13/Sv. 026

HR

Službeni list Europske unije

215


32004D0357


L 113/28

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

07.04.2004.


ODLUKA KOMISIJE

od 7. travnja 2004.

o izmjeni Odluke 1999/217/EZ u pogledu registra aromatičnih tvari

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2004) 1273)

(Tekst značajan za EGP)

(2004/357/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 2232/96 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. listopada 1996. o utvrđivanju postupka Zajednice za aromatične tvari upotrijebljene ili namijenjene za uporabu u ili na hrani (1), kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 (2), a posebno njezin članak 3. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 2232/96 utvrđuje se postupak za određivanje pravila koja se odnose na aromatične tvari koje se upotrebljavaju u ili na hrani. Ovom se Uredbom predviđa donošenje registra aromatičnih tvari (registar) nakon što države članice dostave popis aromatičnih tvari koje se mogu upotrebljavati u ili na hrani i koje se nalaze na tržištu na njihovom državnom području i nakon što Komisija razmotri tu obavijest.

(2)

Uredbom (EZ) br. 2232/96 se uz to predviđa program procjene aromatskih tvari sadržanih u registru („program procjene”) kako bi se provjerilo jesu li u skladu s općim kriterijima za uporabu aromatičnih tvari utvrđenih u Prilogu toj Uredbi. Uredbom (EZ) br. 2232/96 se osigurava da osobe odgovorne za stavljanje aromatičnih tvari na tržište prosljeđuju Komisiji podatke potrebne za njihovu procjenu. Ta Uredba također osigurava da nakon dovršetka programa procjene, popis aromatičnih tvari čija je uporaba odobrena uz isključenost svih drugih aromatičnih tvari, bude usvojen.

(3)

Sukladno Uredbi (EZ) br. 2232/96, Odlukom Komisije 1999/217/EZ od 23. veljače 1999. o donošenju registra aromatičnih tvari koje se upotrebljavaju u ili na hrani, sastavljenog za primjenu Uredbe (EZ) br. 2232/96 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. listopada 1996. (3), kako je zadnje izmijenjena Odlukom 2002/113/EZ (4), usvaja se registar aromatičnih tvari koje se upotrebljavaju u ili na hrani.

(4)

Uredba Komisije (EZ) br. 1565/2000 od 18. srpnja 2000. o usvajanju mjera potrebnih za donošenje programa procjene u primjeni Uredbe (EZ) br. 2232/96 Europskog parlamenta i Vijeća (5), osigurava da određene informacije budu dostavljene od strane osobe odgovorne za stavljanje na tržište određenih aromatičnih tvari sadržanih u registru kako bi se omogućila procjena tvari.

(5)

Uredbom Komisije (EZ) br. 622/2002 od 11. travnja 2002. o određivanju rokova za predaju informacija za kemijski definirane aromatične tvari upotrijebljene u ili na hrani (6), utvrđeni su vremenski rokovi za slanje informacija za procjenu aromatičnih tvari kako je zatraženo u skladu s Uredbom (EZ) br. 1565/2000. Međutim, za određeni broj tvari za koje je određen krajnji rok 31. prosinca 2002. nisu dostavljene informacije niti je Komisija obaviještena o bilo kakvoj namjeri o mogućem dostavljanju istih. Iz tih razloga, ove tvari ne mogu biti procijenjene s obzirom na njihovo ispunjavanje općih kriterija za uporabu aromatičnih tvari navedenih u Uredbi (EZ) br. 2232/96 prije dovršetka programa procjene. U skladu s tim, prikladno je brisati te tvari iz registra.

(6)

Kontrolom aromatičnih tvari koje se nalaze u registru otkrivene su nedosljednosti u pogledu imena određenih tvari (FL 06.100 i FL 06.131) i također određenih kemijskih brojeva (FL 02.027, FL 07.033, FL 07.153 i FL 09.578). Uz to, pronađeni su slučajevi gdje se ista tvar pojavljuje pod različitim kemijskim imenima u registru (FL 02.228 i FL 02.027; FL 07.221 i FL 07.033). Te nedosljednosti moraju se ispraviti.

(7)

Kontrolom od strane Komisije također je otkriveno da se od različitih oblika kinina samo kinin hidroklorid (FL 14.011), kinin monohidroklorid dihidrat (FL 14.155) i kinin sulfat (FL 14.152) koriste kao aromatične tvari. Ostale oblike kinina (14.146 i FL 14.154) stoga treba brisati iz registra.

(8)

Znanstveni odbor za hranu zaključio je u svom mišljenju od 26. veljače 2002. da je N (4-hidroksi-3-metoksibenzil)-8-metilnon-6-enamid (kapsaicin, FL 16.014) genotoksičan. Kapsaicin je u prirodi prisutan u vrsti capsicum (npr. čili, paprika u prahu, crvena paprika). Poznato je da visoka potrošnja čilija predstavlja rizičan faktor za karcinom. Iako je maksimalan dnevni unos u Europskoj uniji mnogo niži od razine unosa koja se povezuje s karcinomom, dodatak kapsaicina hrani kao takvog treba izbjegavati, zbog toga što ne ispunjava glavni kriterij za uporabu aromatičnih tvari naveden u Prilogu Uredbi (EZ) br. 2232/96. U skladu s tim, tu tvar treba brisati iz registra.

(9)

Za dvije tvari navedene u registru (CN060 i CN061), država članica koja je podnijela prijavu tu je prijavu povukla. Te tvari prema tome treba brisati iz registra.

(10)

Nije prikladno zadržati povjerljivu oznaku tvari koje su inače prijavljene pod svojim punim imenom te su bile na tržištu u trenutku kad je registar razrađen.

(11)

Industrija je sada prikupila informacije koje se tiču određenih tvari koje su navedene pod brojem 4 u stupcu „bilješke” dijela A. Priloga Odluci 1999/217/EZ i za koje su zatražene dodatne informacije na temelju te Odluke. Posebice, dostavljeni su dokazi da su te tvari aromatične tvari. U skladu s tim, taj Prilog treba izmijeniti brisanjem reference na broj 4.

(12)

Prikladno je ispraviti registar dodjeljivanjem broja Flavis nekim tvarima koje su bile na tržištu u trenutku kad je registar razrađen kako bi se osiguralo njihov ispravan tretman u programu procjene.

(13)

Države članice prijavile su nove aromatične tvari za uključivanje program procjene te ih je stoga potrebno uključiti u registar.

(14)

Za neke novoprijavljene tvari, u primjeni Uredbe (EZ) br. 2232/96 i Preporuke Komisije 98/282/EZ od 21. travnja 1998. o načinima kojima države članice i potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru moraju zaštititi intelektualno vlasništvo u vezi s razvojem i proizvodnjom aromatičnih tvari navedenih u Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 2232/96 (7), država članica koja podnosi priopćenje zatražila je označivanje na način da se zaštite prava intelektualnog vlasništva njihovih proizvođača. U skladu s tim, te tvari treba uvrstiti u dio B. Priloga Odluci 1999/217/EZ.

(15)

Odluku 1999/217/EZ treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(16)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Odluci 1999/217/EZ mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. travnja 2004.

Za Komisiju

David BYRNE

Član Komisije


(1)  SL L 299, 23.11.1996., str. 1.

(2)  SL L 284, 31.10.2003., str. 1.

(3)  SL L 84, 27.3.1999., str. 1.

(4)  SL L 49, 20.2.2002., str. 1.

(5)  SL L 180, 19.7.2000., str. 8.

(6)  SL L 95, 12.4.2002., str. 10.

(7)  SL L 127, 29.4.1998., str. 32.


PRILOG

Prilog Odluci 1999/217/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Na popisu u trećem stavku uvodnog dijela Priloga koji prethodi dijelu A., dodana je sljedeća točka 6.:

„6.

Tvar koja se ne bi smjela koristiti u ili na hrani, osim ako nije zakonito stavljena na tržište u predmetnim državama članicama.”

2.

Dio A. mijenja se kako slijedi:

(a)

unosi za tvari s pripisanim FL-brojevima iz točaka i. do vi. mijenjaju se kako slijedi:

i.

za FL 02.027, unos „141-25-3” u stupcu „CAS” zamjenjuje se unosom „681 2-78-8”, a unos „205-473-9” u stupcu „EINECS” zamjenjuje se s „229-887-4”;

ii.

za FL 06.100, unos „acetaldehid dipentil acetal” u stupcu „Naziv” zamjenjuje se unosom „1, 1-dipentiloksietan”;

iii.

za FL 06.131, unos „1-etoksi-3-metil-1-izopentiloksibutan” u stupcu „Naziv” zamjenjuje se unosom „1-etoksi-1-(3-metilbutoksi)-3-metilbutan”;

iv.

za FL 07.033, unos „95-41-0” u stupcu „CAS” zamjenjuje se unosom „11050-62-7”;

v.

za FL 07.153, unos „1803-39-0” u stupcu „CAS” zamjenjuje se unosom „20489-53-6”;

vi.

za FL 09.578, unos „19089-92-0” u stupcu „CAS” zamjenjuje se unosom „1617-25-0”;

vii.

za FL 12.201, unos „57074-34-7” u stupcu „CAS” zamjenjuje se unosom „94293-57-9”;

(b)

reci predviđeni u tablici za tvari kojima se pripisuju sljedeći FL-brojevi brišu se:

„02.046

02.143

02.158

02.161

02.169

02.179

02.220

02.225

02.228

02.241

05.086

05.138

05.145

05.151

05.161

05.162

05.163

05.165

05.168

05.181

05.206

06.056

06.093

06.110

06.112

07.006

07.037

07.073

07.155

07.166

07.186

07.197

07.209

07.218

07.221

07.222

07.227

08.077

08.084

08.091

08.105

08.106

08.118

08.122

08.124

08.125

09.172

09.175

09.190

09.224

09.226

09.320

09.322

09.336

09.338

09.343

09.344

09.359

09.361

09.366

09.373

09.376

09.378

09.393

09.497

09.577

09.591

09.597

09.610

09.622

09.627

09.628

09.630

09.653

09.828

09.849

09.856

09.863

09.868

09.883

09.889

09.890

12.011

12.090

12.091

12.105

12.119

12.131

12.133

12.140

12.144

12.160

12.184

12.185

12.190

12.204

12.213

12.215

12.219

12.220

12.225

12.229

14.146

14.154

16.014

16.077

17.004

17.011

17.016

17.030”

 

 

(c)

za tvari kojima se pripisuju sljedeći FL-brojevi, broj „4” u stupcu „bilješke” u tablici se briše:

„02.004

02.121

02.216

02.217

09.016

09.034

09.367

09.712

16.009

16.017”

 

 

 

 

 

 

(d)

sljedeći redovi umeću se u tablicu:

FL br.

Kemijska skupina

CAS

Naziv

FEMA

EINECS

Sinonimi

Napomene

„02.243

04

56805-23-3

(E)-3-(Z)-6-Nonadien-1-ol

3884

278-518-3

 

6

04.095

25

527-60-6

2,4,6-Trimetil fenol

 

208-419-2

 

6

04.096

18

579-60-2

2-Metoksi-6-(2-propenil)fenol

 

209-444-1

 

6

05.207

04

105683-99-6

6-Decenal, cis

 

 

 

6

05.208

04

169054-69-7

Z-8-Tetradecenal

 

 

 

6

05.209

04

147159-48-6

6-Decenal, trans

 

 

 

6

06.132

23

63253-24-7

Vanilin butan-2,3-diol, acetal (mješavina stereo izomera)

4023

 

Vanilin eritro i treo-butan-2,3-diol acetal

6

05.217

04

21662-08-8

5-Decenal

 

 

 

 

05.218

04

56554-87-1

16-Oktadecenal

 

 

 

 

07.239

05

2278-53-7

[R-(E)]-5-Izopropil-8-metilnona-6,8-dien-2-one

 

218-907-7

 

6

07.240

05

13019-20-0

2-Metilheptan-3-one

4000

235-877-0

 

6

07.241

05

1635-02-5

3,4-Dimetilheks-3-en-2-one

 

216-656-8

 

6

07.242

21

5355-63-5

3-Hidroksi-4-fenilbutan-2-one

 

 

 

6

07.243

21

99.93-4

4-Hidroksi-acetofenon

 

202-802-8

 

 

07.244

05

20859-10-3

Trans-6-Metil-3-hepten-2-one

4001

 

 

 

07.245

08

71048-82-3

Trans-delta-damaskon

 

275-156-8

(1alfa(E),2beta) - 1-(2,6,6-trimetil-cikloheks-3-en-1-yl)but-2-en-1-one

6

07.246

08

25304-14-7

Dimetil cikloheksil metil keton

 

246-799-1

 

6

07.247

05

30086-02-3

Oktadien-2-one/3,5- (E,E)

4008

 

 

6

07.248

10

585-25-1

Oktan-2,3-dion

 

209-552-9

 

6

07.249

05

927-49-1

Undekan-6-one

4022

213-150-9

 

6

07.253

05

30086-02-3

3,5-Oktadien-2-one

 

 

 

 

09.917

04

1576-85-8

4-Pentenil acetat

4011

216-413-6

 

6

09.918

04

67452-27-1

Cis-4-decenil acetat

3967

 

 

6

09.919

09

139564-43-5

Etil 3-acetoksi-2-metilbutirat

 

 

 

6

09.920

08

156324-82-2

2-Izopropil-5-metilcikloheksil oksikarboniloksi-2-hidroksipropan

3992

417-420-9

 

6

09.921

04

54653-25-7

Etil 5-heksenoat

3976

 

 

6

09.922

04

39924-27-1

Etil cis-4-heptenoat

3975

254-702-9

 

6

09.923

05

39026-94-3

Hept-2-il butirat

3981

 

 

6

09.924

05

5921-83-5

(+/-)-3-Hepril acetat

3980

203-932-8

 

6

09.925

05

60826-15-5

Nonan-3-yl acetat

4007

262-444-3

 

6

09.926

05

84434-65-1

Oktan-3-yl format

4009

282-866-1

 

6

09.927

04

141-15-1

Rodinil butirat

2982

205-462-9

 

6

09.928

04

3681-82-1

Trans-3-heksenil acetat

 

222-962-2

 

6

10.069

09

67663-01-8

3-Metil gama-dekalaton

3999

 

 

6

10.070

09

1073-11-6

4-Metil-5-heksen-1,4-olide

 

214-024-6

 

6

12.238

20

227456-27-1

3-Merkapto-2-metilpentan-1-ol

3996

 

 

6

12.239

20

227456-28-2

3-Merkapto-2-metilpentanal

3994

 

 

6

12.240

20

6540-86-9

2,4,6-Tritiaheptan

 

 

 

6

12.241

20

258823-39-1

2-Merkapto-2-metilpentan-1-ol

3995

 

 

6

12.242

20

19414-47-9

Metiltiometilmerkaptan

 

 

 

 

12.243

20

6725-64-0

Dimerkaptometan

 

 

 

6

12.244

20

14109-72-9

1-Metiltio-2-propanon

3882

 

 

6

12.245

20

7529-06-8

1,3-Dimerkapto-2-tiapropan

 

 

 

6

12.246

20

 

1-(Metiltio) heksan-3-one

 

 

 

6

12.247

20

61837-77-2

1-(Metiltio) oktan-3-one

 

 

 

6

12.248

20

5862-47-5

2-(Metiltio) etil acetat

 

 

 

6

12.249

20

227456-27-1

3-Merkapto-2-metilpentanol (mješavina stereo izomera)

3996

 

 

6

12.250

20

51755-72-7

3-Merkaptoheksanal

 

 

 

6

12.251

20

136954-22-8

3-Merkaptoheksil heksanoat

3853

 

 

6

12.252

20

31539-84-1

4-merkapto-4-metil-2-pentanol

 

 

 

6

12.253

20

72437-68-4

Amil metil disulfid

 

 

 

6

12.254

20

63986-03-8

Butil etil disulfid

 

 

 

6

12.255

20

156472-94-5

Etil 3-merkaptobutirat

3977

 

 

6

12.256

20

31499-70-4

Etil propil trisulfid

 

 

 

6

12.257

20

104228-51-5

Etil 4-(acetiltio) butirat

3974

 

 

6

12.259

20

29725-66-4

p-mentan-3-one, 1 merkapto

 

 

 

6

13.191

14

376595-42-5

O-Etil S-(2-furilmetil)tiokarbonat

 

 

 

6

13.192

14

109537-55-5

Furfuril 2-metil-3-rurildisulfid

 

 

 

6

13.193

14

26486-21-5

2,5-Dimetiltetrahidro-3-furantiol

3971

 

 

6

13.194

14

252736-39-3

2,5-Dimetiltetrahidro-3-furil tio acetat

3972

 

 

6

13.195

30

26131-91-9

2-Izobutil-4,5-dimetil oksazol

 

 

 

6

13.196

14

180031-78-1

4-(Furfuriltio) pentan-2-one

3840

 

 

6

13.197

14

252736-36-0

Furil propildisulfid

3979

 

 

6

14.162

28

98-79-3

L-2-Pirolidon-5-karboksilna kiselina

 

 

 

6

14.163

28

1192-58-1

1-Metilpirol-2-karboksaldehid

 

242-755-0

 

6

14.164

28

622-39-9

2-Propilpiridin

 

210-732-4

 

6

14.165

28

53897-58-5

N-etil-2-formilpirol

 

 

 

6

15.123

20

53897-58-5

2,4,6-Trietil-1,3,5-tritian

 

 

 

6

16.082

30

21018-84-8

Amarogentin

 

 

 

6”

3.

tablica dijela B. zamjenjuje se sljedećim:

„Aromatične tvari priopćene u skladu s primjenom članka 3. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 2232/96 za koje je zatražena zaštita prava intelektualnog vlasništva proizvođača

Oznaka

Datum primitka obavijesti od strane Komisije

Bilješke

CN003

17.10.1998.

 

CN 004

17.10.1998.

 

CN 009

17.10.1998.

 

CN 010

17.10.1998.

 

CN 012

17.10.1998.

 

CN 013

17.10.1998.

 

CN 014

17.10.1998.

 

CN 016

17.10.1998.

 

CN 019

17.10.1998.

 

CN022

17.10.1998.

 

CN023

17.10.1998.

 

CN030

17.10.1998.

 

CN033

17.10.1998.

 

CN035

17.10.1998.

 

CN036

17.10.1998.

 

CN037

17.10.1998.

 

CN042

17.10.1998.

 

CN045

17.10.1998.

 

CN048

17.10.1998.

 

CN049

17.10.1998.

 

CN050

17.10.1998.

 

CN052

17.10.1998.

 

CN053

17.10.1998.

 

CN054

17.10.1998.

 

CN057

17.10.1998.

 

CN058

30.10.1998.

 

CN059

18.9.1998.

 

CN064

3.2.1999.

 

CN065

26.1.2001.

 

CN074

18.4. 2003.

6

CN075

18.4.2003.

6

CN076

18.4.2003.

6”