19/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

119


32003R0694


L 099/15

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

14.04.2003.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 694/2003

od 14. travnja 2003.

o jedinstvenim obrascima za Dokument o pojednostavljenom tranzitu (FTD) i Dokument o pojednostavljenom željezničkome tranzitu (FRTD), kako je određeno Uredbom (EZ) br. 693/2003

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 62. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

budući da:

(1)

Kako bi se pripremila za pristupanje novih država članica, Zajednica bi trebala predvidjeti posebne situacije do kojih može doći zbog njezinog proširenja i donijeti odgovarajuće zakonodavstvo da bi se u budućnosti izbjegli mogući problemi u vezi s prelaskom vanjske granice.

(2)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 693/2003 (3) uspostavlja se Dokument o pojednostavljenome tranzitu (FTD) i Dokument o pojednostavljenom željezničkom tranzitu (FRTD) za slučaj posebnog tranzita kopnom državljana trećih zemalja, koji moraju nužno prelaziti državno područje jedne ili nekoliko država članica kako bi mogli putovati između dva dijela vlastite države koji se geografski ne dodiruju. Za te dokumente trebalo bi uvesti jedinstvene obrasce.

(3)

Ti jedinstveni obrasci trebali bi sadržavati sve potrebne podatke i ispunjavati visoke tehničke standarde, posebno u vezi sa zaštitom od krivotvorenja i falsificiranja. Obrasci bi također trebali biti primjeren za uporabu u svim državama članicama i imati općenito priznate i usklađene zaštite koje su jasno vidljive prostim okom.

(4)

Ovlasti za donošenje takvih zajedničkih standarda trebalo bi dodijeliti Komisiji, kojoj bi trebao pomagati odbor osnovan na temelju članka 6. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1683/95 od 29. svibnja 1995. o utvrđivanju jedinstvenog obrasca za vize (4).

(5)

Kako bi se spriječilo pretjerano širenje određenog podatka, osobito je važno da svaka država članica koja izdaje FTD/FRTD odredi jedno tijelo za tiskanje jedinstvenih obrazaca za FTD/FRTD, zadržavajući mogućnost promjene tog tijela u slučaju potrebe. Zbog sigurnosnih razloga svaka bi država članica trebala obavijestiti Komisiju i druge države članice o imenu tog nadležnog tijela.

(6)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe donose se u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (5)

(7)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola o stajalištu Danske, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe, ta je Uredba ne obavezuje i ne primjenjuje se na nju. S obzirom da ova Uredba predstavlja daljnji razvoj schengenske pravne stečevine u skladu s odredbama iz glave IV. trećega dijela Ugovora o osnivanju Europske zajednice, Danska, u skladu s člankom 5. navedenoga Ugovora, odlučuje u roku šest mjeseci nakon što je Vijeće donijelo ovu Uredbu hoće li je prenijeti u svoje nacionalno pravo.

(8)

U odnosu na Island i Norvešku ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma koji je Vijeće europske unije sklopilo s Republikom Islandom i Kraljevinom Norveškom o pridruživanju tih dviju država provođenju, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (6) što se ubraja u područje članka 1. točke B Odluke Vijeća 1999/437/EZ od 17. svibnja 1999. o određenim posebnim dogovorima o primjeni tog Sporazuma (7).

(9)

Ova Uredba predstavlja razvoj odredbi schengenske pravne stečevine, u kojem Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije ne sudjeluje, u skladu s Odlukom Vijeća 2000/365/EZ od 29. svibnja 2000. o zahtjevu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske za sudjelovanje u nekim odredbama schengenske pravne stečevine (8). Ujedinjena Kraljevina stoga ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe, ona je ne obavezuje i ne primjenjuje se nju.

(10)

Ova Uredba predstavlja razvoj odredbi schengenske pravne stečevine u kojem Irska ne sudjeluje, u skladu s Odlukom vijeća 2002/192/EZ od 28. veljače 2002. o zahtjevu Irske za sudjelovanje u nekim odredbama schengenske pravne stečevine (9). Irska stoga ne sudjeluje u donošenju te Uredbe, ona je ne obavezuje i ne primjenjuje se na nju.

(11)

Ova Uredba predstavlja razvoj odredbi schengenske pravne stečevine ili je povezana s njim u smislu članka 3. stavka 1. Akta o pristupanju,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Dokumenti o pojednostavljenom tranzitu (FTD) koje izdaju države članice na temelju članka 2. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 693/2003 napravljeni su u jedinstvenom obliku (naljepnice) i važe jednako kao tranzitne vize. Ispunjavaju specifikacije iz Priloga I. ovoj Uredbi.

2.   Dokumenti o pojednostavljenom željezničkom tranzitu (FRTD) koje izdaju države članice na temelju članka 2. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 693/2003 napravljeni su u jedinstvenom obliku (naljepnice) i važe jednako kao tranzitne vize. Ispunjavaju specifikacije iz Priloga II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

1.   Daljnje tehničke specifikacije za jedinstveni obrazac za FTD i FRTD u vezi sa sljedećim utvrđuju se u skladu s postupkom iz članka 4. stavka 2.:

(a)

dodatne zaštite i sigurnosni zahtjevi uključujući poboljšane standarde za sprečavanje krivotvorenja i falsificiranja;

(b)

tehnički postupci i pravila za ispunjavanje jedinstvenog obrasca FTD/FRTD-a;

(c)

ostala pravila koja je potrebno poštovati pri ispunjavanju jedinstvenog obrasca FTD/FRTD.

2.   Boje jedinstvenog obrasca FTD/FRTD-a se mogu promijeniti u skladu s postupcima iz članka 4. stavka 2.

Članak 3.

1.   Specifikacije iz članka 2. su tajne i ne objavljuju se. Dostupne su samo tijelima koje su države članice odredile kao odgovorne za tiskanje, te osobama koje država članica ili Komisija propisno ovlasti.

2.   Svaka država članica koja odluči izdati FTD/FRTD imenuje jedno tijelo koje je odgovorno za njihovo tiskanje. Ime tog tijela se šalje Komisiji i ostalim državama članicama. Dvije ili više država članica mogu za tu svrhu imenovati isto tijelo. Svaka država članica ima pravo promijeniti imenovano tijelo. O tome obavještava Komisiju i ostale države članice.

Članak 4.

1.   Komisiji pomaže odbor koji je osnovan na temelju članka 6. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1683/95.

2.   Gdje postoji uputa na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ.

Razdoblje iz članka 5. stavka 6. Odluke 1999/468/EZ iznosi dva mjeseca.

3.   Odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 5.

Ne dovodeći u pitanje pravila o zaštiti podataka, osobe kojima se izda FTD/FRTD imaju pravo provjeriti svoje osobne podatke u FTD/FRTD-u te zahtijevati njihove izmijene ili brisanje gdje je potrebno. FTD i FRTD ne sadržavaju nikakve podatke u strojno čitljivom obliku, osim ako je to određeno u prilozima ovoj Uredbe ili ako je to navedeno u odgovarajućoj putnoj ispravi.

Članak 6.

Države članice koje su tako odlučile izdaju jedinstvene obrasce za FTD i FRTD iz članka 1. najkasnije godinu dana nakon donošenja dodatnih sigurnosnih obilježja i zahtjeva iz članka 2. stavka 1. točke (a).

O potrebi za stavljanjem fotografije iz točke 2. Priloga I. te točke 2. Priloga II. može se odlučiti do kraja 2005. godine.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama u skladu s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice.

Sastavljeno u Luxembourgu 14. travnja 2003.

Za Vijeće

Predsjednik

A. GIANNITSIS


(1)  Još nije objavljeno u Službenom listu.

(2)  Mišljenje doneseno 8.4.2003. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  SL L 99, 17.4.2003., str. 8.

(4)  SL L 164, 14.7.1995., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 334/2002 (SL L 53, 23.2.2002., str. 23.).

(5)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(6)  SL L 176, 10.7.1999., str. 36.

(7)  SL L 176, 10.7.1999., str. 31.

(8)  SL L 131, 1.6.2000., str. 43.

(9)  SL L 64, 7.3.2000., str. 20.


PRILOG I.

DOKUMENT O POJEDNOSTAVNJENOM TRANZITU (FTD)

Sigurnosna obilježja

1.

Na ovom mjestu pojavljuje se optički promjenljiv znak (OVD), koji omogućuje kvalitetu prepoznavanja i razinu sigurnosti koja nije ništa manja nego kod znaka koji se trenutačno rabi na standardnom obrascu za vize. Ovisno o kutu promatranja postaje vidljivo se 12 zvjezdica, slovo „E” i globus u različitim bojama i veličinama.

2.

Integrirana fotografija napravljena po visokim sigurnosnim standardima.

3.

Na ovom se mjestu pojavljuje logotip koji se sastoji od jednoga ili više slova koja označuju državu članicu izdavateljicu u obliku skrivene slike. Logotip je svijetle boje kada se drži vodoravno, a tamne boje kad je pod kutom od 90 stupnjeva. Ovi se logotipi rabe u skladu s Uredbom (EZ) br. 1683/95.

4.

Na sredini se ovog mjesta pojavljuje riječ „FTD” napisana velikim tiskanim slovima u optički promjenljivim bojama. Ovisno o kutu promatranja može biti zelena ili crvena.

5.

Ova kućica sadržava broj FTD-a, preko kojeg je pretiskano slovo ili slova koja označavaju državu izdavateljicu kako je opisano u točki 3. Koristi se poseban tip slova.

Polja za ispunjavanje

6.

Ova kućica počinje riječima „važi za”. Tijelo koje izdaje dokument određuje područje tj. područja za koja važi FTD.

7.

Ova kućica počinje riječju „od”, a riječ „do” je navedena kasnije na crti. Tijelo koje izdaje dokument ovdje navodi rok valjanosti FTD.

8.

Ova kućica počinje riječima „broj ulazaka”, a kasnije na crti riječi „trajanje tranzita” i ponovo riječ „dani”.

9.

Ova kućica počinje riječima „izdan u” i rabi se za oznaku mjesta izdavanja dokumenta.

10.

Ova kućica počinje riječju „dana” (nakon čega slijedi datum koji upisuje tijelo koje izdaje dokument), dalje na crti pojavljuju se riječi „broj putovnice” (nakon kojih se navede broj putovnice vlasnika).

11.

U ovoj kućici je navedeno ime i prezime vlasnika.

12.

Ova kućica počinje riječju „primjedbe”. Ispunjava ju tijelo koje izdaje dokument u svrhu davanja nekih dodatnih podataka za koje smatra da su potrebni, pod uvjetom da je to skladu s člankom 5. ove Uredbe. Ostale dvije i pol crte ostavljaju se prazne za takve primjedbe.

13.

Ova kućica sadrži važne strojno čitljive podatke za lakši nadzor vanjskih granica.

Papir ne smije biti u boji (osnovna bijela boja).

Riječi koje označavaju kućice su na engleskom, francuskom te jeziku države koja izdaje dokument.

Model FTD-a

Image


PRILOG II.

DOKUMENT O POJEDNOSTAVLJENOM ŽELJEZNIČKOM TRANZITU (FRTD)

Sigurnosna obilježja

1.

Na ovom mjestu pojavljuje se optički promjenljiv znak (OVD), koji omogućuje kvalitetu prepoznavanja i razinu sigurnosti koja nije ništa manja nego kod znaka koji se trenutačno rabi na standardnom obrascu za vize. Ovisno o kutu promatranja postaje vidljivo 12 zvjezdica, slovo „E” i globus u različitim bojama i veličinama

2.

Integrirana fotografija napravljena po visokim sigurnosnim standardima.

3.

Na ovom se mjestu pojavljuje logotip koji se sastoji od jednog ili više slova, koja označuju državu članicu izdavateljicu, u obliku skrivene slike. Logotip je svijetle boje kad se drži vodoravno, a tamne boje kad je pod kutom od 90 stupnjeva. Ovi se logotipi rabe u skladu s Uredbom (EZ) br. 1683/95.

4.

Na sredini se ovog mjesta pojavljuje riječ „FRTD” napisana velikim tiskanim slovima u optički promjenljivim bojama. Ovisno o kutu promatranja može biti zelena ili crvena.

5.

Ova kućica sadržava broj FRTD, preko kojega je pretiskano slovo ili slova koja označavaju državu izdavateljicu kako je opisano u točki 3. Koristi se poseban tip slova.

Polja za ispunjavanje

6.

Ova kućica počinje riječima „važi za”. Tijelo koje izdaje dokument određuje područje tj. područja za koja važi FRTD.

7.

Ova kućica počinje riječju „od”, a riječ „do” je navedena kasnije na crti. Tijelo koje izdaje dokument ovdje navodi rok valjanosti FRTD-a.

8.

U ovoj kućici je navedeno „jednokratan ulazak i povratak”, kasnije na crti riječ „sati”.

9.

Ova kućica počinje riječima „izdan u” i rabi se za oznaku mjesta izdavanja dokumenta.

10.

Ova kućica počinje riječju „dana” (nakon čega slijedi datum, upisuje ga tijelo koje izdaje dokument), dalje na crti pojavljuju se riječi „broj putovnice” (nakon kojih se navede broj putovnice vlasnika).

11.

U ovoj kućici je navedeno ime i prezime vlasnika.

12.

Ova kućica počinje riječju „primjedbe”. Ispunjava ju tijelo koje izdaje dokument u svrhu davanja nekih dodatnih podataka za koje smatra da su potrebne, pod uvjetom da je to u skladu s člankom 5. ove Uredbe. Ostale dvije i pol crte ostavljaju se prazne za takve primjedbe.

13.

Ova kućica sadrži važne, strojno čitljive podatke za lakši nadzor vanjskih granica.

Papir ne smije biti u boji (osnovna bijela boja).

Riječi koje označavaju kućice su na engleskom, francuskom, te jeziku države koja izdaje dokument.

Model FRTD-a

Image