07/Sv. 008

HR

Službeni list Europske unije

58


32003R0782


L 115/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

14.04.2003.


UREDBA (EZ) br. 782/2003 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 14. travnja 2003.

o zabrani organokositrenih spojeva na brodovima

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 80. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (3),

budući da:

(1)

Zajednica je ozbiljno zabrinuta zbog štetnih učinaka na okoliš organokositrenih spojeva, koji se upotrebljavaju u sustavima protiv obrastanja na brodovima, posebno tributil kositar (TBT) premaza.

(2)

Na diplomatskoj konferenciji od 5. listopada 2001., održanoj pod pokroviteljstvom Međunarodne pomorske organizacije (IMO) uz nazočnost država članica Zajednice, donesena je Međunarodna konvencija o nadzoru štetnih sustava protiv obrastanja na brodovima (Konvencija AFS).

(3)

Konvencija AFS je okvirna konvencija, koja omogućuje zabranu uporabe štetnih sustava protiv obrastanja, koji se upotrebljavaju na brodovima u skladu s dobro utvrđenim postupcima i koja vodi računa o načelu predostrožnosti izraženom u Deklaraciji o okolišu i razvoju iz Ria.

(4)

Konvencija AFS, u ovoj fazi, samo zabranjuje primjenu organokositrenih spojeva na brodovima.

(5)

Konvencija AFS predviđa određene datume primjene: 1. siječnja 2003. za zabranu primjene organokositrenih spojeva na brodovima i 1. siječnja 2008. za odstranjivanje prisutnosti organokositrenih spojeva na brodovima.

(6)

Konvencija AFS će stupiti na snagu 12 mjeseci nakon što ju ratificira najmanje 25 država koje predstavljaju najmanje 25 % svjetske tonaže.

(7)

Države članice trebaju ratificirati Konvenciju AFS u najkraćem mogućem roku.

(8)

Državama članicama treba osigurati najbolji mogući položaj za ubrzanu ratifikaciju Konvencije AFS. Sve prepreke koje bi mogle utjecati na tu ratifikaciju treba ukloniti.

(9)

Konferencija AFS, znajući da bi vrijeme preostalo do 1. siječnja 2003. moglo biti prekratko da bi se omogućilo stupanje na snagu Konvencije AFS do tog datuma, i želeći da se od 1. siječnja 2003. organokositreni spojevi prestanu primjenjivati u pomorstvu, Rezolucijom br. 1. Konferencije AFS zatražila je od država članica IMO-a da se što je moguće više pripreme za hitnu provedbu Konvencije AFS i pozvala odgovarajuće industrije da do tog datuma prestanu s oglašavanjem, prodajom i primjenom organokositrenih spojeva.

(10)

Neposredno nakon Konferencije AFS, Komisija je donijela Direktivu Komisije 2002/62/EZ od 9. srpnja 2002. o prilagodbi po deveti put tehničkom napretku Priloga I. Direktivi Vijeća 76/769/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na ograničenja stavljanja na tržište i uporabu određenih opasnih tvari i pripravaka (organokositrenih spojeva) (4), kako bi se od 1. siječnja 2003. zabranila prodaja i korištenje organokositrenih spojeva u sustavima protiv obrastanja za sve brodove, bez obzira na njihovu duljinu.

(11)

U skladu s Rezolucijom br. 1. Konferencije AFS, potrebni su dodatni koraci za provedbu mjera, koje se odnose na organokositrene spojeve kako bi se osigurala opća zabrana uporabe TBT premaza na brodovima u Zajednici i okolnim morima s datumima predviđenim Konvencijom AFS.

(12)

Uredba je odgovarajući pravni instrument jer vlasnicima brodova i državama članicama, izravno i u kratkom vremenskom roku, nalaže precizne zahtjeve koje istodobno i na isti način treba provesti u cijeloj Zajednici. Ova Uredba, čiji jedini cilj mora biti zabrana organokositrenih spojeva, ne smije ponavljati odredbe Konvencije AFS.

(13)

Ova Uredba ne smije utjecati na ograničenja stavljanja na tržište i uporabu određenih opasnih tvari i pripravaka (organokositrenih spojeva) utvrđenih Direktivom 76/769/EEZ (5).

(14)

Ne smije se dopustiti nesigurnost u vezi potpune zabrane aktivnih TBT premaza na razini Zajednice; svjetskoj pomorskoj industriji koja mora planirati održavanje svojih brodova treba jasno i na vrijeme dati do znanja da od 1. siječnja 2008. brodovi koji na trupu imaju premaz na bazi aktivnog TBT-a neće imati dozvolu pristupa u luke Zajednice.

(15)

Treće zemlje, posebno ako ne mogu iskoristiti prednosti dodane vrijednosti nadnacionalnih propisa, mogle bi se suočiti s pravno tehničkim poteškoćama kada u svoje nacionalno zakonodavstvo budu uvodile zabranu primjene TBT premaza na brodovima od dana stupanja na snagu zabrane u skladu s ovom Uredbom. Stoga treba obustaviti zabranu primjene TBT premaza iz ove Uredbe za brodove koji plove pod zastavom treće zemlje u prijelaznom razdoblju, koje počinje 1. srpnja 2003. i završava datumom stupanja na snagu Konvencije AFS.

(16)

Države zastave koje su zabranile uporabu TBT premaza na svojim brodovima imaju gospodarski interes da Konvencija AFS što je ranije moguće stupi na snagu, kako bi se širom svijeta osigurali jednaki uvjeti poslovanja. Ova Uredba, koja svim brodovima koji plove pod zastavom države članice zabranjuje primjenu TBT premaza, treba što je ranije moguće biti poticaj državama zastave da ratificiraju Konvenciju AFS.

(17)

Definicije i zahtjevi iz ove Uredbe moraju se u najvećoj mogućoj mjeri zasnivati na onima iz Konvencije AFS.

(18)

Kako bi se osigurala primjena ove Uredbe na odobalnim platformama, ona se također mora primjenjivati na brodove koji plove pod ovlaštenjem države članice. Neće se primjenjivati na ratne ili druge javne brodove, budući da su ti brodovi na odgovarajući način obuhvaćeni Konvencijom AFS.

(19)

Uvođenje zabrane od 1. srpnja 2003. aktivnih TBT premaza na svim brodovima koji plove pod zastavom države članice i čiji je sustav protiv obrastanja primijenjen, promijenjen ili zamijenjen nakon toga datuma, treba biti poticaj pomorskoj industriji za primjenu preporuka Rezolucije br. 1. Konferencije AFS.

(20)

Primjereno je utvrditi isti postupak pregleda i izdavanja svjedodžbi, kao što je postupak predviđen Konvencijom AFS. Prema ovoj Uredbi, treba pregledati sve brodove od 400 tona bruto tonaže i veće, bez obzira na prirodu njihove plovidbe, dok brodovi duljine 24 metra ili više, ali bruto tonaže manje od 400 tona, moraju jedino imati izjavu o sukladnosti s ovom Uredbom ili Konvencijom AFS. Zajednica mora imati pravo uvesti usklađeni postupak pregleda za ove brodove, ako se to u kasnijoj fazi pokaže potrebnim.

(21)

Za brodove duljine manje od 24 metra nije nužan poseban pregled ili deklaracija, budući da će ovi brodovi, uglavnom rekreacijska plovila te ribarski brodovi, biti na odgovarajući način obuhvaćeni odredbama Direktive 76/769/EEZ.

(22)

Potvrde i isprave koje se izdaju u skladu s ovom Uredbom potrebno je priznati, kao i svjedodžbe AFS i deklaracije AFS koje izdaju stranke Konvencije AFS.

(23)

Ako Konvencija AFS ne stupi na snagu do 1. siječnja 2007., Komisiji treba dozvoliti donošenje odgovarajućih mjera koje omogućavaju brodovima koji plove pod zastavom treće zemlje da dokažu svoju usklađenost s ovom Uredbom, kao i mjera za nadziranje provedbe ovih odredbi.

(24)

Najprimjereniji sustav nadziranja provedbe zabrane TBT premaza na brodovima i zahtjeva Konvencije AFS je sustav utvrđen Direktivom Vijeća 95/21/EZ od 19. lipnja 1995. o jačanju međunarodnih standarda o sigurnosti broda, sprečavanju onečišćenja i životnim i radnim uvjetima na brodovima (nadzor države luke) koji koriste luke Zajednice i plove u vodama koje su u nadležnosti država članica (6); navedenu Direktivu treba u odgovarajućem trenutku izmijeniti. Uzimajući u obzir posebno područje primjene te Direktive, tijekom prijelaznog razdoblja treba primijeniti jednakovrijedne odredbe na brodove koji plove pod zastavom države članice.

(25)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe treba donijeti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (7).

(26)

Kako bi se procijenio uspjeh u postizanju ciljeva ove Uredbe, Komisija mora podnositi izvješća Europskom parlamentu i Vijeću i, ako je potrebno, predlagati primjerene prilagodbe Uredbe.

(27)

Stupanje na snagu ove Uredbe mora biti određeno tako da što je ranije moguće omogući učinkovitost zabrane organokositrenih spojeva na brodovima,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Cilj

Svrha je ove Uredbe smanjiti ili ukloniti nepovoljne učinke koje na morski okoliš i ljudsko zdravlje imaju organokositreni spojevi koji djeluju kao aktivni biocidi u sustavima protiv obrastanja na brodovima koji plove pod zastavom države članice ili njenom ovlasti, kao i na brodovima koji plove prema lukama država članica ili iz njih, bez obzira na to pod kojom zastavom plove.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe:

1.

„sustav protiv obrastanja” znači premaz, boja, obrada površine, površina ili uređaj koji se koristi na brodu radi nadzora ili sprečavanja rasta neželjenih organizama;

2.

„bruto tonaža” znači bruto tonaža izračunata u skladu s propisima o baždarenju brodova, sadržanim u Prilogu I. Međunarodne konvencije o baždarenju brodova iz 1969. ili bilo koje konvencije koja ju slijedi;

3.

„duljina” znači duljina kako je definirana prema Međunarodnoj konvenciji o teretnim linijama iz 1966., kako je promijenjena pripadajućim Protokolom iz 1988. ili bilo kojom konvencijom koja ju slijedi;

4.

„brod” znači plovilo bilo koje vrste koje plovi u morskom okolišu i uključuje hidrokrilna plovila, plovila na zračnom jastuku, ronilice, plutajuće objekte, nepomične ili plutajuće platforme, plutajuće skladišne objekte (FSU-e) i plutajuće proizvodne, skladišne i iskrcajne jedinice (FPSO-e);

5.

„Konvencija AFS” znači Međunarodna konvencija o nadzoru štetnih sustava protiv obrastanja na brodovima, donesena 5. listopada 2001., bez obzira na vrijeme njezinog stupanja na snagu;

6.

„priznata organizacija” znači tijelo priznato u skladu s odredbama Direktive Vijeća 94/57/EZ od 22. studenoga 1994. o zajedničkim pravilima i normama organizacije za pregled i nadzor brodova te odgovarajuće djelatnosti pomorskih uprava (8);

7.

„Svjedodžba AFS” znači svjedodžba koja se izdaje brodovima u skladu s odredbama Priloga 4. Konvenciji AFS ili, za vrijeme prijelaznog razdoblja, svjedodžba koja se izdaje u skladu s obrascem predviđenim u Prilogu II. ovoj Uredbi, kada ju izdaje uprava bilo koje države članice ili priznata organizacija koja djeluje u njezino ime;

8.

„Deklaracija AFS” znači deklaracija sastavljena prema odredbama Priloga 4. Konvenciji AFS ili, u vrijeme prijelaznog razdoblja, deklaracija koju je potpisao vlasnik ili ovlašteni zastupnik vlasnika sastavljena u skladu s obrascem predviđenim u Prilogu III. ovoj Uredbi;

9.

„Izjava o sukladnosti AFS” znači isprava o usklađenosti s Prilogom 1. Konvenciji AFS, koju izdaje priznata organizacija u ime uprave države članice;

10.

„prijelazno razdoblje” znači razdoblje koje počinje 1. srpnja 2003. i završava na dan stupanja na snagu Konvencije AFS.

Članak 3.

Područje primjene

1.   Ova se Uredba primjenjuje na:

a)

brodove koji plove pod zastavom države članice;

b)

brodove koji ne plove pod zastavom države članice, ali su u ovlasti države članice;

i

c)

brodove koji ulaze u luku ili odobalni terminal države članice, ali ne spadaju pod točke (a) ili (b).

2.   Ova se Uredba ne primjenjuje na ratne brodove, pomorske pomoćne brodove ili druge brodove koji su u vlasništvu ili pod upravom države i koji se trenutačno koriste samo za vladine nekomercijalne namjene.

Članak 4.

Zabrana primjene organokositrenih spojeva koji djeluju kao biocidi

Organokositreni spojevi koji djeluju kao biocidi u sustavima protiv obrastanja ne smiju se od 1. srpnja 2003. primjenjivati ili ponovno primjenjivati na brodovima.

Međutim, tijekom prijelaznog razdoblja, ova se odredba primjenjuje samo na brodove navedene u točkama (a) ili (b) članka 3. stavka 1.

Članak 5.

Zabrana uporabe organokositrenih spojeva koji djeluju kao biocidi

1.   Na brodovima koji od 1. srpnja 2003. plove pod zastavom države članice, čiji su sustavi protiv obrastanja primijenjeni, promijenjeni ili zamijenjeni nakon tog datuma, ne smiju se upotrebljavati organokositreni spojevi koji djeluju kao biocidi u sustavima protiv obrastanja na trupovima ili vanjskim dijelovima i površinama, osim ako su prekriveni premazom koji onemogućava ispiranje takvih spojeva iz sustava protiv obrastanja u podlozi koja nije u skladu sa zahtjevima sustava protiv obrastanja.

2.   Od 1. siječnja 2008. ne smiju se, na brodovima koji su navedeni u članku 3. stavku 1., upotrebljavati organokositreni spojevi koji djeluju kao biocidi u sustavima protiv obrastanja na trupovima ili vanjskim dijelovima i površinama, niti premazi koji onemogućavaju ispiranje takvih spojeva iz sustava protiv obrastanja u podlozi koja nije u skladu sa zahtjevima sustava protiv obrastanja.

3.   Stavci 1. i 2. se ne primjenjuju na nepomične i plutajuće platforme, objekte FSU i FPSO sagrađene prije 1. srpnja 2003., koji od tada nisu bili u suhom doku.

Članak 6.

Pregled i izdavanje svjedodžbi

1.   U vezi s pregledom i izdavanjem svjedodžbi, na brodove koji plove pod zastavom države članice primjenjuje se sljedeće:

a)

od 1. srpnja 2003. treba pregledati brodove bruto tonaže od 400 tona i više, osim nepomičnih ili plutajućih platformi, objekata FSU i FPSO i mora im se izdati svjedodžba u skladu sa zahtjevima utvrđenim u Prilogu I., prije nego što se brod po prvi put pusti u plovidbu ili prilikom mijenjanja ili zamjene sustava protiv obrastanja.

b)

brodovi duljine 24 metra ili više, ali manji od 400 tona bruto tonaže, osim nepomičnih ili plutajućih platformi, objekata FSU i FPSO, moraju imati deklaraciju AFS kojom se dokazuje usklađenost s člancima 4. i 5.

Ako je potrebno, Komisija može, u skladu s postupkom navedenim u članku 9. stavku 2., uspostaviti usklađeni sustav pregleda i izdavanja svjedodžbi za ove brodove.

c)

države članice mogu uspostaviti odgovarajuće mjere za brodove koji nisu obuhvaćeni točkama (a) i (b) kako bi se osigurala usklađenost s ovom Uredbom.

2.   U vezi priznavanja svjedodžbi, deklaracija i izjava o sukladnosti, primjenjuje se sljedeće:

a)

od 1. srpnja 2003. države članice priznaju sve svjedodžbe AFS;

b)

u godini nakon datuma koji se navodi u točki (a), države članice priznaju sve izjave o sukladnosti AFS;

c)

od 1. srpnja 2003. države članice priznaju sve deklaracije AFS.

Uz ove deklaracije moraju se priložiti odgovarajuće isprave (kao što su potvrde o primitku boje ili račun ugovaratelja) ili moraju sadržavati odgovarajuću ovjeru.

3.   Ako Konvencija AFS ne stupi na snagu do 1. siječnja 2007., Komisija će, u skladu s postupkom navedenim u članku 9. stavku 2., donijeti odgovarajuće mjere kako bi se brodovima koji plove pod zastavom treće zemlje omogućilo da dokažu usklađenost s člankom 5.

Članak 7.

Nadzor države luke

Tijekom prijelaznog razdoblja, za brodove od 400 tona bruto tonaže i više koji plove pod zastavom države članice, primjenjuju se nadzorne odredbe jednakovrijedne odredbama utvrđenim Direktivom 95/21/EZ. U vezi inspekcijskih pregleda i otkrivanja prekršaja, države članice se vode odredbama članka 11. Konvencije AFS.

Ako Konvencija AFS ne stupi na snagu do 1. siječnja 2007., Komisija, u skladu s postupkom navedenim u članku 9. stavku 2., utvrđuje odgovarajuće postupke nadzora.

Članak 8.

Prilagodbe

Radi poštovanja razvojnih dosega na međunarodnoj razini i posebno u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO) te kako bi se povećala učinkovitost ove Uredbe obzirom na stečena iskustva, upute na Konvenciju AFS, svjedodžbu AFS, deklaraciju AFS i izjavu o sukladnosti AFS i/ili priloge ovoj Uredbi, uključujući odgovarajuće smjernice IMO-a u odnosu na članak 11. Konvencije AFS, mogu se izmijeniti u skladu s postupkom navedenim u članku 9. stavku 2.

Članak 9.

Odbor

1.   Komisiji pomaže Odbor za sigurnost na moru i sprečavanje zagađenja s brodova, osnovan člankom 3. Uredbe (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o osnivanju Odbora za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) i o izmjeni uredaba o pomorskoj sigurnosti i sprečavanju onečišćenja s brodova (9), koji se dalje u tekstu navodi kao „COSS”.

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje utvrđeno člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ iznosi tri mjeseca.

3.   COSS donosi svoj poslovnik.

Članak 10.

Ocjena

Komisija do 10. svibnja 2004. izvješćuje Europski parlament i Vijeće o stanju postupka ratifikacije Konvencije AFS i pruža informacije o opsegu u kojem se organokositreni spojevi koji djeluju kao biocidi u sustavima protiv obrastanja na brodovima i dalje upotrebljavaju na brodovima koji ne plove pod zastavom države članice i plove prema lukama Zajednice ili iz njih. Na temelju tog izvješća, Komisija prema potrebi može predložiti izmjene kojima će se osigurati ubrzano smanjenje udjela prisutnih štetnih spojeva protiv obrastanja u vodama koje su u nadležnosti država članica, za brodove koji ne plove pod zastavom države članice.

Članak 11.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 14. travnja 2003.

Za Europski parlament

Predsjednik

P. COX

Za Vijeće

Predsjednik

A. GIANNITSIS


(1)  SL C 262 E, 29.10.2002., str. 492.

(2)  Mišljenje doneseno 11. prosinca 2002. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  Mišljenje Europskog parlamenta od 20. studenoga 2002. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 17. ožujka 2003.

(4)  SL L 183, 12.7.2002., str. 58.

(5)  SL L 262, 27.9.1976., str. 201. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2003/3/EZ (SL L 4, 9.1.2003., str. 12.).

(6)  SL L 157, 7.7.1995., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2002/84/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 324, 29.11.2002., str. 53.).

(7)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(8)  SL L 319, 12.12.1994., str. 20. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2002/84/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

(9)  SL L 324, 29.11.2002., str. 1.


PRILOG I.

Zahtjevi u vezi pregleda i izdavanja svjedodžbi za sustave protiv obrastanja na brodovima koji plove pod zastavom države članice

1.   Pregledi

1.1.   Brodovi od 400 tona bruto tonaže i više, osim nepomičnih ili plutajućih platformi, objekata FSU i FPSO, moraju od 1. srpnja 2003. obaviti:

a)

početni pregled, prije prvog puštanja broda u plovidbu ili kada je brod radi nanošenja sustava protiv obrastanja prvi put u suhom doku; i

b)

pregled prilikom promjene ili zamjene sustava protiv obrastanja. Ti pregledi se ovjeravaju na svjedodžbi, kako se zahtijeva u skladu s točkom 2.1.

1.2.   Pregled mora osigurati punu usklađenost sustava protiv obrastanja broda s člancima 4. i 5. ove Uredbe.

1.3.   Preglede provode službenici koje za to ovlasti administracija države članice ili druge države članice ili stranke Konvencije AFS ili inspektor kojega za tu svrhu imenuje jedna od ovih administracija ili priznata organizacija koja djeluje u ime administracije.

1.4.   Osim ako nije drukčije predviđeno ovom Uredbom, države članice moraju pri pregledima navedenim u točki 1.1. slijediti zahtjeve utvrđene Prilogom 4. Konvenciji AFS, kao i preporuke za preglede i izdavanje svjedodžbi za sustave protiv obrastanja na brodovima, priložene Rezoluciji MEPC 101(48), koju je 11. listopada 2002. donio Odbor za zaštitu morskog okoliša pri IMO-u.

2.   Izdavanje svjedodžbi

2.1.   Nakon završetka pregleda navedenog u točki 1.1. (a) ili (b), država članica koja još nije stranka Konvencije AFS, izdaje svjedodžbu u skladu s obrascem utvrđenim u Prilogu II. Država članica koja je stranka Konvencije AFS, izdaje svjedodžbu AFS.

2.2.   Država članica se pri dokazivanju usklađenosti sa zahtjevima članaka 4. i 5. ove Uredbe može pozvati na izjavu o sukladnosti AFS. Svjedodžba navedena u točki 2.1. zamjenjuje ovu izjavu AFS najkasnije godinu dana nakon datuma navedenog u točki 1.1.

2.3.   Države članice zahtijevaju da brodovi iz točke 1.1. imaju svjedodžbu izdanu u skladu s točkom 2.1.

2.4.   Države članice moraju, u svrhu izdavanja svjedodžbe navedene u točki 2.1., poštovati zahtjeve utvrđene u Prilogu 4. Konvenciji AFS.


PRILOG II.

Image

Image

Image

Image


PRILOG III.

Image