03/Sv. 019

HR

Službeni list Europske unije

6


32004D0558


L 249/20

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

15.07.2004.


ODLUKA KOMISIJE

od 15. srpnja 2004.

o provedbi Direktive Vijeća 64/432/EEZ u odnosu na dodatna jamstva za trgovinu govedima unutar Zajednice u pogledu zaraznog goveđeg rinotraheitisa i odobrenju programa iskorjenjivanja koji su predstavile određene države članice

(priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 2104)

(Tekst značajan za EGP)

(2004/558/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964. o zdravstvenim problemima životinja koji utječu na promet govedima i svinjama unutar Zajednice (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2. i članak 10. stavak 2,

budući da:

(1)

Zarazni goveđi rinotraheitis opis je najočitijih kliničkih znakova infekcije goveđim herpes virusom tipa 1 (GHV1). S obzirom da mnoge infekcije tim virusom prolaze u subkliničkom obliku, kontrolne mjere trebaju biti usmjerene na iskorjenjivanje infekcije, a ne na otklanjanje simptoma.

(2)

Prilog E (II) Direktivi 64/432/EEZ navodi „zarazni goveđi rinotraheitis” u popisu bolesti za koje se mogu odobriti nacionalni programi kontrole i zatražiti dodatna jamstva.

(3)

Njemačka je podnijela program koji je bio proveden s ciljem iskorjenjivanja infekcije GHV1 na cjelokupnom vlastitom državnom teritoriju, koji udovoljava svim kriterijima iz članka 9. stavka 1. Direktive 64/432/EEZ i propisuje pravila za premještanja goveda u nacionalnom prometu, koja su jednaka onima prethodno provedenim u Austriji, pokrajini Bolzano u Italiji i Švedskoj, a koja su bila uspješna u iskorjenjivanju bolesti iz ovih zemalja.

(4)

Program koji je predstavila Njemačka i dodatna jamstva koje je ta država članica tražila u odnosu na trgovinu govedima kako bi osigurala uspješnost programa, odobreni su Odlukom 2004/215/EZ od 1. ožujka 2004. o provedbi Direktive Vijeća 64/432/EEZ u odnosu na dodatna jamstva za trgovinu govedima unutar Zajednice u pogledu zaraznog goveđeg rinotraheitisa i odobravanje programa iskorjenjivanja koje su predstavile određene države članice (2).

(5)

Dodatna jamstva postoje u odnosu na Dansku, Austriju, Finsku i Švedsku, kao i Italiju vezano za pokrajinu Bolzano. Ove države članice smatraju da je njihovo državno područje slobodno od zaraznog rinotraheitisa goveda, a Italija zauzima jednaki stav za pokrajinu Bolzano. U skladu s člankom 10. stavkom 1. Direktive 64/432/EEZ, one su podnijele prateću dokumentaciju Komisiji, posebno dokazujući da se praćenje stanja nastavlja.

(6)

Za države članice ili njihove regije koje su priznate kao službeno slobodne od ove bolesti i koje su trenutno navedene u Prilogu Odluci Komisije 93/42/EEZ (3) treba primjenjivati samo minimalne zahtjeve za otpremanje goveda za uzgoj i proizvodnju u druge države članice.

(7)

Za standardizaciju GHV1 testova u laboratorijima, Svjetska organizacija za zdravlje životinja (OIE) usvojila je jako pozitivni, slabo pozitivni i negativni serum kao međunarodne standarde OIE za GHV1 testove koji se koriste u referentnim laboratorijima OIE za zarazni goveđi rinotraheitis i navedeni su u Priručniku o standardima za dijagnostičke testove i cjepiva (4).

(8)

Problemi su se pojavili u vezi s trgovinom goveda unutar Zajednice, kad govedo potječe iz države članice s drugačijim statusom u pogledu zaraznog goveđeg rinotraheitisa.

(9)

Iz razloga jasnoće i kako bi se osigurala jezična dosljednost mjera, prikladno je u jedinstvenoj Odluci objediniti odobrenje njemačkog programa i dodatnih jamstva za zarazni goveđi rinotraheitis i staviti izvan snage Odluku 2004/215/EZ.

(10)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobravaju se programi koje su predložile države članice navedene u prvom stupcu tablice u Prilogu I. za kontrolu i iskorjenjivanje infekcije goveđim herpes virusom tipa 1 (GHV1), dalje u tekstu „zarazni goveđi rinotraheitis” ili „ZGR” u regijama tih država članica koje su navedena u drugom stupcu tablice u Prilogu I.

Članak 2.

1.   Goveda za uzgoj i proizvodnju koja dolaze iz država članica ili njihovih regija koje nisu navedene u Prilogu II., a namijenjena su državama članicama ili njihovim regijama navedenim u Prilogu I., moraju ispunjavati najmanje sljedeća dodatna jamstva:

(a)

moraju dolaziti s gospodarstva na kojem prema službenim informacijama, u posljednjih 12 mjeseci nisu zabilježeni klinički ili patološki dokazi zaraznog goveđeg rinotraheitisa;

(b)

morala su biti izolirana u objektu koji je odobrilo nadležno tijelo u trajanju od 30 dana neposredno prije premještanja i sva su goveda u istom objektu za izolaciju morala biti slobodna od kliničkih znakova zaraznog goveđeg rinotraheitisa u tom razdoblju;

(c)

ta i sva druga goveda u istom objektu za izolaciju moraju biti podvrgnuta serološkom testu s negativnim rezultatima provedenim na uzorcima krvi uzetim najranije 21 dan nakon njihovog dolaska u objekt za izolaciju, za otkrivanje sljedećih protutijela:

i.

u slučaju cijepljenih goveda, protutijela za glikoprotein gE GHV1; ili

ii.

u slučaju necijepljenih goveda, protutijela za cijeli GHV1.

2.   Odstupajući od odredaba stavka 1., nadležna tijela države članice podrijetla mogu odobriti otpremanje na gospodarstva koja se nalaze u regijama navedenim u Prilogu I. za goveda koja ispunjavaju najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

(a)

životinje potječu iz države članice navedene u Prilogu I. i s gospodarstava slobodnih od GHV1 te ispunjavaju najmanje zahtjeve iz Priloga III.;

(b)

životinje su namijenjene za proizvodnju mesa i ispunjavaju sljedeće uvjete:

i.

životinje ili

su podrijetlom iz gospodarstava slobodnih od GHV1 kako je definirano u Prilogu III., ili

potječu od cijepljenih i redovito docijepljenih ženki, ili

su bile redovito cijepljene i docijepljene prema uputama proizvođača cjepivom s uklonjenim gE, ili

su u državama članicama podrijetla bile podvrgnute serološkom testu s negativnim rezultatima na protutijela kako je navedeno u stavku 1. točki (c) provedenim na uzorku krvi koji je uzet u roku od 14 dana od otpreme; i

ii.

životinje su prevožene tako da ne dođu u kontakt sa životinjama nižeg zdravstvenog statusa na gospodarstvo nepoznatog statusa u odnosu na GHV1 u državi članici odredišta koja je navedena u Prilogu I. gdje su prema odobrenom nacionalnom programu iskorjenjivanja sve životinje tovljene u zatvorenom prostoru i odakle ih se može otpremiti samo izravno u klaonicu;

(c)

životinje potječu s gospodarstava na kojima su sva goveda starija od 15 mjeseci cijepljena i redovito docijepljena, a sva goveda na gospodarstvu starija od devet mjeseci podvrgnuta su serološkom testu s negativnim rezultatom na protutijela za glikoprotein gE GHV1 u razmacima od najviše 12 mjeseci i životinje su bile testirane s negativnim rezultatima na protutijela kako je navedeno u stavku 1. točki (c) podtočki i. na uzorcima krvi koji su uzeti tijekom proteklih 14 dana prije otpreme;

(d)

životinje potječu s gospodarstava slobodnih od GHV1 kako je definirano u Prilogu III., koja se nalaze u državi članici u kojoj zarazni goveđi rinotraheitis podliježe obveznom prijavljivanju i u kojoj u području kruga polumjera 5 km oko gospodarstava nije bilo kliničkih ili patoloških dokaza infekcije GHV1 u proteklih 30 dana a životinje s bile testirane s negativnim rezultatima na protutijela kako je navedeno u stavku 1. točki (c) na uzorku krvi uzetom tijekom proteklih 14 dana prije otpreme.

3.   Goveda za klanje koja dolaze iz država članica ili njihovih regija, koje nisu navedene u Prilogu II. i koja su namijenjena državama članicama ili njihovima područjima koja su navedena u Prilogu I. prevoze se izravno u klaonicu odredišta ili u odobreni sabirni centar, odakle ih se premješta u skladu s člankom 7. drugom alinejom Direktive 64/432/EEZ na klanje u klaonicu.

4.   U točki 4. odjeljka C zdravstvenog certifikata utvrđenog u Obrascu 1. Priloga F Direktivi 64/432/EEZ koji prati goveda kako je navedeno u stavku 1., umeću se sljedeće informacije

(a)

nakon prve alineje: „ZGR”;

(b)

nakon druge alineje: „članak 2. stavak … točka … Odluke Komisije 2004/558/EZ”.

Članak 3.

1.   Goveda za uzgoj i proizvodnju koja dolaze iz država članica ili njihovih regija koje nisu navedene u Prilogu II. i namijenjena su državama članicama ili njihovim regijama slobodnim od zaraznog goveđeg rinotraheitisa te koja su navedena u Prilogu II., moraju ispunjavati sljedeća dodatna jamstva:

(a)

goveda udovoljavaju dodatnim jamstvima predviđenim u članku 2. stavku 1. točkama (a) i (b);

(b)

ta i sva druga goveda u istom objektu za izolaciju iz članka 2. stavka 1. točke (b) moraju biti podvrgnuta serološkom testu s negativnim rezultatima provedenim na uzorcima krvi uzetim najranije 21 dan nakon njihovog dolaska u objekt za izolaciju, za otkrivanje protutijela za cijeli GHV1;

(c)

ne smiju biti cijepljena protiv zaraznog goveđeg rinotraheitisa.

2.   Goveda za klanje koja dolaze iz država članica ili njihovih regija koje nisu navedene u Prilogu II. i namijenjena su državama članicama ili njihovim regijama navedenim u Prilogu II. prevoze se izravno u klaonicu odredišta na klanje u skladu s člankom 7. prvom alinejom Direktive 64/432/EEZ.

3.   U točki 4. odjeljka C zdravstvenog certifikata predviđenog u obrascu 1. Priloga F Direktivi 64/432/EEZ koji prati goveda kako je navedeno u stavku 1., treba umetnuti sljedeće informacije:

(a)

nakon prve alineje: „ZGR”;

(b)

nakon druge alineje: „članak 3. Odluke Komisije 2004/558/EZ.”

Članak 4.

Goveda za uzgoj i proizvodnju koja potječu iz država članica ili njihovih regija navedenih u Prilogu II. i koja su namijenjena državama članicama ili njihovim regijama navedenim u Prilozima I. i II. odgovaraju uvjetima predviđenim u članku 2. stavku 1. točki (a).

Članak 5.

Države članice osiguravaju da se serološki test naveden u članku 2. stavku 1. točki (c) podtočki ii. i članku 3. stavku 1. točki (b) za otkrivanje protutijela za cijeli GHV1 standardizira za jako pozitivne, slabo pozitivne i negativne standardne serume usvojene kao međunarodni standard OIE za GHV1 testove.

Članak 6.

Odluka 2004/215/EZ stavlja se izvan snage.

Članak 7.

Ova se Odluka primjenjuje od 26. srpnja 2004.

Članak 8.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. srpnja 2004.

Za Komisiju

David BYRNE

Član Komisije


(1)  SL 121, 29.7.1964., str. 1977/64. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 21/2004 (SL L 5, 9.1.2004., str. 8.).

(2)  SL L 67, 5.3.2004., str. 24.

(3)  SL L 16, 25.1.1993., str. 50. Odluka kako je zadnje izmijenjena Odlukom 2000/502/EZ (SL L 200, 8.8.2000., str. 62.).

(4)  Priručnik o standardima za dijagnostičke testove i cjepiva, četvrto izdanje, kolovoz 2000.


PRILOG I.

Država članica

Regije država članica na koje se primjenjuju dodatna jamstva za zarazni goveđi rinotraheitis u skladu s člankom 9. Direktive 64/432/EEZ

Njemačka

Sve regije


PRILOG II.

Država članica

Regije država članica na koje se primjenjuju dodatna jamstva za zarazni goveđi rinotraheitis u skladu s člankom 10. Direktive 64/432/EEZ

Danska

Sve regije

Italija

Pokrajina Bolzano

Austrija

Sve regije

Finska

Sve regije

Švedska

Sve regije


PRILOG III.

Gospodarstvo slobodno od GHV 1

1.

Gospodarstvo koje drži goveda smatra se slobodnim od infekcije GHV1 ako udovoljava sljedećim uvjetima:

1.1.

na gospodarstvu u proteklih šest mjeseci nije zabilježena sumnja na infekciju GHV1 i sva su goveda na gospodarstvu slobodna od kliničkih simptoma koja ukazuju na infekciju GHV1;

1.2.

na gospodarstvo su uvedena samo goveda s gospodarstava koja se nalaze u državama članicama ili njihovim regijama navedenim u Prilogu II. ili s gospodarstava slobodnih od GHV1 i nijedno govedo na gospodarstvu nije bilo u kontaktu s govedima koja ne dolaze s gospodarstava iz država članica ili iz njihovih regija navedenih u Prilogu II., ili koja ne dolaze s gospodarstava slobodnih od BHV1;

1.3.

ženke goveda osjemenjivane su samo sjemenom bikova proizvedenim u skladu s Direktivom 88/407/EEZ i koji su bili testirani s negativnim rezultatima na protutijela kako je navedeno u članku 2. stavku 1. točke (c) podtočke i., ili su pripuštene bikovima s gospodarstava iz država članica ili iz njihovih regija koje su navedene u Prilogu II., ili s gospodarstava slobodnih od GHV1;

1.4.

najmanje jedan od sljedećih kontrolnih aranžmana provodi se na gospodarstvu:

1.4.1.

serološko pretraživanje na protutijela kako je navedeno u članku 2. stavku 1. točki (c) provedeno je s negativnim rezultatima u svakom slučaju od najmanje dvaju uzoraka krvi uzetih u razmaku od pet do sedam mjeseci od svih ženki i mužjaka goveda korištenih za uzgoj ili namijenjenih rasplodu, starijih od devet mjeseci;

1.4.2.

serološko pretraživanje na protutijela za GHV1 provedeno je s negativnim rezultatom na najmanje dvama pojedinačnim uzorcima mlijeka ili na skupnom uzorku mlijeka od najviše pet životinja uzetim u razmaku od pet do sedam mjeseci od svih životinja u laktaciji, i serološko pretraživanje na protutijela navedeno u članku 2. stavku 1. točki (c) provedeno je s negativnim rezultatima u svakom slučaju od najmanje dvaju uzoraka krvi uzetih u razmaku od pet do sedam mjeseci od svih ženki goveda koje nisu u laktaciji i svih mužjaka goveda korištenih ili namijenjenih rasplodu starijih od devet mjeseci;

1.4.3.

u slučaju mliječnih farmi na kojima su barem 30 % goveda krave u laktaciji, serološko pretraživanje na protutijela za GHV1 provedeno je s negativnim rezultatom u svakom slučaju od najmanje tri uzorka mlijeka sakupljenih, ovisno o specifikaciji testa koji se koristi, od najviše 50 životinja, u razmaku od barem tri mjeseca i serološko pretraživanje na protutijela kako je navedeno u članku 2. stavku 1. točki (c) provedeno je s negativnim rezultatima u svakom slučaju od najmanje jednog uzorka krvi uzetog od svih ženki goveda koje nisu u laktaciji i od svih mužjaka goveda korištenih ili namijenjenih rasplodu starijih od devet mjeseci;

1.4.4.

sva goveda na gospodarstvu potječu ili s gospodarstava koja se nalaze u državama članicama ili iz njihovih regija navedenih u Prilogu II. ili s gospodarstava slobodnih od GHV1.

2.

Status gospodarstva koje drži goveda slobodno od GHV1 zadržava se ako:

2.1.

uvjeti iz stavaka 1.1. do 1.3. nastavljaju se primjenjivati; i

2.2.

primjenjuje se najmanje jedan od sljedećih kontrolnih aranžmana:

2.2.1.

sva goveda na gospodarstvu starija od 24 mjeseca reagirala su s negativnim rezultatom na serološki test za otkrivanje protutijela kako je navedeno u članku 2. stavku 1. točki (c) provedenom na uzorku krvi uzetom u razmacima od najviše 12 mjeseci;

2.2.2.

serološko pretraživanje na protutijela za GHV1 provedeno je s negativnim rezultatom na najmanje jednom pojedinačnom uzorku mlijeka ili skupnom uzorku uzetom od najviše pet životinja u razmacima od najviše 12 mjeseci od svih goveda u laktaciji, i sve ženke goveda koje nisu u laktaciji i mužjaci goveda na gospodarstvu stariji od 24 mjeseca reagirali su s negativnim rezultatom na serološki test za otkrivanje protutijela kako je navedeno u članku 2. stavku 1. točki (c) proveden na uzorku krvi uzetom u razmacima od najviše 12 mjeseci;

2.2.3.

u slučaju mliječnih farmi na kojima su 30 % goveda krave u laktaciji, serološko pretraživanje na protutijela za GHV1 provedeno je s negativnim rezultatom na najmanje dvama uzorcima mlijeka prikupljenim, ovisno o specifikaciji testa koji se koristi, od najviše 50 životinja u razmacima od najmanje tri mjeseca i najviše 12 mjeseci te serološko pretraživanje na protutijela navedeno u članku 2. stavku 1. točki (c) provedeno je s negativnim rezultatom u svakom slučaju na najmanje jednom uzorku krvi uzetom od ženki goveda koje nisu u laktaciji i mužjaka goveda starijih od 24 mjeseca, u razmacima od najviše 12 mjeseci.

3.

Status gospodarstva koje drži goveda slobodno od GHV1 oduzima se kada je pretraživanjem navedenim u stavku 2.2.1. do 2.2.3. životinja reagirala s pozitivnim rezultatom na test za protutijela kako je navedeno u članku 2. stavku 1. točki (c);

4.

Status slobodan od GHV1 koji je oduzet u skladu sa stavkom 3. može se ponovno dodijeliti nakon što je provedeno serološko pretraživanje s negativnim rezultatom u svakom slučaju, u dva navrata, s razmakom od barem dva mjeseca i koji počinje najranije 30 dana nakon uklanjanja seropozitivnih životinja, što uključuje serološko testiranje na protutijela kako je navedeno u članku 2. stavku 1. točki (c) svih goveda na gospodarstvu provedeno na uzorcima krvi, ili u slučaju krava u laktaciji, testiranje na protutijela za GHV1 provodi se na pojedinačnim uzorcima mlijeka, ili skupnom uzorku mlijeka uzetom od najviše pet životinja.