09/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

93


32004L0076


L 157/106

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

29.04.2004.


DIREKTIVA VIJEĆA 2004/76/EZ

od 29. travnja 2004.

o izmjenama Direktive 2003/49/EZ o omogućavanju prijelaznog razdoblja nekim državama članicama u vezi s primjenom zajedničkog sustava poreza na isplate kamata i licencije između povezanih trgovačkih društava različitih država članica

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 94.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

budući da:

(1)

Direktiva Vijeća 2003/49/EZ od 3. lipnja 2003. o zajedničkom sustavu poreza na isplate kamata i licencije između povezanih trgovačkih društava različitih država članica (3) propisuje napuštanje oporezivanja isplata u državi članici u kojoj nastaju, ali i osigurava jednokratno oporezivanje tih isplata u pojedinoj državi članici.

(2)

Primjena Direktive 2003/49/EZ mogla bi prouzročiti proračunske poteškoće Češkoj Republici, Latviji, Litvi, Poljskoj i Slovačkoj zbog stope poreza po odbitku koja se primjenjuje temeljem nacionalnog zakonodavstva te na osnovi konvencija o porezu na dobit i kapital te tako prikupljeni prihod.

(3)

Tim državama pristupnicama treba dozvoliti da privremeno, do datuma primjene navedenog u članku 17. stavku 2. i 3. Direktive Vijeća 2003/48/EZ od 3. lipnja 2003. o oporezivanju dobiti od štednje u obliku isplate kamata (4), ne primjenjuju neke odredbe Direktive 2003/49/EZ i to u slučaju Latvije i Litve one o isplati kamata i licencije, a u slučaju Češke Republike, Poljske i Slovačke samo one o isplati licencije.

(4)

Mjera propisana ovom Direktivom nije prilagodba u smislu članka 57. Akta o pristupanju iz 2003.

(5)

Kako se od država članica zahtijeva priznavanje poreznog odbitka za porez odbijen od isplata kamata i licencije, potrebno je osigurati prijenos ove Direktive do datuma stupanja na snagu Akta o pristupanju iz 2003.

(6)

Odredbe ove Direktive moraju se primjenjivati od datuma pristupanja novih država članica. Hitnost stvari opravdava iznimku od šestotjednoga razdoblja iz točke I.3. Protokola o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Članak 6. Direktive 2003/49/EZ ovime se mijenja kako slijedi:

1.

Naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Prijelazna pravila za Češku Republiku, Grčku, Španjolsku, Latviju, Litvu, Poljsku, Portugal i Slovačku”

2.

Stavci 1., 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„1.

Grčkoj, Latviji, Poljskoj i Portugalu se dozvoljava da ne primjenjuju odredbe članka 1. ove Direktive do datuma početka primjene članka 17. stavaka 2. i 3. Direktive Vijeća 2003/48/EZ od 3. lipnja 2003. o oporezivanju dobiti od štednje u obliku isplate kamata (5). Tijekom prijelaznog razdoblja od osam godina počevši od gore navedenog datuma, porezna stopa na isplatu kamata ili licencija povezanim trgovačkim društvima druge države članice ili poslovnom nastanu povezanog trgovačkog društva sa sjedištem u drugoj državi članici ne smije prelaziti 10 % u prve četiri godine i 5 % u zadnje četiri godine.

Litvi se dozvoljava da ne primjenjuje odredbe članka 1. ove Direktive do datuma primjene članka 17. stavaka 2. i 3. Direktive Vijeća 2003/48/EZ. Tijekom prijelaznog razdoblja od šest godina počevši od gore navedenog datuma, porezna stopa na isplate licencija povezanim trgovačkim društvima druge države članice ili poslovnom nastanu povezanog trgovačkog društva sa sjedištem u drugoj državi članici ne smije prelaziti 10 %. Tijekom prve četiri godine šestogodišnjeg prijelaznog razdoblja, stopa poreza na isplatu kamata povezanom trgovačkom društvu druge države članice ili poslovnom nastanu sa sjedištem u drugoj državi članici ne smije prelaziti 10 %; u iduće dvije godine stopa poreza na takve isplate ne smije prelaziti 5 %.

Španjolskoj i Češkoj Republici se dozvoljava da, samo za isplate licencije, ne primjenjuju odredbe članka 1. ove Direktive do datuma početka primjene članka 17. stavaka 2. i 3. Direktive 2003/48/EZ. Tijekom prijelaznog razdoblja od šest godina počevši od gore navedenog datuma, stopa poreza na isplate licencija povezanim trgovačkim društvima druge države članice ili poslovnom nastanu povezanog trgovačkog društva sa sjedištem u drugoj državi članici ne smije prelaziti 10 %. Slovačkoj se dozvoljava da, samo za isplate licencije, ne primjenjuje odredbe članka 1. ove Direktive tijekom prijelaznog razdoblja od dvije godine počevši od 1. svibnja 2004.

Međutim, uz ova prijelazna pravila u isto se vrijeme i dalje primjenjuju porezne stope niže od onih iz podstavaka 1., 2. i 3. ovog stavka koje su određene dvostranim sporazumima zaključenim između Češke Republike, Grčke, Španjolske, Latvije, Litve, Poljske, Portugala ili Slovačke i drugih država članica. Prije isteka bilo kojeg od prijelaznih razdoblja navedenih u ovom stavku, Vijeće može jednoglasno odlučiti, na prijedlog Komisije, o mogućem produženju navedenih prijelaznih razdoblja.

2.

Ako trgovačko društvo iz države članice ili poslovni nastan trgovačkog društva iz države članice sa sjedištem u toj državi članici:

prima kamate ili licencije od povezanog trgovačkog društva iz Grčke, Latvije, Litve, Poljske ili Portugala,

prima licencije od povezanog trgovačkog društva iz Češke Republike, Španjolske ili Slovačke,

prima kamate ili licencije od trajnog poslovnog nastana sa sjedištem u Grčkoj, Latviji, Litvi, Poljskoj ili Portugalu, povezanog trgovačkog društva neke države članice,

ili

prima licencije od trajnog poslovnog nastana sa sjedištem u Češkoj Republici, Španjolskoj ili Slovačkoj, povezanog trgovačkog društva neke države članice,

prva država članica priznaje kao odbitak od poreza na dobit trgovačkog društva ili poslovnog nastana koji je primio dobit, iznos koji je jednak porezu plaćenom u Češkoj Republici, Grčkoj, Španjolskoj, Latviji, Litvi, Poljskoj, Portugalu ili Slovačkoj u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

3.

Odbitak naveden u stavku 2. ovoga članka ne smije biti manji od:

(a)

poreza koji se na takvu dobit plaća u Češkoj Republici, Grčkoj, Španjolskoj, Latviji, Litvi, Poljskoj, Portugalu ili Slovačkoj na temelju stavka 1. ovoga članka; ili

(b)

onog dijela poreza na dobit trgovačkog društva ili poslovnog nastana koji prima kamatu ili licencije izračunane prije odbitka, a koji se pripisuje takvim plaćanjima temeljem domaćeg zakonodavstva države članice čije je to trgovačko društvo ili u kojem poslovni nastan ima sjedište.

Članak 2.

1.   Države članice će donijeti potrebne zakone i druge propise kako bi se uskladili s ovom Direktivom od dana njenog stupanja na snagu. One će Komisiji odmah proslijediti tekst tih mjera, zajedno s korelacijskom tablicom tih mjera i ove Direktive.

Kad države članice donesu ove mjere te će mjere prilikom njihove službene objave sadržavati upućivanje na ovu Direktivu ili će se uz njih navesti takvo upućivanje. Način upućivanja će predvidjeti države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koji donose u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu uzimajući u obzir dan stupanja na snagu Ugovora o pristupanju Češke Republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Poljske, Slovenije i Slovačke.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 29. travnja 2004.

Za Vijeće

Predsjednik

M. McDOWELL


(1)  Mišljenje od 21. travnja 2004. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Mišljenje od 28. travnja 2004. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  SL L 157, 26.6.2003., str. 49.

(4)  SL L 157, 26.6.2003., str. 38.

(5)  SL L 157, 26.6.2003., str. 38.”