07/Sv. 006

HR

Službeni list Europske unije

71


32003R1192


L 167/13

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

03.07.2003.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1192/2003

od 3. srpnja 2003.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 91/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici željezničkog prijevoza

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 91/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o statistici željezničkog prijevoza (1), a posebno njezin članak 3. stavak 2. i članak 4. stavak 5.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 3. Uredbe (EZ) br. 91/2003, Komisija može prilagoditi definicije u toj Uredbi.

(2)

Dodatne su definicije potrebne radi prikupljanja podataka na temelju zajedničkih definicija u svim državama članicama kako bi se osiguralo usklađivanje statistike željezničkog prijevoza.

(3)

U skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 91/2003, Komisija može prilagoditi sadržaj priloga.

(4)

Specifikaciju u tablici H1 potrebno je izmijeniti kako bi se osigurao jasan prikaz obuhvaćanja statističkih podataka.

(5)

Uredbu (EZ) br. 91/2003 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem koje je dao Odbor za statistički program, osnovan Odlukom Vijeća 89/382/EEZ, Euratom (2),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 91/2003 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 3. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

‚država izvjestiteljica’ znači država članica koja dostavlja podatke Eurostatu;

2.

‚državna tijela’ znači državni zavodi za statistiku i druga tijela u svakoj državi članici zadužena za izradu statistike Zajednice;

3.

‚željeznica’ znači prometna mreža sastavljena od pruga koje koriste isključivo željeznička vozila;

4.

‚željezničko vozilo’ znači pokretno sredstvo koje se kreće isključivo po tračnicama, a pokreće se na vlastiti pogon, (vučna vozila), ili ga vuče neko drugo vozilo, (putnički vagoni, priključni vagoni, zatvoreni teretni vagoni, teretni vagoni);

5.

‚željeznički prijevoznik’ znači svaki javni ili privatni prijevoznik koji pruža usluge željezničkog prijevoza robe i/ili putnika. Isključeni su prijevoznici čije je poslovanje jedino pružanje usluga prijevoza putnika podzemnom željeznicom, tramvajem i/ili lakom željeznicom;

6.

‚željeznički prijevoz robe’ znači prijevoz robe željezničkim vozilima između mjesta utovara i mjesta istovara;

7.

‚željeznički prijevoz putnika’ znači prijevoz putnika željezničkim vozilima između mjesta ukrcaja i mjesta iskrcaja. Isključuje se prijevoz putnika podzemnom željeznicom, tramvajem i/ili lakom željeznicom;

8.

‚podzemna željeznica’, (poznata i pod nazivom ‚gradska željeznica’ ili ‚metro’) znači električna željeznica za prijevoz putnika s kapacitetom za velik opseg prometa, a karakterizira je isključivo pravo prolaska, vlakovi s više vagona, velika brzina i veliko ubrzanje, usavršena signalizacija, te nepostojanje željezničko-cestovnih prijelaza u razini kako bi se omogućila velika frekvencija vlakova i velika popunjenost perona. Za podzemnu željeznicu su također karakteristične gusto raspoređene postaje, što obično znači udaljenost od 700 do 1 200 m između pojedinih postaja. ‚Velika brzina’ odnosi se na usporedbu s tramvajem i lakom željeznicom, što ovdje znači približno 30 do 40 km/h na manjim udaljenostima, a 40 do 70 km/h na većim udaljenostima;

9.

‚tramvaj, (električni gradski vlak)’ znači putničko cestovno vozilo koje može primiti na sjedećim mjestima više od devet osoba, (uključujući i vozača), spojeno na električne vodiče ili pokretano dizelskim motorom, a kreće se tračnicama;

10.

‚laka željeznica’ znači željeznica za prijevoz putnika koja često koristi vozila na električni pogon koja se kreću na tračnicama pojedinačno ili u malim vlakovima na dvotračnoj pruzi. Obično je udaljenost između postaja/stajališta manja od 1 200 m. U usporedbi s podzemnom željeznicom, laka željeznica je lakše konstrukcije, namijenjena je za manji opseg prometa i obično se kreće manjom brzinom. Ponekad je teško točno razlikovati laku željeznicu od tramvaja; tramvaji obično nisu izdvojeni iz cestovnog prometa, dok laka željeznica može biti odvojena od drugih sustava;

11.

‚domaći prijevoz’ znači željeznički prijevoz između dva mjesta, (mjesto utovara/ukrcaja i mjesto istovara/iskrcaja), koja se nalaze u državi izvjestiteljici. Može uključivati provoz kroz drugu državu;

12.

‚prekogranični prijevoz’ znači željeznički prijevoz između mjesta, (utovara/ukrcaja ili istovara/iskrcaja), u državi izvjestiteljici i mjesta, (utovara/ukrcaja ili istovara/iskrcaja), u drugoj državi;

13.

‚provoz’ znači željeznički prijevoz kroz državu izvjestiteljicu između dva mjesta, (mjesto utovara/ukrcaja i mjesto istovara/iskrcaja), izvan države izvjestiteljice. Utovar/ukrcaj ili istovar/iskrcaj robe/putnika na granici države izvjestiteljice sa/na neku drugu vrstu prijevoza ne smatra se provozom;

14.

‚putnik’ znači svaka osoba, osim članova osoblja vlaka, koja putuje željeznicom. Za statistiku nesreća, uključeni su putnici koji se pokušavaju ukrcati/iskrcati na/s vlaka u kretanju;

15.

‚broj putnika’ znači broj putovanja putnika, pri čemu se svako putovanje određuje kao prijevoz od mjesta ukrcaja do mjesta iskrcaja, sa ili bez presjedanja s jednog željezničkog vozila na drugo. Ako putnici koriste usluge nekoliko željezničkih prijevoznika, po mogućnosti se ne bi trebali računati više od jedanput;

16.

‚putnički kilometar’ znači mjerna jedinica koja predstavlja prijevoz jednog putnika željeznicom na udaljenosti od jednog kilometra. Uzima se obzir samo udaljenost na državnom području države izvjestiteljice;

17.

‚težina’ znači količina robe u tonama (1 000 kilograma). Težina koja se mora uzeti u obzir uključuje, osim težine robe koja se prevozi, i težinu ambalaže i taru težinu kontejnera, izmjenjivih sanduka, paleta, te cestovnih vozila koja se prevoze željezničkim kombiniranim prijevozom. Ako se roba prevozi korištenjem usluga više od jednog željezničkog prijevoznika, po mogućnosti se težina robe ne bi trebala računati više od jedanput;

18.

‚tonski kilometar’ znači mjerna jedinica za prijevoz robe koja predstavlja željeznički prijevoz jedne tone, (1 000 kilograma), robe na udaljenosti od jednog kilometra. Uzima se u obzir samo udaljenost na državnom području države izvjestiteljice;

19.

‚vlak’ označava jedno ili više željezničkih vozila koje vuče jedna ili više lokomotiva ili pogonskih vučnih vozila ili jedno pogonsko vučno vozilo koje se kreće samostalno, pod određenim brojem ili posebnom oznakom, od početne određene točke do završne određene točke. Laka lokomotiva, tj. lokomotiva koja se kreće samostalno ne smatra se vlakom;

20.

‚vlak-km’ znači mjerna jedinica koja predstavlja kretanje vlaka na udaljenosti od jednog kilometra. Korištena udaljenost je stvarno prijeđena udaljenost, ako postoji, inače se koristi standardna udaljenost između ishodišta i odredišta na mreži. Uzima se u obzir samo udaljenost na državnom području države izvjestiteljice;

21.

‚cjeloviti vlak’ je svaka pošiljka koja sadrži jednu ili više vagonskih pošiljki koje prevozi istodobno isti pošiljatelj na istu postaju, a otprema se bez ikakve promjene u sastavu vlaka na adresu istog primatelja na istu odredišnu postaju;

22.

‚cjelovita vagonska pošiljka’ znači svaka pošiljka robe za koju se zahtijeva isključivo korištenje vagona, bez obzira je li ukupni utovarni kapacitet iskorišten ili ne;

23.

‚TEU (Twenty-foot Equivalent Unit)’ znači standardna jedinica koja se temelji na kontejneru ISO-a duljine 20 stopa, (6,10 m), a koristi se kao statistička mjera protoka prometa ili kapaciteta. Jedan standardni kontejner ISO-a serije 1 od 40’ iznosi 2 TEU-a. Izmjenjivi sanduci ispod 20 stopa iznose 0,75 TEU-a, između 20 stopa i 40 stopa 1,5 TEU-a, a preko 40 stopa 2,25 TEU-a;

24.

‚ozbiljna nesreća’ znači svaka nesreća u kojoj sudjeluje najmanje jedno željezničko vozilo u kretanju, a čija je posljedica najmanje jedna poginula ili teško ozlijeđena osoba, ili znatna šteta na željezničkom vozilu, pruzi, drugim postrojenjima ili okolišu, ili veliki zastoj u prometu. Isključene su nesreće u radionicama, skladištima i spremištima;

25.

‚nesreća s teškim ozljedama’ znači svaka nesreća u kojoj sudjeluje najmanje jedno željezničko vozilo u kretanju, a čija je posljedica najmanje jedna poginula ili teško ozlijeđena osoba. Isključene su nesreće u radionicama, skladištima i spremištima;

26.

‚poginula osoba’ znači svaka osoba koja je poginula odmah ili je umrla u roku od 30 dana od posljedica nesreće, isključujući samoubojstva;

27.

‚teško ozlijeđena osoba’ znači svaka ozlijeđena osoba koja je hospitalizirana na više od 24 sata zbog posljedica nesreće, osim pokušaja samoubojstava;

28.

‚nesreća koja se odnosi na prijevoz opasnih tvari’ znači svaka nesreća ili poremećaj koja podliježe izvješćivanju u skladu s odjeljkom 1.8.5. RID/ADR;

29.

‚samoubojstvo’ znači čin namjernog samoozljeđivanja čija je posljedica smrt, kako je evidentirano i klasificirano od strane nadležnog državnog tijela;

30.

‚pokušaj samoubojstva’ znači čin namjernog samoozljeđivanja čija je posljedica teška ozljeda, ali ne i smrt, kako je evidentirano i klasificirano od strane nadležnog državnog tijela.”

2.

Prilog H zamjenjuje se tekstom u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. srpnja 2003.

Za Komisiju

Pedro SOLBES MIRA

Član Komisije


(1)  SL L 14, 21.1.2003., str. 1.

(2)  SL L 181, 28.6.1989., str. 47.


PRILOG

„PRILOG H

STATISTIKA O NESREĆAMA

Popis varijabli i mjernih jedinica

broj nesreća (tablice H1, H2)

broj poginulih osoba (tablica H3)

broj teško ozlijeđenih osoba (tablica H4)

Referentno razdoblje

Godina

Učestalost

Svake godine

Popis tablica s razvrstavanjem podataka u njima

 

Tablica H1: broj ozbiljnih nesreća i broj nesreća s teškim ozljedama (neobvezatno), prema vrsti nesreće

 

Tablica H2: broj nesreća koje uključuju prijevoz opasnih tvari

 

Tablica H3: broj poginulih osoba, prema vrsti nesreće i prema skupini osoba

 

Tablica H4: broj teško ozlijeđenih osoba, prema vrsti nesreće i prema skupini osoba

Rok za dostavu podataka

Pet mjeseci nakon isteka referentnog razdoblja

Prvo referentno razdoblje

2004.

Napomene

1.

Vrsta nesreće:

sudari, (isključujući nesreće na željezničko-cestovnom prijelazu u razini),

iskliznuća,

nesreće na željezničko-cestovnim prijelazima u razini,

nesreće osoba stradalih od naleta vlaka u kretanju,

požar u željezničkim vozilima,

drugo,

ukupno.

Vrsta nesreće odnosi se na osnovnu nesreću.

2.

Tablica H2 ima sljedeće razvrstavanje:

ukupan broj nesreća u kojima sudjeluje najmanje jedno željezničko vozilo koje prevozi opasne tvari, kako je određeno u popisu tvari u Prilogu K,

broj takvih nesreća u kojima se oslobađaju opasne tvari,

3.

Skupina osoba:

putnici,

zaposlenici, (uključujući podizvođače),

drugi,

ukupno.

4.

Podaci u tablicama H1 do H4 moraju se dostaviti za sve željeznice obuhvaćene ovom Uredbom.

5.

Tijekom prvih pet godina primjene ove Uredbe, države članice mogu ovu statistiku objavljivati u skladu s nacionalnim definicijama, ako ne raspolažu podacima koji su u skladu s usklađenim definicijama (donesenim u skladu s postupkom iz članka 11. stavka 2.).”