15/Sv. 17

HR

Službeni list Europske unije

106


32004D0224


L 068/27

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 20. veljače 2004.

o određivanju postupaka za dostavu informacija o planovima ili programima zahtijevanima na temelju Direktive Vijeća 96/62/EZ u vezi s graničnim vrijednostima određenih onečišćujućih tvari u zraku

(priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 491)

(Tekst značajan za EGP)

(2004/224/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 96/62/EZ od 27. rujna 1996. o procjeni i upravljanju kvalitetom zraka (1), a posebno njezin članak 12. stavak 1.,

budući da:

(1)

Temeljem članka 8. stavka 3. Direktive 96/62/EZ, u državama članicama trebaju biti izrađeni planovi ili programi za postizanje graničnih vrijednosti utvrđenih Direktivom Vijeća 1999/30/EZ od 22. travnja 1999. o graničnim vrijednostima za sumporov dioksid, dušikov dioksid i dušikov oksid, lebdeće čestice i olovo u zraku (2) te u Direktivi 2000/69/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2000. o graničnim vrijednostima za benzen i ugljikov monoksid u zraku (3) za one zone i aglomeracije u kojima su prekoračene granične vrijednosti i granice tolerancije. Ti planovi i programi trebaju uključivati barem one informacije popisane u Prilogu IV. Direktivi 96/62/EZ. Komisija treba redovito provjeravati provedbu tih planova i programa.

(2)

Članak 11. Direktive 96/62/EZ zahtijeva od država članica da jedanput godišnje Komisiji podnesu svoje planove i programe.

(3)

Dok se planovi i programi mogu izrađivati u skladu sa specifičnim administrativnim zahtjevima svake države članice, podaci koji se podnose Komisiji trebaju biti usklađeni i strukturirani u skladu s detaljnim postupcima koji su utvrđeni ovom Odlukom.

(4)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 12. Direktive 96/62/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilikom dostave informacija o planovima ili programima iz članka 8. stavka 3. Direktive 96/62/EZ, kako je propisano njezinim člankom 11. stavkom 1. točkom (a) podtočkom iii., koje se odnose na granične vrijednosti utvrđene u direktivama 1999/30/EZ i 2000/69/EZ, države članice predstavljaju te informacije strukturirane na način kako je to utvrđeno u Prilogu ovoj Odluci.

Cjeloviti planovi i programi stavljaju se na raspolaganje Komisiji na njezin zahtjev.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. veljače 2004.

Za Komisiju

Margot WALLSTRÖM

Članica Komisije


(1)  SL L 296, 21.11.1996., str. 55. Direktiva kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(2)  SL L 163, 29.6.1999., str. 41. Direktiva kako je izmijenjena Odlukom Komisije 2001/744/EZ (SL L 278, 23.10.2001., str. 35.).

(3)  SL L 313, 13.12.2000., str. 12.


PRILOG

UVOD

Izvješće Komisiji predaje se u sedam dolje opisanih obrazaca. Za svaki plan ili program mora biti ispunjen skup svih obrazaca. U obrascu 1. navode se općeniti podaci o predmetnom planu ili programu. Od drugog do šestog obrasca u svakom se stupcu opisuje okolnost u kojoj je došlo do prekoračenja, a na koju se odnosi dotični plan ili program. Stanje prekoračenja određeno je područjem prekoračenja i graničnom vrijednošću (GV) uvećanom za granicu tolerancije (GV + GT) koja je prekoračena u tom području. Područje prekoračenja je lokacija ili skup lokacija na kojima je utvrđeno da je u referentnoj godini razina prekoračila GV + GT. Referentna godina je godina u kojoj je došlo do prekoračenja koje je, na temelju članka 8. Direktive 96/62/EZ, dovelo do obveze izrade ili provedbe plana i programa. Od drugog do šestog obrasca svaki redak sadrži opisni element za stanje prekoračenja.

Područje prekoračenja može se sastojati od nekoliko lokacija na kojima je u referentnoj godini utvrđeno da je došlo do prekoračenja GV + GT, pod uvjetom da su određeni opisni elementi za te lokacije usporedivi ili identični. Od drugog do šestog obrasca ti su opisni elementi navedeni šifrom grupiranja koja je utvrđena u polju 1. Za one opisne elemente za koje je dopušteno da se razlikuju s obzirom na lokaciju, u polju 1. navedene su druge šifre; one pobliže određuju na koji se način združuju različiti elementi.

Sažeti opisi pojedinih mjera navedeni su u obrascu 7.

POLJE 1.

Specifikacija načina na koje se lokacije na kojima je utvrđeno da je došlo do prekoračenja GV + GT mogu grupirati u jedno stanje prekoračenja: šifre grupiranja koje su navedene za svaku stavku u donjim obrascima

Šifra grupiranja

Značenje šifre grupiranja

N.A.

Nije primjenjivo

S

Ova stavka treba biti jedinstveni opis (ne popis, raspon ni ukupno) koji se odnosi na sve lokacije koje su grupirane

L

Ako je grupirana, ova stavka sadržava popis (1) svih stavki lokacija

LS

Ako je grupirana, ova stavka sadržava popis (1) svih stavki lokacija ili jedinstveni opis

R

Ako je grupirana, ova stavka sadržava raspon stavki različitih lokacija: minimalna vrijednost – maksimalna vrijednost

T

Ako je grupirana, ova stavka sadržava ukupan zbroj svih stavki lokacija


OBRAZAC 1

Općeniti podaci o planu i programu

a.

Referentna godina

N.A.

b.

Država članica

N.A.

c.

Uputa na plan i program

N.A.

d.

Popis šifri stanja prekoračenja opisanih u obrascima od 2. do 6.

N.A.

e.

Naziv tijela nadležnog za izradu plana i programa koji se odnosi na stanje prekoračenja

N.A.

f.

Adresa nadležnog tijela

N.A.

g.

Ime osobe za kontakt

N.A.

h.

Adresa osobe za kontakt

N.A.

i.

Telefonski broj osobe za kontakt

N.A.

j.

Broj faksa osobe za kontakt

N.A.

k.

Adresa elektroničke pošte osobe za kontakt

N.A.

l.

Opaske u svrhu pojašnjavanja ako je potrebno

N.A.

1.

Pod b.: države članice označavaju se sljedećim oznakama: Austrija: AT; Belgija: BE; Danska: DK; Finska: FI; Francuska: FR; Njemačka: DE; Grčka: EL; Irska: IE; Italija: IT; Luksemburg: LU; Nizozemska: NL; Portugal: PT; Španjolska: ES; Švedska: SE; Ujedinjena Kraljevina: UK.

2.

Pod c.: uputa na plan ili program mora biti potpuna i detaljna uputa na dokument(e) u kojem(-ima) je plan ili program opisan u potpunosti. Dodatno se može navesti i internetska adresa.

3.

Pod g.: osoba za kontakt je ona osoba kojoj se Komisija obraća ako zahtijeva dodatne informacije o bilo kojem aspektu ovog obrasca za izvješćivanje.


OBRAZAC 2.

Opis prekoračenja granične vrijednosti

a.

Broj šifre stanja prekoračenja

N.A.

b.

Onečišćujuća tvar

S

c.

Šifra zone

L

d.

Ime grada(-ova) ili općine(-a)

L

e.

Ispuniti samo ako je onečišćujuća tvar SO2, NO2 ili PM10: granična vrijednost za koju je prekoračena GV + GT [sat/dan/godina]

S

f.

Razina koncentracije u referentnoj godini:

 

koncentracija u μg/m3 ako je to primjenjivo

ili

R

prosječna koncentracija CO u mg/m3 tijekom maksimalno 8 sati ako je to primjenjivo

Ili

R

ukupan broj prekoračenja izražen u odnosu na GV + GT ako je to primjenjivo

R

g.

Ispuniti samo ako je GV izražena kao broj prekoračenja numeričke koncentracije: ukupan broj prekoračenja u referentnoj godini izražen u odnosu na GV

R

h.

Razina koncentracije u referentnoj godini izražena u odnosu na ostale GV predmetnih onečišćujućih tvari, a koje se odnose na zaštitu zdravlja, ako takva GV postoji

 

koncentracija u μg/m3 ako je to primjenjivo

Ili

R

ukupan broj prekoračenja izražen u odnosu na GV ako je to primjenjivo

R

i.

Koncentracije uočene tijekom prethodnih godina, ako su dostupne, a koje nisu prethodno bile dostavljene Komisiji

 

godina i koncentracija u μg/m3 ako je to primjenjivo

ili

L

godina i prosječna koncentracija CO tijekom maksimalno 8 sati ako je to primjenjivo

Ili

L

godina i ukupan broj prekoračenja izražen u odnosu na GV + GT ako je to primjenjivo

L

j.

Ako je prekoračenje utvrđeno mjerenjem:

 

oznaka postaje na kojoj je uočeno prekoračenje

L

zemljopisne koordinate postaje

L

klasifikacija postaje

S

k.

Ako je prekoračenje utvrđeno izračunom prema modelu:

 

navođenje lokacije područja prekoračenja

LS

klasifikacija područja

S

l.

Procjena površine područja (km2) u kojem je u referentnoj godini razina bila iznad GV

T

m.

Procjena dužine ceste (km) na kojoj je u referentnoj godini razina bila iznad GV

T

n.

Procjena ukupnog broja stanovnika koji su u referentnoj godini bili izloženi razinama višima od GV

T

o.

Opaske u svrhu pojašnjavanja ako je potrebno

N.A.

1.

Pod a.: svakom stanju prekoračenja treba dodijeliti šifru koja će biti jedinstvena unutar države članice.

2.

Pod b.: onečišćujuća tvar treba biti označena kao „SO2”, „NO2”, „PM10”, „Pb” za olovo, „C6H6” za benzen i „CO”.

3.

Pod c.: šifra zone je identična onoj koja je podnesena u godišnjem upitniku 2001/839/EZ za referentnu godinu.

4.

Pod d.: ako područje prekoračenja obuhvaća više od jednoga grada ili općine, navode se svi gradovi i općine u kojima je utvrđeno da je došlo do prekoračenja i odvajaju se točkom sa zarezom.

5.

Pod e: granična vrijednost za koju je prekoračena GV + GT treba biti označena kao „h” (na osnovu prosjeka po satu), „d” (dnevni prosjeci) ili „a” (godišnji prosjeci).

6.

Pod f. i h.: ako je prekoračenje utvrđeno pomoću modeliranja, u ovom i sljedećim obrascima navodi se najviša razina u području prekoračenja.

7.

Pod i.: informacije se navode u sljedećem obliku: „godina: koncentracija”. Navodi za nekoliko godina odvajaju se točkom sa zarezom. Nedostupnost podataka označuje se kao „n.a.”, a ranije dostavljeni podaci kao „com”.

8.

Pod j.: „oznaka postaje na kojoj je uočeno prekoračenje” je ona oznaka koja je upotrijebljena u godišnjem upitniku za referentnu godinu (Odluka Komisije 2001/839/EZ).

9.

Pod j.: za „zemljopisne koordinate postaje” i „klasifikaciju postaje” koriste se specifikacije koje su već u uporabi za razmjenu podataka na temelju Odluke 97/101/EZ o razmjeni informacija.

10.

Pod k.: oznake za „klasifikaciju postaje” također se koriste za „klasifikaciju područja”. Ako područje prekoračenja utvrđeno pomoću modeliranja uključuje više od jedne klase, navode se oznake klasa, odvojene točkom sa zarezom.

11.

Pod l. i m.: „površina područja (km2) na kojem je razina bila iznad GV” označava veličinu predmetnog područja u kojem je došlo do prekoračenja. Može se ostaviti prazno ako se radi o prometnim postajama ili prometnim područjima. „Dužina ceste (km) na kojoj je razina bila iznad GV” navodi se samo za prekoračenja na prometnim postajama ili, u slučaju utvrđivanja pomoću modeliranja, za prometna područja. Ona označava ukupnu duljinu dijelova ceste na kojima je došlo do prekoračenja s jedne ili obje strane.

12.

Pod n.: „stanovništvo izloženo razinama višim od GV” označava procijenjeni prosječan broj ljudi koji su bili prisutni tijekom prekoračenja granične vrijednosti.


OBRAZAC 3.

Analiza uzroka koji su doveli do prekoračenja u referentnoj godini

a.

Šifra stanja prekoračenja

N.A.

b.

Procjena regionalne pozadinske razine

 

godišnja prosječna koncentracija u μg/m3 ako je to primjenjivo

ili

R

prosječna koncentracija CO u mg/m3 tijekom maksimalno 8 sati ako je to primjenjivo

Ili

R

ukupan broj prekoračenja izražen u odnosu na GV ako je to primjenjivo

R

c.

Procjena ukupne pozadinske razine

 

godišnja prosječna koncentracija u μg/m3 ako je to primjenjivo

ili

R

prosječna koncentracija CO u mg/m3 tijekom maksimalno 8 sati ako je to primjenjivo

ili

R

ukupan broj prekoračenja izražen u odnosu na GV ako je to primjenjivo

R

d.

Navođenje doprinosa lokalnih izvora prekoračenju graničnih vrijednosti:

 

promet

S

industrija, uključujući proizvodnju toplinske i električne energije

S

poljoprivreda

S

komercijalni i stambeni izvori

S

prirodni izvori

S

ostalo

S

e.

Uputa na popis emisija korišten tijekom analize

N.A.

f.

Ako se radi o iznimnim okolnostima: navesti kakvi su lokalni klimatski uvjeti

S

g.

Ako se radi o iznimnim okolnostima: navesti kakva je lokalna topografija

S

h.

Opaske u svrhu pojašnjavanja ako je potrebno

N.A.

1.

Pod b. i c.: pozadinska razina je koncentracija onečišćujućih tvari u većim razmjerima nego što je područje prekoračenja. Regionalna pozadinska razina je razina za koju se procjenjuje da se javlja u slučaju nepostojanja izvora unutar udaljenosti od 30 km. Za lokacije u gradu to bi bila pozadinska razina u slučaju nepostojanja grada. Za prekoračenje koje se javlja zbog prijenosa onečišćenja zraka na velike udaljenosti, regionalna pozadinska razina može biti jednaka prekoračenju o kojem se izvješćuje u obrascu 2. Ukupna pozadinska razina je ona razina za koju se procjenjuje da se javlja u slučaju nepostojanja lokalnih izvora (s visokim dimnjacima unutar otprilike 5 km i niskim izvorima unutar otprilike 0,3 km – ova udaljenost može biti i manja, na primjer za grijanje stambenih područja, ili veća, na primjer za čeličane). Ukupna pozadinska razina uključuje regionalnu pozadinsku razinu. U gradu je ukupna pozadinska razina urbana pozadinska razina, odnosno razina koja bi se javila u slučaju nepostojanja značajnih izvora u neposrednoj blizini. U ruralnom području ukupna pozadinska razina otprilike je jednaka regionalnoj pozadinskoj razini.

2.

Pod d.: doprinosi lokalnih izvora izražavaju se brojevima u nizu, pri čemu se „1” koristi za izvor koji naviše doprinosi, „2” za drugi po veličini itd. Izvori koji ne doprinose u značajnijoj mjeri označavaju se s „-”.

3.

Pod d.: ako je navedeno da je doprinos „ostalih” izvora značajan, u stavci „Opaske u svrhu pojašnjavanja” pojašnjava(ju) se vrsta (vrste) izvora.

4.

Pod f.: iznimni lokalni klimatski uvjeti označavaju se s „+”.

5.

Pod g: iznimna lokalna topografija označava se s „+”.


OBRAZAC 4

Polazišna razina

a.

Šifra stanja prekoračenja

N.A.

b.

Kratak opis scenarija emisije koji se koristi za polazišnu analizu:

 

izvori koji doprinose regionalnoj pozadinskoj razini

S

regionalni izvori koji doprinose ukupnoj pozadinskoj razini, ali ne i regionalnoj pozadinskoj razini

S

lokalni izvori ako su relevantni

S

c.

Očekivane razine tijekom prve godine u kojoj treba zadovoljiti graničnu vrijednost:

 

regionalna pozadinska polazišna razina:

 

Godišnja prosječna koncentracija u μg/m3 ako je to primjenjivo

ili

R

Prosječna koncentracija CO u mg/m3 tijekom maksimalno 8 sati ako je to primjenjivo

ili

R

Ukupan broj prekoračenja izražen u odnosu na GV ako je to primjenjivo

R

ukupna pozadinska polazišna razina:

 

Godišnja prosječna koncentracija u μg/m3 ako je to primjenjivo

ili

R

Prosječna koncentracija CO u mg/m3 tijekom maksimalno 8 sati ako je to primjenjivo

Ili

R

Ukupan broj prekoračenja izražen u odnosu na GV ako je to primjenjivo

R

polazišna razina na lokaciji prekoračenja:

 

Godišnja prosječna koncentracija u μg/m3 ako je to primjenjivo

ili

R

Prosječna koncentracija CO u mg/m3 tijekom maksimalno 8 sati ako je to primjenjivo

Ili

R

Ukupan broj prekoračenja izražen u odnosu na GV ako je to primjenjivo

R

d.

Jesu li potrebne bilo koje druge mjere, osim onih propisanih postojećim zakonodavstvom, da bi se osiguralo postizanje granične vrijednosti do zadanog roka za usklađivanje? [d/n]

S

e.

Opaske u svrhu pojašnjavanja ako je potrebno

N.A.

1.

Obrazac 4. se ispunjava za onu graničnu vrijednost ili vrijednosti čiji je GV + GT prekoračen.

2.

Polazišna razina je koncentracija koju se može očekivati u godini u kojoj granična vrijednost stupa na snagu bez bilo kakvih dodatnih mjera osim onih koje su već dogovorene ili koje su navedene u postojećem zakonodavstvu.


OBRAZAC 5.

Detalji o mjerama osim onih koje su navedene u postojećem zakonodavstvu

a.

Šifra stanja prekoračenja

N.A.

b.

Oznaka(-e) mjere(-a)

S

c.

Planirani raspored provedbe

L

d.

Pokazatelj(i) za praćenje napretka

S

e.

Dodijeljena sredstva (godina; iznos u EUR)

T

f.

Procijenjeni ukupni troškovi (iznos u EUR)

T

g.

Procijenjena razina u godinama u kojima treba postići graničnu vrijednost, uzimajući u obzir dodatne mjere

R

h.

Opaske u svrhu pojašnjavanja ako je potrebno

N.A.

1.

Obrazac 5. se ispunjava samo ako analiza zahtijevana obrascem 4. pokaže da se ne očekuje postizanje graničnih vrijednosti pomoću mjera koje postojeće zakonodavstvo već zahtijeva.

2.

Pod b.: svaka mjera se označava šifrom koja se odnosi na mjeru opisanu u obrascu 7.

3.

Pod c.: za različite faze provedbe navode se ključne riječi, iza kojih slijedi datum ili razdoblje u obliku „mm/gg”. Stavke trebaju biti odvojene točkom sa zarezom.

4.

Pod e. i f.: dodijeljena sredstva odnose se samo na ona iz javnih fondova; procijenjeni ukupni troškovi uključuju i one troškove koje snosi (snose) zahvaćeni sektor(i).


OBRAZAC 6.

Moguće mjere koje još nisu poduzete i dugoročne mjere (neobvezatno)

a.

Šifra stanja prekoračenja

N.A.

b.

Šifra(-e) mogućih mjera koje još nisu poduzete

LS

c.

Za mjere koje još nisu poduzete:

 

administrativna razina na kojoj bi se mjera mogla poduzeti

LS

razlog za nepoduzimanje mjere

LS

d.

Oznaka(-e) dugoročnih mjera

LS

e.

Opaske u svrhu pojašnjavanja ako je potrebno

N.A.

1.

Pod b. i d.: svaka mjera se označava oznakom koja se odnosi na mjeru opisanu u obrascu 7. Ako je naznačeno više od jedne mjere, oznake se odvajaju točkom sa zarezom.

2.

Pod c.: za obilježavanje administrativne razine na kojoj bi se mogla poduzeti neka mjera koriste se sljedeće oznake: A: lokalna; B: regionalna; C: nacionalna; D: Europske unije; E: međunarodna koja nadilazi granice Europske unije. Ako je prikladno više od jedne razine, oznake se odvajaju točkom sa zarezom.


OBRAZAC 7

Sažetak mjera

a.

Šifra mjere

N.A.

b.

Naziv

N.A.

c.

Opis

N.A.

d.

Administrativna razina na kojoj bi se mjeru moglo poduzeti

LS

e.

Vrsta mjere

N.A.

f.

Radi li se o regulatornoj mjeri? [da/ne]

N.A.

g.

Vremenski raspon za smanjenje

N.A.

h.

Zahvaćeni izvorni sektor(-i)

N.A.

i.

Prostorni raspon zahvaćenih izvora

N.A.

j.

Opaske u svrhu pojašnjavanja ako je potrebno

N.A.

1.

Obrazac 7. se koristi za opisivanje mjera spomenutih u obrascima 5. ili 6. Za svaku mjeru se ispunjava jedan stupac obrasca 7.

2.

Pod a.: svakoj se mjeri dodjeljuje jedinstvena oznaka.

3.

Pod c.: opis mjere podrazumijeva slobodno napisani tekst, obično od 100 do 200 riječi.

4.

Pod d.: za obilježavanje administrativne razine na kojoj bi se mogla poduzeti neka mjera koriste se sljedeće oznake: A: lokalna; B: regionalna; C: nacionalna.

5.

Pod e.: za obilježavanje vrste mjere koriste se sljedeće oznake: A: ekonomska/fiskalna; B: tehnička; C: edukacijska/informacijska; D: ostalo.

6.

Pod g.: za obilježavanje vremenskog raspona za postizanje smanjenja koncentracije pomoću mjere koriste se sljedeće oznake: A: kratkoročno; B: srednjoročno (oko jedne godine); C. dugoročno.

7.

Pod h.: za obilježavanje izvornog sektora zahvaćenog mjerom koriste se sljedeće oznake: A: transport; B: industrija, uključujući proizvodnju toplinske i električne energije; C: poljoprivreda; D: komercijalni i stambeni izvori; E: ostalo.

8.

Pod e. i h.: ako se koristi oznaka za „ostalo”, ona se pojašnjava u stavki „opaske u svrhu pojašnjavanja”.

9.

Pod i.: za obilježavanje prostornog raspona izvora zahvaćenih određenom mjerom treba koristiti sljedeće oznake:

10.

Pod d. - i.: Ako se primjenjuje više od jedne oznake, one se odvajaju točkom sa zarezom.


(1)  Svi popisi sadržavaju istovjetan slijed lokacija. Stavke za odvojene lokacije odvajaju se dvostrukom kosom crtom „//”.