10/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

110


32003R1799


L 264/12

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

13.10.2003.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1799/2003

od 13. listopada 2003.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1210/2003 o određenim posebnim ograničenjima gospodarskih i financijskih odnosa s Irakom

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegove članke 60. i 301.,

uzimajući u obzir Zajedničko stajalište Vijeća 2003/495/ZVSP od 7. srpnja 2003. o Iraku (1), kako je izmijenjeno Zajedničkim stajalištem 2003/735/ZVSP (2),

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da:

(1)

Nastavno na Rezoluciju 1483 (2003) Vijeća sigurnosti UN-a od 22. svibnja 2003., Vijeće je donijelo Uredbu (EZ) br. 1210/2003 od 7. srpnja 2003. o određenim posebnim ograničenjima gospodarskih i financijskih odnosa s Irakom (3), koja, između ostalog, predviđa mjere zamrzavanja usmjerene na bivšu Vladu Iraka i druge državne subjekte. Te su mjere stupile na snagu 9. srpnja 2003.

(2)

Pregled relevantnih tekstova doveo je do zaključka da Rezolucija ne zahtjeva primjenu zamrzavanja na sredstva i ekonomske izvore ministarstava i drugih javnih subjekata koji nisu bili smješteni izvan Iraka na dan 22. svibnja 2003., već su napustili Irak nakon tog datuma.

(3)

S obzirom na to, zabrana stavljanja sredstava i ekonomskih izvora na raspolaganje javnim subjektima u Iraku, što narušava rad tih subjekata i nepotrebno sprečava obnovu Iraka, treba se ponovno razmotriti. Posljedično, pojašnjenje vezano uz uplate prihoda od izvoza putem javnih banaka navedenih u odgovarajućem Prilogu Uredbi (EZ) br. 1210/2003, postaje suvišno.

(4)

Rezolucija 1483 (2003) predstavlja zamrzavanje sredstava i ekonomskih izvora kao prvi korak u postupku prema prijenosu u Fond za razvoj Iraka. Ona od tog postupka također izuzima sredstva i ekonomske izvore koji su predmet zapljene ili presude donesene ili dodijeljene prije 22. svibnja 2003. Zadržavanje mjera zamrzavanja stoga nije prikladno, ako su odnosna sredstva i ekonomski izvori izrijekom izuzeti od zahtijeva za njihovim prijenosom u navedeni Fond.

(5)

Naznačuje se da izostanak zahtjeva za zamrzavanjem ne bi trebalo dovoditi u pitanje primjenjivost uobičajenih pravila o prihvaćanju i provedbi arbitražnih i stranih presuda. Nadalje, izuzeće se ne bi trebalo dodijeliti s obzirom na nijednu presudu donesenu za kršenje Uredbe Vijeća (EZ) br. 3541/92 od 7. prosinca 1992. o zabrani ispunjavanja iračkih zahtjeva u odnosu na ugovore i transakcije, na čije se izvršenje odnosi Rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a 661 (1990) i povezane rezolucije (4).

(6)

Budući da se ove izmjene odnose na tumačenje Rezolucije 1483 (2003), primjereno je dati im retroaktivan učinak do datuma kada je Uredba (EZ) br. 1210/2003 stupila na snagu,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 1210/2003 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

1.   Sva sredstva i ekonomski izvori prethodne Vlade Iraka ili bilo kojih javnih tijela, društava, uključujući trgovačka društva osnovana sukladno privatnom pravu u kojima javna tijela imaju većinski ili nadzorni udio, ili agencije te Vlade, određena od strane Odbora za sankcije i navedena u Prilogu III. se zamrzavaju, ako su bili smješteni izvan Iraka na dan 22. svibnja 2003.

2.   Zamrzavaju se sva sredstva i ekonomski izvori koji pripadaju ili su u vlasništvu ili ih posjeduju sljedeće osobe koje je odredio Odbor za sankcije i koje su navedene u Prilogu IV.:

(a)

bivši predsjednik Saddam Hussein;

(b)

visoki dužnosnici njegovog režima;

(c)

članovi njihovih užih obitelji; ili

(d)

pravne osobe, tijela ili subjekti u vlasništvu ili izravno ili neizravno kontrolirana od strane osoba navedenih pod (a), (b) i (c) ili fizičkih i pravnih osoba koje postupaju u njihovo ime ili prema njihovim uputama.

3.   Nikakva se sredstva ne stavljaju na raspolaganje, izravno ili neizravno, ili u korist fizičke ili pravne osobe, tijela ili subjekata navedenih u Prilogu IV.

4.   Nikakvi se ekonomski izvori ne stavljaju na raspolaganje izravno ili neizravno ili u korist fizičke ili pravne osobe, tijela ili subjekata navedenih u Prilogu IV. koji bi navedenoj osobi, tijelu ili subjektu omogućili stjecanje sredstava, robe ili usluga.”.

2.

U članku 5. stavak 2. se briše.

3.

Članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

1.   Odstupajući od članka 4., nadležna tijela država članica navedena u Prilogu IV. mogu odobriti oslobađanje zamrznutih sredstava ili ekonomskih izvora ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

sredstva ili ekonomski izvori podliježu sudskom, administrativnom ili arbitražnom založnom pravu prije 22. svibnja 2003. ili sudskoj, administrativnoj ili arbitražnoj odluci donesenoj prije tog datuma;

(b)

sredstva ili ekonomski izvori će se koristiti isključivo za namirenje tražbina osiguranih založnim pravom ili ocijenjenih kao važećih u takvoj odluci, u okvirima određenim primjenjivim zakonima i propisima koji uređuju prava osoba s takvim tražbinama;

(c)

namirenje tražbina nije kršenje Uredbe (EEZ) br. 3541/92; i

(d)

priznavanje založnog prava ili odluke nije protivno javnom poretku odnosnih država članica.

2.   U svim drugim okolnostima, sredstva, ekonomski izvori i dobit od ekonomskih izvora zamrznuti sukladno članku 4. se odmrzavaju samo u svrhu njihovog prijenosa u Fond za razvoj Iraka pod upravom Središnje banke Iraka, pod uvjetima određenima u Rezoluciji 1483 (2003) Vijeća sigurnosti UN-a.”.

4.

Naslov Priloga V. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 9. srpnja 2003.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 13. listopada 2003.

Za Vijeće

Predsjednik

F. FRATTINI


(1)  SL L 169, 8.7.2003., str. 72.

(2)  SL L 264, 15.10.2003., str. 40.

(3)  SL L 169, 8.7.2003., str. 6.

(4)  SL L 361, 10.12.1992., str. 1.