02/Sv. 021

HR

Službeni list Europske unije

117


32003R0975


L 141/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

05.06.2003.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 975/2003

od 5. lipnja 2003.

o otvaranju i predviđanju upravljanja carinskim kvotama za uvoz konzervirane tune obuhvaćene oznakama KN 1604 14 11, 1604 14 18 i 1604 20 70

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 133.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da:

(1)

U studenom 2001. Zajednica, Tajland i Filipini usuglasili su se da će održati konzultacije kako bi razmotrili u kojoj su mjeri tajlandski i filipinski zakoniti interesi prekomjerno povrijeđeni zbog provedbe povlaštenog carinskog postupanja za konzerviranu tunu podrijetlom iz država AKP-a. Nakon neuspjeha u postizanju obostrano prihvatljivog rješenja, Zajednica, Tajland i Filipini usuglasili su se da će ovo pitanje uputiti na posredovanje. Dana 20. prosinca 2002. posrednik je iznio svoje mišljenje prema kojem Zajednica za 2003. treba otvoriti carinsku kvotu utvrđenu po načelu NPN od 25 000 tona po carinskoj stopi ad valorem unutar kvote od 12 %

(2)

S obzirom na želju da riješi ovaj dugotrajni problem, Zajednica je odlučila prihvatiti ovaj prijedlog. Stoga treba otvoriti dodatnu carinska kvotu za ograničeni opseg konzervirane tune.

(3)

Uputno je onim zemljama kojima je opskrba konzerviranom tunom od bitnog interesa dodijeliti posebne udjele kvote za pojedinu zemlju, i to na temelju količine koju svaka od njih tijekom reprezentativnog razdoblja isporučuje pod nepovlaštenim uvjetima. Preostali dio kvote treba biti raspoloživ svim ostalim zemljama.

(4)

Optimalno korištenje carinske kvote najbolje se može osigurati njenom dodjelom po kronološkom redu datuma prihvaćanja deklaracija o puštanju robe u slobodni promet.

(5)

Kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje kvotom, za uvoz konzervirane tune iz Tajlanda, s Filipina i iz Indonezije, glavnih dobavljača i glavnih korisnika kvote, treba zatražiti podnošenje potvrde o podrijetlu,

(6)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe trebaju se usvojiti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje ovlasti dodijeljenih Komisiji (1),

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Od 1. srpnja 2003. uvoz konzervirane tune obuhvaćene oznakama KN 1604 14 11, 1604 14 18 i 1604 20 70, podrijetlom iz bilo koje države, ispunjava uvjete za korištenje carinske kvote od 12 posto unutar granice carinske kvote otvorene u skladu s ovom Uredbom.

Članak 2.

Carinska kvota otvara se godišnje za početno razdoblje od pet godina. Njezin opseg za prve dvije godine utvrđuje se kako slijedi:

25 000 tona od 1. srpnja 2003. do 30. lipnja 2004.,

25 750 tona od 1. srpnja 2004. do 30. lipnja 2005.

Članak 3.

Carinska kvota dijeli se na četiri dijela, kako slijedi:

(a)

kvota od 52 % godišnjeg opsega, pod rednim brojem 09.2005, za uvoz podrijetlom iz Tajlanda; i

(b)

kvota od 36 % godišnjeg opsega, pod rednim brojem 09.2006, za uvoz podrijetlom s Filipina; i

(c)

kvota od 11 % godišnjeg opsega, pod rednim brojem 09.2007, za uvoz podrijetlom iz Indonezije; i

(d)

kvota od 1 % godišnjeg opsega, pod rednim brojem 09.2008, za uvoz podrijetlom iz ostalih trećih zemalja.

Članak 4.

1.   Podrijetlo konzervirane tune koje ispunjava uvjete za korištenje carinske kvote određuje se u skladu s odredbama na snazi u Zajednici.

2.   Ispunjavanje uvjeta za korištenje dijela carinske kvote dodijeljene Tajlandu, Filipinima i Indoneziji u skladu s člankom 3. podliježe podnošenju potvrde o podrijetlu koja ispunjava uvjete utvrđene u članku 47. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 (2).

Potvrde o podrijetlu prihvaćaju se samo ako proizvodi ispunjavaju kriterije za određivanje podrijetla utvrđene odredbama na snazi u Zajednici.

Članak 5.

Carinskom kvotom upravlja Komisija u skladu s člancima 308.a, 308.b i 308.c Uredbe (EEZ) br. 2454/93.

Članak 6.

Kako bi se opseg kvote prilagodio potrebama tržišta Zajednice, ova se Uredba može izmijeniti tijekom druge godine nakon otvaranja carinske kvote. Međutim, ako se ta izmjena ne dovrši tri mjeseca prije 30. lipnja 2005., kvota se automatski produžuje na još jednu godinu u opsegu od 25 750 tona. Nakon toga carinska kvota se redovito produžuje na jednu godinu u jednakom opsegu osim ako se izmjena usvoji najkasnije tri mjeseca prije zatvaranja tekuće kvote.

Članak 7.

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe, uključujući i izmjene i prilagodbe potrebne zbog izmjene kombinirane nomenklature i TARICA usvajaju se u skladu s postupkom iz članka 8. stavka 2.

Članak 8.

1.   Komisiji pomaže Odbor za Carinski zakonik (dalje u tekstu Odbor) utvrđen člankom 247.a Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 (3).

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 4. i 7. Odluke 1999/468/EZ.

Razdoblje utvrđeno u članku 4. stavku 3. Odluke 1999/468/EZ iznosi tri mjeseca.

3.   Odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luksemburgu 5. lipnja 2003.

Za Vijeće

Predsjednik

M. STRATAKIS


(1)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(2)  SL L 253, 11.10.1993., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 881/2003 (SL L 134, 29.5.2003., str. 1.).

(3)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2700/2000 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 311, 12.12.2000., str. 17.).