03/Sv. 008

HR

Službeni list Europske unije

274


32003R2336


L 346/19

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

30.12.2003.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 2336/2003

od 30. prosinca 2003.

o uvođenju određenih detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 670/2003 o posebnim mjerama za tržište etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 670/2003 od 8. travnja 2003. o propisivanju posebnih mjera s obzirom na tržište etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla (1), a posebno njezin drugi podstavak članka 3. stavka 1., prvi podstavak članka 3. stavka 3., članak 4. stavak 4. i članak 11.,

budući da:

(1)

S ciljem omogućavanja Komisiji da uspostavi bilancu alkohola Zajednice propisanu u članku 3. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 670/2003 i da dobije pregled trgovinskih kretanja, države članice trebaju redovito slati Komisiji, na standardnom obrascu, podatke o količinama alkohola koji se proizvede, uveze, izveze i kojim se raspolaže, drži na zalihama na kraju godine plasmana, kao i procjenu proizvodnje.

(2)

Etilni alkohol nepoljoprivrednog podrijetla može se, za određene namjene, koristiti kao zamjena za alkohol poljoprivrednog podrijetla. Kao posljedica toga, bilanca Zajednice treba također uključivati takvu vrstu proizvoda.

(3)

Države članice i Komisija trebaju moći neprekidno pratiti razvoj trgovine kako bi omogućile bolju ocjenu tržišnih kretanja. U tom smislu treba osigurati izdavanje uvoznih dozvola. Izvještaje o uvoznim dozvolama treba podnositi tjedno.

(4)

Rok valjanosti dozvola treba propisati uzimajući u obzir namjene i rokove isporuke koji se koriste u međunarodnoj trgovini.

(5)

Sukladno članku 4. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 670/2003, dozvole treba izdavati uz uvjet polaganja sredstva osiguranja koje se aktivira u cijelosti ili djelomično ako se ne izvrši uvoz, ili se izvrši samo djelomično. Stoga treba propisati iznos takvog sredstva osiguranja.

(6)

Osim ako nije drukčije propisano u ovoj Uredbi, na uvozne dozvole i jamstva iz ove Uredbe treba primjenjivati Uredbu Komisije (EZ) br. 1291/2000 od 9. lipnja 2000. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu sustava uvoznih i izvoznih dozvola te potvrda o prethodnom utvrđivanju za poljoprivredne proizvode (2) i Uredbu Komisije (EEZ) br. 2220/85 od 22. srpnja 1985. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu sustava jamstava za poljoprivredne proizvode (3).

(7)

Uredba Komisije (EEZ) br. 2541/84 od 4. rujna 1984. o kompenzacijskom davanju za uvoz etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla proizvedenog u Francuskoj (4) u ostale države članice je zastarjela i stoga je treba ukinuti.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Upravljačkog odbora za vino,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

PODRUČJE PRIMJENE

Članak 1.

Područje primjene

Ovom se Uredbom određuju detaljna pravila za provedbu bilance etilnog alkohola Zajednice i sustava uvoznih dozvola iz Uredbe (EZ) br. 670/2003.

POGLAVLJE II.

BILANCA ZAJEDNICE

Članak 2.

Utvrđivanje bilance Zajednice

Komisija utvrđuje bilancu etilnog alkohola Zajednice za prethodnu kalendarsku godinu najkasnije do 31. ožujka svake godine. Bilanca koja sadrži podatke o tržištu alkohola na razini Zajednice predočava se Upravljačkom odboru za vino u obliku određenom u Prilogu I. ovoj Uredbi i objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Podaci o etilnom alkoholu poljoprivrednog podrijetla

Države članice moraju dostaviti Komisiji, najkasnije do zadnjeg radnog dana drugog mjeseca po okončanju odnosnog razdoblja, sljedeće podatke o alkoholu poljoprivrednog podrijetla iz članka 1. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 670/2003:

(a)

kvartalni uvoz iz trećih zemalja raščlanjen po oznaci kombinirane nomenklature i podrijetlu, određen korištenjem oznaka iz nazivlja zemalja i teritorija za vanjskotrgovinske statistike Zajednice utvrđene u Uredbi Komisije (EZ) br. 1779/2002 (5);

(b)

kvartalni izvoz u treće zemlje, uključujući sav izvoz alkohola nepoljoprivrednog podrijetla;

(c)

kvartalna proizvodnja, raščlanjena po artiklu iz kojeg se dobiva alkohol, u skladu s oblikom iz Priloga II. ovoj Uredbi;

(d)

količina na raspolaganju tijekom prethodnog kvartala, raščlanjena po sektorima potrošnje, u skladu s oblikom utvrđenim u Prilogu III. ovoj Uredbi;

(e)

zalihe koje čuvaju proizvođači alkohola u svojoj zemlji na kraju svake godine, u skladu s oblikom utvrđenim u Prilogu IV. ovoj Uredbi;

(f)

procijenjena proizvodnja za tekuću godinu, dva puta godišnje, prije 28. veljače i 31. kolovoza, u skladu s oblikom utvrđenim u Prilogu V. ovoj Uredbi.

Za potrebe točke (d), prvog podstavka, izraz „na raspolaganju” znači prijenos etilnog alkohola od proizvođača alkohola ili uvoznika s ciljem njegove obrade ili pakiranja.

Prijavljene količine se navode u hektolitrima čistog alkohola.

Države članice mogu predvidjeti obrasce izjava kako bi osigurale prikupljanje podataka iz točaka (c), (d), (e) i (f) prvog podstavka.

Članak 4.

Podaci o alkoholu nepoljoprivrednog podrijetla

Države članice moraju najkasnije do zadnjeg radnog dana, drugog mjeseca nakon kraja odnosnog razdoblja, dostaviti Komisiji sljedeće podatke o alkoholu nepoljoprivrednog podrijetla iz drugog podstavka članka 3. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 670/2003:

(a)

kvartalnu proizvodnju, raščlanjenu na sintetični alkohol i ostale vrste alkohola ako je primjenjivo;

(b)

kvartalni uvoz iz trećih zemalja u skladu s oblikom utvrđenim u Prilogu VII. ovoj Uredbi;

(c)

kvartalni izvoz u treće zemlje, osim ako je obuhvaćen izvozom prijavljenim sukladno točki (b) u članku 3. ove Uredbe;

(d)

količina na raspolaganju tijekom prethodnog kvartala, raščlanjena ako je primjenjivo na sintetični alkohol i ostale vrste alkohola;

(e)

zalihe proizvođača alkohola na kraju godine, raščlanjene ako je primjenjivo na sintetični alkohol i ostale vrste alkohola.

Za potrebe točke (d) prvog podstavka, „na raspolaganju” znači količine alkohola koje proizvođačka industrija prodaje na tržištu Zajednice.

Obavijesti iz točaka (a), (d) i (e) prvog podstavka sastavljaju se sukladno obrascu utvrđenom u Prilogu VI. Prijavljene količine moraju se izraziti u hektolitrima čistog alkohola.

POGLAVLJE III.

UVOZNE DOZVOLE

Članak 5.

Izdavanje dozvola

1.   Uvoz u Zajednicu proizvoda iz članka 1. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 670/2003 podliježe od 27. siječnja 2004. predočenju uvozne dozvole. Uvozne dozvole moraju izdati države članice svim podnositeljima zahtjeva, neovisno o njihovom poslovnom nastanu u Zajednici.

2.   Uredba (EZ) br. 1291/2000 se primjenjuje na dozvole iz ovog poglavlja.

3.   Zahtjevi za uvozne i izvozne dozvole za alkohol poljoprivrednog podrijetla moraju se označiti u rubrici 8. imenom zemlje podrijetla. Rubrika „obvezno: da” se mora označiti kvačicom. Na zahtjev podnositelja zahtjeva, uprava koja je izdala dozvolu može jednu zemlju podrijetla zamijeniti drugom zemljom, ali samo jednom.

4.   Države članice mogu odlučiti da se uvozna cijena (CIF) alkohola označi u rubrici 20.

Članak 6.

Rok valjanosti

Uvozne dozvole važe od datuma njihovog izdavanja u smislu članka 23. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1291/2000 do kraja četvrtog mjeseca koji slijedi.

Članak 7.

Obavijesti koje se odnose na uvozne dozvole

1.   Države članice moraju prijaviti Komisiji svakog četvrtka, ili prvog narednog radnog dana ako je četvrtak državni praznik, količine proizvoda iz članka 1. Uredbe (EZ) br. 670/2003 za koje su tijekom prethodnog tjedna izdane uvozne dozvole raščlanjene prema oznaci kombinirane nomenklature i prema zemlji podrijetla.

2.   Ako država članica smatra da količine za koje su zatražene uvozne dozvole u dotičnoj državi članici mogu dovesti do poremećaja tržišta, država članica mora odmah obavijestiti Komisiju navodeći količine po vrstama dotičnog proizvoda. Komisija mora ispitati situaciju i mora o tome obavijestiti države članice.

Članak 8.

Sredstva osiguranja

Sredstva osiguranja u odnosu na uvozne dozvole se utvrđuju na vrijednost od 1 EUR po hektolitru.

Uredba (EEZ) br. 2220/85 se primjenjuje na dozvole iz ovog poglavlja.

POGLAVLJE IV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Dostava obavijesti

Države članice moraju poslati podatke iz članaka 3. i 4. koji se odnose na prvi kvartal 2004. godine najkasnije do 31. kolovoza 2004.

Obavijesti iz ove Uredbe dostavljaju se Komisiji na adresu navedenu u Prilogu VIII.

Članak 10.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EEZ) br. 2541/84 se ovime stavlja izvan snage.

Članak 11.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ona se primjenjuje od 1. siječnja 2004.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. prosinca 2003.

Za Komisiju

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  SL L 97, 15.4.2003., str. 6.

(2)  SL L 152, 24.6.2000., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 325/2003 (SL L 47, 21.2.2003., str. 21.).

(3)  SL L 205, 3.8.1985., str. 5. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1932/1999 (SL L 240, 10.9.1999., str. 11.).

(4)  SL L 238, 6.9.1984., str. 16. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EEZ) br. 3826/85 (SL L 371, 31.12.1985., str. 1.).

(5)  SL L 296, 5.10.2002., str. 6.


PRILOG I.

Image


PRILOG II.

Proizvodnja etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla, prema točki (c) članka 3.

Image


PRILOG III.

Količina etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla na raspolaganju, prema točki (d) članka 3.

Image


PRILOG IV.

Zalihe etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla, prema točki (e) članka 3.

Image


PRILOG V.

Procijenjena proizvodnja etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla za tekuću godinu, prema točki (f) članka 3.

Image


PRILOG VI.

Proizvodnja, količina na raspolaganju i zalihe etilnog alkohola nepoljoprivrednog podrijetla, prema točkama (a), (d) i (e) članka 4.

Image


PRILOG VII.

Uvoz etilnog alkohola nepoljoprivrednog podrijetla, prema točki (b) članka 4.

Image


PRILOG VIII.

Adresa na koju treba slati izvještaje, prema članku 9.

Europska komisija – Glavna uprava za poljoprivredu D.4

Faks (32-2)295 92 52

E-mail:agri-d4@cec.eu.int