16/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

47


32003R1700


L 243/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

22.09.2003.


UREDBA VIJEĆA (EZ, Euratom) br. 1700/2003

od 22. rujna 2003.

o izmjeni Uredbe (EEZ, Euratom) br. 354/83 o otvaranju za javnost povijesnih arhiva Europske ekonomske zajednice i Europske zajednice za atomsku energiju

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 308.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 203.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta,

budući da:

(1)

Prema članku 255. Ugovora o osnivanju Europske zajednice svaki građanin Unije i svaka fizička ili pravna osoba s boravištem ili sjedištem u nekoj državi članici ima pravo pristupa dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

(2)

Opća načela i ograničenja kojima se regulira pravo javnosti na pristup dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije utvrđeni su u Uredbi (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (1).

(3)

Izuzeci u pravu pristupa javnosti utvrđeni u Uredbi (EZ) br. 1049/2001 primjenjuju se za razdoblje od najviše 30 godina, bez obzira gdje su dokumenti pohranjeni. Izuzeci koji se odnose na zaštitu privatnosti ili komercijalnih interesa i posebne odredbe o osjetljivim dokumentima mogu se, međutim, primjenjivati i poslije tog roka, ako za to postoji potreba.

(4)

Uredbom Vijeća (EEZ, Euratom) br. 354/83 (2) određuje se da se javnosti neće dopustiti pristup određenim kategorijama dokumenata 30 godina nakon nastanka tih dokumenta. Sukladno članku 18. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 potrebno je ta izuzeća uskladiti s izuzećima o pravu pristupa utvrđenima u toj Uredbi.

(5)

Za potrebe Uredbe (EEZ, Euratom) br. 354/83, Europski gospodarski i socijalni odbor, Odbor regija i slične agencije i tijela osnovana propisima Zajednice trebale bi se odsada tretirati na isti način kao institucije navedene u članku 7. stavku 1. Ugovora o osnivanju Europske zajednice.

(6)

Uredbu (EEZ, Euratom) br. 354/83 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EEZ, Euratom) br. 354/83 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 1. stavci 1., 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„Članak 1.

1.   Ovom se Uredbom želi osigurati očuvanje dokumenata povijesne ili administrativne vrijednosti i njihovo stavljanje na raspolaganje javnosti kad god je to moguće.

U tu će svrhu svaka institucija Europske zajednice i Europske zajednice za atomsku energiju, kao i Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora, Odbora regija, agencija i sličnih tijela koje je osnovala zakonodavna vlast (dalje u tekstu institucije), uspostaviti svoje povijesne arhive i otvarati ih za javnost prema uvjetima koje utvrđuje ova Uredba poslije isteka roka od 30 godina počevši od datuma nastanka dokumenta.

2.   Za potrebe ove Uredbe:

(a)

‚arhivi institucija Europskih zajednica’ znači sve one dokumente, svih vrsta i bez obzira u kojem su mediju nastali ili su ih pojedina institucija ili njezini predstavnici ili službenici primili za vrijeme obavljanja svojih zadaća, koji se odnose na aktivnosti Europske zajednice i/ili Europske zajednice za atomsku energiju (dalje u tekstu Europske zajednice);

(b)

‚povijesni arhivi institucija Europskih zajednica’ sastoje se od onog dijela arhiva institucija Europskih zajednica koji je odabran prema uvjetima utvrđenima u članku 7. za stalno čuvanje.

3.   Svi dokumenti koji se stavljaju na raspolaganje javnosti prije isteka roka određenog u stavku 1. ostaju na raspolaganju bez ikakvih ograničenja.”.

2.

Članak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.

1.   U slučaju kad se radi o dokumentima koji su obuhvaćeni izuzećem u vezi s privatnosti i integritetom pojedinca, kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki (b) Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (3), kao i onima koji se odnose na komercijalne interese fizičkih i pravnih osoba, uključujući intelektualno vlasništvo, sukladno definiciji u članku 4. stavku 2. prvoj alineji Uredbe br. 1049/2001, mogu se nastaviti primjenjivati izuzeća na sve ili na dijelove dokumenta poslije roka od 30 godina, ako su zadovoljeni odgovarajući uvjeti za njihovu primjenu.

2.   Dokumenti obuhvaćeni izuzećem u odnosu na privatnost i integritet pojedinca, sukladno definiciji u članku 4. stavku 1. točki (b) Uredbe (EZ) br. 1049/2001, uključujući dokumentaciju osoblja Europskih zajednica, smiju se objaviti u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti osoba u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretnju takvih podataka (4), a osobito s njezinim člancima 4. i 5.

3.   Prije donošenja odluke o stavljanju na raspolaganje javnosti dokumenata koji bi, ako ih se objavi, mogli dovesti u pitanje komercijalne interese fizičke ili pravne osobe, uključujući intelektualno vlasništvo, sukladno definiciji članku 4. stavku 2. prvoj alineji Uredbe (EZ) br. 1049/2001, institucije obavješćuju dotičnu osobu, u skladu s pravilima koja svaka institucija treba usvojiti, o svojoj namjeri da dotične dokumente učini pristupačnima javnosti. Dokumenti se ne objavljuju ako, uzimajući u obzir primjedbe dotične osobe, institucija smatra da bi njihovo objavljivanje dovelo u pitanje takve komercijalne interese, osim ako postoji opravdani javni interes za objavljivanje.

4.   Osjetljivi dokumenti u smislu članka 9. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 bit će pristupačni u okviru ograničenja predviđenih u ovom članku.

3.

Članak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 3.

Javnost nema pristup dokumentima koji su klasificirani u skladu s člankom 10. Uredbe Vijeća br. 3 od 31. srpnja 1958. o provedbi članka 24. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (5) i koji nisu skinuti s popisa klasificiranih dokumenata.

4.

Članak 4. briše se.

5.

Članak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.

Radi poštovanja 30-godišnjeg pravila utvrđenog u članku 1. stavku 1., svaka institucija pravodobno, ali najkasnije do 25 godina od datuma nastanka dokumenta, provjerava sve dokumente koji su klasificirani sukladno pravilima dotične institucije kako bi se odlučilo mogu li se skinuti ili ne s popisa klasificiranih dokumenata. Dokumenti koji nisu skinuti s popisa klasificiranih dokumenata prilikom prve provjere, povremeno se provjeravaju, a najmanje svakih pet godina.”.

6.

Članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

Ako nakon isteka roka od 30 godina predviđenog u članku 1. stavku 1. država članica namjerava učiniti dostupnima u javnost dokumente koji su nastali u institucijama i koji su obuhvaćeni člankom 2. ili člankom 3., ona se savjetuje s dotičnom institucijom kako bi donijela odluku koja ne dovodi u pitanje ostvarivanje ciljeva ove Uredbe.”.

7.

Članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

Svaka institucija prenosi u svoj povijesni arhiv sve dokumente koji se nalaze u trenutačnom arhivu najkasnije 15 godina od datuma njihova nastanka. Prema kriterijima koje je svaka institucija predvidjela prema članku 9., poduzima se početni postupak razvrstavanja u svrhu izdvajanja dokumenata koje treba sačuvati od onih koji nemaju administrativnu ili povijesnu vrijednost.”.

8.

Članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

1.   Svaka institucija može usvojiti unutarnja pravila za provedbu ove Uredbe. Kad god je to moguće, institucije svoje arhive stavljaju na raspolaganje javnosti elektroničkim putem. One također čuvaju i dokumente koji su dostupni u oblicima koji zadovoljavaju posebne potrebe (Braille, veliki tekst ili snimke).

2.   Svaka institucija godišnje objavljuje informacije o svojim aktivnostima u vezi s povijesnim arhiviranjem.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. rujna 2003.

Za Vijeće

Predsjednik

F. FRATTINI


(1)  SL L 145, 31.5.2001., str. 43.

(2)  SL L 43, 15.2.1983., str. 1.

(3)  SL L 145, 31.5.2001., str. 43.

(4)  SL L 8, 12.1.2002., str. 1.”

(5)  SL 17, 6.10.1958., str. 406/58.”


PRILOG

IZJAVA VIJEĆA

Vijeće podsjeća da ova Uredba nema utjecaja na ugovor o ostavi između Europskih zajednica i Europskog sveučilišnog instituta od 17. prosinca 1984.