06/Sv. 006

HR

Službeni list Europske unije

11


32003R2273


L 336/33

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

22.12.2003.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 2273/2003

od 22. prosinca 2003.

o provedbi Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za programe otkupa i stabilizacije financijskih instrumenata

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o trgovanju na temelju povlaštenih informacija i manipuliranju tržištem (zlouporabi tržišta) (1), a posebno njezin članak 8.,

nakon savjetovanja s Odborom europskih regulatora za vrijednosne papire (CESR) (2),

budući da:

(1)

Člankom 8. Direktive 2003/6/EZ predviđa se da se zabrane predviđene tom Direktivom ne primjenjuju na programe otkupa vlastitih dionica ili na stabilizaciju financijskog instrumenta, pod uvjetom da se takvo trgovanje odvija u skladu s provedbenim mjerama donesenim u tu svrhu.

(2)

Aktivnosti trgovanja vlastitim dionicama u programima otkupa i stabilizacije financijskog instrumenta koje se ne bi odvijale u skladu s izuzećima od zabrana predviđenim člankom 8. Direktive 2003/6/EZ ne bi se same po sebi trebale smatrati zlouporabom tržišta.

(3)

S druge strane, izuzeća predviđena ovom Uredbom obuhvaćaju samo ponašanje koje je izravno povezano sa svrhom aktivnosti otkupa i stabilizacije. Ponašanje koje nije izravno povezano sa svrhom aktivnosti otkupa i stabilizacije stoga se smatra bilo kojom drugom radnjom obuhvaćenom Direktivom 2003/6/EZ i može biti predmetom upravnih mjera ili sankcija ako nadležno tijelo ustanovi da dotična radnja predstavlja zlouporabu tržišta.

(4)

Što se tiče trgovanja vlastitim dionicama u programima otkupa, pravila predviđena ovom Uredbom ne utječu na primjenu Direktive Vijeća 77/91/EEZ o koordinaciji zaštitnih mehanizama, koje, radi zaštite interesa članica i ostalih, države članice zahtijevaju od društava za potrebe članka 58. stavka 2. Ugovora, s obzirom na osnivanje dioničkih društava i održavanje i promjenu njihovog kapitala, a s ciljem izjednačavanja tih zaštitnih mehanizama (3).

(5)

Dopustive aktivnosti otkupa koje mogu biti izuzete od zabrana iz Direktive 2003/6/EZ obuhvaćaju izdavatelje koji traže mogućnost da smanje svoj kapital, da ispune obveze koje proizlaze iz dužničkih financijskih instrumenata zamjenljivih u vlasničke instrumente te da ispune obveze koje proizlaze iz raspodjele dionica zaposlenicima.

(6)

Transparentnost je preduvjet sprečavanja zlouporabe tržišta. S tim ciljem države članice mogu službeno odrediti mehanizme za javno objavljivanje informacija koje na temelju ove Uredbe treba javno objaviti.

(7)

Izdavatelji koji su usvojili programe otkupa obavješćuju o tome nadležno tijelo i, kada je to potrebno, javnost.

(8)

Trgovanje vlastitim dionicama u programima otkupa može se obavljati u obliku izvedenih financijskih instrumenata.

(9)

Kako bi se spriječila zlouporaba tržišta, treba ograničiti dnevni volumen trgovanja vlastitim dionicama u programima otkupa. Međutim, potrebna je određena fleksibilnost kako bi se odgovorilo na dane uvjete tržišta, kao što je na primjer niska razina transakcija.

(10)

Posebnu pozornost treba obratiti na prodaju vlastitih dionica tijekom trajanja programa otkupa, na moguće postojanje zatvorenih razdoblja kod izdavatelja, tijekom kojih su transakcije zabranjene te na činjenicu da izdavatelj može imati legitimne razloge da odgodi javno objavljivanje povlaštenih informacija.

(11)

Stabilizacijske transakcije uglavnom imaju učinak podržavanja cijene ponude relevantnih vrijednosnih papira tijekom ograničenog razdoblja ako su oni pod pritiskom na prodaju, čime se ublažava pritisak na prodaju koji su stvorili kratkoročni ulagatelji te održava uredno funkcioniranje tržišta relevantnih vrijednosnih papira. To je u interesu onih ulagatelja koji su upisali ili kupili te relevantne vrijednosne papire u okviru značajne distribucije, kao i u interesu izdavatelja. Stabilizacija na taj način može doprinijeti većem povjerenju ulagatelja i izdavatelja na financijskim tržištima.

(12)

Stabilizacijske aktivnosti mogu se izvoditi na uređenom tržištu ili izvan njega i mogu se izvoditi uporabom financijskih instrumenata različitih od onih koji su uvršteni ili će biti uvršteni na uređeno tržište i koji bi mogli utjecati na cijenu instrumenta koji je uvršten ili će biti uvršten u trgovanje na uređenom tržištu.

(13)

Relevantni vrijednosni papiri obuhvaćaju financijske instrumente koji postaju zamjenljivi nakon početnog razdoblja jer su u osnovi jednaki, iako imaju različite početne dividende ili prava na isplatu kamata.

(14)

U odnosu na stabilizaciju, trgovina velikim paketima dionica ne smatra se značajnom distribucijom relevantnih vrijednosnih papira, jer je riječ o isključivo privatnim transakcijama.

(15)

Kada države članice u okviru inicijalne javne ponude dopuste trgovanje prije početka službenog trgovanja na uređenom tržištu, to dopuštenje obuhvaća trgovanje u kojem će vrijednosni papiri tek biti izdani („when issued trading”).

(16)

Integritet tržišta zahtijeva odgovarajuće javno objavljivanje stabilizacijskih aktivnosti od strane izdavatelja ili subjekata koji poduzimaju stabilizacijske mjere, neovisno o tome djeluju li u ime tih izdavatelja ili ne. Metode koje se koriste za odgovarajuće javno objavljivanje tih informacija trebaju biti učinkovite i mogu uzeti u obzir tržišne prakse koje su nadležna tijela prihvatila.

(17)

Treba postojati odgovarajuća koordinacija među svim investicijskim društvima i kreditnim institucijama koji poduzimaju stabilizacijske mjere. Tijekom stabilizacije jedno investicijsko društvo ili kreditna institucija ima ulogu središnje osobe za kontakt za potencijalne regulatorne intervencije nadležnog tijela u svakoj dotičnoj državi članici.

(18)

Kako bi se izbjegla zabuna kod sudionika na tržištu, stabilizacijske aktivnosti treba obavljati uzimajući u obzir tržišne uvjete i cijenu ponude relevantnog vrijednosnog papira te treba, također vodeći računa o trenutnim tržišnim uvjetima, izvršiti transakcije za likvidaciju pozicija nastalih uslijed stabilizacijske aktivnosti kako bi se na minimum sveo utjecaj na tržište.

(19)

Mogućnost prekomjerne dodjele („overallotment facilities”) i opcija „greenshoe” usko su vezane uz stabilizaciju jer osiguravaju sredstva i omeđuju rizike za stabilizacijske aktivnosti.

(20)

Posebnu pozornost treba posvetiti korištenju mogućnosti prekomjerne dodjele od strane investicijskog društva ili kreditne institucije za potrebe stabilizacije kada ona rezultira pozicijom koja nije pokrivena opcijom „greenshoe”.

(21)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Europskog odbora za vrijednosne papire,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

DEFINICIJE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju uvjeti koje moraju ispuniti programi otkupa i mjere stabilizacije financijskih instrumenata kako bi iskoristili izuzeće predviđeno člankom 8. Direktive 2003/6/EZ.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije pored onih utvrđenih u Direktivi 2003/6/EZ:

1.

„investicijsko društvo” znači svaka pravna osoba kako je definirana u članku 1. točki 2. Direktive Vijeća 93/22/EEZ (4);

2.

„kreditna institucija” znači pravna osoba kako je definirana u članku 1. stavku 1. Direktive 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (5);

3.

„programi otkupa” znači trgovanje vlastitim dionicama u skladu s člancima od 19. do 24. Direktive Vijeća 77/91/EEZ;

4.

„planirani program otkupa” znači program otkupa u kojemu se datumi i količine vrijednosnih papira kojima će se trgovati tijekom trajanja programa određuju u vrijeme javnog objavljivanja tog programa otkupa;

5.

„odgovarajuće javno objavljivanje” znači objavljivanje izvršeno u skladu s postupkom utvrđenim u članku 102. stavku 1. i članku 103. Direktive 2001/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6);

6.

„relevantni vrijednosni papiri” znači prenosivi vrijednosni papiri kako je definirano u Direktivi 93/22/EZ koji su uvršteni u trgovanje na uređenom tržištu ili za koje je podnesen zahtjev za uvrštenje u trgovanje na takvom tržištu te koji su predmet značajne distribucije;

7.

„stabilizacija” znači kupnja ili ponuda za kupnju relevantnih vrijednosnih papira ili svaka transakcija povezanim jednakim instrumentima koju investicijska društva ili kreditne institucije obavljaju u okviru značajne distribucije tih relevantnih vrijednosnih papira isključivo za potrebe podržavanja tržišne cijene tih relevantnih vrijednosnih papira tijekom prethodno utvrđenog razdoblja zbog pritiska na prodaju tih vrijednosnih papira;

8.

„povezani instrumenti” znači sljedeći financijski instrumenti (uključujući one koji nisu uvršteni u trgovanje na uređenom tržištu ili za koje nije podnesen zahtjev za uvrštenje u trgovanje na tom tržištu, pod uvjetom da su relevantna nadležna tijela dogovorila standarde transparentnosti za transakcije tim financijskim instrumentima):

(a)

ugovori o upisu, stjecanju ili otuđenju odnosno prava upisa, stjecanja ili otuđenja relevantnih vrijednosnih papira;

(b)

financijski instrumenti izvedeni iz relevantnih vrijednosnih papira;

(c)

kada su relevantni vrijednosni papiri konvertibilni ili zamjenljivi dužnički instrumenti, vrijednosni papiri u koje se ti konvertibilni ili zamjenljivi dužnički instrumenti mogu konvertirati ili za koje se mogu zamijeniti;

(d)

instrumenti koje je izdao ili za koje jamči izdavatelj ili jamac relevantnih vrijednosnih papira i čija bi tržišna cijena mogla značajno utjecati na cijenu relevantnih vrijednosnih papira, ili obrnuto;

(e)

kada su relevantni vrijednosni papiri jednaki dionicama, dionice koje predstavljaju ti vrijednosni papiri (i svi drugi vrijednosni papiri jednaki tim dionicama).

9.

„značajna distribucija” znači inicijalna ili sekundarna ponuda relevantnih vrijednosnih papira, javno najavljena i različita od običnog trgovanja, kako u pogledu iznosa vrijednosti ponuđenih vrijednosnih papira, tako i u pogledu načina prodaje;

10.

„ponuditelj” znači prethodni imatelji relevantnih vrijednosnih papira ili subjekta koji ih izdaje;

11.

„dodjela” znači proces ili procese kojima se određuje broj relevantnih vrijednosnih papira koje će primiti ulagatelji koji su ih prethodno upisali ili podnijeli zahtjev za upis;

12.

„dodatna stabilizacija” znači izvršenje mogućnosti prekomjerne dodjele ili opcije „greenshoe” od strane investicijskih društava ili kreditnih institucija u okviru značajne distribucije relevantnih vrijednosnih papira, isključivo radi olakšavanja stabilizacijske aktivnosti;

13.

„mogućnost prekomjerne dodjele” znači klauzula u ugovoru o pokroviteljstvu izdanja ili ugovoru o vođenju izdanja koja omogućuje prihvaćanje upisa ili ponuda za kupnju većeg broja relevantnih vrijednosnih papira od onoga koji je bio prvobitno ponuđen;

14.

opcija „greenshoe” znači opcija koju ponuditelj daje investicijskom društvu (investicijskim društvima) ili kreditnoj instituciji (kreditnim institucijama) uključenim u ponudu radi pokrivanja mogućnosti prekomjerne dodjele, na temelju koje to (ta) društvo (društva) ili institucija (institucije) može kupiti određeni iznos relevantnih vrijednosnih papira po cijeni ponude tijekom određenog razdoblja nakon ponude relevantnih vrijednosnih papira.

POGLAVLJE II.

PROGRAMI OTKUPA

Članak 3.

Ciljevi programa otkupa

Kako bi iskoristio izuzeće predviđeno člankom 8. Direktive 2003/6/EZ, program otkupa mora poštovati članke 4., 5. i 6. ove Uredbe, a jedini cilj tog programa otkupa mora biti smanjenje kapitala izdavatelja (u vrijednosti ili broju dionica) ili ispunjavanje obveza koje proizlaze iz:

(a)

dužničkih financijskih instrumenata zamjenljivih za vlasničke instrumente;

(b)

programa dioničkih opcija za zaposlenike ili drugih oblika raspodjele dionica zaposlenicima izdavatelja ili povezanog društva.

Članak 4.

Uvjeti za programe otkupa i objavljivanje

1.   Programi otkupa moraju poštovati uvjete utvrđene člankom 19. stavkom 1. Direktive 77/91/EEZ.

2.   Prije početka trgovanja, svi podaci o programu odobrenom u skladu s člankom 19. stavkom 1. Direktive 77/91/EEZ moraju se na odgovarajući način objaviti u državama članicama u kojima je izdavatelj podnio zahtjev za uvrštenje svojih dionica u trgovanje na uređenom tržištu.

Ti podaci moraju obuhvaćati cilj programa iz članka 3., najvišu kupovnu cijenu, najveći broj dionica koje se stječu i trajanje razdoblja za koje je dano ovlaštenje za program.

Naknadne promjene u programu moraju na odgovarajući način biti objavljene u državama članicama.

3.   Izdavatelj mora imati uspostavljene mehanizme kojima se osigurava da ispunjava obveze izvješćivanja o trgovanju prema tijelu nadležnom za uređeno tržište na kojemu su dionice uvrštene u trgovanje. Ti mehanizmi moraju evidentirati svaku transakciju koja se odnosi na programe otkupa, uključujući informacije iz članka 20. stavka 1. Direktive 93/22/EEZ.

4.   Izdavatelj mora javno objaviti pojedinosti svih transakcija iz stavka 3. najkasnije na kraju sedmog trgovinskog dana od dana izvršenja tih transakcija.

Članak 5.

Uvjeti trgovanja

1.   Što se tiče cijena, izdavatelj prilikom trgovanja u okviru programa otkupa ne smije kupiti dionice po cijeni višoj od cijene posljednje nezavisne transakcije ili (ako je ona viša) najviše trenutne neovisne ponude na mjestima trgovanja gdje se kupnja obavlja.

Ako mjesto trgovanja nije uređeno tržište, kao referentna cijena uzima se cijena posljednje neovisne transakcije ili najviše trenutne neovisne ponude na uređenom tržištu države članice u kojoj se kupnja obavlja.

Kada izdavatelj obavlja kupnju vlastitih dionica kroz izvedene financijske instrumente, izvršna cijena tih izvedenih financijskih instrumenata nije viša od cijene posljednje neovisne transakcije ili (ako je ona viša) najviše trenutne neovisne ponude.

2.   Što se tiče volumena, izdavatelj ne smije kupiti više od 25 % prosječnog dnevnog volumena dionica u jednom danu na uređenom tržištu na kojem se kupnja obavlja.

Prosječan dnevni volumen treba se temeljiti na prosječnom dnevnom volumenu trgovanja u mjesecu koji je prethodio mjesecu javnog objavljivanja tog programa i utvrditi na toj osnovi za odobreno razdoblje trajanja programa.

Kada u programu ne postoji upućivanje na taj volumen, prosječan dnevni volumen treba se temeljiti na prosječnom dnevnom volumenu trgovanja u 20 trgovinskih dana koji su prethodili danu kupnje.

3.   Za potrebe stavka 2., u slučajevima izuzetno niske likvidnosti na relevantnom tržištu izdavatelj može prekoračiti ograničenje od 25 % ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

izdavatelj unaprijed obavješćuje nadležno tijelo relevantnog tržišta o namjeri da odstupi od ograničenja od 25 %;

(b)

izdavatelj na odgovarajući način objavljuje činjenicu da bi mogao odstupiti od ograničenja od 25 %;

(c)

izdavatelj ne prelazi 50 % prosječnog dnevnog volumena.

Članak 6.

Ograničenja

1.   Kako bi iskoristio izuzeće predviđeno člankom 8. Direktive 2003/6/EZ, izdavatelj tijekom sudjelovanja u programu otkupa ne obavlja sljedeće vrste trgovanja:

(a)

prodaju vlastitih dionica tijekom trajanja programa;

(b)

trgovanje tijekom razdoblja koje je na temelju prava države članice u kojoj se trgovanje odvija zatvoreno razdoblje;

(c)

trgovanje kod kojega je izdavatelj odlučio odgoditi javno objavljivanje povlaštenih informacija u skladu s člankom 6. stavkom 2. Direktive 2003/6/EZ.

2.   Stavak 1. točka (a) ne primjenjuje se ako je izdavatelj investicijsko društvo ili kreditna institucija i uspostavio je učinkovite prepreke protoku informacija (kineske zidove), koje podliježu nadzoru nadležnog tijela, između osoba odgovornih za postupanje s povlaštenim informacijama koje se izravno ili neizravno odnose na izdavatelja i osoba odgovornih za sve odluke koje se odnose na trgovanje vlastitim dionicama (uključujući trgovanje vlastitim dionicama u ime klijenata), prilikom trgovanja vlastitim dionicama na temelju takvih odluka.

Stavak 1. točke (b) i (c) ne primjenjuje se ako je izdavatelj investicijsko društvo ili kreditna institucija i uspostavio je učinkovite prepreke protoku informacija (kineske zidove), koje podliježu nadzoru nadležnog tijela, između osoba odgovornih za postupanje s povlaštenim informacijama koje se izravno ili neizravno odnose na izdavatelja (uključujući odluke o trgovanju u okviru programa otkupa) i osoba odgovornih za trgovanje vlastitim dionicama u ime klijenata, prilikom trgovanja vlastitim dionicama u ime tih klijenata.

3.   Stavak 1. ne primjenjuje se:

(a)

ako je izdavatelj uspostavio planirani program otkupa; ili

(b)

ako program otkupa vodi investicijsko društvo ili kreditna institucija koji svoje odluke o vremenu kupnje dionica izdavatelja donose neovisno od izdavatelja i bez njegova utjecaja.

POGLAVLJE III.

STABILIZACIJA FINANCIJSKOG INSTRUMENTA

Članak 7.

Uvjeti za stabilizaciju

Kako bi iskoristile izuzeće predviđeno člankom 8. Direktive 2003/6/EZ, mjere stabilizacije financijskog instrumenta moraju se provoditi u skladu s člancima 8., 9. i 10. ove Uredbe.

Članak 8.

Uvjeti za stabilizaciju vezani uz vrijeme

1.   Stabilizacija se obavlja samo u ograničenom razdoblju.

2.   U odnosu na dionice i druge vrijednosne papire jednake dionicama, razdoblje iz stavka 1. u slučaju javno najavljene inicijalne ponude počinje na dan početka trgovanja relevantnim vrijednosnim papirima na uređenom tržištu i završava najkasnije 30 kalendarskih dana nakon toga.

Kada se javno najavljena inicijalna ponuda odvija u državi članici koja dopušta trgovanje prije početka trgovanja na uređenom tržištu, razdoblje iz stavka 1. počinje na dan odgovarajuće javne objave završne cijene relevantnih vrijednosnih papira i završava najkasnije 30 kalendarskih dana nakon toga, pod uvjetom da se to trgovanje obavlja u skladu s eventualnim pravilima uređenog tržišta na kojem će relevantni vrijednosni papiri biti uvršteni u trgovanje, uključujući eventualna pravila o javnom objavljivanju i izvješćivanju o trgovanju.

3.   U odnosu na dionice i druge vrijednosne papire jednake dionicama, razdoblje iz stavka 1. u slučaju sekundarne ponude počinje na dan odgovarajuće javne objave završne cijene relevantnih vrijednosnih papira i završava najkasnije 30 kalendarskih dana od dana dodjele.

4.   U odnosu na obveznice i ostale oblike dužničkih vrijednosnih papira (koji nisu konvertibilni ili zamjenljivi za dionice ili za druge vrijednosne papire jednake dionicama), razdoblje iz stavka 1. počinje na dan odgovarajuće javne objave uvjeta ponude relevantnih vrijednosnih papira (tj. uključujući eventualnu razliku u odnosu na referentnu vrijednost nakon što je ona utvrđena) i završava ili najkasnije 30 kalendarskih dana od dana kada je izdavatelj instrumenata primio prihod od izdanja, ili najkasnije 60 kalendarskih dana od dana dodjele relevantnih vrijednosnih papira, ovisno o tome koji je od tih datuma raniji.

5.   U odnosu na vrijednosne papire koji su konvertibilni ili zamjenljivi za dionice ili za druge vrijednosne papire jednake dionicama, razdoblje iz stavka 1. počinje na dan odgovarajuće javne objave konačnih uvjeta ponude relevantnih vrijednosnih papira i završava ili najkasnije 30 kalendarskih dana od dana kada je izdavatelj instrumenata primio prihod od izdanja, ili najkasnije 60 kalendarskih dana od dana dodjele relevantnih vrijednosnih papira, ovisno o tome koji je od tih datuma raniji.

Članak 9.

Uvjeti objavljivanja i izvješćivanja koji se odnose na stabilizaciju

1.   Izdavatelji, ponuditelji ili subjekti koji poduzimaju mjere stabilizacije, neovisno o tome djeluju li u ime tih osoba ili ne, na odgovarajući način objavljuju sljedeće informacije prije početka razdoblja tijekom kojega su relevantni vrijednosni papiri ponuđeni:

(a)

činjenicu da će se možda poduzeti stabilizacijska mjera, da ne postoji jamstvo da će se poduzeti te da je se može prekinuti u bilo kojemu trenutku;

(b)

činjenicu da je cilj stabilizacijskih transakcija podržati tržišnu cijenu relevantnih vrijednosnih papira;

(c)

početak i kraj razdoblja tijekom kojega se može poduzeti stabilizacijska mjera;

(d)

identitet osobe nadležne za provođenje stabilizacijske mjere, osim ako on nije poznat u trenutku objave, u kojem se slučaju mora javno objaviti prije početka stabilizacijske aktivnosti;

(e)

eventualno postojanje i maksimalan opseg mogućnosti prekomjerne dodjele ili opcije „greenshoe”, razdoblje korištenja opcije „greenshoe” i sve eventualne uvjete za korištenje mogućnosti prekomjerne dodjele ili opcije „greenshoe”.

Primjena odredaba ovog stavka obustavlja se za ponude u okviru područja primjene mjera kojima se provodi Direktiva 2004/…/EZ (Direktiva o prospektu) od dana primjene tih mjera.

2.   Ne dovodeći u pitanje članak 12. stavak 1. točku (c) Direktive 2003/6/EZ, izdavatelji, ponuditelji ili subjekti koji poduzimaju mjere stabilizacije, neovisno o tome djeluju li u ime tih osoba ili ne, obavješćuju nadležno tijelo relevantnog tržišta o pojedinostima svih stabilizacijskih transakcija najkasnije na kraju sedmog trgovinskog dana od dana izvršenja tih transakcija.

3.   U roku jednog tjedna od kraja stabilizacijskog razdoblja izdavatelji, ponuditelji ili subjekti koji poduzimaju mjere stabilizacije, neovisno o tome djeluju li u ime tih osoba ili ne, moraju na odgovarajući način objaviti:

(a)

je li mjera stabilizacije bila poduzeta ili ne;

(b)

datum kada je stabilizacija počela;

(c)

datum kada je provedena posljednja mjera stabilizacije;

(d)

raspon cijena unutar kojega je izvršena stabilizacija, za svaki od datuma na koji su stabilizacijske transakcije bile izvršene.

4.   Izdavatelji, ponuditelji ili subjekti koji poduzimaju stabilizacijske mjere, neovisno o tome djeluju li u ime tih osoba ili ne, moraju evidentirati svaki nalog za stabilizaciju ili stabilizacijsku transakciju, obuhvaćajući najmanje informacije navedene u članku 20. stavku 1. Direktive 93/22/EEZ, uključujući informacije za financijske instrumente koji nisu oni koji su uvršteni ili će biti uvršteni na uređeno tržište.

5.   Kada nekoliko investicijskih društava ili kreditnih institucija poduzme stabilizacijsku mjeru, neovisno o tome djeluju li u ime izdavatelja ili ponuditelja ili ne, jedna od tih osoba ima ulogu središnje osobe za kontakt za sve upite nadležnog tijela uređenog tržišta na kojemu su relevantni papiri uvršteni.

Članak 10.

Posebni uvjeti koji se odnose na cijene

1.   U slučaju ponude dionica ili drugih vrijednosnih papira jednakih dionicama stabilizacija relevantnih vrijednosnih papira ni pod kakvim se uvjetima ne obavlja iznad cijene ponude.

2.   U slučaju ponude dužničkih vrijednosnih papira koji se mogu konvertirati ili zamijeniti za instrumente iz stavka 1. stabilizacija tih instrumenata ni pod kakvim se uvjetima ne obavlja iznad tržišne cijene tih instrumenata u vrijeme javne objave konačnih uvjeta nove ponude.

Članak 11.

Uvjeti za dodatnu stabilizaciju

Kako bi iskoristile izuzeće predviđeno člankom 8. Direktive 2003/6/EZ, mjere pomoćne stabilizacije moraju biti poduzete u skladu s člankom 9. ove Uredbe i u skladu sa sljedećim:

(a)

relevantni vrijednosni papiri mogu biti prekomjerno dodijeljeni samo tijekom razdoblja upisa po cijeni ponude;

(b)

pozicija koja je nastala korištenjem mogućnosti prekomjerne dodjele od strane investicijskog društva ili kreditne institucije koja nije pokrivena opcijom „greenshoe” ne smije prijeći 5 % prvobitne ponude;

(c)

korisnici opcije „greenshoe” mogu je izvršiti samo kada su relevantni vrijednosni papiri bili prekomjerno dodijeljeni;

(d)

opcija „greenshoe” ne smije iznositi više od 15 % prvobitne ponude;

(e)

razdoblje izvršenja opcije „greenshoe” mora biti jednako stabilizacijskom razdoblju predviđenom člankom 8.;

(f)

izvršenje opcije „greenshoe” mora biti odmah objavljeno, zajedno sa svim odgovarajućim pojedinostima, posebno uključujući datum izvršenja te broj i karakteristike relevantnih vrijednosnih papira.

POGLAVLJE IV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu u državama članicama na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. prosinca 2003.

Za Komisiju

Frederik BOLKESTEIN

Član Komisije


(1)  SL L 96, 12.4.2003., str. 16.

(2)  CESR je osnovan Odlukom Komisije 2001/527/EZ (SL L 191, 13.7.2001., str. 43.).

(3)  SL L 26, 31.1.1977., str. 1.

(4)  SL L 141, 11.6.1993., str. 27.

(5)  SL L 126, 26.5.2000., str. 1.

(6)  SL L 184, 6.7.2001., str. 1.