13/Sv. 038

HR

Službeni list Europske unije

86


32004L0004


L 015/25

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

15.01.2004.


DIREKTIVA KOMISIJE 2004/4/EZ

od 15. siječnja 2004.

o izmjeni Direktive 96/3/EZ kojom se odobravaju odstupanja od određenih odredaba Direktive Vijeća 93/43/EEZ o higijeni hrane u odnosu na prijevoz morem rasutih tekućih ulja i masti

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 93/43/EEZ od 14. lipnja 1993. o higijeni hrane (1), a posebno njezin članak 3. stavak 3.,

budući da:

(1)

Potrebno je izmijeniti Direktivu Komisije 96/3/EZ od 26. siječnja 1996. kojom se odobravaju odstupanja od određenih odredaba Direktive Vijeća 93/43/EEZ o higijeni hrane u odnosu na prijevoz morem rasutih tekućih ulja i masti (2), kako bi se uzeo u obzir znanstveni napredak.

(2)

Na temelju ocjena koje je proveo Znanstveni odbor za hranu, a posebno na temelju njegova mišljenja od 20. rujna 1996., kako je izmijenjeno 12. lipnja 1997. (107. plenarno zasjedanje), te ažuriranog mišljenja od 4. travnja 2003. o potencijalnom riziku po zdravlje ljudi koji proizlazi iz prijevoza u brodskim spremnicima ulja i masti od tvari koje su predložene kao prihvatljivi prethodni tereti, potrebno je izmijeniti popis prihvatljivih prethodnih tereta utvrđen u Prilogu Direktivi 96/3/EZ.

(3)

U slučaju cikloheksanola, 2,3-butandiola, izo-butanola i nonana, raspoložive informacije su bile nedovoljne ili su zahtijevale dodatna pojašnjenja kako bi se omogućila valjana znanstvena procjena toksikoloških svojstava te Znanstveni odbor za hranu nije mogao provesti zatražena ocjenjivanja. Ove je tvari Znanstveni odbor za hranu smatrao neprihvatljivim prethodnim teretima i stoga ih treba ukloniti s popisa prihvatljivih prethodnih tereta.

(4)

U slučaju metilnih estera masnih kiselina (laurata, palmitata, stearata, oleata), octenog anhidrida, amonijevog polifosfata, propilen tetramera, propilnog alkohola i natrijevog silikata, s obzirom na raspoložive podatke, procjena Znanstvenog odbora za hranu dovela je do prihvaćanja tih tvari kao prethodnih tereta. Te tvari stoga treba dodati popisu prihvatljivih prethodnih tereta.

(5)

U slučaju izo-dekanola, izo-nonanola, izo-oktanola, montana voska, parafinskog voska i bijelih mineralnih ulja, raspoložive informacije bile su nedovoljne za provedbu potpunog ocjenjivanja. Međutim, prema mišljenju Znanstvenog odbora za hranu, ove se tvari mogu smatrati privremeno prihvatljivima kao prethodni tereti, uzimajući u obzir njihov malo vjerojatan genotoksični potencijal, njihovo lako uklanjanje postupcima čišćenja spremnika i vrlo male ostatke koji se očekuju kao posljedica tih čimbenika i njihovog vjerojatnog razrjeđenja.

(6)

Te privremeno prihvatljive tvari treba ponovno procijeniti na temelju novih znanstvenih podataka te, prema potrebi, preispitati Prilog unutar odgovarajućeg razdoblja. Podatke potrebne za gore navedeno ocjenjivanje trebaju posebno pružiti relevantni subjekti u poslovanju s hranom.

(7)

Mjere predviđene u ovoj Direktivi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilog Direktivi 96/3/EZ zamjenjuje se Prilogom ovoj Direktivi.

Članak 2.

Tvari izo-dekanol, izo-nonanol, izo-oktanol, montana vosak, parafinski vosak i bijela mineralna ulja ponovo se procjenjuju na temelju novih znanstvenih podataka, a Prilog se, prema potrebi, preispituje do 31. prosinca 2006.

Članak 3.

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 1. lipnja 2004. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

Članak 4.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 5.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. siječnja 2004.

Za Komisiju

David BYRNE

Član Komisije


(1)  SL L 175, 19.7.1993., str. 1.

(2)  SL L 21, 27.1.1996., str. 42.


PRILOG

„PRILOG

POPIS PRIHVATLJIVIH PRETHODNIH TERETA

Tvar (sinonimi)

CAS br.

Octena kiselina

64-19-7

Octeni anhidrid (etanolni anhidrid)

108-24-7

Aceton (dimetilketon; 2-propanon)

67-64-1

Kisela ulja i destilati masnih kiselina – iz biljnih ulja i masti i/ili njihovih mješavina i iz životinjskih masti i ulja te masti i ulja morskih životinja

Amonijev hidroksid (amonijev hidrat; otopina amonijaka; aqua ammonia)

1336-21-6

Amonijev polifosfat

68333-79-9

10124-31-9

Životinjska ulja i masti, ulja i masti morskih životinja i biljna i hidrogenizirana ulja i masti (osim ulja ljuske indijskog oraha i sirovog ulja četinjača)

Pčelinji vosak (bijeli i žuti)

8006-40-4

8012-89-3

Benzilni alkohol (samo farmaceutske čistoće i čistoće za reagense)

100-51-6

Butil acetati (n-; sec-; terc-)

123-86-4

105-46-4

540-88-5

Otopina kalcijevog klorida prihvatljiva je kao prethodni teret samo ako se njoj neposredno prethodni teret nalazi na popisu i nije slično ograničen.

10043-52-4

Kalcijev lignosulfonat

8061-52-7

Candelilla vosak

8006-44-8

Karnauba vosak– (brazilski vosak)

8015-86-9

Cikloheksan (heksametilen; heksanaften; heksalhidrobenzen)

110-82-7

Epoksidirano sojino ulje (s minimalno 7 % - maksimalno 8 % sadržaja oksirana kisika)

8013-07-8

Etanol (etilni alkohol)

64-17-5

Etil acetat (octeni eter, octeni ester, octena nafta)

141-78-6

2-etilheksanol (2-etilheksil alkohol)

104-76-7

Masne kiseline:

Arahidonska kiselina (eikozanska kiselina)

506-30-9

Behenska kiselina (dokozanska kiselina)

112-85-6

Maslačna kiselina (n-butirična kiselina; butanska kiselina; etil octena kiselina; propil mravlja kiselina)

107-92-6

Kaprinska kiselina (n-dekanska kiselina)

334-48-5

Kapronska kiselina (n-heksanska kiselina)

142-61-1

Kaprilna kiselina (n-oktanska kiselina)

124-07-2

Eruka kiselina (cis-13-dokozenska kiselina)

112-86-7

Heptanska kiselina (n-heptanska kiselina)

111-14-8

Laurinska kiselina (n-dodekanska kiselina)

143-07-7

Lauroleinska kiselina (dodecenska kiselina)

4998-71-4

Linolna kiselina (9,12-oktadekadienska kiselina)

60-33-3

Linolenska kiselina (9,12,15-oktadekatrienska kiselina)

463-40-1

Miristinska kiselina (n-tetradekanska kiselina)

544-63-8

Miristoleinska kiselina (n-tetradecenska kiselina)

544-64-9

Oleinska kiselina (n-oktadecenska kiselina)

112-80-1

Palmitinska kiselina (n-heksadekanska kiselina)

57-10-3

Palmitoleinska kiselina (cis-9-heksadecenska kiselina)

373-49-9

Pelargonska kiselina (n-nonanska kiselina)

112-05-0

Ricinoleinska kiselina (cis-12-hidroksi oktadek-9-enska kiselina; kiselina ricinusova ulja)

141-22-0

Stearinska kiselina (n-oktadekanska kiselina)

57-11-4

Valerenska kiselina (n-pentanska kiselina; valerijanska kiselina)

109-52-4

Masni alkoholi:

Butilni alkohol (1-butanol; butirni alkohol)

71-36-3

Kaprolni alkohol (1-heksanol; heksil alkohol)

111-27-3

Kaprilni alkohol (1-n-oktanol; heptil karbinol)

111-87-5

Cetilni alkohol (alkohol C-16; 1-heksadekanol; cetilni alkohol; palmitilni alkohol, n-primarni heksadecilni alkohol)

36653-82-4

Decilni alkohol (1-dekanol)

112-30-1

Enantilni alkohol (1-heptanol; heptilni alkohol)

111-70-6

Laurilni alkohol (n-dodekanol; dodecilni alkohol)

112-53-8

Miristilni alkohol (1-tetradekanol; tetradekanol)

112-72-1

Nonilni alkohol (1-nonanol; pelargonski alkohol; oktil karbinol)

143-08-8

Oleilni alkohol (oktadecenol)

143-28-2

Stearilni alkohol (1-oktadekanol)

112-92-5

Tridecilni alkohol (1-tridekanol)

27458-92-0

112-70-9

Mješavine masnih alkohola:

Laurilni miristilni alkohol (C12-C14)

 

Cetilni stearilni alkohol (C16-C18)

 

Esteri masnih kiselina – bilo koji ester proizveden kombinacijom gore navedenih masnih kiselina s bilo kojim od gore navedenih masnih alkohola. Primjeri su butil miristrat, oleil palmitat i cetil stearat

Metilni esteri masnih kiselina:

Metil laurat (metil dodekanoat)

111-82-0

Metil palmitat (metil eksadekanoat)

112-39-0

Metil stearat (metil oktadekanoat)

112-61-8

Metil oleat (metil oktadecenoat)

112-62-9

Mravlja kiselina (metanojska kiselina; vodikova karboksilna kiselina)

64-18-6

Glicerin (glicerol; glicerin)

56-81-5

Glikoli:

Butandiol

1,3 butandiol (1.3 butilen glikol)

107-88-0

1,4 butandiol (1.4 butilen glikol)

110-63-4

Polipropilen glikol (molekularne težine veće od 400)

25322-69-4

Propilen glikol (1.2 propilen glikol; propan-1.2-diol; 1.2-dihidroksipropan; monopropilen glikol (MPG); metil glikol)

57-55-6

1.3-propilen glikol (trimetilen glikol; 1.3-propandiol)

504-63-2

n-heptan

142-82-5

n-heksan (tehničke čistoće)

110-54-3

64742-49-0

izo-butil acetat

110-19-0

izo-dekanol (izodecilni alkohol)

25339-17-7

izo-nonanol (izononilni alkohol)

27458-94-2

izo-oktanol (izooktilni alkohol)

26952-21-6

izo-propanol (izopropilni alkohol; IPA)

67-63-0

Limonen (dipenten)

138-86-3

Otopina magnezijevog klorida

7786-30-3

Metanol (metilni alkohol)

67-56-1

Metil etil keton (2-butanon)

78-93-3

Metil izobutil keton (4-metil-2pentanon)

108-10-1

Metil-terc-butil eter (MBTE)

1634-04-4

Melasa

57-50-1

Montana vosak

8002-53-7

Parafinski vosak

8002-74-2

63231-60-7

Pentan

109-66-0

Fosforna kiselina (ortofosforna kiselina)

7664-38-2

Pitka voda prihvatljiva je kao prethodni teret samo ako se njoj neposredno prethodni teret nalazi na popisu i nije slično ograničen

Kalijev hidroksid (kaustična potaša) prihvatljiv je kao prethodni teret samo ako se njemu neposredno prethodni teret nalazi na popisu i nije slično ograničen

1310-58-3

n-propil acetat

109-60-4

Propilen tetramer

6842-15-5

Propil alkohol (propan-1-ol; 1-propanol)

71-23-8

Natrijev hidroksid (kaustična soda) prihvatljiv je kao prethodni teret samo ako se njemu neposredno prethodni teret nalazi na popisu i nije slično ograničen

1310-73-2

Silicijev dioksid (mikrosilika)

7631-86-9

Natrijev silikat (vodeno staklo)

1344-09-8

Sorbitol (D-sorbitol; heksahidratni alkohol; D-sorbit)

50-70-4

Sumporna kiselina

7664-93-9

Otopina uree i amonijevog nitrata (UAN)

Vinski talog (vinasses, vinaccia, argol, vini, argil, arcilla, weinstein, sirovi vinski kamen, sirovi kalijev bitartrat)

868-14-4

Bijela mineralna ulja

8042-47-5”