04/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

5


32004R0026


L 005/25

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

30.12.2003.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 26/2004

od 30. prosinca 2003.

o registru ribarske flote Zajednice

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2371/2002 od 20. prosinca 2002. o očuvanju i održivom iskorištavanju ribolovnih resursa u okviru zajedničke ribarstvene politike (1), a posebno njezin članak 15., stavke 3. i stavak 4.,

budući da:

(1)

U svrhu primjene pravila zajedničke ribarstvene politike u skladu s člankom 15. Uredbe (EZ) br. 2371/2002, svaka država članica mora voditi registar plovila koja plove pod njezinom zastavom, a Komisija mora, na temelju nacionalnih registara, uspostaviti registar ribarske flote Zajednice.

(2)

Kako bi registar ribarske flote Zajednice bio učinkovit i sveobuhvatan instrument za provedbu pravila zajedničke ribarstvene politike, trebao bi obuhvaćati sva ribarska plovila Zajednice, uključujući i ona koja se koriste isključivo u akvakulturi.

(3)

Kako bi se moglo raspolagati podacima koji su bitni za upravljanje kapacitetom ribarskih flota i njihovim aktivnostima, trebalo bi utvrditi koje podatke o značajkama plovila mora sadržavati registar svake države članice u skladu s člankom 15., stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 2371/2002.

(4)

Kako bi se osiguralo redovito ažuriranje registra ribarske flote Zajednice, potrebno je utvrditi postupke prema kojima se podaci iz registra svake države članice šalju Komisiji.

(5)

Karakteristike i vanjske oznake plovila koje se evidentiraju u registru svake države članice trebalo bi navoditi u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) 2930/86 od 22. rujna 1986. o određivanju karakteristika ribarskih plovila (2), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 3259/94 (3) i Uredbom Komisije (EEZ) br. 1381/87 od 20. svibnja 1987. o određivanju detaljnih pravila u pogledu označavanja i dokumentacije za ribarska plovila (4).

(6)

Države članice trebale bi stalno nadzirati kakvoću podataka u njihovim nacionalnim registrima te osigurati njihovu provjeru od strane Komisije odmah po primitku.

(7)

Kako bi se moglo pratiti kretanje plovila među državama članicama i kako bi se osigurala nedvosmislena povezanost podataka iz registra ribarske flote Zajednice s podacima iz drugih informacijskih sustava vezanih uz ribolovne aktivnosti, važno je svakom ribarskom plovilu Zajednice dodijeliti jedinstveni identifikacijski broj koji se ni u kakvim okolnostima ne smije ponovo dodjeljivati ili mijenjati.

(8)

Kako bi se osigurala učinkovita primjena ove Uredbe i pojednostavilo upravljanje podacima, trebalo bi utvrditi načine komunikacije između država članica i Komisije.

(9)

Trebalo bi propisati da Komisija mora državama članicama osigurati pristup svim podacima u registru ribarske flote Zajednice u skladu s odredbama o zaštiti osobnih podataka utvrđenih u Uredbi (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (5).

(10)

S obzirom na promjene koje su člankom 15. Uredbe (EZ) br. 2371/2002 uvedene u način upravljanja registrima ribarskih plovila, trebalo bi staviti izvan snage Uredbu Komisije (EZ) br. 2090/98 od 30. rujna 1998. o registru ribarskih plovila Zajednice (6), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 839/2002 (7).

(11)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za ribarstvo i akvakulturu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

1.   Ova Uredba:

(a)

određuje minimalne podatke o karakteristikama i aktivnostima plovila koji moraju biti navedeni u registru kojeg svaka država članica vodi za ribarska plovila koja plove pod njezinom zastavom (dalje u tekstu „nacionalni registar”);

(b)

utvrđuje obveze država članica vezano za prikupljanje i provjeru podataka iz svog nacionalnog registra te njihove obveze vezano uz slanje tih podataka Komisiji;

(c)

utvrđuje obveze Komisije vezano za upravljanje registrom ribarske flote Zajednice (dalje u tekstu „registar Zajednice”).

2.   Podaci iz registra Zajednice služe kao referentni podaci za primjenu pravila zajedničke ribarstvene politike.

Članak 2.

Područje primjene

Ova se Uredba primjenjuje na sva ribarska plovila Zajednice, uključujući i ona koja se koriste isključivo u akvakulturi kako je definirana u točki 2.2. Priloga III. Uredbi Vijeća (EZ) br. 2792/1999 (8).

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„događaj”: svaki ulazak ili izlazak plovila iz flote ili registracija ili promjena jedne od karakteristika opisanih u Prilogu I;

2.

„slanje”: digitalni prijenos podataka o jednom ili više događaja putem telekomunikacijske mreže uspostavljene između nacionalnih tijela i Komisije;

3.

„prikaz podataka”: svi događaji koji su za plovila iz flote države članice zabilježeni između datuma popisa iz Priloga I. i datuma slanja podataka;

4.

„osobni podaci” imena i adrese agenata i vlasnika ribarskih plovila.

Članak 4.

Prikupljanje podataka

Svaka država članica bez odlaganja prikuplja podatke iz Priloga II. za ribarska plovila Zajednice koja plove pod njezinom zastavom.

Članak 5.

Upis podataka u nacionalni registar

Svaka država članica provjerava prikupljene podatke u skladu s člankom 4. te ih upisuje u nacionalni registar.

Članak 6.

Periodično slanje

Svake godine, prvoga radnoga dana u ožujku, lipnju, rujnu i prosincu, svaka država članica šalje Komisiji prikaz podataka.

Članak 7.

Upis podataka u registar Zajednice

1.   Po primitku prikaza podataka, Komisija provjerava podatke te ih unosi u registar Zajednice. Ako se ne otkrije niti jedna pogreška, ti podaci zamjenjuju prethodno unesene.

Ako se otkriju pogreške, Komisija o svojim zapažanjima obavješćuje državu članicu koja u svoj nacionalni registar unosi potrebne ispravke te, u roku od 10 radnih dana od primitka obavijesti, Komisiji šalje novi prikaz podataka.

2.   Nakon što primi i provjeri novi prikaz podataka, Komisija unosi podatke u registar, odnosno odbija ih ako prikaz podataka sadrži pogreške koje su nespojive s pravilnom provedbom zajedničke ribarstvene politike.

Ako prihvaćeni prikaz podataka još uvijek sadrži pogreške, o njima se obavješćuje država članica koja se obvezuje ispraviti ih odmah u skladu s postupkom utvrđenim u članku 8.

3.   Registar Zajednice dostupan je državama članicama, u skladu s pravilima utvrđenim u članku 11., oko 20 radnih dana od dana slanja periodičnog prikaza podataka.

Članak 8.

Dodatno slanje podataka

1.   Kad je to potrebno zbog provedbe posebnih mjera u okviru zajedničke ribarstvene politike, država članica, bilo na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Komisije, odmah šalje najnovije podatke za dotična plovila iz svog nacionalnog registra.

2.   Za svako plovilo, poslani podaci moraju sadržavati pojedinosti o svim događajima koji su se dogodili od datuma upisa tog plovila u registar do datuma slanja podataka.

3.   Po primitku podataka, Komisija ih provjerava te ih unosi u registar zamjenjujući njima prethodno unesene podatke.

Članak 9.

Sredstva komunikacije između Komisije i država članica

1.   Slanje podataka između Komisije i država članica obavlja se pomoću informatičke aplikacije koju je razvila Komisija.

2.   Registar Zajednice i podaci o provjerama i praćenju slanja podataka dostupni su državama članicama preko interneta.

Članak 10.

CFR identifikacijski broj

Pomoću CFR broja iz Priloga I., na jedinstveni se način identificiraju ribarska plovila. Taj se broj mora navesti pri svakom slanju podataka između države članice i Komisije vezano za karakteristike i aktivnost ribarskih plovila.

Ovaj se broj dodjeljuje pri prvom upisu plovila u registar. Ne smije se mijenjati ili ponovo dodijeliti drugom plovilu.

Članak 11.

Pristup

1.   Države članice imaju pristup svim podacima sadržanim u registru Zajednice pod uvjetom da poštuju odredbe o zaštiti osobnih podataka iz Uredbe (EZ) br. 45/2001, a posebno njezin članak 8.

2.   Javnosti je dostupna ona verzija registra Zajednice koja ne sadrži osobne podatke.

3.   Zahtjeve za pristup osobnim podacima u registru Zajednice rješava Komisija u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 45/2001.

Članak 12.

Stavljanje izvan snage

Ovime se Uredba Komisije (EZ) br. 2090/98 stavlja izvan snage.

Članak 13.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu 1. rujna 2004.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. prosinca 2003.

Za Komisiju

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  SL L 358, 31.12.2002., str. 59.

(2)  SL L 274, 25.9.1986., str. 1.

(3)  SL L 339, 29.12.1994., str. 11.

(4)  SL L 132, 21.5.1987., str. 9.

(5)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.

(6)  SL L 266, 1.10.1998., str. 27.

(7)  SL L 134, 22.5.2002., str. 5.

(8)  SL L 337, 30.12.1999., str. 10.


PRILOG I.

DEFINICIJA PODATAKA I NAČIN NJIHOVOGA UPISA

Rubrika

Najveći broj znakova

Poravnanje (1)

L(ijevo)/D(esno)

Definicija i napomene

Zemlja upisa

3

Država članica (oznaka Alpha-3 ISO) u kojoj je plovilo registrirano za ribolov u skladu s Uredbom (EZ) br. 2371/2002.

Uvijek se radi o državi koja izvješćuje.

CFR (2)

12

(Community fleet register number – Broj iz registra flote Zajednice).

Jedinstveni identifikacijski broj ribarskog plovila.

Država članica (oznaka Alpha-3 ISO) nakon koje slijedi identifikacijska serija (devet znakova). Ako serija ima manje od devet znakova, s lijeve se strane moraju umetnuti dodatne nule.

Šifra događaja

3

Šifra kojom se označava vrsta prijavljenog događaja

(tablica 1.)

Datum događaja (3)

8

Datum (GGGGMMDD) na koji se dogodio događaj

Posjedovanje povlastice odnosno dozvole

1

Plovilo s povlasticom odnosno dozvolom za ribolov prema Uredbi (EZ) br. 3690/93:

 

Y(Da)/N(Ne)

Registracijski broj

14

L

 

Vanjska oznaka

14

L

Sukladno Uredbi (EEZ) br. 1381/87

Naziv plovila

40

L

 

Luka upisa

5

L

Nacionalna šifra (4)

Posjedovanje IRCS-a

1

Plovilo koje ima međunarodni radio:

 

Y(Da)/N(Ne)/U(Nepoznato) (7)

IRCS

7

L

(International radio call sign)

Međunarodni radijski pozivni znak)

Posjedovanje VMS-a

1

(Vessel monitoring system – Sustav praćenja plovila)

Plovila sa sustavom za satelitsko praćenje u skladu s člankom 22. Uredbe (EZ) br. 2371/2002:

 

Y(Da)/N(Ne)

Osnovni ribolovni alat (5)

3

L

Šifra osnovnog ribolovnog alata (tablica 3.)

Pomoćni ribolovni alat

3

L

Šifra pomoćnog ribolovnog alata (tablica 3.)

LOA

6

D

(Length over all)

Duljina preko svega u metrima, kako je definirana u Uredbi (EEZ) br. 2930/86

LBP

6

D

(Length between perpendiculars)

Duljima između okomica u metrima, kako je definirana u Uredbi (EEZ) br. 2930/86

Tonaža GT

8

D

U GT, utvrđena u skladu s Uredbom (EEZ) br. 2930/86

Tonaža prema drugim normama (6)

8

D

U tonama, prema Konvenciji iz Osla ili u skladu s definicijom koju utvrdi država članica

GT (6)

7

D

U GT, povećanje tonaže dopušteno zbog sigurnosti u skladu s člankom 11. Uredbe (EZ) br. 2371/2002

Snaga glavnog motora (6)

8

D

U kW, u skladu s Uredbom (EEZ) br. 2930/86

Snaga pomoćnog motora (6)

8

D

U kW. Uključuje svu ugrađenu snagu motora koja nije uključena u rubriku „Snaga glavnog motora”

Materijal od kojega je izgrađen brodski trup

1

Šifra (tablica 4.)

Godina u kojoj je plovilo stavljeno u službu

4

U skladu s Uredbom (EEZ) br. 2930/86

Mjesec u kojemu je plovilo stavljeno u službu

2

U skladu s Uredbom (EEZ) br. 2930/86

Dan na koji je plovilo stavljeno u službu

2

U skladu s Uredbom (EEZ) br. 2930/86

Segment

3

Šifra (tablica 5.)

Država uvoznica/izvoznica

3

Oznaka Alpha–3 ISO za državu uvoznicu ili izvoznicu

Vrsta izvoza

2

Šifra (tablica 6.)

Šifra državne potpore

2

Šifra (tablica 7.)

Datum upravne odluke

8

Datum (GGGGMMDD) upravne odluke iz članka 6. Uredbe (EZ) br. 1438/2003

Segment koji je obuhvaćen upravnom odlukom

3

Šifra segmenta iz Višegodišnjeg usmjeravajućeg programa (VGUP) koju treba prijaviti u skladu s Uredbom (EZ) br. 1438/2003

Godina izgradnje

4

 

Mjesto izgradnje

100

L

Slobodni tekst. Ime brodogradilišta, grad i država u kojoj je izgrađen brodski trup

Ime agenta

100

L

Pomorski agent:

 

Fizička osoba: prezime, ime

 

Pravna osoba: ime

Adresa agenta

100

L

Slobodni tekst. Adresa mora biti dovoljno jasna da se može stupiti u kontakt s agentom: ulica, broj, poštanski pretinac, broj pošte, grad, država

Agent vlasnik

1

Plovilo čiji je agent istodobno i njegov vlasnik

 

Y(Da)/N(Ne)

Ime vlasnika

100

L

Vlasnik plovila:

 

Fizička osoba: prezime, ime

 

Pravna osoba: ime

Adresa vlasnika

100

L

Slobodi tekst. Adresa mora biti dovoljno jasna da se može stupiti u kontakt s agentom: ulica, broj, poštanski pretinac, broj pošte, grad, država


Tablica 1.

Šifre za vrstu događaja

Ulazak u flotu

Popis

CEN

Novogradnja

CST

Promjena djelatnosti

CHA

Uvoz unutar Zajednice, prijenos

IMP

Unutar flote

Modifikacija

MOD

Izlazak iz flote

Podrtina, potonuće (havarija)

DES

Promjena djelatnosti

RET

Izvoz unutar Zajednice, prijenos

EXP


Tablica 2.

Datum popisa koji je odredila država članica

BEL, DNK, FRA, GBR, PRT

1.1.1989.

NLD

1.9.1989.

DEU, ESP

1.1.1990.

IRL

1.10.1990.

ITA

1.1.1991.

GRC

1.7.1991.

SWE, FIN

1.1.1995.

CYP, EST, LTU, LVA, MLT, POL, SVN

1.5.2004.


Tablica 3.

Šifre za ribolovni alat

Kategorija ribolovnog alata

Ribolovni alat

Šifra

Stajaći ribolovni alat (S) ili ribolovni alat na vuču (T)

Pelagijski (P) ili pridneni (D)

Okružujuće mreže

Okružujuća mreža plivarica

PS

R

P

Mreža lampara

LA

R

P

Potegače

Obalna mreža potegača

SB

R

D/P

Danska potegača

SDN

R

D/P

Škotska potegača

SSC

R

D/P

Potegača kojom se upravlja pomoću dva plovila

SPR

R

D/P

Povlačne mreže (koće)

Povlačna mreža (koća) s gredom

TBB

R

D

Pridnena povlačna mreža (koća) sa širilicama

OTB

R

D

Pridnena povlačna mreža (koća) koja se povlači dvama plovilima

PTB

R

D

Lebdeća koća sa širilicama

OTM

R

D/P

Pelagijska povlačna mreža (koća) koja se povlači dvama plovilima

PTM

R

D/P

Dvojna povlačna mreža (koća) sa širilicama

OTT

R

D/P

Dredže

Dredže koja se povlači plovilom

DRB

R

D

Ručne dredže koje se rabe s palube plovila

DRH

R

D

Mehaničke dredže uključujući usisne dredže

HMD

R

D

Nadizne mreže

Nadizne mreže (tepisi) kojima se ribolov obavlja jednim plovilom

LNB

S

P

Nadizne mreže (tepisi) s kolcima

LNS

S

P

Jednostruke mreže stajaćice i zaplećuće mreže

Usidrena jednostruka mreža stajaćica

GNS

S

D

Lebdeća (plovuća) mreža

GND

S

D/P

Okružujuća jednostruka mreža stajaćica

GNC

S

D/P

Trostruka mreža stajaćica

GTR

S

D/P

Kombinirana trostruka i jednostruka mreža stajaćica

GTN

S

D/P

Klopke

Vrše (klopke)

FPO

S

D

Udičarski ribolovni alat

Povrazi i ribarski štapovi (ručni)

LHP

S

D/P

Povrazi i ribarski štapovi (mehanički)

LHM

S

D/P

Stajaći parangali

LLS

S

D

Plutajući parangali

LLD

S

P

Povlačni povrazi (panule)

LTL

R

P

Ribolovni alat nepoznat (8)

 

NK

 

 

Bez ribolovnog alata (9)

 

NO

 

 


Tablica 4.

Šifra za materijal od kojega je izgrađen brodski trup

Drvo

1

Metal

2

Stakloplastika/plastika

3

Ostalo

4

Nepoznato (10)

5


Tablica 5.

Šifre segmenata

Datum događaja prije 31.12.2002.

Šifre iz Višegodišnjeg usmjeravajućeg programa (VGUP)

Datum događaja nakon 1.1.2003.

Matična flota

MFL

Udaljene regije (11)

Francuska

Šifra VGUP IV

Portugal

Šifra VGUP IV

Španjolska

CAN1 do CANn

Akvakultura

AQU


Tablica 6.

Šifre za vrste izvoza

Izvoz ili prijenos unutar Zajednice

EX

Izvoz u okviru mješovitog društva

SM


Tablica 7.

Šifre za državne potpore

Potpora koju ne sufinancira Zajednica

AE

Potpora koju sufinancira Zajednica u skladu s Uredbom (EZ) br. 2792/1999

AC

Nema državne potpore

PA


(1)  Odgovarajuće informacije o slanju podataka s utvrđenom duljinom polja za podatke.

(2)  Dosadašnji interni broj.

(3)  Ako se radi o popisu flote, to je datum popisa u državi članici (tablica 2.). Za sve ostale vrste događaja, mora se prijaviti datum službene isprave kojom se evidentira događaj.

(4)  Sve promjene nacionlnih šifri mora odobriti Komisija.

(5)  Ribolovni alat koji se najčešće rabi na plovilu tijekom godišnjeg ribolovnog razdoblja ili ribolovne godine.

(6)  Numerička vrijednost na neobavezne dvije decimale. Cijeli broj i decimale su odvojeni decimalnom točkom. Tisućice se ne odvajaju nikakvim znakom.

(7)  Ne vrijedi za sva plovila u floti ili ona koja su prijavljena od 1. siječnja 2003.

(8)  Ne vrijedi za sva plovila u floti ili ona koja su prijavljena od 1. siječnja 2003.

(9)  Vrijedi samo za pomoćni ribolovni alat.

(10)  Ne vrijedi za sva plovila u floti ili ona koja su prijavljena od 1. siječnja 2003.

(11)  Privremene šifre do usvajanja segmentacije za Kanarske otoke i segmentacije koja je drugačija od segmentacije VGUP IV za udaljene regije Francuske i Portugala, koja će slijediti nakon donošenja nacrta uredbe Vijeća o upravljanju flotama registriranim u udaljenim regijama (COM(2003) 175 konačni tekst)


PRILOG II.

PODACI KOJE TREBA DOSTAVITI OVISNO O VRSTI DOGAĐAJA IZ TABLICE 1. PRILOGA I.

 

Ulazak u flotu

Unutar flote

Izlazak iz flote

CEN

CST

CHA

IMP

MOD

DES

RET

EXP

Zemlja upisa

X

X

X

X

X

X

X

X

CFR

X

X

X

X

X

X

X

X

Šifra događaja

X

X

X

X

X

X

X

X

Datum događaja

X

X

X

X

X

X

X

X

Posjedovanje povlastice odnosno dozvole (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

Registracijski broj

X

X

X

X

X

X

X

X

Vanjska oznaka

X

X

X

X

X

X

X

X

Ime plovila

X

X

X

X

X

X

X

X

Luka upisa

X

X

X

X

X

X

X

X

Posjedovanje IRCS-a

X

X

X

X

X

X

X

X

IRCS (2)

X

X

X

X

X

X

X

X

Posjedovanje VMS-a (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

Osnovni ribolovni alat

X

X

X

X

X

X

X

X

Pomoćni ribolovni alat

X

X

X

X

X

X

X

X

LOA (1)  (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

LBP (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

Bruto tonaža GT (4)  (5)

X

X

X

X

X

X

X

X

Tonaža prema drugim normama (4)

X

X

X

X

X

X

X

X

GT

X

X

X

X

X

X

X

X

Snaga glavnog motora

X

X

X

X

X

X

X

X

Snaga pomoćnog motora

X

X

X

X

X

X

X

X

Materijal od kojega je izgrađen brodski trup

X

X

X

X

X

X

X

X

Godina u kojoj je plovilo stavljeno u službu (6)

X

 (1)

 (1)

 (1)

X

X

X

X

Mjesec u kojemu je plovilo stavljeno u službu

X

 (1)

 (1)

 (1)

X

X

X

X

Dan na koji je plovilo stavljeno u službu

X

 (1)

 (1)

 (1)

X

X

X

X

Segment

X

X

X

X

X

X

X

X

Država uvoznica/izvoznica

X

X

Vrsta izvoza (1)

X

Šifra državne potpore

X

X

X

 (11)

X

X

X

Datum upravne odluke (12)

X

X

X

Segment koji je obuhvaćen upravnom odlukom (10)

X

X

X

Godina izgradnje (6)

X

X

X

X

X

X

X

X

Mjesto izgradnje (5)  (8)

X

X

X

X

X

X

X

X

Ime agenta (5)  (7)

X

X

X

X

X

X

X

X

Adresa agenta (5)  (7)

X

X

X

X

X

X

X

X

Agent vlasnik

X

X

X

X

X

X

X

X

Ime vlasnika (5)  (8)  (9)

X

X

X

X

X

X

X

X

Adresa vlasnika (5)  (8)  (9)

X

X

X

X

X

X

X

X


(1)  Obvezan podatak za sva plovila u floti ili ona koja su prijavljena od 1. siječnja 2003.

(2)  Polje ostaje prazno ako je u rubrici „Posjedovanje IRCS-a” navedeno „N”.

(3)  Za sve događaje prije 31. prosinca 2002. mora se prijaviti jedna od dvije duljine.

(4)  Za sve događaje prije 31. prosinca 2003. mora se prijaviti jedna od dvije bruto tonaže.

(5)  Obvezni podatak za sva plovila u floti ili ona koja su prijavljena od 1. siječnja 2004.

(6)  Godina stavljanja u službu ili godina izgradnje mora se prijaviti za sve događaje prije 31. prosinca 2002.

(7)  Obavezni podatak za sva plovila u floti ili ona koja su prijavljena od 1. siječnja 2003. čija duljina preko svega nije manja od 15 metara ili čija duljina između okomica nije manja od 12 metara.

(8)  Obavezni podatak za sva plovila u floti ili ona koja su prijavljena od 1. siječnja 2003. čija duljina preko svega nije manja od 27 metara ili čija duljina između okomica nije manja od 24 metara.

(9)  Polje ostaje prazno ako je u rubrici „Agent vlasnik” navedeno „Y”.

(10)  Ispunjava se jedino za ulazak u flotu od 1. siječnja 2003. po upravnoj odluci donesenoj između 1. siječnja 2000. i 31. prosinca 2002.

(11)  Obvezan podatak samo ako je povećanje tonaže dopušteno zbog sigurnosti.

(12)  Ispunjava se jedino za ulazak u flotu od 1. siječnja 2003. po upravnoj odluci donesenoj nakon 1. siječnja 2000.