15/Sv. 10

HR

Službeni list Europske unije

43


32004D0461


L 156/84

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 29. travnja 2004.

o utvrđivanju upitnika za podnošenje godišnjeg izvješća o procjeni kvalitete zraka u skladu s direktivama Vijeća 96/62/EZ i 1999/30/EZ i direktivama 2000/69/EZ i 2002/3/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 1714)

(Tekst značajan za EGP)

(2004/461/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 96/62/EZ od 27. rujna 1996. o procjeni i upravljanju kvalitetom zraka (1), a posebno njezin članak 12. stavak 1.,

budući da:

(1)

Direktivom Vijeća 96/62/EZ uspostavlja se okvir za procjenu i upravljanje kvalitetom zraka i predviđa potreba iscrpnog utvrđivanja načina izvješćivanja o kvaliteti zraka.

(2)

Direktivom Vijeća 1999/30/EZ od 22. travnja 1999. o graničnim vrijednostima za sumporov dioksid, dušikovog dioksid i dušikove okside, lebdeće čestice i olovo u zraku (2) utvrđuju se granične vrijednosti koje treba postići do određenog ciljnog datuma.

(3)

Odlukom Komisije 2001/839/EZ od 8. studenoga 2001. o uvođenju upitnika za dostavu godišnjeg izvješća o procjeni kvalitete zraka na temelju direktiva 96/62/EZ i 1999/30/EZ (3) dobiven je model na osnovi kojega države članice trebaju dostaviti one informacije o kvaliteti zraka koje se zahtijevaju prema tim direktivama.

(4)

Direktivom 2000/69/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2000. o graničnim vrijednostima za benzen i ugljikov monoksid u zraku (4) utvrđuju se granične vrijednosti koje treba postići do određenog ciljnog datuma. Direktivom 2002/3/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2002. o ozonu u zraku (5) utvrđuju se ciljne vrijednosti, dugoročni ciljevi, pragovi obavješćivanja i pragovi upozorenja kod kojih nastaju određene obveze. Redovito izvješćivanje od strane država članica sastavni je dio tih direktiva, kao i Direktive 96/62/EZ, te je nezamjenjiv način provjere ispunjenja tih obveza.

(5)

Nadalje, godišnja izvješća moraju se dostavljati za izvjestan broj stavki utvrđenih u članku 11. Direktive 96/62/EZ vezano za onečišćujuće tvari koje su obuhvaćene Direktivama 1999/30/EZ, 2002/69/EZ i 2002/3/EZ.

(6)

U skladu s Direktivom 1999/30/EZ, odredbe o izvješćivanju na temelju Direktive Vijeća 80/779/EEZ od 15. srpnja 1980. o graničnim vrijednostima kvalitete zraka i orijentacijskim vrijednostima za sumporov dioksid i lebdeće čestice (6), Direktive Vijeća 82/884/EEZ od 3. prosinca 1982. o graničnoj vrijednosti za olovo u zraku (7) i Direktive Vijeća 85/203/EEZ od 7. ožujka 1985. o normama kvalitete zraka za dušikov dioksid (8) stavljaju se izvan snage s učinkom od 19. srpnja 2001., iako granične vrijednosti iz tih direktiva ostaju na snazi do 2005. za direktive 80/779/EEZ i 82/884/EEZ, odnosno do 2010. za Direktivu 85/203/EEZ, a izvješćivanje o prekoračenjima tih graničnih vrijednosti nastavlja se sukladno članku 9. stavku 6. Direktive 1999/30/EZ.

(7)

Kako bi se osiguralo da se potrebne informacije dostavljaju u pravilnom obliku, od država članica treba zahtijevati da ih dostavljaju na temelju standardiziranog upitnika.

(8)

Upitnik utvrđen Odlukom 2001/839/EZ treba proširiti kako bi se njime obuhvatile i obveze godišnjeg izvješćivanja koje proistječu iz direktiva 2000/69/EZ i 2002/3/EZ, te istodobno uvele i neke izmjene u vezi s Direktivom 1999/30/EZ, koje su donesene radi pojašnjenja i s ciljem osiguravanja bolje procjene izvješća.

(9)

Odluku 2001/839/EZ treba zamijeniti radi jasnoće.

(10)

Mjere utvrđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog sukladno članku 12. stavku 2. Direktive 96/62/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Upitnik utvrđen u Prilogu države članice koriste kao osnovu za godišnju dostavu informacija u skladu s člankom 11. stavkom 1. i člankom 12. stavkom 1. Direktive 96/62/EZ i sljedećim odredbama:

članak 3. stavci 1., 3. i 4., članak 4. stavak 1., članak 5. stavci 1., 2., 4., i 5., članak 6., članak 7. stavci 1., 2. i 3. te članak 9. stavak 6. Direktive 1999/30/EZ,

članak 3. stavak 1., članak 4., članak 5. stavci 1., 2., 3. i 5. Direktive 2006/69/EZ i

članak 3. stavci 1. i 2., članak 4. stavci 1. i 2., članak 5., članak 9. stavci 1. i 3., članak 10. stavak 1. točka (a) i članak 10. stavak 2. točka (b) Direktive 2002/3/EZ.

Članak 2.

Odluka 2001/839/EZ ovime se stavlja izvan snage.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. travnja 2004.

Za Komisiju

Margot WALLSTRÖM

Članica Komisije


(1)  SL L 296, 21.11.1996., str. 55. Direktiva kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284., 31.10.2003., str. 1.).

(2)  SL L 163, 29.6.1999., str. 41. Direktiva kako je izmijenjena Odlukom Komisije 2001/744/EZ (SL L 278, 23.10.2001., str. 35.).

(3)  SL L 319, 4.12.2001., str. 45.

(4)  SL L 313, 13.12.2000., str. 12.

(5)  SL L 67, 9.3.2002., str. 14.

(6)  SL L 229, 30.8.1980., str. 30.

(7)  SL L 378., 31.12.1982., str. 15.

(8)  SL L 87., 27.3.1985., str. 1.


PRILOG

Upitnik za podnošenje izvješća

o

Direktivi Vijeća 96/62/EZ o procjeni i upravljanju kvalitetom zraka, i Direktivi Vijeća 1999/30/EZ o graničnim vrijednostima za sumporov dioksid, dušikov dioksid i dušikove okside, lebdeće čestice i olovo u zraku, kao i na temelju Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2000/69/EZ o graničnim vrijednostima za benzen i ugljikov monoksid u zraku odnosno 2002/3/EZ o ozonu u zraku

DRŽAVA ČLANICA: …

KONTAKT ADRESA: …

REFERENTNA GODINA: …

DATUM IZRADE: …

U obrascima koji slijede pravi se razlika između stavki za koje postoji zakonska obveza izvješćivanja i stavki o kojima države članice izvješćuju dobrovoljno. Takve dobrovoljne stavke tiskane su kosim slovima.

Mnogi od obrazaca dalje u tekstu sadrže beskonačni broj redaka ili stupaca za popunjavanje. U opisu takvog obrasca broj praznih redaka ili stupaca koji se popunjavaju ograničen je na tri, a isprekidana granična crta pokazuje da se obrazac može produžiti koliko je potrebno.

Uz obrasce koje popunjavaju države članice daje se i nekoliko tablica. U tablicama su navedeni i podaci kao što su fiksne oznake koje države članice ne smiju mijenjati.

Popis obrazaca

Obrazac 1.

Tijelo za kontakt i adresa

Obrazac 2.

Granice zona (područja) i aglomeracija (naseljenih područja)

Obrazac 3.

Mjerne postaje i metode za procjenu sukladno Direktivama 1999/30/EZ i 2000/69/EZ

Obrazac 4.

Postaje za procjenu ozona, uključujući dušikov dioksid i dušikove okside u odnosu na ozon

Obrazac 5.

Mjerne postaje i metode za procjenu preporučenih hlapivih organskih spojeva

Obrazac 6.

Mjerne postaje i metode za procjenu ostalih prekursora ozona

Obrazac 7.

Metode za uzorkovanje i mjerenje PM10, PM2,5 i prekursora ozona: moguće potrebne dodatne oznake utvrđuje država članica

Obrazac 8.

Popis zona i aglomeracija u kojima razine prekoračuju ili ne prekoračuju granične vrijednosti ili granične vrijednosti uvećane za granicu tolerancije

Obrazac 9.

Popis zona i aglomeracija u kojima razine prekoračuju ili ne prekoračuju ciljne vrijednosti ili dugoročne ciljeve za ozon

Obrazac 10.

Popis zona i aglomeracija u kojima razine prekoračuju ili ne prekoračuju gornje pragove procjene ili donje pragove procjene, uključujući informacije o primjeni dodatnih metoda procjene

Obrazac 11.

Pojedinačna prekoračenja graničnih vrijednosti i graničnih vrijednosti uvećanih za granicu tolerancije

Obrazac 12.

Razlozi pojedinačnih prekoračenja: moguće potrebne dodatne oznake utvrđuje država članica

Obrazac 13.

Pojedinačna prekoračenja pragova za ozon

Obrazac 14.

Prekoračenje ciljnih vrijednosti za ozon

Obrazac 15.

Godišnja statistika ozona

Obrazac 16.

Prosječne godišnje koncentracije prekursora ozona

Obrazac 17.

Podaci o praćenju srednjih razina SO2 u razdoblju od 10 minuta

Obrazac 18.

Podaci o praćenju srednjih razina PM2,5 u 24 sata

Obrazac 19.

Tablični prikaz metoda za dodatnu procjenu i njihovih rezultata

Obrazac 20.

Popis referenci za dodatne metode procjene koje se spominju u obrascu 19.

Obrazac 21.

Prekoračenje graničnih vrijednosti za SO2 iz prirodnih izvora

Obrazac 22.

Prirodni izvori SO2: moguće potrebne dodatne oznake utvrđuje država članica

Obrazac 23.

Prekoračenje graničnih vrijednosti PM10 zbog prirodnih pojava

Obrazac 24.

Prekoračenje graničnih vrijednosti PM10 zbog zimskog posipavanja cesta

Obrazac 25.

Konzultacije o prekograničnom onečišćenju

Obrazac 26.

Prekoračenja graničnih vrijednosti utvrđenih u direktivama 80/779/EEZ, 82/884/EEZ i 85/203/EEZ

Obrazac 27.

Razlozi prekoračenja graničnih vrijednosti utvrđenih u direktivama 80/779/EEZ, 82/884/EEZ i 85/203/EEZ: moguće potrebne dodatne oznake utvrđuje država članica

Popis tablica

Tablica 1.

Metode za uzorkovanje i mjerenje PM10, PM2,5 i prekursora ozona: standardne oznake

Tablica 2.

Razlozi pojedinačnih prekoračenja: standardne oznake

Tablica 3.

Statistički parametri koje treba koristiti u izradi karata koncentracije

Tablica 4.

Prirodni izvori SO2: standardne oznake

Tablica 5.

Prirodne pojave koje uzrokuju prekoračenja granične vrijednosti za PM10: standardne oznake

Obrazac 1.   Tijelo za kontakt i adresa

Naziv tijela za kontakt

 

Poštanska adresa

 

Ime osobe za kontakt

 

Telefon osobe za kontakt

 

Telefax osobe za kontakt

 

Adresa elektroničke pošte osobe za kontakt

 

Primjedbe za objašnjenja, prema potrebi

 

Napomena uz obrazac 1.:

Država članica upisuje tijelo za kontakt i po mogućnosti osobu za kontakt na nacionalnoj razini, kojima se Komisija prema potrebi može obratiti radi pojedinosti u vezi s ovim upitnikom.

Obrazac 2.   Granice zona i aglomeracija (članak 5. i članak 11. stavak 1. točka (b) Direktive 96/62/EZ,)

 

Zone

Puni naziv zone

 

 

 

Oznaka zone

 

 

 

Onečišćujuća tvar ili tvari, po mogućnosti pojedinačni ciljevi zaštite, za koje zona vrijedi

 

 

 

Vrsta (aglomeracija/nije aglomeracija)

 

 

 

Površina (km2)

 

 

 

Broj stanovnika

 

 

 

 

 

 

 

Koordinate granice

 

 

 

Koordinate granice

 

 

 

Koordinate granice

 

 

 

Napomene uz obrazac 2.:

1.

Država članica navodi ne samo naziv zone, već i jedinstvenu oznaku zone.

2.

Država članica navodi onečišćujuću tvar ili tvari za koje zona vrijedi koristeći oznake:

„S” za SO2, „N” za NO2/NOx, „P” za PM10, „L” za olovo, „B” za benzen, „C” za ugljikov monoksid i „O” za ozon, odvajajući ih točkom sa zarezom, ili „A” ako zona vrijedi za sve onečiščujuće tvari. Ako su zone za zaštitu zdravlja, ekosustava i vegetacije utvrđene odvojeno, država članica treba koristiti sljedeće oznake:

„SH” za zaštitu zdravlja od SO2, „SE” za zaštitu ekosustava od SO2, „NH” za zaštitu zdravlja od NO2, „NV” za zaštitu vegetacije od NOx.

3.

Potrebno je navesti je li zona aglomeracija (oznaka: „ag”) ili ne (oznaka: „nonag”).

4.

Po izboru, države članice mogu dodati podatak o površini i broju stanovnika zone za daljnju obradu podataka na europskoj razini.

5.

Za daljnju obradu, država članica upisuje granice zone u standardnom obliku (poligona, pomoću zemljopisnih koordinata u skladu s ISO 6709: zemljopisna dužina i širina). Kartu zona (u elektroničkom ili tiskanom obliku) država članica dostavlja odvojeno, čime se olakšava točno tumačenje podataka za određenu zonu. Najmanje što država članica mora dostaviti su ili granice zone u obrascu 2. ili kartu.

Obrazac 3.   Mjerne postaje i metode za procjenu sukladno Direktivi 1999/30/EZ (Prilog IX.) i Direktivi 2000/69/EZ (Prilog VII.)

Image

Napomene uz obrazac 3.:

1.

U obrascu 3. i ostalim obrascima ovog upitnika, „EoI oznaka postaje” odnosi se na oznaku koja se koristi za razmjenu informacija prema Odluci 97/101/EZ o razmjeni informacija. „Lokalna oznaka postaje” je oznaka koja se koristi unutar jedne države članice ili regije.

2.

Država članica u trećem stupcu upisuje zonu ili zone koje vrijede za ozon u kojoj ili kojima se postaja nalazi. Ako se radi o više od jedne zone, oznake treba odvojiti točkom sa zarezom.

3.

Država članica u stupcima sa zaglavljem „SO2”, „NO2”, „NOx”, „olovo”, i „CO” navodi koristi li se mjerenje za procjenu prema Direktivi 1999/30/EZ ili prema Direktivi 2000/69/EZ tako što za potvrdan odgovor upisuje „da”, a za niječan polje ostavlja prazno. Treba napomenuti da se stavljanjem oznake u stupac NOx podrazumijeva da je postaja smještena na lokaciji za koju vrijedi granična vrijednost s obzirom na zaštitu vegetacije. Ako je postaja u neposrednoj blizini posebnih izvora olova koji se spominju u Prilogu IV. Direktivi 1999/30/EZ, država članica treba upisati „SS” umjesto „da”.

4.

Stupce sa zaglavljem „PM10” i „PM2,5” država članica popunjava kako bi navela koristi li se mjerenje za procjenu prema Direktivi 1999/30/EZ i koja se metoda mjerenja koristi. Ako se koristi mjerenje za procjenu prema toj Direktivi, država članica upisuje oznaku mjerne metode (vidjeti napomenu 5.); ako se mjerenje ne koristi za procjenu prema toj Direktivi, polje treba ostaviti prazno. Za razine PM2,5 službena procjena prema članku 6. Direktive 96/62/EZ nije potrebna.

5.

Za označivanje mjerne metode za PM10 i PM2,5 moguće je koristiti jednu od standardnih oznaka koje su predviđene ovim upitnikom (vidjeti tablicu 1.) ili oznaku koju utvrdi sama država članica, a kojom se upućuje na metode koje ta država članica opisuje u zasebnom popisu (vidjeti obrazac 7.). Taj opis koji daje navedena država članica može biti i uputa na posebni dokument koji se prilaže ovom upitniku. Ako je tijekom godine došlo do promjene metode mjerenja, država članica upisuje obje oznake: prvo metode koja se koristila veći dio godine, pa zatim druge metode, i odvaja ih točkom sa zarezom.

6.

Kad mjerna metoda za PM10 i PM2,5 nije referentna metoda, odnosno privremena referentna metoda, koja se utvrđuje u Prilogu IX. Direktivi 1999/30/EZ, država članica upisuje korektivni faktor za koji su izmjerene koncentracije uvećane kako bi se dobile koncentracije koje se prijavljuju u ovom upitniku, ili upisuje odgovarajuću korektivnu jednadžbu. Ako se primjenjuje korektivna jednadžba, moguće je koristiti slobodni oblik u kojem izmjerenu koncentraciju treba označiti kao „CM”, a prijavljenu koncentraciju kao „CR”, s tim da je poželjno koristiti oblik CR = f(CM). Ako se za rezultate te metode pokaže da su ekvivalentni bez primjene korekcije, država članica na to treba ukazati tako što će za korektivni faktor ili jednadžbu upisati vrijednost „1”.

7.

„Funkcija postaje” znači je li postaja smještena na lokaciji na kojoj (a) vrijede granične vrijednosti s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi, granična vrijednost SO2 s obzirom na zaštitu ekosustava i granična vrijednost Nox s obzirom na zaštitu vegetacije (oznaka „HEV”); (b) vrijede samo granične vrijednosti s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi i granična vrijednost SO2 s obzirom na zaštitu ekosustava (oznaka „HE”); (c) vrijede samo granične vrijednosti s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi i granična vrijednost Nox s obzirom na zaštitu vegetacije (oznaka „HV”); ili (d) vrijede samo granične vrijednosti s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi (oznaka „H”).

Obrazac 4.   Postaje za procjenu ozona, uključujući dušikov dioksid i dušikove okside u odnosu na ozon (prilozi III., IV., VI. Direktivi 2002/3/EZ)

Image

Napomene uz obrazac 4.:

1.

U trećem stupcu država članica navodi zonu u kojoj je smještena relevantna postaja.

2.

U stupcima sa zaglavljem „O3”, „NO2”, i „NOx” država članica navodi koristi li se mjerenje za procjenu prema Direktivi 2002/3/EZ tako što za potvrdan odgovor upisuje „da”, a za niječan polje ostavlja prazno. U stupcu sa zaglavljem „NO2” navodi se mjerenje iz članka 9. stavka 1. Direktive 2002/3/EZ, a u stupcu sa zaglavljem „NOx” mjerenje iz članka 9. stavka 3. Direktive 2002/3/EZ.

3.

„Vrsta postaje” utvrđuje se prema Prilogu IV. Direktivi 2002/3/EZ. Treba koristiti sljedeće oznake: „U” za gradsku, „S” za prigradsku, „R” za ruralnu i „RB” za ruralnu pozadinsku.

Obrazac 5.   Mjerne postaje i metode za procjenu preporučenih hlapivih organskih spojeva (Prilog VI. Direktivi 2002/3/EZ)

 

Postaje

EoI oznaka postaje

 

 

 

Lokalna oznaka postaje

 

 

 

Oznaka zone koja važi za ozon

 

 

 

Etan

 

 

 

Etilen

 

 

 

Acetilen

 

 

 

Propan

 

 

 

Propen

 

 

 

n-butan

 

 

 

i-butan

 

 

 

1-buten

 

 

 

trans-2-buten

 

 

 

cis-2-buten

 

 

 

1,3-butadien

 

 

 

n-pentan

 

 

 

i-pentan

 

 

 

1-penten

 

 

 

2-penten

 

 

 

Izopren

 

 

 

n-heksan

 

 

 

i-heksan

 

 

 

n-heptan

 

 

 

n-oktan

 

 

 

i-oktan

 

 

 

Benzen

 

 

 

Toluen

 

 

 

Etil benzen

 

 

 

m+p-ksilen

 

 

 

o-ksilen

 

 

 

1,2,4- trimet. benzen

 

 

 

1,2,3- trimet. benzen

 

 

 

1,3,5- trimet. benzen

 

 

 

Formaldehid

 

 

 

Ukupni nemetanski ugljikohidrati

 

 

 

Napomene uz obrazac 5.:

1.

U obrascu 5. država članica za svaku postaju i za svaku tvar koja se procjenjuje sukladno članku 9. stavku 3. Direktivi 2002/3/EZ, treba upisati metodu mjerenja pomoću jedne od standardnih oznaka navedenih u ovom upitniku (vidjeti tablicu 1.) ili oznake koju utvrdi sama država članica (obrazac 7.).

2.

Budući da obveze izvješćivanja o prekursorima ozona moraju obuhvaćati i „odgovarajuće hlapive organske spojeve”, popis u obrascu 5. samo je preporuka u skladu s Prilogom VI. Direktivi 2002/3/EZ.

Obrazac 6.   Mjerne postaje i metode za procjenu ostalih prekursora ozona (Prilog VI. Direktivi 2002/3/EZ)

 

Postaje

EoI oznaka postaje

 

 

 

Lokalna oznaka postaje

 

 

 

Oznaka zone koja važi za ozon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena uz obrazac 6.:

U krajnjem lijevom stupcu obrasca 6. država članica navodi prekursore ozona koji se procjenjuju sukladno članku 9. stavku 3. Direktive 2002/3/EZ, osim onih opisanih u obrascu 5. U obrascu 6. država članica navodi metodu mjerenja za svaku postaju i za svaku tvar pomoću jedne od standardnih oznaka koje se daju u ovom upitniku (vidjeti tablicu 1.) ili pomoću oznake koju utvrdi sama država članica (obrazac 7.). Prema tome, napomena 2. iz obrasca 5. vrijedi i za obrazac 6.

Tablica 1.   Metode za uzorkovanje i mjerenje PM10, PM2,5 i prekursora ozona: standardne oznake  (1)

Oznaka metode

Opis

M1

PM10 ili PM2,5; apsorpcija beta zračenja.

M2

PM10 ili PM2,5; gravimetrija za PM10 i/ili PM2,5; kontinuirano mjerenje.

M2dxxx

PM10 ili PM2,5; gravimetrija za PM10 i/ili PM2,5; nasumično mjerenje; xxx treba biti broj dana mjerenja. Primjer: nasumično uzorkovanje 180 dana u godini označava se kao M2d180.

M3

PM10 ili PM2,5; oscilirajuća mikrovaga - analizator za PM10 i/ili PM2,5.

M4

Zbirno NMHC: automatsko polu-kontinuirano praćenje, NMHC izračunan iz ukupnog HC minus metan; FID.

M5

Zbirno NMHC: automatsko polu-kontinuirano praćenje, nakon kromatografske separacije NMHC iz metana; FID.

M6

Pojedinačno VOC: automatsko uzorkovanje i „on-line” analiza; prethodna kriogena koncentracija uzorka, GC/FID (MS).

M7

Pojedinačno VOC: uzorkovanje iz sabirnika zraka; „off-line” analiza metodom GC/FID (MS).

M8

Pojedinačno VOC: uzorkovanje aktivnim krutim adsorbentom; „off-line” analiza metodom GC/FID (MS) nakon desorpcije otapala ili termičke desorpcije.

M9

Pojedinačno VOC: uzorkovanje difuznim krutim adsorbentom; „off-line” analiza metodom GC/FID (MS) nakon desorpcije otapala ili termičke desorpcije.

M10 podoznaka  (2)

Formaldehid: uzorkovanje pomoću DNPH; „off-line” analiza hidrazona pomoću HPLC s UV detekcijom (360 nm).

M11 podoznaka  (1)

Formaldehid: uzorkovanje pomoću HMP; „off-line” analiza oksazolidina pomoću GC-NPD.

M12 podoznaka  (2)

Formaldehid: uzorkovanje pomoću bisulfita i kromotropske kiseline; „off-line” analiza spektrometrijom (580 nm).

Obrazac 7.   Metode za uzorkovanje i mjerenje PM10, PM2,5 i prekursora ozona: moguće potrebne dodatne oznake utvrđuje država članica (Prilog IX. Direktivi 1999/30/EZ i Prilog VI. Direktivi 2002/3/EZ)

Image

Obrazac 8.   Popis zona i aglomeracija u kojima razine prekoračuju ili ne prekoračuju granične vrijednosti ili granične vrijednosti (GV) uvećane za granicu tolerancije (LV + MOT) (članci 8., 9. i 11. Direktive 96/62/EZ, prilozi I., II., III. i IV. Direktivi 1999/30/EZ, prilozi I. i II. Direktivi 2000/69/EZ)

Obrazac 8.a   Popis zona u vezi s prekoračenjima graničnih vrijednosti za SO2

Image

Obrazac 8.b   Popis zona u vezi s prekoračenjima graničnih vrijednosti za NO2/NOx

Image

Obrazac 8.c   Popis zona u vezi s prekoračenjima graničnih vrijednosti za PM10

Image

Obrazac 8.d   Popis zona u vezi s prekoračenjima graničnih vrijednosti za olovo

Image

Obrazac 8.e   Popis zona u vezi s prekoračenjima graničnih vrijednosti za benzen

Image

Obrazac 8.f   Popis zona u vezi s prekoračenjima graničnih vrijednosti za ugljikov monoksid

Image

Napomene uz obrazac 8.:

1.

Oznake u zaglavlju stupaca imaju sljedeće značenje:

>LV + MOT:

iznad granične vrijednosti uvećane za granicu tolerancije;

≤LV + MOT; >LV:

ispod ili jednako graničnoj vrijednosti uvećanoj za granicu tolerancije, ali iznad granične vrijednosti;

≤LV:

ispod ili jednako graničnoj vrijednosti;

>LV:

iznad granične vrijednosti;

SS:

iz posebnih izvora, vidjeti napomenu 7.;

Članak 3. stavak 2.

dozvoljeno produljenje, vidjeti napomenu 8.

2.

„>LV + MOT” treba čitati kao „>LV” ako je dozvoljeno odstupanje smanjeno na 0 %. U tom slučaju stupac pod zaglavljem „>LV + MOT; >LV” ne treba ispunjavati.

3.

Ako se zaglavljem stupca navodi stanje zone, upisati „da”.

4.

Ako je prekoračenje utvrđeno isključivo iz proračuna modela, upisati oznaku „m” umjesto „da”.

5.

Za pragove s obzirom na zaštitu ekosustava i vegetacije, upisati samo ako je do prekoračenja došlo u područjima u kojima se primjenjuju te granične vrijednosti. Za zone u kojima nema područja u kojima se primjenjuju te granične vrijednosti, u stupac „LV” upisati „ne”.

6.

Srednja zimska vrijednost utvrđuje se za razdoblje od 1. listopada godine koja je prethodila referentnoj godini do 31. ožujka godine referentne godine.

7.

Ako se stanje prekoračenja navedeno u obrascu 8.d pripisuje isključivo prekoračenju u području u neposrednoj blizini posebnih izvora utvrđenih u skladu s Prilogom IV. Direktivi 1999/30/EZ, država članica to navodi upisujući „da” u stupac „SS”.

8.

U obrascu 8.e, „LV” se odnosi na graničnu vrijednost navedenu u Prilogu I. Direktivi 2000/69/EZ. Za zone za koje je Komisija odobrila produljenje roka za benzen u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2000/69/EZ, država članica upisuje „da” u stupac „članak 3. stavak 2.”

Obrazac 9.   Popis zona i aglomeracija u kojima razine prekoračuju ili ne prekoračuju ciljne vrijednosti ili dugoročne ciljeve za ozon (Prilog I. Direktivi 2002/3/EZ)

Image

Napomene uz obrazac 9.:

Oznake u zaglavlju stupaca imaju sljedeće značenje:

>TV:

iznad ciljne vrijednosti za ozon;

≤TV; >LTO:

ispod ili jednako ciljnoj vrijednosti, ali iznad dugoročnog cilja za ozon;

≤LTO:

ispod ili jednako dugoročnom cilju za ozon.

1.

Ako se zaglavljem stupca navodi stanje zone, upisati „da”.

2.

Ako je prekoračenje utvrđeno isključivo iz proračuna modela, upisati oznaku „m” umjesto „da”.

3.

Stanje treba procjenjivati kroz tri godine za ciljnu vrijednost s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi i kroz pet godina za ciljnu vrijednost s obzirom na zaštitu vegetacije.

Obrazac 10.   Popis zona i aglomeracija u kojima razine prekoračuju ili ne prekoračuju gornje pragove procjene (UAT) ili donje pragove procjene (LAT), uključujući informacije o primjeni dodatnih metoda procjene (članak 6. Direktive 96/62/EZ, članak 7. stavak 3. i Prilog V. Direktivi 1999/30/EZ, članak 5. stavak 3. i Prilog III. Direktivi 2000/69/EZ, članak 9. stavak 1. i Prilog VII. Direktivi 2002/3/EZ)

Obrazac 10.a   Popis zona u odnosu na prekoračenja praga procjene i dodatnu procjenu za SO2

Image

Obrazac 10.b   Popis zona u odnosu na prekoračenja praga procjene i dodatnu procjenu za NO2/NOx

Image

Obrazac 10.c   Popis zona u odnosu na prekoračenja praga procjene i dodatnu procjenu za PM10

Image

Obrazac 10.d   Popis zona u odnosu na prekoračenja praga procjene i dodatnu procjenu za olovo

Image

Obrazac 10.e   Popis zona u odnosu na prekoračenja praga procjene i dodatnu procjenu za benzen

Image

Obrazac 10.f   Popis zona u odnosu na prekoračenja praga procjene i dodatnu procjenu za ugljikov monoksid

Image

Obrazac 10.g   Popis zona u odnosu na dodatnu procjenu za ozon

Image

Napomene uz obrazac 10.:

1.

Oznake u zaglavlju stupaca imaju sljedeće značenje:

>UAT:

iznad gornjeg praga procjene;

≤UAT; >LAT:

ispod ili jednako gornjem pragu procjene, ali iznad donjeg praga procjene;

≤LAT:

ispod ili jednako donjem pragu procjene;

SA:

dodatna procjena, vidjeti napomenu 6.

2.

Ako se zaglavljem stupca opisuje stanje zone, upisati „da”.

3.

Ako je prekoračenje utvrđeno isključivo iz proračuna modela, navesti oznaku „m” umjesto „da”.

4.

Za pragove s obzirom na zaštitu ekosustava, navesti samo kad je do prekoračenja došlo u područjima u kojima se primjenjuju granične vrijednosti s obzirom na zaštitu ekosustava.

5.

Sud o prekoračenju vrijednosti UAT i LAT donosi se na temelju referentne godine i prethodne četiri godine u skladu sa specifikacijom u Prilogu V. točki II. Direktive 1999/30/EZ odnosno Prilogu III. točki II. Direktive 2000/69/EZ.

6.

U stupcu „SA” država članica navodi jesu li informacije iz nepokretnih mjernih postaja dopunjene informacijama iz ostalih izvora kako se navedeno u članku 7. stavku 3. Direktive 1999/30/EZ, članku 5. stavku 3. Direktive 2000/69/EZ i članku 9. stavku 1. Direktive 2002/3/EZ.

Obrazac 11.   Pojedinačna prekoračenja graničnih vrijednosti i graničnih vrijednosti uvećanih za granicu toleranciju (MOT) (članak 11. stavak 1. točka (a) podtočke i. i ii. Direktive 96/62/EZ, prilozi I., II., IV. i V. Direktivi 1999/30/EZ, prilozi I. i II. Direktivi 2000/69/EZ)

Obrazac 11.a   Prekoračenje granične vrijednosti SO2 uvećane za granicu toleranciju s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi (jednosatna srednja vrijednost)

Image

Obrazac 11.b   Prekoračenje granične vrijednosti SO2 s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi (24-satna srednja vrijednost)

Image

Obrazac 11.c   Prekoračenje granične vrijednosti SO2 s obzirom na zaštitu ekosustava (godišnja srednja vrijednost)

Image

Obrazac 11.d   Prekoračenje granične vrijednosti SO2 s obzirom na zaštitu ekosustava (zimska srednja vrijednost)

Image

Obrazac 11.e   Prekoračenje granične vrijednosti uvećane za granicu tolerancije NO2 s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi (jednosatna srednja vrijednost)

Image

Obrazac 11.f   Prekoračenje granične vrijednosti NO2 uvećane za granicu tolerancije s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi (godišnja srednja vrijednost)

Image

Obrazac 11.g   Prekoračenje granične vrijednosti NOx s obzirom na zaštitu vegetacije

Image

Obrazac 11.h   Prekoračenje granične vrijednosti PM10 uvećane za granicu tolerancije (I. faza; 24-satna srednja vrijednost)

Image

Obrazac 11.i   Prekoračenje granične vrijednosti PM10 uvećane za granicu tolerancije (I. faza; godišnja srednja vrijednost)

Image

Obrazac 11.j   Prekoračenje granične vrijednosti olova uvećane za granicu tolerancije

Image

Obrazac 11.k   Prekoračenje granične vrijednosti benzena uvećane za granicu tolerancije

Image

Obrazac 11.l   Prekoračenje granične vrijednosti ugljikova monoksida uvećane za granicu tolerancije

Image

Napomene uz obrazac 11.:

1.

Obilježavanje postaje u stupcu „EoI oznaka postaje” nije obvezno, ali se preporuča.

2.

Izraz „granična vrijednost uvećana za granicu tolerancije” treba tumačiti kao „graničnu vrijednost” u slučajevima kad je granica tolerancije smanjena na 0 %.

3.

„Mjesec” i „Dan u mjesecu” treba upisati brojkama (1-12 odnosno 1-31). „Sat” treba upisati kao „1” za sat između 00:00 i 01:00 itd.

4.

Ako je ukupan broj prekoračenja veći od dozvoljenog, u izvješću se prijavljuju sva prekoračenja granične vrijednosti uvećane za granicu tolerancije u toj postaji. Ako je ukupan broj prekoračenja manji od ili jednak dozvoljenom broju, niti jedno prekoračenje se ne prijavljuje.

5.

Razlog prekoračenja može se navesti pomoću jedne ili više standardnih oznaka navedenih u ovom upitniku (vidjeti tablicu 2.) ili oznakom koju utvrdi država članica, a kojom se upućuje na poseban popis razloga koje opisuje ta država članica (obrazac 12.). Ako se navodi više od jednog razloga, oznake treba odvojiti točkom sa zarezom. Opis koji daje država članica isto tako može biti uputa na odvojeni dokument koji se prilaže ovom upitniku.

6.

Za prekoračenja u zonama u kojima je Komisija, u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2000/69/EZ, odobrila vremenski ograničeno produljenje, država članica u stupac s naslovom „članak 3. stavak 2.” upisuje „d”.

7.

Ako prekoračenja nisu primijećena u broju većem od dozvoljenog, u lijevo polje prvog retka država članica upisuje „Nema prekoračenja”.

Tablica 2.   Razlozi pojedinačnih prekoračenja: standardne oznake

Oznaka metode

Opis

S1

Gradsko središte s gustim prometom

S2

Blizina glavne ceste

S3

Lokalna industrija uključujući proizvodnju energije

S4

Kamenolom ili rudnik

S5

Grijanje kućanstava

S6

Slučajne emisije iz industrijskih izvora

S7

Slučajne emisije iz ne-industrijskih izvora

S8

Prirodan(-ni) izvor(i) ili prirodna(-e) pojava(-e)

S9

Posipavanje cesta zimi

S10

Prijenos onečišćenja zraka koje potječe iz izvora izvan države članice

S11

Lokalna benzinska postaja

S12

Parkiralište

S13

Skladište benzena

Obrazac 12.   Razlozi pojedinačnih prekoračenja: moguće potrebne dodatne oznake utvrđuje država članica (članak 11. stavak 1. točka (a) podtočke i. i ii. Direktive 96/62/EZ, prilozi I., II., IV. i V. Direktivi 1999/30/EZ, prilozi I. i II. Direktivi 2000/69/EZ)

Image

Obrazac 13.   Pojedinačna prekoračenja pragova za ozon (članak 10. stavak 2.b i Prilog III. Direktivi 2002/3/EZ)

Obrazac 13.a   Prekoračenje vrijednosti praga obavješćivanja za ozon

Image

Obrazac 13.b   Prekoračenje vrijednosti praga upozorenja za ozon

Image

Obrazac 13.c   Prekoračenje dugoročnog cilja za ozon za zaštitu zdravlja

Image

Napomene uz obrazac 13.:

1.

Za „oznaku(-e) razloga” vidjeti napomenu 5. uz obrazac 11.

2.

13.a i 13.b: Razdoblje prekoračenja je neprekidno razdoblje u jednom kalendarskom danu tijekom kojeg je prag neprekidno prekoračen. Razdoblje ne može uključivati više sati nego što ih ima u jednom kalendarskom danu. Ako u jednom kalendarskom danu dođe do nekoliko prekoračenja, o svakom razdoblju treba zasebno izvijestiti.

3.

Zahtjev za izvješćivanje o mjerenjima NO2 ograničava se na barem 50 % točaka uzorkovanja za O3 (članak 9. stavak 1. Direktive 2003/3/EZ).

Obrazac 14.   Prekoračenje ciljnih vrijednosti za ozon (članak 10. stavak 2. točka (b) i Prilog III. Direktivi 2002/3/EZ)

Obrazac 14.a   Postaje u kojima je prekoračena ciljna vrijednost ozona za zaštitu ljudskog zdravlja

Image

Obrazac 14.b   Postaje u kojima je prekoračena ciljna vrijednost s obzirom na zaštitu vegetacije

Image

Napomene uz obrazac 14.:

1.

Podaci trebaju odgovarati zahtjevima u Prilogu I. točki II. bilješkama (b) i (c) Direktive 2002/3/EZ,. Ako na temelju podataka za sve godine u nizu nije moguće utvrditi trogodišnje ili petogodišnje prosjeke, u krajnjem desnom stupcu treba upisati svaku godinu koja je uzeta u obzir u proračunu, odvojeno točkom sa zarezom od ostalih godina.

2.

Obrazac 14.a: Ako je ukupan broj prekoračenja veći od dozvoljenog, u izvješću se prijavljuju sva prekoračenja ciljne vrijednosti u toj postaji. Ako je ukupan broj prekoračenja manji od ili jednak dozvoljenom broju, niti jedno prekoračenje se ne prijavljuje.

Obrazac 15.   Godišnja statistika ozona (članak 10. stavak 2. točka (b) i Prilog III. Direktivi 2002/3/EZ)

Image

Napomena uz obrazac 15:

Broj važećih podataka za AOT40 odnosi se na podatke dostupne svaki sat u relevantnom razdoblju (za zaštitu vegetacije između 8:00 i 20:00 od svibnja do srpnja, najviše 1 104 sati; za zaštitu šuma između 8:00 i 20:00 od travnja do rujna, najviše 2 196 sati).

Obrazac 16.   Prosječne godišnje koncentracije prekursora ozona (članak 10. stavak 2. točka (b) i Prilog VI. Direktivi 2002/3/EZ)

Obrazac 16.a   Godišnje prosječne koncentracije preporučenih hlapivih organskih spojeva

 

Postaje

EoI oznaka postaje

 

 

 

Etan

 

 

 

Etilen

 

 

 

Acetilen

 

 

 

Propan

 

 

 

Propen

 

 

 

n-butan

 

 

 

i-butan

 

 

 

1-buten

 

 

 

trans-2-buten

 

 

 

cis-2-buten

 

 

 

1,3-butadien

 

 

 

n-pentan

 

 

 

i-pentan

 

 

 

1-penten

 

 

 

2-penten

 

 

 

Izopren

 

 

 

n-heksan

 

 

 

i-heksan

 

 

 

n-heptan

 

 

 

n-oktan

 

 

 

i-oktan

 

 

 

Benzen

 

 

 

Toluen

 

 

 

Etil benzen

 

 

 

m+p-ksilen

 

 

 

o-ksilen

 

 

 

1,2,4- trimet. benzen

 

 

 

1,2,3- trimet. benzen

 

 

 

1,3,5- trimet. benzen

 

 

 

Formaldehid

 

 

 

Ukupni nemetanski ugljikovodici

 

 

 

Obrazac 16.b   Godišnje prosječne koncentracije ostalih prekursora ozona

 

Postaje

EoI oznaka postaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomene uz obrazac 16.:

1.

U prvom retku obrasca 16.a država članica upisuje EoI oznake postaja, a u sljedećim recima godišnju prosječnu koncentraciju prekursora ozona koji se procjenjuju prema članku 9. stavku 3. Direktive 2002/3/EZ.

2.

Za ostale prekursore ozona osim onih navedenih u obrascu 16.a i procijenjenih prema članku 9. stavku 3. Direktive 2002/3/EZ, država članica treba ispuniti i obrazac 16.b slijedeći strukturu obrasca 16.a i u prvom stupcu navesti te ostale tvari.

3.

Dok obveze izvješćivanja o prekursorima ozona moraju uključivati „odgovarajuće hlapive organske spojeve”, popis naveden u obrascu 16.a samo je preporuka u skladu s Prilogom VI. Direktivi 2002/3/EZ.

4.

Koncentracije prijavljene prema Odluci 97/101/EZ o razmjeni informacija ne treba prijavljivati u obrascu 16.

Obrazac 17.   Podaci o praćenju srednjih razina SO2 u 10-minutnim intervalima (članak 3. stavak 3. Direktive 1999/30/EZ)

Image

Napomena uz obrazac 17.:

Kad za državu članicu nije izvedivo bilježiti podatke o prosječnim koncentracijama sumporovog dioksida u 10-minutnim intervalima, ovaj obrazac ne treba ispunjavati.

Obrazac 18.   Podaci o praćenju srednjih razina PM2,5 u 24 sata (članak 5. stavak 2. Direktive 1999/30/EZ)

Image

Obrazac 19.   Tablični prikaz metoda za dodatnu procjenu i njihovih rezultata (članak 7. stavak 3. i Prilog VIII. točka II. Direktive 1999/30/EZ, članak 5. stavak 3. i Prilog VI. točka II. Direktive 2000/69/EZ, članak 9. stavak 1. i Prilog VII. točka II. Direktive 2002/3/EZ)

Obrazac 19.a   Metode za dodatnu procjenu SO2 i njihovi rezultati

Image

Obrazac 19.b   Metode za dodatnu procjenu NO2/NOx i njihovi rezultati

Image

Obrazac 19.c1.   Metode za dodatnu procjenu PM10 (I. faza) i njihovi rezultati

Image

Obrazac 19.c2.   Metode za dodatnu procjenu PM10 (II. faza) i njihovi rezultati

Image

Obrazac 19.d   Metode za dodatnu procjenu olova i njihovi rezultati

Image

Obrazac 19.e   Metode za dodatnu procjenu benzena i njihovi rezultati

Image

Obrazac 19.f   Metode za dodatnu procjenu ugljikovog monoksida i njihovi rezultati

Image

Obrazac 19.g   Metode za dodatnu procjenu ozona i njihovi rezultati

Image

Napomene uz obrazac 19.

1.

„Metoda” je oznaka koju utvrđuje država članica a kojom se upućuje na poseban popis uputa (obrazac 20.) na publikacije ili izvješća u kojima se dodatna metoda dokumentira. Obrazac 20. dio je izvješća Komisiji; publikacije ili izvješća na koja se upućuje ne šalju se Komisiji.

2.

Obrazac 19. može se dopuniti kartama koje pokazuju raspodjelu koncentracija. Preporuča se da država članica, ako je to moguće, izradi karte koje prikazuju raspodjelu koncentracija za svaku zonu i aglomeraciju. Preporuča se parametre kritičnih razina kvalitete zraka izraziti izolinijama koncentracije (vidjeti tablicu 3.) s intervalom izolinije od 10 % vrijednosti praga.

3.

Podaci se trebaju odnositi na odgovarajuće razdoblje usrednjavanja za dugoročne ciljeve (jedna godina), ciljnu vrijednost s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi (tri godine) i ciljnu vrijednost s obzirom na zaštitu vegetacije (pet godina).

Tablica 3.   Statistički parametri koje treba koristiti u izradi karata koncentracije

Onečišćujuća tvar

Parametri

SO2

99,7 percentil jednosatnih srednjih vrijednosti; 98,9 percentil 24-satnih srednjih vrijednosti; godišnja srednja vrijednost; zimska srednja vrijednost

NO2

99,8 percentil jednosatnih srednjih vrijednosti

NO2/NOx

Godišnja srednja vrijednost

PM10

90,1 percentil 24-satnih srednjih vrijednosti (I. faza); 97,8 percentil 24-satnih srednjih vrijednosti (II. faza)

PM10 i PM2,5

Godišnja srednja vrijednost

Olovo

Godišnja srednja vrijednost

Benzen

Godišnja srednja vrijednosti

Ugljikov monoksid

Maksimalna dnevna osmosatna srednja vrijednost

Ozon

92,9 percentil dnevnih osmosatnih srednjih vrijednosti u prosjeku kroz tri posljednje godine; maksimalna dnevna osmosatna srednja vrijednost u godini za koju se podnosi izvješće; AOT40 (svibanj-srpanj u prosjeku kroz posljednjih pet godina)

Obrazac 20.   Popis referenci za dodatne metode procjene koje se spominju u obrascu 19. (članak 7. stavak 3. i Prilog VIII. točka II. Direktive 1999/30/EZ)

Image

Obrazac 21.   Prekoračenje graničnih vrijednosti SO2 iz prirodnih izvora (članak 3. stavak 4. Direktive 1999/30/EZ)

Obrazac 21.a   Granična vrijednost SO2 s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi (jednosatna srednja)

Image

Obrazac 21.b   Granična vrijednost SO2 s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi (24-satna srednja vrijednost)

Image

Obrazac 21.c   Granična vrijednost SO2 s obzirom na zaštitu ekosustava (godišnja srednja vrijednost)

Image

Obrazac 21.d   Granična vrijednost SO2 s obzirom na zaštitu ekosustava (zimska srednja vrijednost)

Image

Napomena uz obrazac 21.:

Prirodni izvor može se označiti pomoću jedne ili nekoliko standardnih oznaka navedenih u ovom upitniku (vidjeti tablicu 4.) ili pomoću oznake koju utvrdi sama država članica, a kojom se upućuje na odvojeni popis prirodnih izvora koje opisuje ta država članica (obrazac 22.).

Tablica 4.   Prirodni izvori SO2: standardne oznake

Oznaka prirodnog izvora

Opis

A1

Vulkanska aktivnost u državi članici

A2

Vulkanska aktivnost izvan države članice

B

Obalne močvare

C1

Prirodni požari u državi članici

C2

Prirodni požari izvan države članice

Obrazac 22.   Prirodni izvori SO2: moguće potrebne dodatne oznake utvrđuje država članica (članak 3. stavak 4. Direktive 1999/30/EZ)

Image

Obrazac 23.   Prekoračenje graničnih vrijednosti PM10 zbog prirodnih pojava (članak 5. stavak 4. Direktive 1999/30/EZ)

Obrazac 23.a   Doprinos prirodnih pojava prekoračenju granične vrijednosti PM10 (I. faza); 24-satna srednja vrijednost)

Image

Obrazac 23.b   Doprinos prirodnih pojava prekoračenju granične vrijednosti PM10 (I. faza; godišnja srednja vrijednost)

Image

Napomena uz obrazac 23.:

Prirodna pojava može se označiti pomoću jedne ili nekoliko standardnih oznaka koje se navode u ovom upitniku (vidjeti tablicu 5.)

Tablica 5.   Prirodne pojave koje uzrokuju prekoračenja granične vrijednosti za PM10: standardne oznake

Oznaka prirodne pojave

Opis

A1

Erupcija vulkana u državi članici

A2

Erupcija vulkana izvan države članice

B1

Seizmička aktivnost u državi članici

B2

Seizmička aktivnost izvan države članice

C1

Geotermalna aktivnost u državi članici

C2

Geotermalna aktivnost izvan države članice

D1

Požar nenastanjenih područja u državi članici

D2

Požar nenastanjenih područja izvan države članice

E1

Pojava jakog vjetra u državi članici

E2

Pojava jakog vjetra izvan države članice

F1

Atmosfersko resuspendiranje u državi članici

F2

Atmosfersko resuspendiranje izvan države članice

G1

Prijenos prirodnih čestica iz suhih regija u državi članici

G2

Prijenos prirodnih čestica iz suhih regija izvan države članice

Obrazac 24.   Prekoračenje graničnih vrijednosti PM10 zbog zimskog posipavanja cesta (članak 5. stavak 5. Direktive 1999/30/EZ)

Obrazac 24.a   Doprinos zimskog posipavanja cesta prekoračenju graničnih vrijednosti PM10 (I. faza; 24-satna srednja vrijednost)

Image

Obrazac 24.b   Doprinos zimskog posipavanja cesta prekoračenju graničnih vrijednosti PM10 (I. faza; godišnja srednja vrijednost)

Image

Obrazac 25.   Konzultacije o prekograničnom onečišćenju (članak 8. stavak 6. Direktive 96/62/EZ)

Obrazac 25.a   Općenito

Je li država članica konzultirala druge države članice o značajnom onečišćenju zraka koje potječe iz drugih država članica? Molimo upisati da ili ne:

(da ili ne)

Obrazac 25.b   Specifikacija po državama članicama

Za potvrdan odgovor:

AT

BE

CY

CZ

DE

DK

EE

ES

FI

FR

GR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

SE

SK

SI

UK

označiti državu članicu ili relevantnu državu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

označiti ako se ovom izvješću prilaže dnevni red tih konzultacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

označiti ako se ovom izvješću prilaže zapisnik s tih konzultacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena uz obrazac 25.b:

Upisati „da” samo ako je odgovor potvrdan.

Obrazac 26.   Prekoračenja graničnih vrijednosti utvrđenih u direktivama 80/779/EEZ, 82/884/EEZ i 85/203/EEZ o kojima se izvješćuje sukladno članku 9. stavku 6. Direktive 1999/30/EZ

Image

Napomene uz obrazac 26.:

1.

Numeričku vrijednost granične prekoračene vrijednosti treba upisati u drugi stupac.

2.

Za SO2 i lebdeće čestice treba upisati je li korištena metoda crnog dima ili gravimetrijska metoda.

3.

Podatak o postaji nije obvezan, ali se preporuča.

4.

Razlog za prekoračenje može se navesti pomoću jedne ili nekoliko standardnih oznaka koje se navode u ovom upitniku (vidjeti tablicu 5.) ili oznake koju utvrdi sama država članica, a kojom se upućuje na odvojeni popis razloga koje opisuje ta država članica (obrazac 27.). Ako treba navesti više od jednog razloga, oznake treba odvojiti točkom sa zarezom. Opis koji daje država članica isto tako može biti uputa na odvojeni dokument koji se prilaže ovomu upitniku.

Obrazac 27.   Razlozi prekoračenja graničnih vrijednosti utvrđenih u direktivama 80/779/EEZ, 82/884/EEZ i 85/203/EEZ: moguće potrebne dodatne oznake utvrđuje država članica (članak 9. stavak 6. Direktive1999/30/EZ)

Image


(1)  DNPH: dinitrofenilhidrazin; FID: plameno-ionizacijska detekcija; GC: plinska kromatografija; HC: ugljikohidrati; HMP: hidroksi-metil-piperidin; HPLC: visokotlačna tekuća kromatografija; MS: maseni spektrometar, NMHC: nemetanski ugljikovodici; NPD: detektor dušika i fosfora; UV: ultraljubičasti; VOC: hlapivi organski spojevi.

(2)  Za uzorkovanje impinđerom: upotrijebiti podoznaku „IM”; za aktivno uzorkovanje na sorbentu: podoznaku „AS”; za difuzno uzorkovanje: podoznaku „DI”. Primjer: „M10AS”.