01/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

83


32004D0012(01)


L 230/61

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

17.06.2004.


ODLUKA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 17. lipnja 2004.

o donošenju Poslovnika Općeg vijeća Europske središnje banke

(ESB/2004/12)

(2004/526/EZ)

OPĆE VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 46. stavak 4.,

ODLUČILO JE:

Jedini članak

Poslovnik Općeg vijeća Europske središnje banke od 1. rujna 1998. zamjenjuje se sljedećim Poslovnikom, koji stupa na snagu 1. srpnja 2004.:

„Poslovnik Općeg vijeća Europske središnje banke

UVODNO POGLAVLJE

Članak 1.

Definicije

Ovaj Poslovnik dopunjuje Ugovor o osnivanju Europske zajednice i Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke. Izrazi iz ovog Poslovnika imaju jednako značenje kao u Ugovoru i Statutu.

POGLAVLJE I.

Opće vijeće

Članak 2.

Datum i mjesto sastanaka Općeg vijeća

1.   Opće vijeće odlučuje o datumima svojih sastanaka na prijedlog predsjednika.

2.   Predsjednik saziva sastanak Općeg vijeća ako zahtjev za sastanak podnesu najmanje tri člana Općeg vijeća.

3.   Predsjednik također može sazivati sastanke Općeg vijeća kad god to smatra potrebnim.

4.   Opće vijeće u pravilu održava svoje sastanke u prostorijama Europske središnje banke (ESB).

5.   Sastanci se također mogu održavati putem telekonferencije, osim ako se tome protive najmanje tri guvernera.

Članak 3.

Prisustvovanje sastancima Općeg vijeća

1.   Osim ako je ovdje drukčije predviđeno, prisustvovanje sastancima Općeg vijeća ograničeno je na njegove članove, druge članove Izvršnog odbora, predsjednika Vijeća Europske unije i člana Komisije Europskih zajednica.

2.   Svaki guverner može u pravilu biti u pratnji jedne osobe.

3.   Ako član Općeg vijeća nije u mogućnosti prisustvovati sastanku, može pisanim putem imenovati zamjenika da prisustvuje sastanku i glasuje u njegovo ime. Ta se pisana obavijest pravodobno šalje predsjedniku prije sastanka. Zamjenik može u pravilu biti u pratnji jedne osobe.

4.   Predsjednik imenuje člana osoblja ESB-a tajnikom. Tajnik pomaže predsjedniku u pripremanju sastanaka Općeg vijeća i izrađuje zapisnike sa sastanaka.

5.   Opće vijeće također može pozvati druge osobe da prisustvuju sastancima ako to smatra primjerenim.

Članak 4.

Glasovanje

1.   Kako bi Opće vijeće moglo glasovati, potreban je kvorum od dvije trećine članova ili njihovih zamjenika. Ako nema kvoruma, predsjednik može sazvati izvanredni sastanak na kojem se odluke mogu donositi bez obzira na kvorum.

2.   Odluke se donose običnom većinom, osim ako je u Statutu drukčije navedeno.

3.   Opće vijeće pristupa glasovanju na zahtjev predsjednika. Predsjednik također pokreće postupak glasovanja na zahtjev bilo kojeg člana Općeg vijeća.

4.   Odluke se mogu donositi i pisanim postupkom, osim ako se tome protive najmanje tri člana Općeg vijeća. Pisani postupak zahtijeva:

i.

u pravilu ne manje od 10 radnih dana za razmatranje od strane svakog člana Općeg vijeća; u slučaju žurnosti koju treba opravdati u zahtjevu, taj se rok može smanjiti na pet radnih dana;

ii.

vlastoručni potpis svakog člana Općeg vijeća; i

iii.

evidenciju svake takve odluke u zapisniku sa sljedećeg sastanka Općeg vijeća.

Članak 5.

Organizacija sastanaka Općeg vijeća

1.   Opće vijeće donosi dnevni red za svaki sastanak. Predsjednik izrađuje privremeni dnevni red te ga, zajedno s pripadajućim dokumentima, šalje članovima Općeg vijeća i drugim ovlaštenim sudionicima najmanje osam dana prije sastanka, osim u hitnim slučajevima, kada predsjednik odlučuje u skladu s okolnostima. Na prijedlog predsjednika ili bilo kojeg drugog člana Općeg vijeća, Opće vijeće može odlučiti da ukloni ili doda točke privremenog dnevnog reda. Točka dnevnog reda uklanja se na zahtjev najmanje triju članova Općeg vijeća ako pripadajući dokumenti nisu pravodobno podneseni članovima Općeg vijeća.

2.   Zapisnik sa sastanka Općeg vijeća podnosi se njegovim članovima radi odobrenja na sljedećem sastanku (ili, ako je potrebno ranije, pisanim postupkom) te ga potpisuje predsjednik.

POGLAVLJE II.

Uključenost Općeg vijeća u zadaće Europskog sustava središnjih banaka

Članak 6.

Odnos između Općeg vijeća i Upravnog vijeća

1.   Ne dovodeći u pitanje ostale odgovornosti Općeg vijeća, uključujući one iz članka 44. Statuta, Opće vijeće posebno doprinosi zadaćama navedenim u članku 6. stavcima 2. do 8.

2.   Opće vijeće doprinosi savjetodavnim zadaćama ESB-a iz članka 4. i članka 25. stavka 1. Statuta.

3.   Doprinos Općeg vijeća statističkim zadaćama ESB-a sastoji se:

u jačanju suradnje između svih nacionalnih središnjih banka Europske unije s ciljem pružanja potpore u zadaćama ESB-a iz područja statistike,

kada je to potrebno, u pridonošenju usklađivanju pravila i praksi kojima se uređuju prikupljanje, ujedinjavanje i distribucija statističkih podataka svih nacionalnih središnjih banaka Europske unije, i

u dostavljanju Upravnom vijeću očitovanja o nacrtima preporuka iz područja statistike na temelju članka 42. Statuta, prije njihovog donošenja.

4.   Opće vijeće doprinosi ispunjavanju obveza izvješćivanja ESB-a iz članka 15. Statuta dostavljajući Upravnom vijeću očitovanja o godišnjem izvješću prije njegovog donošenja.

5.   Opće vijeće doprinosi standardizaciji računovodstvenih pravila i izvještajnih postupaka za poslove u skladu s člankom 26. stavkom 4. Statuta dostavljajući Upravnom vijeću očitovanja o nacrtu propisa prije njihovog donošenja.

6.   Opće vijeće doprinosi donošenju ostalih mjera u kontekstu članka 29. stavka 4. Statuta dostavljajući Upravnom vijeću očitovanja o nacrtu takvih mjera prije njihovog donošenja.

7.   Opće vijeće doprinosi utvrđivanju Uvjeta zapošljavanja za osoblje Europske središnje banke dostavljajući Upravnom vijeću očitovanja o nacrtu prije njegovog donošenja.

8.   Opće vijeće doprinosi pripremama za neopozivo utvrđivanje deviznih tečajeva u skladu s člankom 47. stavkom 3. Statuta dostavljajući Upravnom vijeću očitovanja:

o nacrtima mišljenja ESB-a u skladu s člankom 123. stavkom 5. Ugovora,

o nacrtima drugih mišljenja ESB-a u vezi s pravnim aktima Zajednice koji se donose kada se odstupanje stavlja izvan snage, i

o odlukama u skladu sa stavkom 10. Protokola o određenim odredbama koje se odnose na Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske.

9.   Kad god se od Općeg vijeća traži da doprinosi zadaćama ESB-a u skladu s prethodnim stavcima, daje mu se razuman rok da to učini i on ne može biti kraći od 10 radnih dana. U slučaju žurnosti koju treba opravdati u zahtjevu, taj se rok može smanjiti na pet radnih dana. Predsjednik može odlučiti da se primijeni pisani postupak.

10.   U skladu s člankom 47. stavkom 4. Statuta, predsjednik obavješćuje Opće vijeće o odlukama koje je donijelo Upravno vijeće.

Članak 7.

Odnos između Općeg vijeća i Izvršnog odbora

1.   Opće vijeće ESB-a može dostaviti očitovanja prije nego što Izvršni odbor:

provede pravne akte Upravnog vijeća za koje se, u skladu s člankom 12. stavkom 1. Poslovnika Europske središnje banke, traži doprinos Općeg vijeća,

donese, na temelju ovlasti koje mu je Upravno vijeće delegiralo u skladu s člankom 12. stavkom 1. Statuta, pravne akte za koje se, u skladu s člankom 12. stavkom 1. Poslovnika Europske središnje banke, traži doprinos Općeg vijeća.

2.   Kad god se od Općeg vijeća traži da dostavi očitovanja u skladu s prvim stavkom ovog članka, daje mu se razuman rok da to učini i on ne može biti kraći od deset radnih dana. U slučaju žurnosti koju treba opravdati u zahtjevu, taj se rok može smanjiti na pet radnih dana. Predsjednik može odlučiti da se primijeni pisani postupak.

Članak 8.

Odbori Europskog sustava središnjih banaka

1.   Opće vijeće može u svojem području nadležnosti od odbora koje je Upravno vijeće osnovalo na temelju članka 9. Poslovnika Europske središnje banke zatražiti studije o posebnim temama.

2.   Nacionalna središnja banka svake države članice nesudionice može imenovati najviše dva člana osoblja za sudjelovanje na sastancima odbora kad god se odbor bavi pitanjima iz nadležnosti Općeg vijeća te kad god predsjedatelj odbora i Izvršni odbor to smatraju primjerenim.

POGLAVLJE III.

Posebne postupovne odredbe

Članak 9.

Pravni instrumenti

1.   Odluke ESB-a u skladu s člankom 46. stavkom 4. i člankom 48. Statuta i u skladu s ovim Poslovnikom te preporuke i mišljenja ESB-a koje Opće vijeće donosi u skladu s člankom 44., potpisuje predsjednik.

2.   Svi se pravni instrumenti ESB-a numeriraju, dostavljaju na znanje i objavljuju u skladu s člankom 17. stavkom 7. Poslovnika Europske središnje banke.

Članak 10.

Povjerljivost i pristup dokumentima ESB-a

1.   Rasprave Općeg vijeća i svakog odbora ili skupine koji se bave pitanjima iz svoje nadležnosti povjerljivi su, osim ako Opće vijeće ovlasti predsjednika da objavi ishod njihovih rasprava.

2.   Javni pristup dokumentima koje su sastavili Opće vijeće i bilo koji odbor ili skupina koji se bave pitanjima iz svoje nadležnosti uređuje se odlukom Upravnog vijeća koja je donesena u skladu s člankom 23. stavkom 2. Poslovnika Europske središnje banke.

3.   Dokumenti koje su sastavili Opće vijeće i bilo koji odbor ili skupina koji se bave pitanjima iz svoje nadležnosti klasificiraju se i s njima se postupa u skladu s pravilima utvrđenim u administrativnoj okružnici koja je donesena u skladu s člankom 23. stavkom 3. Poslovnika Europske središnje banke. Nakon isteka razdoblja od 30 godina pristup dokumentima potpuno je slobodan, osim ako tijela nadležna za odlučivanje odluče drukčije.

Članak 11.

Prestanak primjene

Kada u skladu s člankom 122. stavkom 2. Ugovora Vijeće Europske unije stavi izvan snage sva odstupanja i kada budu donesene odluke predviđene Protokolom o određenim odredbama koje se odnose na Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske, Opće vijeće će se raspustiti i ovaj se Poslovnik više neće primjenjivati.”

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 17. lipnja 2004.

Predsjednik ESB-a

Jean-Claude TRICHET