19/Sv. 007

HR

Službeni list Europske unije

11


32004D0844


L 365/27

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

09.11.2004.


ODLUKA KOMISIJE

od 9. studenoga 2004.

o uvođenju obrasca za traženje pravne pomoći na temelju Direktive Vijeća 2003/8/EZ o unapređenju pristupa pravosuđu u prekograničnim sporovima utvrđivanjem minimalnih zajedničkih pravila o pravnoj pomoći u takvim sporovima

(priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 4285)

(2004/844/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2003/8/EZ od 27. siječnja 2003. godine o unapređenju pristupa pravosuđu u prekograničnim sporovima utvrđivanjem minimalnih zajedničkih pravila o pravnoj pomoći u takvim sporovima (1), a posebno njezin članak 16. stavak 1.,

nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom osnovanim člankom 17. stavkom 1. Direktive 2003/8/EZ,

budući da:

(1)

Člankom 16. stavkom 1. Direktive 2003/8/EZ propisuje se da Komisija uvodi standardni obrazac zahtjeva za pravnu pomoć i za prosljeđivanje takvih zahtjeva.

(2)

Standardni obrazac za prosljeđivanje zahtjeva za pravnu pomoć između sudskih vlasti država članica uveden je Odlukom Komisije C(2003) 1829 (2).

(3)

Standardni obrazac zahtjeva za pravnu pomoć treba uvesti najkasnije do 30. studenoga 2004., na temelju drugog podstavka članka 16. stavka 2. Direktive 2003/8/EZ. Stoga bi taj obrazac trebalo uvesti ovom Odlukom.

(4)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola o stajalištu Danske priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice, Danska, koju ne obvezuje Direktiva 2003/8/EZ, nije obvezana ovom Odlukom i ne mora je primjenjivati,

ODLUČILA JE:

Članak 1.

Standardni obrazac za podnošenje zahtjeva za pravnu pomoć prema Direktivi 2003/8/EZ naveden je u Prilogu.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. studenoga 2004.

Za Komisiju

António VITORINO

Član Komisije


(1)  SL L 26, 31.1.2003., str. 41.

(2)  Odluka još nije objavljena u Službenom listu.


PRILOG

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image