01/Sv. 9

HR

Službeni list Europske unije

20


32004D0786


L 138/7

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA br. 786/2004/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 21. travnja 2004.

o izmjeni odluka br. 1720/1999/EZ, br. 253/2000/EZ, br. 508/2000/EZ, br. 1031/2000/EZ, br. 1445/2000/EZ, br. 163/2001/EZ, br. 1411/2001/EZ, br. 50/2002/EZ, br. 466/2002/EZ, br. 1145/2002/EZ, br. 1513/2002/EZ, br. 1786/2002/EZ, br. 291/2003/EZ i br. 20/2004/EZ radi prilagodbe referentnih iznosa za uzimanje u obzir proširenja Europske unije

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 129., članak 137. stavak 2., članak 149., članak 150., članak 151. stavak 5., članak 152., članak 153., članak 156., članak 166. stavak 1., članak 175. stavak 1. i članak 285.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora,

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (1),

budući da:

radi uzimanja u obzir proširenja Europske unije trebalo bi prilagoditi referentne iznose, odnosno najveći ukupni iznos u sljedećim odlukama Europskog parlamenta i Vijeća:

br. 1720/1999/EZ od 12. srpnja 1999. o usvajanju niza djelovanja i mjera s ciljem osiguranja međudjelovanja i pristupa transeuropskim mrežama za elektroničku razmjenu podataka između uprava (IDA) (2),

br. 253/2000/EZ od 24. siječnja 2000. o uspostavljanju druge faze programa djelovanja Zajednice u području obrazovanja „Socrates” (3),

br. 508/2000/EZ od 14. veljače 2000. o uspostavljanju programa „Kultura 2000” (4),

br. 1031/2000/EZ od 13. travnja 2000. o uspostavljanju programa djelovanja Zajednice „Mladi” (5),

br. 1445/2000/EZ od 22. svibnja 2000. o primjeni geodetskog snimanja iz zraka i daljinskih osjetnika u poljoprivrednoj statistici za razdoblje od 1999. do 2003. (6),

br. 163/2001/EZ od 19. siječnja 2001. o provedbi programa osposobljavanja za stručnjake u europskoj industriji audiovizualnih programa (osposobljavanje MEDIA) (2001. do 2005.) (7),

br. 1411/2001/EZ od 27. lipnja 2001. o okviru Zajednice za suradnju u promicanju održivog urbanog razvoja (8),

br. 50/2002/EZ od 7. prosinca 2001. o uspostavljanju programa djelovanja Zajednice za poticanje suradnje između država članica u borbi protiv socijalne isključenosti (9),

br. 466/2002/EZ od 1. ožujka 2002. o utvrđivanju programa djelovanja Zajednice za promicanje nevladinih organizacija aktivnih prvenstveno u području zaštite okoliša (10),

br. 1145/2002/EZ od 10. lipnja 2002. o poticajnim mjerama Zajednice u području zapošljavanja (11),

br. 1513/2002/EZ od 27. lipnja 2002. o šestom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti kao doprinosu stvaranju europskog istraživačkog prostora i inovacijama (od 2002. do 2006.) (12); usklađeni iznos mora se primijeniti u provedbi svih aktivnosti utvrđenih u okvirnom programu, prema članku 166. stavku 3. Ugovora,

br. 1786/2002/EZ od 23. rujna 2002. o usvajanju programa djelovanja Zajednice u području javnog zdravlja (2003.-2008.) (13),

br. 291/2003/EZ od 6. veljače 2003. o uspostavljanju Europske godine obrazovanja kroz sport 2004. (14),

br. 20/2004/EZ od 8. prosinca 2003. o uspostavljanju općeg okvira za financiranje djelovanja Zajednice s ciljem pružanja potpore politici zaštite potrošača u razdoblju od 2004. do 2007. (15),

ODLUČILI SU:

Članak 1.

Članak 15. Odluke 1720/1999/EZ zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 15.

Financiranje

1.   Financijski okvir za djelovanje Zajednice na temelju ove Odluke za razdoblje od 2002. do 2004. iznosi 34,9 milijuna eura.

2.   Godišnja sredstva odobrava proračunsko tijelo u granicama financijske perspektive.”

Članak 2.

Članak 10. stavak 1. Odluke br. 253/2000/EZ zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Financijski okvir za provedbu ovog programa za razdoblje navedeno u članku 1. utvrđuje se na 2 060 milijuna eura.”

Članak 3.

Članak 3. Odluke br. 508/2000/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Naslov „Proračun” zamjenjuje se naslovom „Financiranje”.

2.

Prvi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Financijski okvir za provedbu programa ‚Kultura 2000’ za razdoblje iz članka 1. utvrđuje se na 170,7 milijuna eura.”

Članak 4.

Članak 9. stavak 1. Odluke br. 1031/2000/EZ zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Financijski okvir za provedbu ovog programa za razdoblje navedeno u članku 1. utvrđuje se na 605 milijuna eura.”

Članak 5.

Članak 3. prvi stavak Odluke br. 1445/2000/EZ zamjenjuje se sljedećim:

„Financijski okvir za provedbu ovog programa za razdoblje od 2004. do 2007. utvrđuje se na 14,75 milijuna eura. Od toga se 11 milijuna eura odnosi na razdoblje do 31. prosinca 2006. Za razdoblje koje počinje 1. siječnja 2007. predloženi iznos smatra se potvrđenim ako je, za predmetnu fazu, u skladu s financijskom perspektivom na snazi za razdoblje koje počinje 1. siječnja 2007.”

Članak 6.

Članak 4. stavak 5. Odluke br. 163/2001/EZ zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Financijski okvir za provedbu ovog programa za razdoblje navedeno u članku 1. utvrđuje se na 52 milijuna eura.”

Članak 7.

Članak 6. stavak 1. prvi podstavak Odluke br. 1411/2001/EZ zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Ovaj okvir suradnje započinje 1. siječnja 2001., a završava 31. prosinca 2004. Financijski okvir za provedbu ovog okvira suradnje za razdoblje od 2001. do 2004. iznosi 14,8 milijuna eura.”

Članak 8.

Članak 6. stavak 1. Odluke br. 50/2002/EZ zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Financijski okvir za provedbu programa za razdoblje navedeno u članku 1. utvrđuje se na 85,04 milijuna eura, uključujući tehničke i administrativne troškove.”

Članak 9.

Članak 7. stavak 2. Odluke br. 466/2002/EZ zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Financijski okvir za provedbu ovog programa za razdoblje od 2002. do 2006. utvrđuje se na 34,3 milijuna eura.”

Članak 10.

Članak 12. stavak 1. Odluke br. 1145/2002/EZ zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Financijski okvir za provedbu aktivnosti Zajednice iz ove Odluke za razdoblje od 1. siječnja 2002. do 31. prosinca 2006. iznosi 62,3 milijuna eura.”

Članak 11.

Odluka br. 1513/2002/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 2. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Najveći ukupni iznos za financijsko sudjelovanje Zajednice u cijelom šestom okvirnom programu iznosi 17 883 milijuna eura. Udjeli dodijeljeni za svaku od aktivnosti utvrđeni su u Prilogu II.”

2.

Prilog II. zamjenjuje se tekstom u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 12.

Članak 7. stavak 1. prvi podstavak Odluke br. 1786/2002/EZ zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Financijski okvir za provedbu programa za razdoblje navedeno u članku 1. utvrđuje se na 353,77 milijuna eura. Iznos od 227,51 milijuna eura odnosi se na razdoblje do 31. prosinca 2006.

Za razdoblje koje počinje 1. siječnja 2007. predloženi iznos smatra se potvrđenim ako je, za predmetnu fazu, u skladu s financijskom perspektivom na snazi za razdoblje koje počinje 1. siječnja 2007.”

Članak 13.

Članak 10. Odluke br. 291/2003/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Naslov „Proračun” zamjenjuje se naslovom „Financiranje”.

2.

Stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Financijski okvir za provedbu ove Odluke utvrđuje se na 12,1 milijuna eura.”

Članak 14.

Članak 5. stavci 1. i 2. Odluke br. 20/2004/EZ zamjenjuju se sljedećim:

„1.   Financijski okvir za provedbu ove Odluke za razdoblje od 1. siječnja 2004. do 31. prosinca 2007. utvrđuje se na 81,8 milijuna eura od kojih se 60,6 milijuna eura odnosi na razdoblje do 31. prosinca 2006.

2.   Za razdoblje koje počinje 1. siječnja 2007. predloženi iznos smatra se potvrđenim ako je, za predmetnu fazu, u skladu s financijskom perspektivom na snazi za razdoblje koje počinje 1. siječnja 2007.”

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Strasbourgu 21. travnja 2004.

Za Europski parlament

Predsjednik

P. COX

Za Vijeće

Predsjednik

D. ROCHE


(1)  Mišljenje Europskog parlamenta od 9. ožujka 2004. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 5. travnja 2004.

(2)  SL L 203, 3.8.1999., str. 9., Odluka kako je izmijenjena Odlukom br. 2045/2002/EZ (SL L 316, 20.11.2002., str. 1.).

(3)  SL L 28, 3.2.2000., str. 1., Odluka kako je izmijenjena Odlukom br. 451/2003/EZ (SL L 69, 13.3.2003., str. 6.).

(4)  SL L 63, 10.3.2000., str. 1., Odluka kako je izmijenjena Odlukom br. 626/2004/EZ (SL L 99, 3.4.2004., str. 3.).

(5)  SL L 117, 18.5.2000., str. 1.

(6)  SL L 163, 4.7.2000., str. 1. Odluka kako je izmijenjena Odlukom br. 2066/2003/EZ (SL L 309, 26.11.2003., str. 9.).

(7)  SL L 26, 27.1.2001., str. 1.

(8)  SL L 191, 13.7.2001., str. 1.

(9)  SL L 10, 12.1.2002., str. 1. Odluka kako je izmijenjena Aktom o pristupanju iz 2003.

(10)  SL L 75, 16.3.2002., str. 1.

(11)  SL L 170, 29.6.2002., str. 1.

(12)  SL L 232, 29.8.2002., str. 1.

(13)  SL L 271, 9.10.2002., str. 1.

(14)  SL L 43, 18.2.2003., str. 1.

(15)  SL L 5, 9.1.2004., str. 1.


PRILOG

„PRILOG II.

NAJVIŠI UKUPAN IZNOS, ODGOVARAJUĆI UDJELI I INDIKATIVNA RAŠČLAMBA

Najviši ukupan financijski iznos i odgovarajući okvirni udjeli raznih aktivnosti iz članka 164. Ugovora iznose kako slijedi:

(u milijunima eura)

Prva aktivnost (1)

15 174

Druga aktivnost (2)

658

Treća aktivnost (3)

319

Četvrta aktivnost (4)

1 732

Najviši ukupan iznos

17 883

Te aktivnosti provodit će se u okviru sljedećih naslova (utvrđuje se indikativna financijska raščlamba):

(u milijunima eura)

1.

Usmjeravanje i integriranje istraživanja u Zajednici

 

 

14 682

Tematski prioriteti (5)

 

12 438

 

Znanosti o životu, genomika i biotehnologija za zdravlje (6)

2 514

 

 

napredna genomika i njene primjene za zdravlje

1 209

 

 

suzbijanje težih bolesti

1 305

 

 

Tehnologije informacijskog društva (7)

3 984

 

 

Nanotehnologije i nanoznanosti, višefunkcionalni materijali utemeljeni na znanju, te novi proizvodni procesi i sredstva

1 429

 

 

Aeronautika i svemir

1 182

 

 

Kvaliteta i sigurnost hrane

753

 

 

Održivi razvoj, globalne promjene i ekosustavi

2 329

 

 

održivi energetski sustavi

890

 

 

održivi površinski transport

670

 

 

globalne promjene i ekosustavi

769

 

 

Građani i upravljanje u društvu utemeljenom na znanju

247

 

 

Posebne aktivnosti koje obuhvaćaju šira područja istraživanja

 

1 409

 

Potpora politikama i predviđanje znanstvenih i tehnoloških potreba

590

 

 

Horizontalne aktivnosti istraživanja koje uključuju mala i srednja poduzeća

473

 

 

Posebne mjere za potporu međunarodnoj suradnji (8)

346

 

 

Nenuklearne aktivnosti Zajedničkog istraživačkog centra

 

835

 

2.

Strukturiranje Europskog istraživačkog prostora

 

 

2 854

Istraživanja i inovacije

319

 

 

Ljudski resursi

1 732

 

 

Istraživačka infrastruktura (9)

715

 

 

Znanost i društvo

88

 

 

3.

Jačanje temelja europskog istraživačkog prostora

 

 

347

Potpora za koordinacijske aktivnosti

292

 

 

Potpora koherentnom razvoju politika

55

 

 

Ukupno

17 883


(1)  Obuhvaća aktivnosti koje se provode u okviru naslova ‚Usmjeravanje i integriranje istraživanja u Zajednici’, uz iznimku aktivnosti međunarodne suradnje; aktivnosti vezane za istraživačku infrastrukturu i temu ‚Znanost i društvo’ koje se provode u okviru naslova ‚Strukturiranje europskog istraživačkog prostora’, kao i aktivnosti koje se provode u okviru naslova ‚Jačanje temelja europskog istraživačkog prostora’.

(2)  Obuhvaća aktivnosti međunarodne suradnje koje se provode u okviru naslova ‚Usmjeravanje i integriranje istraživanja u Zajednici’, u tematskim prioritetnim područjima, te u okviru naslova ‚Posebne aktivnosti koje obuhvaćaju šire područje istraživanja’.

(3)  Obuhvaća posebne aktivnosti na temu ‚Istraživanja i inovacije’ koje se provode u okviru naslova ‚Strukturiranje europskog istraživačkog prostora’, uz inovacijske aktivnosti koje se provode u okviru naslova ‚Usmjeravanje i integriranje istraživanja u Zajednici’.

(4)  Obuhvaća aktivnosti koje se odnose na ljudske resurse i potporu za mobilnost, koje se provode u okviru naslova ‚Strukturiranje europskog istraživačkog prostora’.

(5)  Od čega barem 15 % za mala i srednja poduzeća.

(6)  Uključujući do 475 milijuna eura za istraživanja vezana za rak.

(7)  Uključujući do 110 milijuna eura za daljnji razvoj programa Géant i GRID.

(8)  S iznosom od 346 milijuna eura financirat će se posebne mjere za potporu međunarodnoj suradnji koja uključuje zemlje u razvoju, mediteranske zemlje (uključujući zapadni Balkan), te Rusiju i Nove nezavisne države (NIS). Dodatnih 312 milijuna eura namijenjeno je za financiranje sudjelovanja organizacija iz trećih zemalja u ‚Tematskim prioritetima’ i ‚Posebnim aktivnostima koje obuhvaćaju šira područja istraživanja’, čime ukupni iznos izdvojen za međunarodnu suradnju doseže 658 milijuna eura. Dodatna sredstva će biti na raspolaganju u okviru odjeljka 2.2. ‚Ljudski resursi i mobilnost’ za financiranje istraživačkog osposobljavanja za istraživače iz trećih zemalja u Europi.

(9)  Uključujući do 218 milijuna eura za daljnji razvoj programa Géant i GRID.”