošeni aktivni ugljen

 

 

 

 

19 09 05

zasićene ili istrošene smole iz ionskih izmjenjivača

 

 

 

 

19 09 06

otopine i muljevi od regeneracije ionskih izmjenjivača

1   

Opasni

 

 

 

 

05 01 15*

istrošena glina za filtraciju

 

 

 

 

06 07 02*

aktivni ugljen od proizvodnje klora

 

 

 

 

06 13 02*

istrošeni aktivni ugljen (osim 06 07 02)

 

 

 

 

07 01 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

 

 

 

 

07 01 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

 

 

 

 

07 02 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

 

 

 

 

07 02 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

 

 

 

 

07 03 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

 

 

 

 

07 03 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

 

 

 

 

07 04 09*

halogenirani filtarski kolači, istrošeni apsorbensi

 

 

 

 

07 04 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

 

 

 

 

07 05 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

 

 

 

 

07 05 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

 

 

 

 

07 06 09*

halogenirani filtarski kolači, istrošeni apsorbensi

 

 

 

 

07 06 10*

ostali filtarski kolači, istrošeni apsorbensi

 

 

 

 

07 07 09*

halogenirani filtarski kolači, istrošeni apsorbensi

 

 

 

 

07 07 10*

ostali filtarski kolači, istrošeni apsorbensi

 

 

 

 

11 01 15*

eluati i muljevi iz membranskih sustava ili sustava ionskih izmjenjivača, koji sadrže opasne tvari

 

 

 

 

15 02 02*

apsorbensi, filtarski materijali (uključujući filtere za ulje koji nisu specificirani na drugi način), tkanine i sredstva za brisanje i upijanje i zaštitna odjeća, onečišćeni opasnim tvarima

 

 

 

 

19 01 10*

istrošeni aktivni ugljen od obrade dimnih plinova

 

 

 

 

19 08 06*

zasićene ili istrošene smole iz ionskih izmjenjivača

 

 

 

 

19 08 07*

otopine i muljevi od regeneracije ionskih izmjenjivača

 

 

 

 

19 08 08*

otpad iz membranskih sustava koji sadrži teške metale

 

 

 

 

19 11 01*

potrošene filtarske gline

03.2   

Muljevi od industrijskih otpadnih voda

03.21   

Muljevi iz industrijskih procesa i obrade otpadnih voda

0   

Neopasni

 

 

 

 

03 03 05

muljevi od obezbojenja kod recikliranja papira

 

 

 

 

04 01 06

muljevi, posebno od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže krom

 

 

 

 

04 01 07

muljevi, posebno od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji ne sadrže krom

 

 

 

 

04 02 20

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 04 02 19

 

 

 

 

05 01 10

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 05 01 09

 

 

 

 

05 01 14

otpad iz rashladnih stupova

 

 

 

 

05 06 04

otpad iz rashladnih stupova

 

 

 

 

06 05 03

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 06 05 02

 

 

 

 

07 01 12

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 01 11

 

 

 

 

07 02 12

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 02 11

 

 

 

 

07 03 12

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 03 11

 

 

 

 

07 04 12

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 04 11

 

 

 

 

07 05 12

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 05 11

 

 

 

 

07 06 12

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 06 11

 

 

 

 

07 07 12

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 07 07 11

 

 

 

 

10 01 21

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 10 01 20

 

 

 

 

10 01 23

vodeni muljevi od čišćenja kotla koji nisu navedeni pod 10 01 22

 

 

 

 

10 01 26

otpad od obrade rashladne vode

 

 

 

 

10 02 12

otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod 10 02 11

 

 

 

 

10 02 15

ostali muljevi i filtarski kolači

 

 

 

 

10 03 28

otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 03 27

 

 

 

 

10 04 10

otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 04 09

 

 

 

 

10 05 09

otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 05 08

 

 

 

 

10 06 10

otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 06 09

 

 

 

 

10 07 08

otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 07 07

 

 

 

 

10 08 20

otpad od obrade rashladne vode koji nije naveden pod 10 08 19

 

 

 

 

10 11 20

kruti otpad od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nije naveden pod 10 11 19

 

 

 

 

10 12 13

mulj od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka

 

 

 

 

11 01 10

muljevi i filtarski kolači, koji nisu navedeni pod 11 01 09

 

 

 

 

11 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

12 01 15

muljevi od strojne obrade koji nisu navedeni pod 12 01 14

 

 

 

 

16 10 02

vodeni tekući otpad koji nije naveden pod 16 10 01

 

 

 

 

16 10 04

vodeni koncentrati koji nisu navedeni pod 16 10 03

 

 

 

 

19 02 06

muljevi od fizikalno-kemijske obrade koji nisu navedeni pod 19 02 05

 

 

 

 

19 04 04

vodeni tekući otpad od temperiranja vitrificiranog otpada

 

 

 

 

19 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

19 07 03

procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02

 

 

 

 

19 08 12

muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 11

 

 

 

 

19 08 14

muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod 19 08 13

 

 

 

 

19 08 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

19 11 06

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 19 11 05

 

 

 

 

19 13 04

muljevi nastali pri remedijaciji tla koji nisu navedeni pod 19 13 03

 

 

 

 

19 13 06

muljevi nastali pri remedijaciji podzemnih voda koji nisu navedeni pod 19 13 05

 

 

 

 

19 13 08

vodeni tekući otpad i vodeni koncentrati nastali pri remedijaciji podzemnih voda, koji nisu navedeni pod 19 13 07

1   

Opasni

 

 

 

 

04 02 19*

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari

 

 

 

 

05 01 09*

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari

 

 

 

 

06 05 02*

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari

 

 

 

 

07 01 11*

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari

 

 

 

 

07 02 11*

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari

 

 

 

 

07 03 11*

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari

 

 

 

 

07 04 11*

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari

 

 

 

 

07 05 11*

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari

 

 

 

 

07 06 11*

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari

 

 

 

 

07 07 11*

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari

 

 

 

 

10 01 20*

muljevi od pročišćavanja efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari

 

 

 

 

10 01 22*

vodeni muljevi od čišćenja kotla koji sadrže opasne tvari

 

 

 

 

10 11 19*

kruti otpad od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrži opasne tvari

 

 

 

 

11 01 09*

muljevi i filtarski kolači, koji sadrže opasne tvari

 

 

 

 

11 02 07*

ostali otpad koji sadrži opasne tvari

 

 

 

 

12 01 14*

muljevi od strojne obrade koji sadrže opasne tvari

 

 

 

 

16 10 01*

vodeni tekući otpad koji sadrži opasne tvari

 

 

 

 

16 10 03*

vodeni koncentrati koji sadrže opasne tvari

 

 

 

 

19 02 05*

muljevi od fizikalno-kemijske obrade koji sadrže opasne tvari

 

 

 

 

19 07 02*

procjedne vode s odlagališta koje sadrže opasne tvari

 

 

 

 

19 08 11*

muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda, koji sadrže opasne tvari

 

 

 

 

19 08 13*

muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda, koji sadrže opasne tvari

 

 

 

 

19 11 05*

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari

 

 

 

 

19 13 03*

muljevi nastali pri remedijaciji tla koji sadrže opasne tvari

 

 

 

 

19 13 05*

muljevi nastali pri remedijaciji podzemnih voda koji sadrže opasne tvari

 

 

 

 

19 13 07*

vodeni tekući otpad i vodeni koncentrati nastali pri remedijaciji podzemnih voda, koji sadrže opasne tvari

03.22   

Muljevi koji sadrže ugljikovodike

0   

Neopasni

 

 

 

 

05 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

05 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

19 11 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

1   

Opasni

 

 

 

 

01 05 05*

isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja, koji sadrži ulja

 

 

 

 

10 02 11*

otpad od obrade rashladnih voda koji sadrži ulje

 

 

 

 

10 03 27*

otpad od obrade rashladnih voda koji sadrži ulje

 

 

 

 

10 04 09*

otpad od obrade rashladnih voda koji sadrži ulje

 

 

 

 

10 05 08*

otpad od obrade rashladnih voda koji sadrži ulje

 

 

 

 

10 06 09*

otpad od obrade rashladnih voda koji sadrži ulje

 

 

 

 

10 07 07*

otpad od obrade rashladnih voda koji sadrži ulje

 

 

 

 

10 08 19*

otpad od obrade rashladnih voda koji sadrži ulje

 

 

 

 

12 03 01*

vodene tekućine za ispiranje

 

 

 

 

12 03 02*

otpad od odmašćivanja parom

 

 

 

 

16 07 08*

otpad koji sadrži ulja

 

 

 

 

19 08 10*

mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje nisu navedene pod 19 08 09

 

 

 

 

19 11 03*

vodeni tekući otpad

05   

Medicinski i biološki otpad

05.1   

Infektivni medicinski otpad

05.11   

Infektivni otpad iz humane medicine

1   

Opasni

 

 

 

 

18 01 03*

otpad čije je skupljanje i zbrinjavanje podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije

05.12   

Infektivni otpad iz veterinarske medicine

1   

Opasni

 

 

 

 

18 02 02*

otpad čije je skupljanje i zbrinjavanje podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije

05.2   

Neinfektivni medicinski otpad

05.21   

Neinfektivni otpad iz humane medicine

0   

Neopasni

 

 

 

 

18 01 01

oštri predmeti (osim 18 01 03)

 

 

 

 

18 01 02

dijelovi tijela i organi, uključujući vrećice i konzerve krvi (osim 18 01 03)

 

 

 

 

18 01 04

otpad čije skupljanje i zbrinjavanje nije podvrgnuto specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije (npr. rublje, zavoji od gipsa, posteljina, odjeća za jednokratnu primjenu, platno, pelene …)

05.22   

Neinfektivni otpad iz veterinarske medicine

0   

Neopasni

 

 

 

 

18 02 01

oštri predmeti (osim 18 02 02)

 

 

 

 

18 02 03

otpad čije skupljanje i zbrinjavanje ne podliježe posebnim zahtjevima radi prevencije infekcije

06   

Metalni otpad

06.1   

Otpad i otpaci od željeza

06.11   

Otpad i otpaci od željeza

0   

Neopasni

 

 

 

 

10 02 10

ogorine

 

 

 

 

10 12 06

odbačeni kalupi

 

 

 

 

12 01 01

strugotine i opiljci koji sadrže željezo

 

 

 

 

12 01 02

prašina i čestice koje sadrže željezo

 

 

 

 

16 01 17

željezne kovine

 

 

 

 

17 04 05

željezo i čelik

 

 

 

 

19 01 02

željezni materijali izdvojeni iz šljake

 

 

 

 

19 10 01

otpad od željeza i čelika

 

 

 

 

19 12 02

željezni metali

06.2   

Otpad i otpaci od obojenih metala

06.21   

Otpad od plemenitih metala

1   

Opasni

 

 

 

 

09 01 06*

otpad koji sadrži srebro, a potječe od obrade fotografskog otpada na mjestu njegova nastanka

 

 

 

 

18 01 10*

amalgamski otpad od stomatološke zaštite

06.23   

Ostali aluminijski otpad

0   

Neopasni

 

 

 

 

17 04 02

aluminij

06.24   

Otpad od bakra

0   

Neopasni

 

 

 

 

17 04 01

bakar, bronca, mjed

06.25   

Otpad od olova

0   

Neopasni

 

 

 

 

17 04 03

olovo

06.26   

Ostali metalni otpad

0   

Neopasni

 

 

 

 

11 05 01

tvrdi cink

 

 

 

 

17 04 04

cink

 

 

 

 

17 04 06

kositar

06.3   

Miješani metalni otpad

06.31   

Miješana metalna ambalaža

0   

Neopasni

 

 

 

 

15 01 04

ambalaža od metala

06.32   

Ostali miješani metalni otpad

0   

Neopasni

 

 

 

 

02 01 10

otpadni metal

 

 

 

 

10 10 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

12 01 03

strugotine i opiljci obojenih metala

 

 

 

 

12 01 04

prašina i čestice obojenih metala

 

 

 

 

16 01 18

obojene kovine

 

 

 

 

17 04 07

miješani metali

 

 

 

 

17 04 11

kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10

 

 

 

 

19 10 02

otpad od neželjeznih metala

 

 

 

 

19 12 03

neželjezni metali

 

 

 

 

20 01 40

metali

1   

Opasni

 

 

 

 

17 04 09*

metalni otpad onečišćen opasnim tvarima

 

 

 

 

17 04 10*

kabelski vodiči koji sadrže ulje, ugljeni katran i druge opasne tvari

07   

Nemetalni otpad

07.1   

Stakleni otpad

07.11   

Staklena ambalaža

0   

Neopasni

 

 

 

 

15 01 07

staklena ambalaža

07.12   

Ostali stakleni otpad

0   

Neopasni

 

 

 

 

10 11 12

otpadno staklo koje nije navedeno pod 10 11 11

 

 

 

 

16 01 20

staklo

 

 

 

 

17 02 02

staklo

 

 

 

 

19 12 05

staklo

 

 

 

 

20 01 02

staklo

1   

Opasni

 

 

 

 

10 11 11*

otpadno staklo u sitnim česticama i stakleni prah koji sadrži teške metale (npr. od katodnih cijevi)

07.2   

Papirni i kartonski otpad

07.21   

Otpadna papirna i kartonska ambalaža

0   

Neopasni

 

 

 

 

15 01 01

ambalaža od papira i kartona

07.23   

Ostali papirni i kartonski otpad

0   

Neopasni

 

 

 

 

03 03 10

otpadna vlakna i muljevi od vlakana, punila i prevlake, koji nastaju pri mehaničkoj separaciji

 

 

 

 

03 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

19 12 01

papir i karton

 

 

 

 

20 01 01

papir i karton

07.3   

Gumeni otpad

07.31   

Rabljene automobilske gume

0   

Neopasni

 

 

 

 

16 01 03

istrošene gume

07.4   

Plastični otpad

07.41   

Plastični ambalažni otpad

0   

Neopasni

 

 

 

 

15 01 02

ambalaža od plastike

07.42   

Ostali plastični otpad

0   

Neopasni

 

 

 

 

02 01 04

otpadna plastika (isključujući ambalažu)

 

 

 

 

07 02 13

otpadna plastika

 

 

 

 

12 01 05

strugotine od (brušenja i glodanja) plastike

 

 

 

 

16 01 19

plastika

 

 

 

 

17 02 03

plastika

 

 

 

 

19 12 04

plastika i guma

 

 

 

 

20 01 39

plastika

07.5   

Drvni otpad

07.51   

Drvena ambalaža

0   

Neopasni

 

 

 

 

15 01 03

ambalaža od drveta

07.52   

Piljevina i strugotine

0   

Neopasni

 

 

 

 

03 01 05

piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, otpaci dasaka i furnira, koji nisu navedeni pod 03 01 04

1   

Opasni

 

 

 

 

03 01 04*

piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, otpaci dasaka i furnira, koji sadrže opasne tvari

07.53   

Ostali drvni otpad

0   

Neopasni

 

 

 

 

03 01 01

otpadna kora i pluto

 

 

 

 

03 03 01

otpadna kora i otpaci drveta

 

 

 

 

17 02 01

drvo

 

 

 

 

19 12 07

drvo koje nije navedeno pod 19 12 06

 

 

 

 

20 01 38

drvo koje nije navedeno pod 20 01 37

1   

Opasni

 

 

 

 

19 12 06*

drvo koje sadrži opasne tvari

 

 

 

 

20 01 37*

drvo koje sadrži opasne tvari

07.6   

Tekstilni otpad

07.61   

Rabljena odjeća

0   

Neopasni

 

 

 

 

20 01 10

odjeća

07.62   

Mješoviti tekstilni otpad

0   

Neopasni

 

 

 

 

04 02 09

otpad od mješovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri)

 

 

 

 

04 02 10

organske tvari iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak)

 

 

 

 

04 02 21

otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana

 

 

 

 

04 02 22

otpad od prerađenih tekstilnih vlakana

 

 

 

 

15 01 09

tekstilna ambalaža

 

 

 

 

19 12 08

tekstil

 

 

 

 

20 01 11

tekstil

07.63   

Otpad od kože

0   

Neopasni

 

 

 

 

04 01 01

otpad od uklanjanja potkožnog tkiva i razlaganja vapnom

 

 

 

 

04 01 02

otpad od krečenja sirove kože

 

 

 

 

04 01 08

otpadna štavljena koža (plava platna, strugotine, otpaci, prah od poliranja) koja sadrži krom

 

 

 

 

04 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

07.7   

Otpad koji sadrži PCB-e

07.71   

Ulja koja sadrže PCB-e

1   

Opasni

 

 

 

 

13 01 01*

hidraulična ulja koja sadrže poliklorirane bifenile (PCB)

 

 

 

 

13 03 01*

otpadna izolacijska ulja i ulja za prijenos topline, koja sadrže PCB-e

07.72   

Oprema koja sadrži PCB-e ili je onečišćena PCB-ima

1   

Opasni

 

 

 

 

16 01 09*

komponente koje sadrže PCB-e

 

 

 

 

16 02 09*

transformatori i kondenzatori koji sadrže PCB-e

 

 

 

 

16 02 10*

odbačena oprema koja sadrži PCB-e ili je onečišćena istima, a nije navedena pod 16 02 09

07.73   

Građevinski otpad i otpad od rušenja koji sadrži PCB-e

1   

Opasni

 

 

 

 

17 09 02*

građevinski otpad i otpad od rušenja koji sadrži poliklorirane bifenile (PCB) (npr. sredstva za brtvljenje koja sadrže PCB-e, podne obloge na bazi smola koje sadrže PCB-e, nepropusni prozorski elementi od izostakla koji sadrže PCB-e, kondenzatori koji sadrže PCB-e)

08   

Odbačena oprema

08.1   

Odbačena vozila

08.12   

Ostala odbačena vozila

0   

Neopasni

 

 

 

 

16 01 06

otpadna vozila koja ne sadrže tekućine ni druge opasne komponente

1   

Opasni

 

 

 

 

16 01 04*

otpadna vozila

08.2   

Odbačena električna i elektronička oprema

08.21   

Odbačeni veliki kućanski aparati

1   

Opasni

 

 

 

 

16 02 11*

odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike, HCFC, HFC

 

 

 

 

20 01 23*

odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike

08.23   

Ostala odbačena električna i elektronička oprema

0   

Neopasni

 

 

 

 

09 01 10

fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji ne sadrže baterije

 

 

 

 

09 01 12

fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji sadrže baterije, a koji nisu navedeni pod 09 01 11

 

 

 

 

16 02 14

odbačena oprema koja nije navedena pod 16 02 09 do 16 02 13

 

 

 

 

20 01 36

odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

1   

Opasni

 

 

 

 

09 01 11*

fotografski aparati za jednokratnu uporabu, koji sadrže baterije navedene pod 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03

 

 

 

 

16 02 13*

odbačena oprema koja sadrži opasne komponente, a koja nije navedena pod 16 02 09 do 16 02 12

 

 

 

 

20 01 35*

odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23, koja sadrži opasne komponente

08.4   

Odbačeni strojevi i dijelovi opreme

08.41   

Otpadne baterije i akumulatori

0   

Neopasni

 

 

 

 

16 06 04

alkalne baterije (osim 16 06 03)

 

 

 

 

16 06 05

ostale baterije i akumulatori

 

 

 

 

20 01 34

baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33

1   

Opasni

 

 

 

 

16 06 01*

olovne baterije

 

 

 

 

16 06 02*

nikal-kadmij baterije

 

 

 

 

16 06 03*

baterije koje sadrže živu

 

 

 

 

20 01 33*

baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03 i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije

08.43   

Ostali odbačeni strojevi i dijelovi opreme

0   

Neopasni

 

 

 

 

16 01 12

kočne obloge koje nisu navedene pod 16 01 11

 

 

 

 

16 01 16

spremnici za tekući plin

 

 

 

 

16 01 22

komponente koje nisu specificirane na drugi način

 

 

 

 

16 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

16 02 16

komponente izvađene iz odbačene opreme koje nisu navedene pod 16 02 15

1   

Opasni

 

 

 

 

16 01 07*

filtri za ulje

 

 

 

 

16 01 08*

komponente koje sadrže živu

 

 

 

 

16 01 10*

eksplozivne komponente (npr. zračni jastuci)

 

 

 

 

16 01 21*

opasne komponente koje nisu navedene pod 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

 

 

 

 

16 02 15*

opasne komponente izvađene iz odbačene opreme

 

 

 

 

20 01 21*

fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu

09   

Životinjski i biljni otpad

09.1   

Otpad od pripreme hrane i prehrambenih proizvoda

09.11   

Otpad od pripreme hrane i prehrambenih proizvoda životinjskog podrijetla

0   

Neopasni

 

 

 

 

02 01 02

otpadna životinjska tkiva

 

 

 

 

02 02 01

muljevi od ispiranja i čišćenja

 

 

 

 

02 02 02

otpadna životinjska tkiva

09.12   

Otpad od pripreme hrane i prehrambenih proizvoda biljnog podrijetla

0   

Neopasni

 

 

 

 

02 01 01

muljevi od pranja i čišćenja

 

 

 

 

02 01 03

otpadna biljna tkiva

 

 

 

 

02 03 01

muljevi od pranja, čišćenja, guljenja, centrifugiranja i separacije

 

 

 

 

02 03 03

otpad od ekstrakcije otapalom

 

 

 

 

02 03 04

materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

 

 

 

 

02 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

02 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

02 07 01

otpad od pranja, čišćenja i mehaničke obrade sirovina

 

 

 

 

02 07 02

otpad od destilacije alkohola

09.13   

Miješani otpad od pripreme hrane i prehrambenih proizvoda

0   

Neopasni

 

 

 

 

02 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

02 02 03

materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

 

 

 

 

02 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

02 03 02

otpad od sredstava za konzerviranje

 

 

 

 

02 05 01

materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

 

 

 

 

02 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

02 06 01

materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

 

 

 

 

02 06 02

otpad od sredstava za konzerviranje

 

 

 

 

02 07 04

materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

 

 

 

 

19 08 09

mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda koje sadrže samo jestivo ulje i masnoće

 

 

 

 

20 01 08

biorazgradivi otpad iz kuhinja i iz kantina

 

 

 

 

20 01 25

jestiva ulja i masti

 

 

 

 

20 03 02

otpad s tržnica

09.2   

Zeleni otpad

09.21   

Zeleni otpad

0   

Neopasni

 

 

 

 

02 01 07

otpad iz šumarstva

 

 

 

 

20 02 01

biorazgradivi otpad

09.3   

Gnojnica i stajski gnoj

9.31   

Gnojnica i stajski gnoj

0   

Neopasni

 

 

 

 

02 01 06

životinjske fekalije, urin i gnoj (uključujući onečišćenu slamu) i efluenti, koji se posebno skupljaju i obrađuju izvan mjesta njihova nastanka

10   

Miješani obični otpad

10.1   

Otpad iz kućanstava i slični otpad

10.11   

Otpad iz kućanstava

0   

Neopasni

 

 

 

 

20 03 01

miješani komunalni otpad

 

 

 

 

20 03 07

glomazni otpad

 

 

 

 

20 03 99

komunalni otpad koji nije specificiran na drugi način

10.12   

Otpad od čišćenja ulica

0   

Neopasni

 

 

 

 

20 03 03

ostaci od čišćenja ulica

10.2   

Miješani i nediferencirani materijali

10.21   

Miješana ambalaža

0   

Neopasni

 

 

 

 

15 01 05

višeslojna (kompozitna) ambalaža

 

 

 

 

15 01 06

miješana ambalaža

10.22   

Ostali miješani i nediferencirani materijali

0   

Neopasni

 

 

 

 

02 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

02 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

04 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

09 01 07

fotografski film i papir, koji sadrže srebro ili spojeve srebra

 

 

 

 

09 01 08

fotografski film i papir koji ne sadrže srebro i spojeve srebra

 

 

 

 

09 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

10 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

10 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

10 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

10 08 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

11 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

12 01 13

otpad od zavarivanja

 

 

 

 

12 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

16 03 04

anorganski otpad koji nije naveden pod 16 03 03

 

 

 

 

16 03 06

organski otpad koji nije naveden pod 16 03 05

 

 

 

 

16 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

19 02 03

izmiješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada

 

 

 

 

19 02 10

gorivi otpad koji nije naveden pod 19 02 08 i 19 02 09

 

 

 

 

19 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

20 01 99

ostali sastojci koji nisu specificirani na drugi način

1   

Opasni

 

 

 

 

16 03 03*

anorganski otpad koji sadrži opasne tvari

 

 

 

 

16 03 05*

organski otpad koji sadrži opasne tvari

10.3   

Ostaci od sortiranja

10.32   

Ostali ostaci od sortiranja

0   

Neopasni

 

 

 

 

03 03 07

mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona

 

 

 

 

03 03 08

otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenih recikliranju

 

 

 

 

19 05 01

nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada

 

 

 

 

19 05 02

nekompostirana frakcija životinjskog i biljnog otpada

 

 

 

 

19 05 03

kompost koji nije u skladu sa specifikacijom

 

 

 

 

19 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

19 08 01

ostaci na sitima i grabljama

 

 

 

 

19 10 04

pahuljasta frakcija i prašina, koji nisu navedeni pod 19 10 03

 

 

 

 

19 10 06

ostale frakcije koje nisu navedene pod 19 10 05

 

 

 

 

19 12 10

gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)

 

 

 

 

19 12 12

ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada koji nije naveden pod 19 12 11

1   

Opasni

 

 

 

 

19 10 03*

pahuljasta frakcija i prašina koja sadrži opasne tvari

 

 

 

 

19 10 05*

ostale frakcije koje sadrže opasne tvari

 

 

 

 

19 12 11*

ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji sadrži opasne tvari

11   

Obični muljevi

11.1   

Muljevi od obrade otpadnih voda

11.11   

Muljevi od obrade komunalnih otpadnih voda

0   

Neopasni

 

 

 

 

19 06 03

matičnica od anaerobne obrade komunalnog otpada

 

 

 

 

19 06 04

proizvod digestije od anaerobne obrade komunalnog otpada

 

 

 

 

19 06 05

matičnica od anaerobne obrade životinjskog i biljnog otpada

 

 

 

 

19 06 06

proizvod digestije od anaerobne obrade životinjskog i biljnog otpada

 

 

 

 

19 08 05

muljevi od obrade komunalnih otpadnih voda

11.12   

Biorazgradivi muljevi od obrade ostalih otpadnih voda

0   

Neopasni

 

 

 

 

02 02 04

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka

 

 

 

 

02 03 05

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka

 

 

 

 

02 04 03

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka

 

 

 

 

02 05 02

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka

 

 

 

 

02 06 03

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka

 

 

 

 

02 07 05

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka

 

 

 

 

03 03 11

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 03 03 10

11.2   

Muljevi od pročišćavanja vode za piće i tehnološke vode

11.21   

Muljevi od pročišćavanja vode za piće i tehnološke vode

0   

Neopasni

 

 

 

 

05 01 13

muljevi od pripreme napojne vode za kotlove

 

 

 

 

19 09 02

muljevi od bistrenja voda

 

 

 

 

19 09 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

11.3   

Otpad od jaružanja koji nije onečišćen

11.31   

Otpad od jaružanja koji nije onečišćen

0   

Neopasni

 

 

 

 

17 05 06

iskopana zemlja koja nije navedena pod 17 05 05

11.4   

Sadržaj fekalnih jama

11.41   

Sadržaj fekalnih jama

0   

Neopasni

 

 

 

 

20 03 04

muljevi iz septičkih jama

 

 

 

 

20 03 06

otpad nastao čišćenjem kanalizacije

12   

Mineralni otpad

12.1   

Građevinski otpad i otpad od rušenja

12.11   

Beton, opeke i gipsani otpad

0   

Neopasni

 

 

 

 

10 12 08

otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade)

 

 

 

 

10 12 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

10 13 14

otpadni beton i betonski mulj

 

 

 

 

10 13 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

17 01 01

beton

 

 

 

 

17 01 02

opeka

 

 

 

 

17 01 03

crijep/pločice i keramika

 

 

 

 

17 01 07

mješavine betona, opeke, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06

 

 

 

 

17 08 02

građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01

1   

Opasni

 

 

 

 

17 01 06*

mješavine ili odvojene frakcije betona, opeke, crijepa/pločica i keramike, koje sadrže opasne tvari

 

 

 

 

17 08 01*

građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima

12.12   

Ugljikovodični otpadni materijali od kolničkih zastora

0   

Neopasni

 

 

 

 

17 03 02

bitumenske mješavine koje nisu navedene pod 17 03 01

1   

Opasni

 

 

 

 

17 03 01*

mješavine bitumena koje sadrže ugljeni katran

 

 

 

 

17 03 03*

ugljeni katran i proizvodi koji sadrže katran

12.13   

Miješani građevinski otpad

0   

Neopasni

 

 

 

 

17 06 04

izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01 i 17 06 03

 

 

 

 

17 09 04

miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

1   

Opasni

 

 

 

 

17 02 04*

staklo, plastika i drvo koji sadrže ili su onečišćeni opasnim tvarima

 

 

 

 

17 06 03*

ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili su onečišćeni opasnim tvarima

 

 

 

 

17 09 01*

građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji sadrži živu

 

 

 

 

17 09 03*

ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući miješani otpad), koji sadrži opasne tvari

12.2   

Azbestni otpad

12.21   

Azbestni otpad

1   

Opasni

 

 

 

 

06 07 01*

otpad od elektrolize koji sadrži azbest

 

 

 

 

06 13 04*

otpad iz prerade azbesta

 

 

 

 

10 13 09*

otpad iz proizvodnje azbestnog cementa koji sadrži azbest

 

 

 

 

15 01 11*

metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom

 

 

 

 

16 01 11*

kočne obloge koje sadrže azbest

 

 

 

 

16 02 12*

odbačena oprema koja sadrži slobodni azbest

 

 

 

 

17 06 01*

izolacijski materijali koji sadrže azbest

 

 

 

 

17 06 05*

građevinski materijali koji sadrže azbest

12.3   

Otpad od minerala koji se javljaju u prirodi

12.31   

Otpad od minerala koji se javljaju u prirodi

0   

Neopasni

 

 

 

 

01 01 01

otpad od iskopavanja mineralnih sirovina

 

 

 

 

01 01 02

otpad od iskopavanja nemetalnih mineralnih sirovina

 

 

 

 

01 03 06

otpadna jalovina koja nije navedena pod 01 03 04 i 01 03 05

 

 

 

 

01 03 08

otpad u obliku prašine i praha, koji nije naveden pod 01 03 07

 

 

 

 

01 03 09

crveni mulj iz proizvodnje aluminija, različit od otpada navedenog pod 01 03 07

 

 

 

 

01 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

01 04 08

otpadni šljunak i drobljeni kamen, koji nisu navedeni pod 01 04 07

 

 

 

 

01 04 09

otpadni pijesak i otpadne vrste gline

 

 

 

 

01 04 10

otpad u obliku prašine i praha koji nije naveden pod 01 04 07

 

 

 

 

01 04 11

otpad od prerade potaše i kamene soli koji nije naveden pod 01 04 07

 

 

 

 

01 04 12

talozi i drugi otpad od ispiranja i čišćenja ruda, koji nisu navedeni pod 01 04 07 i 01 04 11

 

 

 

 

01 04 13

otpad od rezanja i piljenja kamena koji nije naveden pod 01 04 07

 

 

 

 

01 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

01 05 04

isplačni muljevi i drugi otpad od bušenja koji sadrže slatku vodu

 

 

 

 

01 05 07

isplačni muljevi i drugi otpad od bušenja koji sadrže barit i nisu navedeni pod 01 05 05 i 01 05 06

 

 

 

 

01 05 08

isplačni muljevi i drugi otpad od bušenja koji sadrže kloride i nisu navedeni pod 01 05 05 i 01 05 06

 

 

 

 

01 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

02 04 01

otpad od čišćenja i pranja šećerne repe

 

 

 

 

08 02 02

vodeni muljevi koji sadrže keramičke materijale

 

 

 

 

10 11 10

otpad od pripreme mješavine prije toplinske obrade, koji nije naveden pod 10 11 09

 

 

 

 

10 12 01

otpadna mješavina pripremljena prije toplinske obrade

 

 

 

 

10 13 01

otpadna mješavina pripremljena prije toplinske obrade

 

 

 

 

17 05 04

zemlja i kamenje, osim onih koji su navedeni pod 17 05 03

 

 

 

 

17 05 08

kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod 17 05 07

 

 

 

 

19 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

19 08 02

otpad iz pjeskolova

 

 

 

 

19 09 01

kruti otpad od primarne filtracije i prosijavanja

 

 

 

 

19 12 09

minerali (npr. pijesak, kamenje)

 

 

 

 

19 13 02

kruti otpad nastao pri remedijaciji tla koji nije naveden pod 19 13 01

 

 

 

 

20 02 02

zemlja i kamenje

 

 

 

 

20 02 03

ostali otpad koji nije biorazgradiv

1   

Opasni

 

 

 

 

01 03 04*

kisela jalovina od prerade sulfidne rude

 

 

 

 

01 03 05*

ostala jalovina koja sadrži opasne tvari

 

 

 

 

01 03 07*

ostali otpad od fizikalne i kemijske obrade metalnih mineralnih sirovina koji sadrži opasne tvari

 

 

 

 

01 04 07*

otpad od fizikalne i kemijske obrade nemetalnih mineralnih sirovina koji sadrži opasne tvari

 

 

 

 

01 05 06*

isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja koji sadrži opasne tvari

 

 

 

 

10 11 09*

otpad od pripreme mješavine prije toplinske obrade koji sadrži opasne tvari

 

 

 

 

19 13 01*

kruti otpad nastao pri remedijaciji tla koji sadrži opasne tvari

12.4   

Otpad od izgaranja

12.41   

Otpad od pročišćavanja dimnih plinova

0   

Neopasni

 

 

 

 

10 01 05

kruti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova

 

 

 

 

10 01 07

muljeviti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova

 

 

 

 

10 01 19

otpad od pročišćavanja plinova koji nije naveden pod 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18

 

 

 

 

10 02 08

kruti otpad od obrade plinova koji nije naveden pod 10 02 07

 

 

 

 

10 02 14

muljevi i filtarski kolači od obrade plina, koji nisu navedeni pod 10 02 13

 

 

 

 

10 03 20

prašina iz dimnog plina koja nije navedena po 10 03 19

 

 

 

 

10 03 24

kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod 10 03 23

 

 

 

 

10 03 26

muljevi i filtarski kolači od obrade plina koji nisu navedeni pod 10 03 25

 

 

 

 

10 07 03

kruti otpad od obrade plina

 

 

 

 

10 07 05

muljevi i filtarski kolači od obrade plina

 

 

 

 

10 08 16

prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod 10 08 15

 

 

 

 

10 08 18

muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji nisu navedeni pod 10 08 17

 

 

 

 

10 09 10

prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod 10 09 09

 

 

 

 

10 10 10

prašina iz dimnih plinova koja nije navedena pod 10 10 09

 

 

 

 

10 11 16

kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod 10 11 15

 

 

 

 

10 11 18

muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji nisu navedeni pod 10 11 17

 

 

 

 

10 12 05

muljevi i filtarski kolači od obrade plinova

 

 

 

 

10 12 10

kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod 10 12 09

 

 

 

 

10 13 07

muljevi i filtarski kolači od obrade plinova

 

 

 

 

10 13 13

kruti otpad od obrade plinova koji nije naveden pod 10 13 12

1   

Opasni

 

 

 

 

10 01 18*

otpad od pročišćavanja plinova koji sadrži opasne tvari

 

 

 

 

10 02 07*

kruti otpad od obrade plinova koji sadrži opasne tvari

 

 

 

 

10 02 13*

muljevi i filtarski kolači od obrade plinova, koji sadrže opasne tvari

 

 

 

 

10 03 19*

prašina iz dimnog plina koja sadrži opasne tvari

 

 

 

 

10 03 23*

kruti otpad od obrade plinova koji sadrži opasne tvari

 

 

 

 

10 03 25*

muljevi i filtarski kolači od obrade plinova koji sadrže opasne tvari

 

 

 

 

10 04 04*

prašina iz dimnih plinova

 

 

 

 

10 04 06*

kruti otpad od obrade plinova

 

 

 

 

10 04 07*

muljevi i filtarski kolači od obrade plinova

 

 

 

 

10 05 03*

prašina iz dimnih plinova

 

 

 

 

10 05 05*

kruti otpad od obrade plinova

 

 

 

 

10 05 06*

muljevi i filtarski kolači od obrade plinova

 

 

 

 

10 06 03*

prašina iz dimnih plinova

 

 

 

 

10 06 06*

kruti otpad od obrade plinova

 

 

 

 

10 06 07*

muljevi i filtarski kolači od obrade plinova

 

 

 

 

10 08 15*

prašina iz dimnih plinova koja sadrži opasne tvari

 

 

 

 

10 08 17*

muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji sadrže opasne tvari

 

 

 

 

10 09 09*

prašina iz dimnih plinova koja sadrži opasne tvari

 

 

 

 

10 10 09*

prašina iz dimnih plinova koja sadrži opasne tvari

 

 

 

 

10 11 15*

kruti otpad od obrade dimnih plinova koji sadrži opasne tvari

 

 

 

 

10 11 17*

muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova koji sadrže opasne tvari

 

 

 

 

10 12 09*

kruti otpad od obrade plinova koji sadrži opasne tvari

 

 

 

 

10 13 12*

kruti otpad od obrade plinova koji sadrži opasne tvari

 

 

 

 

10 14 01*

otpad od pročišćavanja plinova koji sadrži živu

 

 

 

 

11 05 03*

kruti otpad od obrade plinova

 

 

 

 

19 01 05*

filtarski kolači od obrade plinova

 

 

 

 

19 01 06*

vodeni tekući otpad od obrade plinova i drugi vodeni tekući otpad

 

 

 

 

19 01 07*

kruti otpad od obrade plinova

 

 

 

 

19 04 02*

lebdeći pepeo i ostali otpad od obrade dimnih plinova

 

 

 

 

19 11 07*

otpad od pročišćavanja dimnih plinova

12.42   

Troska (šljaka) i pepeo od termičke obrade i izgaranja

0   

Neopasni

 

 

 

 

06 09 02

šljaka koja sadrži fosfor

 

 

 

 

10 01 01

pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod 10 01 04)

 

 

 

 

10 01 02

lebdeći pepeo od izgaranja ugljena

 

 

 

 

10 01 03

lebdeći pepeo od izgaranja treseta i neobrađenog drveta

 

 

 

 

10 01 15

pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla od suspaljivanja koji nisu navedeni pod 10 01 14

 

 

 

 

10 01 17

lebdeći pepeo od suspaljivanja koji nije naveden pod 10 01 16

 

 

 

 

10 01 24

pijesak iz fluidiziranih slojeva

 

 

 

 

10 02 01

otpad od prerade šljake

 

 

 

 

10 02 02

neprerađena šljaka

 

 

 

 

10 03 16

plivajuća pjena/šljaka koja nije navedena pod 10 03 15

 

 

 

 

10 03 22

ostale čestice i prašina (uključujući prašinu iz kugličnog mlina) koje nisu navedene pod 10 03 21

 

 

 

 

10 03 30

otpad od obrade šljake koja sadrži soli i obrade crne drozge, a koji nije naveden pod 10 03 29

 

 

 

 

10 05 01

troska iz primarne i sekundarne proizvodnje

 

 

 

 

10 05 04

ostale čestice i prašina

 

 

 

 

10 05 11

drozga i nečista pjena koje nisu navedene pod 10 05 10

 

 

 

 

10 06 01

troska iz primarne i sekundarne proizvodnje

 

 

 

 

10 06 02

drozga i nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje

 

 

 

 

10 06 04

ostale čestice i prašina

 

 

 

 

10 07 01

troska iz primarne i sekundarne proizvodnje

 

 

 

 

10 07 02

šljaka i otpadna pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje

 

 

 

 

10 07 04

ostale čestice i prašina

 

 

 

 

10 08 04

čestice i prašina

 

 

 

 

10 08 09

ostala troska

 

 

 

 

10 08 11

šljaka i nečista pjena koje nisu navedene pod 10 08 10

 

 

 

 

10 09 03

troska iz visoke peći

 

 

 

 

10 09 12

ostale čestice koje nisu navedene pod 10 09 11

 

 

 

 

10 10 03

troska iz visoke peći

 

 

 

 

10 10 12

ostale čestice koje nisu navedene pod 10 10 11

 

 

 

 

10 12 03

čestice i prašina

 

 

 

 

11 05 02

cinkov pepeo

 

 

 

 

19 01 12

pepeo i šljaka s dna koji nisu navedeni pod 19 01 11

 

 

 

 

19 01 14

lebdeći pepeo koji nije naveden pod 19 01 13

 

 

 

 

19 01 16

prašina iz kotlova koja nije navedena pod 19 01 15

 

 

 

 

19 01 18

otpad od pirolize koji nije naveden pod 19 01 17

 

 

 

 

19 01 19

pijesci iz fluidiziranog sloja

1   

Opasni

 

 

 

 

10 01 04*

lebdeći pepeo od izgaranja ulja i prašina iz kotla

 

 

 

 

10 01 13*

lebdeći pepeo od emulgiranih ugljikovodika koji se koriste kao gorivo

 

 

 

 

10 01 14*

šljaka s rešetki ložišta, šljaka i prašina iz kotla od suspaljivanja koje sadrže opasne tvari

 

 

 

 

10 01 16*

lebdeći pepeo od suspaljivanja koji sadrži opasne tvari

 

 

 

 

10 03 04*

šljaka iz primarne proizvodnje

 

 

 

 

10 03 09*

crna šljaka iz sekundarne proizvodnje

 

 

 

 

10 03 15*

plivajuća pjena/šljaka koja je zapaljiva ili koja u dodiru s vodom ispušta zapaljive plinove u opasnim količinama

 

 

 

 

10 03 21*

ostale čestice i prašina (uključujući prašinu iz kugličnog mlina) koje sadrže opasne tvari

 

 

 

 

10 03 29*

otpad od obrade šljake koja sadrži soli i obrade crne drozge, a koji sadrži opasne tvari

 

 

 

 

10 04 01*

troska iz primarne i sekundarne proizvodnje

 

 

 

 

10 04 02*

troska i otpadna pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje

 

 

 

 

10 04 05*

ostale čestice i prašina

 

 

 

 

10 05 10*

drozga i nečista pjena koje su zapaljive ili koje u dodiru s vodom ispuštaju zapaljive plinove u opasnim količinama

 

 

 

 

10 08 08*

troska iz primarne i sekundarne proizvodnje, koja sadrži soli

 

 

 

 

10 08 10*

drozga i nečista pjena koje su zapaljive ili koje u dodiru s vodom ispuštaju zapaljive plinove u opasnim količinama

 

 

 

 

10 09 11*

ostale čestice koje sadrže opasne tvari

 

 

 

 

10 10 11*

ostale čestice koje sadrže opasne tvari

 

 

 

 

19 01 11*

pepeo i šljaka s dna koji sadrže opasne tvari

 

 

 

 

19 01 13*

lebdeći pepeo koji sadrži opasne tvari

 

 

 

 

19 01 15*

prašina iz kotlova koja sadrži opasne tvari

 

 

 

 

19 01 17*

otpad od pirolize koji sadrži opasne tvari

12.5   

Razni mineralni otpad

12.51   

Otpad od umjetnih minerala

0   

Neopasni

 

 

 

 

02 04 02

kalcij karbonat koji nije u skladu sa specifikacijom

 

 

 

 

06 09 04

otpad iz kemijskih procesa na bazi kalcija, koji nije naveden pod 06 09 03

 

 

 

 

06 11 01

otpad iz kemijskih procesa na bazi kalcija iz proizvodnje titan dioksida

 

 

 

 

08 02 03

vodene suspenzije koje sadrže keramičke materijale

 

 

 

 

10 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

10 03 05

otpadna glinica

 

 

 

 

10 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

10 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

10 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

10 09 14

otpadna veziva koja nisu navedena pod 10 09 13

 

 

 

 

10 11 03

otpadni vlaknasti materijali na bazi stakla

 

 

 

 

10 11 05

čestice i prašina

 

 

 

 

10 11 14

mulj od poliranja i brušenja stakla koji nije naveden pod 10 11 13

 

 

 

 

10 11 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

10 12 12

otpad od glaziranja koji nije naveden pod 10 12 11

 

 

 

 

10 13 04

otpad od kalciniranja i hidratizacije vapna

 

 

 

 

10 13 06

čestice i prašina (osim 10 13 12 i 10 13 13)

 

 

 

 

10 13 10

otpad iz proizvodnje azbestnog cementa, koji nije naveden pod 10 13 09

 

 

 

 

10 13 11

otpad od kompozitnih materijala na bazi cementa, koji nije naveden pod 10 13 09 i 10 13 10

 

 

 

 

12 01 17

otpadni materijal od pjeskarenja koji nije naveden pod 12 01 16

 

 

 

 

12 01 21

istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji nisu navedeni pod 12 01 20

1   

Opasni

 

 

 

 

06 09 03*

otpad iz kemijskih procesa na bazi kalcija, koji sadrži opasne tvari ili je onečišćen opasnim tvarima

 

 

 

 

10 11 13*

mulj od poliranja i brušenja stakla koji sadrži opasne tvari

 

 

 

 

10 12 11*

otpad od glaziranja koji sadrži teške metale

 

 

 

 

11 02 02*

muljevi od hidrometalurgije cinka (uklj. jarozit i getit)

 

 

 

 

12 01 16*

otpad od pjeskarenja koji sadrži opasne tvari

 

 

 

 

12 01 20*

istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji sadrže opasne tvari

12.52   

Otpadni vatrostalni materijali

0   

Neopasni

 

 

 

 

10 09 06

nekorišteni ljevački pijesak i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 05

 

 

 

 

10 09 08

korišteni ljevački pijesak i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 07

 

 

 

 

10 09 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

 

 

 

 

10 10 06

nekorišteni ljevački pijesak i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 05

 

 

 

 

10 10 08

korišteni ljevački pijesak i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 07

 

 

 

 

16 11 02

obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječu iz metalurških procesa i nisu naveden pod 16 11 01

 

 

 

 

16 11 04

ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji nisu navedeni pod 16 11 03

 

 

 

 

16 11 06

obloge i vatrostalni otpad iz nemetalurških procesa, koji nije naveden pod 16 11 05

1   

Opasni

 

 

 

 

10 09 05*

nekorišteni ljevački pijesak i kalupi, koji sadrže opasne tvari

 

 

 

 

10 09 07*

korišteni ljevački pijesak i kalupi, koji sadrže opasne tvari

 

 

 

 

10 10 05*

nekorišteni ljevački pijesak i kalupi, koji sadrže opasne tvari

 

 

 

 

10 10 07*

korišteni ljevački pijesak i kalupi, koji sadrže opasne tvari

 

 

 

 

16 11 01*

obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječu iz metalurških procesa i sadrže opasne tvari

 

 

 

 

16 11 03*

ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji sadrže opasne tvari

 

 

 

 

16 11 05*

obloge i vatrostalni otpad iz nemetalurških procesa, koji sadrže opasne tvari

12.6   

Kontaminirana zemlja i onečišćeni otpad od jaružanja

12.61   

Onečišćena zemlja i otpad od rušenja

1   

Opasni

 

 

 

 

05 01 05*

razlivena nafta

 

 

 

 

17 05 03*

zemlja i kamenje koji sadrže opasne tvari

 

 

 

 

17 05 07*

kamen tučenac za nasipavanje pruge koji sadrži opasne tvari

12.62   

Onečišćeni otpad od jaružanja

1   

Opasni

 

 

 

 

17 05 05*

iskopana zemlja od rada bagera koja sadrži opasne tvari

13   

Solidificirani, stabilizirani i ostakljeni otpad

13.1   

Solidificirani i stabilizirani otpad

13.11   

Solidificirani i stabilizirani otpad

0   

Neopasni

 

 

 

 

19 03 05

stabilizirani otpad koji nije naveden pod 19 03 04

 

 

 

 

19 03 07

solidificirani otpad koji nije naveden pod 19 03 06

1   

Opasni

 

 

 

 

19 03 04*

otpad označen kao opasan, dijelom stabiliziran

 

 

 

 

19 03 06*

solidificirani otpad, označen kao opasan

13.2   

Ostakljeni otpad

13.21   

Ostakljeni otpad

0   

Neopasni

 

 

 

 

19 04 01

vitrificirani otpad”