03/Sv. 42

HR

Službeni list Europske unije

191


32004D0144


L 047/33

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 12. veljače 2004.

o izmjeni Odluke 97/467/EZ s obzirom na uključivanje objekata u Bugarskoj i Mađarskoj na privremeni popis objekata trećih zemalja iz kojih države članice odobravaju uvoz mesa nojeva

(priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 346)

(Tekst značajan za EGP)

(2004/144/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 95/408/EZ od 22. lipnja 1995. o uvjetima za sastavljanje, u prijelaznom razdoblju, privremenih popisa objekata u trećim zemljama iz kojih je državama članicama odobren uvoz određenih proizvoda životinjskog podrijetla, proizvoda ribarstva ili živih školjkaša (1), a posebno njezin članak 2. stavke 1. i 4.,

budući da:

(1)

Privremeni popis objekata trećih zemalja iz kojih države članice odobravaju uvoz mesa nojeva sastavljen je Odlukom Komisije 97/467/EZ (2).

(2)

Bugarska i Mađarska odredile su popis objekata koji proizvode meso nojeva za koje odgovorna tijela potvrđuju da objekti udovoljavaju pravilima Zajednice.

(3)

Ti se objekti trebaju uključiti na popis sastavljen Odlukom 1997/467/EZ.

(4)

Kako još nisu provedene inspekcije na licu mjesta, uvoz iz takvih objekata nije podložan smanjenom opsegu fizičkog nadzora u skladu s člankom 2. stavkom 4. Odluke 95/408/EZ.

(5)

Odluka 97/467/EZ treba se, stoga, sukladno izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog II. Odluci 97/467/EZ izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova se Odluka primjenjuje od 25. veljače 2004.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. veljače 2004.

Za Komisiju

David BYRNE

Član Komisije


(1)  SL L 243, 11.10.1995., str. 17. Odluka kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 806/2003 (SL L 122, 16.5.2003., str. 1.).

(2)  SL L 199, 26.7.1997., str. 57. Odluka kako je zadnje izmijenjena Odlukom 2002/797/EZ (SL L 277, 15.10.2002., str. 23.).


PRILOG

Prilog II. mijenja se kako slijedi:

1.

Sljedeći tekst umeće se u Prilog II. na mjesto koje se odnosi na Bugarsku u skladu s nacionalom referencom:

„1

2

3

4

5

6

BG 1901021

Mecom Ltd

Silistra

Silistra

SH, CP, CS”

 

2.

Sljedeći tekst umeće se u Prilog II. na mjesto koje se odnosi na Mađarsku u skladu s nacionalom referencom:

„1

2

3

4

5

6

HU-356

Kukori Kft.

Szatymaz

Csongrád megye

SH, CP”