13/Sv. 30

HR

Službeni list Europske unije

219


32004D0691


L 314/14

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 7. listopada 2004.

o izmjeni Odluke 2002/840/EZ o donošenju popisa odobrenih objekata za ozračivanje hrane u trećim zemljama

(priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 3679)

(Tekst značajan za EGP)

(2004/691/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu 1999/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. veljače 1999. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na hranu i sastojke hrane podvrgnute ionizirajućem zračenju (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s Direktivom 1999/2/EZ, hrana podvrgnuta ionizirajućem zračenju ne smije se uvoziti iz treće zemlje osim ako je obrađena u objektu za ozračivanje koji je odobrila Zajednica.

(2)

Početni popis odobrenih objekata utvrđen je Odlukom Komisije 2002/840/EZ (2).

(3)

Komisija je primila zahtjev za odobrenje jednog objekta za ozračivanje u Turskoj i jednog u Švicarskoj putem njihovih nadležnih tijela. Stručnjaci Komisije pregledali su objekte za ozračivanje kako bi provjerili udovoljavaju li zahtjevima Direktive 1999/2/EZ, a posebno jamči li službeni nadzor udovoljavanje zahtjevima članka 7. te Direktive. Nadležna tijela obiju zemalja dala su zadovoljavajuće odgovore na sve prijedloge sadržane u završnom izvješću.

(4)

Od pristupanja Mađarske Zajednici 1. svibnja 2004., nije više primjereno navoditi objekt za ozračivanje te države članice u Prilogu Odluci 2002/840/EZ. Taj objekt bit će dodan u popis odobrenih objekata za ozračivanje u državama članicama iz članka 7. stavka 4. Direktive 1999/2/EZ.

(5)

Odluku 2002/840/EZ stoga treba izmijeniti na odgovarajući način.

(6)

Mjere predviđene u ovoj Odluci u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Odluci 2002/840/EZ zamjenjuje se Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. listopada 2004.

Za Komisiju

David BYRNE

Član Komisije


(1)  SL L 66, 13.3.1999., str. 16. Direktiva kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(2)  SL L 287, 25.10.2002., str. 40.


PRILOG

Popis objekata za ozračivanje u trećim zemljama koje je odobrila Zajednica

Referentni broj: EU-AIF 01-2002

HEPRO Cape (Pty) Ltd

6 Ferrule Avenue

Montague Gardens

Milnerton 7441

Western Cape

Republika Južna Afrika

Tel. (27-21) 551 24 40

Faks (27-21) 551 17 66

Referentni broj: EU-AIF 02-2002

GAMMASTER South Africa (Pty) Ltd

PO Box 3219

5 Waterpas Street

Isando Extension 3

Kempton Park 1620

Johannesburg

Republika Južna Afrika

Tel. (27-11) 974 88 51

Faks (27-11) 974 89 86

Referentni broj: EU-AIF 03-2002

GAMWAVE (Pty) Ltd

PO Box 26406

Isipingo Beach

Durban 4115

Kwazulu-Natal

Republika Južna Afrika

Tel. (27-31) 902 88 90

Faks (27-31) 912 17 04

Referentni broj: EU-AIF 05-2004

GAMMA-PAK AS

Yünsa Yolu N: 4 OSB

Cerkezköy/TEKIRDAG

TR-59500

Turska

Tel. (90-282) 726 57 90

Faks (90-282) 726 51 78

Referentni broj: EU-AIF 06-2004

STUDER AGG WERK HARD

Hogenweidstrasse 2

Däniken

CH-4658

Švicarska

Tel. (41-062) 288 90 60

Faks (41-062) 288 90 70