15/Sv. 013

HR

Službeni list Europske unije

41


32004D0249


L 078/56

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

11.03.2004.


ODLUKA KOMISIJE

od 11. ožujka 2004.

o upitniku za izvješća država članica o provedbi Direktive 2002/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi

(priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 714)

(Tekst značajan za EGP)

(2004/249/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu 2002/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 2003. (1) o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi, a posebno njezin članak 12.,

budući da:

(1)

Na temelju Direktive 2002/96/EZ države članice su obvezne poslati Komisiji izvješće o provedbi te Direktive.

(2)

Izvješće bi trebalo obuhvaćati pojedinosti o uključivanju Direktive u nacionalne propise i o njezinoj provedbi. Izvješće bi trebalo sastaviti na temelju upitnika iz ove Odluke.

(3)

Mjere utvrđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora utvrđenog u skladu s člankom 6. Direktive 91/692/EEZ (2),

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Države članice sastavljaju svoja izvješća o provedbi Direktive 2002/96/EZ na temelju upitnika iz Priloga.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. ožujka 2004.

Za Komisiju

Margot WALLSTRÖM

Članica Komisije


(1)  SL L 37, 13.2.2003., str. 24. Direktiva kako je izmijenjena Direktivom 2003/118/EZ (SL L 345, 31.12.2003., str. 106.).

(2)  SL L 377, 23.12.1991., str. 48. Direktiva kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).


PRILOG

UPITNIK

za izvješće država članica o prenošenju i provedbi Direktive 2002/96/EZ o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi

Nema potrebe za ponavljanjem podataka koji su već dostavljeni, nego molimo da navedete gdje su i kad dostavljeni ti podaci.

1.   UKLJUČENJE U NACIONALNO PRAVO

1.1.   Jesu li Komisiji dostavljeni nacionalni zakoni i propisi kojima se Direktiva provodi u nacionalno pravo? (Da/Ne)

1.1.1.

Ako je odgovor na pitanje 1.1 „Da”, navedite pojedinosti.

1.1.2.

Ako je odgovor na pitanje 1.1. „Ne”, navedite razloge.

1.2.   Je li država članica preuzela bilo koju odredbu navedenu u članku 17. stavku 3. u vezi s preuzimanjem putem sporazuma između nadležnih tijela i pojedinog gospodarskog sektora? (Da/Ne)

1.2.1.

Ako je odgovor na pitanje 1.2. „Da”, navedite pojedinosti.

2.   PROVEDBA DIREKTIVE

Podaci o odvojenom sakupljanju, ponovnoj uporabi, oporabi i recikliranju prijavljuju se zasebno u formatu koji će se utvrditi u skladu s člankom 12. stavkom 1.

2.1.   Jesu li poduzete mjere u skladu s člankom 4. u vezi s oblikovanjem proizvoda? (Da/Ne)

2.1.1.   Ako je odgovor na pitanje 2.1. „Da”, navedite pojedinosti o poduzetim mjerama.

Te mjere obuhvaćaju one mjere koje se poduzimaju kako proizvođači ne bi sprečavali ponovnu uporabu otpadne električne i elektroničke opreme.

2.1.2.   Ako je odgovor na pitanje 2.1. „Ne”, navedite razloge.

2.1.3.   Navedite ocjenu pozitivnih i negativnih iskustava s ovim člankom.

2.2.   Jesu li uspostavljeni sustavi koji omogućuju osobama koje posjeduju otpadnu električnu i elektroničku opremu i distributerima takve opreme barem besplatan povrat u skladu s člankom 5. Direktive? (Da/Ne)

2.2.1.

Ako je odgovor na pitanje 2.2. „Da”, navedite pojedinosti. To obuhvaća:

opći opis tih sustava,

način na koji se primjenjuje besplatan povrat distributerima na osnovi „jedan za jedan” i jesu li poduzete alternativne mjere u skladu s člankom 5. stavkom 2b, te koje su to mjere,

jesu li proizvođači uspostavili i vode li pojedinačne i/ili kolektivne sustave povrata otpadne električne i elektroničke opreme iz kućanstava,

jesu li izvršeni aranžmani za kontaminiranu otpadnu električnu i elektroničku opremu i onu električnu i elektroničku opremu koja ne sadrži ključne komponente i koji su to aranžmani,

pored toga, traže se podaci o sustavima sakupljanja za otpadnu električnu i elektroničku opremu iz izvora različitih od kućanstava.

2.2.2.

Ako je odgovor na pitanje 2.2. „Ne”, navedite razloge.

2.2.3.

Navedite ocjenu pozitivnih i negativnih iskustava s provedbom mjera iz ovog članka.

2.3.   Jesu li poduzete potrebne mjere za osiguranje ekološke obrade otpadne električne i elektroničke opreme u skladu s člankom 6.?

2.3.1.

Ako je odgovor na pitanje 2.3. „Da”, navedite pojedinosti. To obuhvaća:

opći opis sustava obrade koji su na raspolaganju u državama članicama,

ako se zahtjevi obrade ili minimalne norme kvalitete za obradu sakupljene otpadne električne i elektroničke opreme u državi članici razlikuju od Priloga II. Direktivi ili su veći od onih iz tog Priloga, opis tih zahtjeva ili normi,

ako se odstupanje od zahtjeva dozvole iz članka 11. stavka 1.b Direktive 75/442/EEZ (1) primjenjuje na postupke oporabe u vezi s otpadnom električnom i elektroničkom opremom, opis uvjeta na temelju kojih se primjenjuje to odstupanje i kako se provode predviđene inspekcije na temelju članka 6. stavka 2. Direktive 2002/96/EZ,

ako su zahtjevi za skladištenje i obradu veći od onih utvrđenih u Prilogu III., njihov opis,

kratak opis pravila, postupaka i nadzora primijenjenih na otpadnu električnu i elektroničku opremu izvezenu iz Zajednice, koji će se ubrajati u ispunjavanje obveza i ciljeva iz članka 7. stavaka 1. i 2. Direktive, uzimajući u obzir članak 6. stavak 5. Direktive.

2.3.2.

Ako je odgovor na pitanje 2.3. „Ne”, navedite razloge.

2.3.3.

Navedite ocjenu pozitivnih i negativnih iskustava s provedbom mjera na temelju ovog članka.

2.4.   Jesu li poduzete potrebne mjere za osiguranje ekološke ponovne uporabe, oporabe i recikliranja otpadne električne i elektroničke opreme u skladu s člankom 7. Direktive?

2.4.1.

Ako je odgovor na pitanje 2.4. „Da”, navedite opći opis nacionalnih mjera za poticanje ostvarenja ciljeva ponovne uporabe, oporabe i recikliranja.

2.4.2.

Ako je odgovor na pitanje 2.4. „Ne”, navedite razloge.

2.4.3.

Navedite svaku mjeru poduzetu u vezi s člankom 7. stavkom 5. Direktive.

2.4.4.

Navedite ocjenu pozitivnih i negativnih iskustava s provedbom mjera na temelju ovog članka.

2.5.   Jesu li poduzete potrebne mjere za osiguranje financijskih sredstava u vezi s otpadnom električnom i elektroničkom opremom u skladu s člancima 8. i 9. Direktive?

2.5.1.

Ako je odgovor na pitanje 2.5. „Da”, navedite pojedinosti. To obuhvaća:

opći pregled financijskih aranžmana u državi članici i glavnih sustava za primjenu zahtjeva financiranja,

pojedinosti o uporabi vidljivih naknada za prethodni otpad iz kućanstava, ako se primjenjuju,

pojedinosti o posebnim aranžmanima za proizvođače koji isporučuju električnu i elektroničku opremu pomoću sredstava udaljenog komuniciranja, ako postoje takvi aranžmani.

2.5.2.

Ako je odgovor na pitanje 2.5. „Ne”, navedite razloge.

2.5.3.

Navedite ocjenu pozitivnih i negativnih iskustava s provedbom mjera na temelju ovog članka.

2.6.   Jesu li poduzete potrebne mjere za obavješćivanje korisnika električne i elektroničke opreme i poticanje njihova sudjelovanja u zbrinjavanju otpadne električne i elektroničke opreme u skladu s člankom 10. Direktive?

2.6.1.

Ako je odgovor na pitanje 2.6. „Da”, navedite pojedinosti.

2.6.2.

Ako je odgovor na pitanje 2.6. „Ne”, navedite razloge.

2.6.3.

Navedite ocjenu pozitivnih i negativnih iskustava s provedbom mjera na temelju ovog članka.

2.7.   Jesu li poduzete potrebne mjere za obavješćivanje postrojenja za obradu otpadne električne i elektroničke opreme u skladu s člankom 11. Direktive?

2.7.1.

Ako je odgovor na pitanje 2.7. „Da”, navedite pojedinosti, posebno u vezi s vrstom podataka koji se dostavljaju i medijima preko kojih se ti podaci dostavljaju.

2.7.2.

Ako je odgovor na pitanje 2.7. „Ne”, navedite razloge.

2.7.3.

Navedite ocjenu pozitivnih i negativnih iskustava s provedbom mjera na temelju ovog članka.

2.8.   Navedite pojedinosti o sustavima inspekcije i praćenja koji se primjenjuju u državama članicama za provjeru pravilne primjene ove Direktive.


(1)  SL L 194, 25.7.1975., str. 39.