05/Sv. 004

HR

Službeni list Europske unije

249


32003L0105


L 345/97

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

16.12.2003.


DIREKTIVA 2003/105/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 16. prosinca 2003.

o izmjeni Direktive Vijeća 96/82/EZ o kontroli opasnosti od teških nesreća koje uključuju opasne tvari

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 175. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

djelujući u skladu s postupkom predviđenim u članku 251. Ugovora s obzirom na zajednički tekst koji je odobrio Odbor za mirenje 22. listopada 2003. (3),

budući da:

(1)

Direktiva 96/82/EZ (4) ima za cilj sprečavanje teških nesreća koje uključuju opasne tvari i ograničavanje njihovih posljedica za čovjeka i okoliš, kako bi se dosljedno i učinkovito osigurala visoka razina zaštite u cijeloj Zajednici.

(2)

S obzirom na nedavne industrijske nesreće i istraživanja o karcinogenim tvarima i tvarima opasnim za okoliš koje je na zahtjev Vijeća provela Komisija, područje primjene Direktive 96/82/EZ treba proširiti.

(3)

Izlijevanje cijanida koje je onečistilo Dunav nakon nesreće u Baia Mareu u Rumunjskoj u siječnju 2000. pokazalo je da pojedine djelatnosti skladištenja i prerade u rudarstvu, posebno u odlagalištima neupotrebljivog otpada, uključujući jame i nasipe, mogu imati vrlo ozbiljne posljedice. Stoga je u Priopćenju Komisije o sigurnom obavljanju rudarskih radova i o Šestom akcijskom programu Europske zajednice o okolišu naglašena potreba za proširenjem područja primjene Direktive 96/82/EZ. Europski parlament u svojoj je rezoluciji od 5. srpnja 2001. (5) o Priopćenju Komisije o sigurnom izvođenju rudarskih radova također pozdravio proširenje područja primjene te Direktive na rizike koji proizlaze iz postupaka skladištenja i prerade u rudarstvu.

(4)

Prijedlog direktive o gospodarenju otpadom iz industrije za preradu mineralnih sirovina može predstavljati relevantan okvir za mjere namijenjene onim pogonima za gospodarenje otpadom koji predstavljaju rizik od nesreća, a nisu obuhvaćeni postojećom Direktivom.

(5)

„Nesreća s pirotehničkim sredstvima” koja se u svibnju 2000. dogodila u Enschedeu u Nizozemskoj pokazala je kako skladištenje i proizvodnja pirotehničkih i eksplozivnih tvari predstavljaju moguću opasnost od teških nesreća. Definiciju takvih tvari u Direktivi 96/82/EZ stoga treba pojasniti i pojednostaviti.

(6)

Eksplozija u tvornici gnojiva u Toulouseu u rujnu 2001. podigla je svijest javnosti o mogućnosti nesreća kod skladištenja amonijevog nitrata i gnojiva na bazi amonijevog nitrata, posebno kod materijala odbačenog u procesu proizvodnje ili vraćenog proizvođaču (tzv. „off-specs” tvari (koje ne odgovaraju specifikaciji)). Stoga postojeće kategorije amonijevog nitrata i gnojiva na bazi amonijevog nitrata u Direktivi 96/82/EZ treba pregledati radi uključivanja „off-specs” tvari.

(7)

Direktiva 96/82/EZ ne bi se trebala primjenjivati na lokacije krajnjih korisnika na kojima su, dok ne budu uklonjeni radi ponovne prerade ili uništavanja, privremeno prisutni amonijev nitrat i gnojiva na bazi amonijevog nitrata koji su pri isporuci odgovarali odredbama te Direktive, ali su se u međuvremenu razgradili ili onečistili.

(8)

Istraživanja koja je provela Komisija blisko surađujući s državama članicama podržavaju proširivanje popisa karcinogenih tvari uz pripadajuće granične količine te bitno snižavanje graničnih količina za tvari koje su Direktivom 96/82/EZ utvrđene kao tvari opasne za okoliš.

(9)

Za pogone koji će kasnije biti obuhvaćeni područjem primjene Direktive 96/82/EZ, pokazalo se da treba uvesti minimalne rokove za obavješćivanje i izradu planova za sprečavanje teških nesreća, izviješća o sigurnosti i planova intervencija.

(10)

Iskustvo i znanje osoblja zaposlenog u pogonu može uvelike pomoći kod izrade planova intervencija, a svi zaposlenici i osobe koje bi mogle biti pogođene posljedicama nesreće trebaju biti obaviješteni o svim sigurnosnim mjerama i postupcima.

(11)

Donošenjem Odluke Vijeća 2001/792/EZ, Euratom od 23. listopada 2001. o uspostavi mehanizma Zajednice u svrhu olakašavnja pojačane suradnje u intervencijama pomoći civilne zaštite (6) naglašava se potreba pojačane suradnje u području civilne zaštite.

(12)

Radi lakšeg planiranja korištenja prostora, korisno je sastaviti smjernice koje bi činile bazu podataka koja bi se koristila kod procjene podudarnosti objekata na koje se primjenjuje Direktiva 96/82/EZ i područja opisanih u članku 12. stavku 1. te Direktive.

(13)

Države članice trebale bi biti dužne Komisiji dostaviti minimalne informacije o pogonima na koje se primjenjuje Direktiva 96/82/EZ.

(14)

Pritom je prikladno pojasniti pojedine ulomke Direktive 96/82/EZ.

(15)

Mjere utvrđene ovom Direktivom bile su predmetom postupka javnog savjetovanja koje je uključivalo zainteresirane strane.

(16)

Direktivu 96/82/EZ treba stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktiva 96/82/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

Točke (e) i (f) zamjenjuju se sljedećim:

„(e)

iskorištavanje (istraživanje, vađenje i obrada) minerala u rudnicima, kamenolomima ili bušotinama, uz iznimku postupaka kemijske i termičke obrade i skladištenja, povezanog s tim postupcima, a koji uključuju opasne tvari utvrđene u Prilogu I;

(f)

istraživanje i iskorištavanje minerala, uključujući ugljikovodike, na moru;”

(b)

Dodaje se sljedeća točka:

„(g)

odlagališta otpada, s iznimkom djelatnih odlagališta neupotrebljivog otpada, uključujući jame ili nasipe, koji sadrže opasne tvari utvrđene u Prilogu I., pogotovo kada se koriste u vezi s kemijskom i termičkom obradom minerala.”

2.

Članak 6. mijenja se kako slijedi:

(a)

U stavak 1. dodaje se sljedeća alineja:

„ —

za pogone koji će kasnije biti obuhvaćeni područjem primjene ove Direktive, u roku od tri mjeseca od datuma od kojeg se ova Direktiva počinje primjenjivati na taj pogon, kako je predviđeno prvim podstavkom članka 2. stavka 1.”

(b)

Iza prve alineje članka 6. stavka 4. dodaje se sljedeća alineja:

„ —

preinaka pogona ili uređaja koja bi mogla znatno utjecati na opasnost od teških nesreća, ili”.

3.

U članak 7. dodaje se sljedeći stavak:

„1.a   Za pogone koji će kasnije biti obuhvaćeni područjem primjene ove Direktive, dokument iz stavka 1. izrađuje se bez odlaganja, a u svakom slučaju u roku tri mjeseca od datuma od kojeg se ova Direktiva počinje primjenjivati na taj pogon, kako je predviđeno prvim podstavkom članka 2. stavka 1.”

4.

Članak 8. stavak 2. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

predviđa se suradnja na obavješćivanju javnosti i pružanju informacija tijelima nadležnim za izradu vanjskih planova intervencija.”

5.

Članak 9. mijenja se kako slijedi:

(a)

Prvi podstavak stavka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Izvješće o sigurnosti sadrži minimalno podatke i informacije navedene u Prilogu II. U njemu se navode odgovarajuće organizacije koje sudjeluju u sastavljanju izvješća. Također sadrži najnoviji popis opasnih tvari koje se nalaze u pogonu.”

(b)

Sljedeća alineja umeće se između treće i četvrte alineje stavka 3.:

„ —

za pogone koji će kasnije biti obuhvaćeni područjem primjene ove Direktive, bez odlaganja, a u svakom slučaju u roku od godinu dana od datuma od kojeg se ova Direktiva počinje primjenjivati na taj pogon, kako je predviđeno prvim podstavkom članka 2. stavka 1.”

(c)

U stavku 4., uputa na „drugu, treću i četvrtu alineju” mijenja se u „drugu, treću, četvrtu i petu alineju”.

(d)

Članku 9. stavku 6. dodaje se sljedeća točka:

„(d)

Komisija se poziva da do 31. prosinca 2006. preispita postojeći dokument ‚Smjernice za pripremu izvješća o sigurnosti’, usko surađujući sa državama članicama.”

6.

Članak 11. mijenja se kako slijedi:

(a)

Točkama (a) i (b) stavka 1. dodaje se sljedeća alineja:

„ —

za pogone, koji će kasnije biti obuhvaćeni područjem primjene ove Direktive, bez odlaganja, a u svakom slučaju u roku godinu dana od datuma od kojeg se ova Direktiva počinje primjenjivati na taj pogon, kako je predviđeno prvim podstavkom članka 2. stavka 1.”

(b)

Stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Ne dovodeći u pitanje obveze nadležnih tijela, države članice osiguravaju da se unutarnji planovi intervencija predviđeni ovom Direktivom izrađuju u suradnji sa zaposlenicima u pogonu, uključujući dugoročno zaposlene izvođače radova i da se prilikom izrade ili dopunjavanja vanjskih planova intervencija provede javno savjetovanje.”

(c)

Dodaje se sljedeći stavak:

„4.a   U pogledu vanjskih planova intervencija, države članice trebale bi uzimati u obzir potrebu olakšavanja pojačane suradnje u području civilne zaštite u katastrofama.”

7.

Članak 12. mijenja se kako slijedi:

(a)

Drugi podstavak stavka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Države članice osiguravaju da se u njihovim politikama korištenja prostora i/ili drugim odgovarajućim politikama te postupcima za njihovo provođenje dugoročno uzima u obzir potreba da se održi prikladna udaljenost između pogona na koje se odnosi ova Direktiva i stambenih područja, javnih zgrada i površina, glavnih prometnih pravaca u mjeri u kojoj je to moguće, površina za rekreaciju i područjâ od posebnog značaja za očuvanje prirode ili posebno osjetljivih područja i, u slučaju postojećih objekata, potreba za dodatnim tehničkim mjerama u skladu s člankom 5. kako se rizici za ljude ne bi povećali.”

(b)

Umeće se sljedeći stavak:

„1.a   Komisija se poziva da do 31. prosinca 2006., usko surađujući s državama članicama, pripremi smjernice, radi utvrđivanja tehničke baze podataka s uključenim podacima o riziku i mogućim rizičnim situacijama, koje će se koristiti za procjenjivanje podudarnosti između pogona na koje se odnosi ova Direktiva i područja opisanih u stavku 1. Definicija ove baze podataka u najvećoj mogućoj mjeri uzima u obzir ocjene nadležnih tijela, podatke dobivene od operatera pogona i sve druge relevantne podatke, kao što su društvena i gospodarska korist razvoja i ublažavajući učinci planova intervencija.”

8.

Članak 13. mijenja se kako slijedi:

(a)

Prvi podstavak stavka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Države članice osiguravaju da se informacije o mjerama sigurnosti i o pravilima ponašanja u slučaju nesreće dostavljaju redovito i u najprikladnijem obliku svim osobama i javnim ustanovama (kao što su škole i bolnice) koje bi mogle biti pogođene posljedicama teške nesreće izazvane u pogonu iz članka 9., bez potrebe da ove osobe i institucije zahtijevaju takve informacije.”

(b)

Stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   U slučaju objekata na koje se odnose odredbe članka 9., države članice osiguravaju da popis opasnih tvari predviđenih člankom 9. stavkom 2. bude dostupan javnosti prema odredbama stavka 4. ovog članka i članka 20.”

9.

U članak 19. umeće se sljedeći stavak:

„1.a   Države članice dostavljaju Komisiji najmanje sljedeće podatke o pogonima na koje se primjenjuje ova Direktiva:

(a)

ime ili tvrtku operatera te punu adresu predmetnog pogona; i

(b)

djelatnost ili djelatnosti pogona.

Komisija uspostavlja i održava bazu podataka koje dostavljaju države članice. Pristup bazi podataka imaju samo osobe koje ovlasti Komisija ili nadležna tijela država članica.”

10.

Prilog I. mijenja se kako je navedeno u Prilogu.

11.

Dio B točke IV. Priloga II. zamjenjuje se sljedećim:

„B.

Procjena opsega i ozbiljnosti posljedica ustanovljenih teških nesreća, uključujući karte, slike ili, prema potrebi, odgovarajuće opise, koji prikazuju područja koja bi mogla biti pogođena takvim nesrećama koje potječu iz objekata, podložno odredbama članka 13. stavka 4. i članka 20.”

12.

Točka (c) Priloga III. mijenja se kako slijedi:

(a)

podtočka i. zamjenjuje se sljedećim:

„i.

organizacija i osoblje – uloge i odgovornosti osoblja uključenog u upravljanje u slučaju teških nesreća na svim razinama u organizaciji. Utvrđivanje potreba osposobljavanja tog osoblja i tako utvrđenog osposobljavanja. Sudjelovanje zaposlenika i osoblja izvođača radova koji rade u pogonu.”

(b)

podtočka v. zamjenjuje se sljedećim:

„v.

Planiranje intervencija u hitnim slučajevima - donošenje i provedba postupaka radi identificiranja predvidljivih hitnih slučajeva sustavnom analizom, radi pripreme, ispitivanja i preispitivanja planova intervencija i omogućavanja posebnog osposobljavanja za dotično osoblje. Takvo osposobljavanje prolazi svo osoblje zaposleno u pogonu, uključujući relevantno osoblje izvođača radova.”

Članak 2.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom prije 1. srpnja 2005. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice dostavljaju Komisiji tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. prosinca 2003.

Za Europski parlament

Predsjednik

P. COX

Za Vijeće

Predsjednik

G. ALEMANNO


(1)  SL C 75 E, 26.3.2002., str. 357. i SL C 20 E, 28.1.2003., str. 255.

(2)  SL C 149., 21.6.2002., str. 13.

(3)  Mišljenje Europskog parlamenta od 3. srpnja 2002. (SL C 271 E, 12.11.2003., str. 315.), Zajedničko stajalište Vijeća od 20. veljače 2003. (SL C 102 E, 29.4.2003., str. 1.) i stajalište Europskog parlamenta od 19. lipnja 2003. (još nije objavljeno u Službenom listu). Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 19. studenoga 2003. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 1. prosinca 2003.

(4)  SL L 10, 14.1.1997., str. 13.

(5)  SL C 65 E, 14.3.2002., str. 382.

(6)  SL L 297, 15.11.2001., str. 7.


PRILOG

Prilog I. Direktivi 96/82/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U uvodu se dodaju sljedeće točke:

„6.

Za potrebe ove Direktive, plin je svaka tvar čiji je apsolutni tlak para jednak ili veći od 101,3 kPa pri temperaturi od 20 °C.

7.

Za potrebe ove Direktive, tekućina je svaka tvar koja nije definirana kao plin i koja nije u krutom stanju pri temperaturi od 20 °C i pri standardnom tlaku od 101,3 kPa.”

2.

U tablici u dijelu 1.:

(a)

unosi koji se odnose na „Amonijev nitrat” zamjenjuju se sljedećima:

„Amonijev nitrat (vidjeti napomenu 1)

5 000

10 000

Amonijev nitrat (vidjeti napomenu 2)

1 250

5 000

Amonijev nitrat (vidjeti napomenu 3)

350

2 500

Amonijev nitrat (vidjeti napomenu 4)

10

50”

(b)

sljedeći unosi umeću se iza unosa koji se odnose na „Amonijev nitrat”:

„Kalijev nitrat (vidjeti napomenu 5)

5 000

10 000

Kalijev nitrat (vidjeti napomenu 6)

1 250

5 000”

(c)

unos koji se odnosi na „Sljedeće KARCINOGENE TVARI” zamjenjuje se sljedećim:

„Sljedeće KARCINOGENE TVARI u koncentracijama većima od 5 % po težini:

 

4-aminobifenil i/ili njegove soli, benzotriklorid, benzidin i/ili soli, bis (klorometil) eter, klorometil metil eter, 1,2-dibromoetan, dietil sulfat, dimetil sulfat, dimetilkarbamoil klorid, 1,2-dibromo-3-kloropropan, 1,2 dimetilhidrazin, dimetilnitrosamin, heksametilfosforid triamid, hidrazin, 2-naftilamin i/ili soli, 4-nitrodifenil, i 1,3 propansulton

0,5

2”

(d)

unos koji se odnosi na „Pogonsko gorivo i drugi naftni derivati” zamjenjuje se sljedećim:

„Naftni proizvodi:

(a)

benzini i ligroini,

(b)

kerozini (uključujući avionska goriva),

(c)

plinska ulja (uključujući dizel goriva, loživa ulja za domaćinstvo i mješavine plinskih ulja)

2 500

25 000”

(e)

i.

Napomene 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.

Amonijev nitrat (5 000/10 000): gnojiva sposobna za samoodrživu razgradnju

Ovo se odnosi na složena/kombinirana gnojiva na bazi nitrata (složena/kombinirana gnojiva koja sadrže amonijev nitrat s fosfatom i/ili kalijem) u kojim je, kao rezultat amonijevog nitrata, udio dušika

između 15,75 % (1) i 24,5 % (2) po težini te koja ili ne sadrže više od 0,4 % ukupnih zapaljivih/organskih tvari ili ispunjavaju uvjete iz Priloga II. Direktivi 80/876/EEZ,

15,75 % (3) po težini ili manje i zapaljive tvari čije količine nisu ograničene,

i koja su sposobna za samoodrživu razgradnju prema Pokusu u koritu UN-a (vidjeti Preporuke Ujedinjenih naroda za prijevoz opasne robe: priručnik testova i kriterija, dio III., pododjeljak 38.2.).

2.

Amonijev nitrat (1 250/5 000): svojstva gnojiva

Ovo se odnosi na čista gnojiva na bazi amonijevog nitrata i na složena/kombinirana gnojiva na bazi amonijevog nitrata u kojima je, kao rezultat amonijevog nitrata, udio dušika

veći od 24,5 % po težini, osim za mješavine amonijevog nitrata s dolomitom, vapnencem i/ili kalcijevim karbonatom s čistoćom od najmanje 90 %,

veći od 15,75 % po težini za mješavine amonijevog nitrata i amonijevog sulfata,

veći od 28 % (4) po težini za mješavine amonijevog nitrata s dolomitom, vapnencem ili kalcijevim karbonatom, s čistoćom od najmanje 90 %,

koja zadovoljavaju uvjete iz Priloga II. Direktivi 80/876/EEZ.

3.

Amonijev nitrat (350/2 500): tehnička svojstva

Ovo se odnosi na:

amonijev nitrat i pripravke amonijevog nitrata u kojima je, kao rezultat amonijevog nitrata, udio dušika

između 24,5 % i 28 % po težini, koji ne sadrže više od 0,4 % zapaljivih tvari,

veći od 28 % po težini, koji ne sadrže više od 0,2 % zapaljivih tvari,

vodene otopine amonijevog nitrata u kojima je koncentracija amonijevog nitrata veća od 80 % po težini.

4.

Amonijev nitrat (10/50): ‚off-specs’ materijal i gnojiva koja ne zadovoljavaju detonacijski pokus.

Ovo se odnosi na:

materijal odbačen u procesu proizvodnje te na amonijev nitrat i pripravke od amonijevog nitrata, gnojiva na bazi čistog amonijevog nitrata i složena/kombinirana gnojiva na bazi amonijevog nitrata iz napomena 2. i 3., koja krajnji korisnik vraća ili je vratio proizvođaču, mjestu privremenog uskladištenja ili pogonu za ponovnu obradu, radi prerade, recikliranja ili obrade za sigurnu uporabu, budući da više ne ispunjava zahtjeve iz napomena 2. i 3.,

gnojiva iz prve alineje napomene 1. i iz napomene 2., koja ne ispunjavaju zahtjeve iz Priloga II. Direktivi 80/876/EEZ.

5.

Kalijev nitrat (5 000/10 000): kombinirana gnojiva na bazi kalijevog nitrata koja se sastoje od kalijevog nitrata u obliku granula i mikrogranula.

6.

Kalijev nitrat (1 250/5 000): kombinirana gnojiva na bazi kalijevog nitrata koja se sastoje od kalijevog nitrata u obliku kristala.”

ii.

napomena koja se odnosi na poliklorirane dibenzofurane i poliklorirane dibenzodioksine postaje napomena 7.

iii.

sljedeće se bilješke dodaju ispod tablice pod naslovom „Međunarodni faktori ekvivalenta toksičnosti (ITEF) za kongenere (NATO/CCMS)”:

„(1)

15,75 % udjela dušika po težini, kao rezultat amonijevog nitrata, odgovara 45 % amonijevog nitrata.

(2)

24,5 % udjela dušika po težini, kao rezultat amonijevog nitrata, odgovara 70 % amonijevog nitrata.

(3)

15,75 % udjela dušika po težini, kao rezultat amonijevog nitrata, odgovara 45 % amonijevog nitrata.

(4)

28 % udjela dušika po težini, kao rezultat amonijevog nitrata, odgovara 80 % amonijevog nitrata.”

3.

U dijelu 2.:

(a)

unosi 4. i 5. zamjenjuju se sljedećim:

„4.

EKSPLOZIVNE (vidjeti napomenu 2.)

ako tvar, pripravak ili predmet potpadaju pod UN/ADR skupinu 1.4

50

200

EKSPLOZIVNE (vidjeti napomenu 2.)

ako tvar, pripravak ili predmet potpadaju pod neku od: UN/ADR skupina 1.1., 1.2., 1.3., 1.5. ili 1.6. ili pod oznake upozorenja R2 ili R3

10

50”

(b)

unos 9. zamjenjuje se sljedećim:

„9.   

oznake upozorenja OPASNE ZA OKOLIŠ:

i.

R50: ‚Vrlo toksično za vodene organizme’ (uključujući R50/53)

100

200

ii.

R51/53: ‚Toksično za vodene organizme; može uzrokovati dugoročne štetne učinke u vodenom okolišu’

200

500”

(c)

U napomenama:

i.

Napomena 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Tvari i pripravci razvrstavaju se u skladu sa sljedećim direktivama i njihovom trenutačnom prilagodbom tehničkom napretku:

Direktiva Vijeća 67/548/EEZ od 27. lipnja 1967. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari (1),

Direktiva 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 1999. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih pripravaka (2).

U slučaju tvari i pripravaka koje niti jedna od gore navedenih direktiva ne razvrstava u opasne tvari, primjerice otpada, ali koji su ipak prisutni ili mogu biti prisutni u pogonu i koji, u uvjetima unutar pogona imaju ili bi mogli imati ekvivalentna svojstva u smislu potencijala za izazivanje teških nesreća, primjenjuju se postupci za privremeno razvrstavanje u skladu s relevantnim člankom odgovarajuće direktive.

U slučaju tvari i pripravaka čija svojstva omogućuju razvrstavanje u više od jedne kategorije, za potrebe ove Direktive primjenjuju se najniže granične količine. Međutim, za primjenu pravila iz napomene 4., uvijek se koristi ona granična količina koja odgovara dotičnoj kategoriji razvrstavanja.

Za potrebe ove Direktive, Komisija uspostavlja i ažurira popis tvari razvrstanih u gornje kategorije usklađenom odlukom u skladu s Direktivom 67/548/EEZ.”

ii.

Napomena 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

‚Eksploziv’ znači:

tvar ili pripravak koji predstavlja rizik nastanka eksplozije zbog udarca, trenja, vatre ili drugih izvora paljenja (oznaka upozorenja R2),

tvar ili pripravak koji predstavlja vrlo velik rizik nastanka eksplozije zbog udarca, trenja, vatre ili drugih izvora zapaljenja (oznaka upozorenja R3), ili

tvar, pripravak ili predmet obuhvaćeni Klasom 1 Europskog sporazuma o cestovnom prijevozu opasnog tereta (UN/ADR) sklopljenog 30. rujna 1957., kako se izmjenjuje i kako se prenosi Direktivom Vijeća 94/55/EZ od 21. studenoga 1994. o usklađivanju zakonodavstava država članica u vezi s prijevozom opasnih tvari u cestovnom prometu (3).

Ova definicija obuhvaća i pirotehničke naprave koje se za potrebe ove Direktive definiraju kao tvari (ili mješavine tvari) namijenjene postizanju topline, svjetla, zvuka, plina ili dima ili kombinacije tih učinaka kroz samoodržive egzotermne kemijske reakcije. Kada su tvar ili pripravak predmet razvrstavanja i u smislu Sporazuma UN/ADR i dodjelom oznake upozorenja R2 ili R3, UN/ADR razvrstavanje ima prednost pred dodjelom oznake upozorenja.

Tvari i predmeti iz Klase 1 razvrstani su u neku od skupina od 1.1. do 1.6. u skladu s UN/ADR razvrstavanjem. To su sljedeće skupine:

Skupina 1.1.: ‚Tvari i predmeti velike eksplozivne opasnosti (velika eksplozija je eksplozija koja trenutačno oštećuje gotovo cjelokupnu robu).’

Skupina 1.2.: ‚Tvari i predmeti moguće opasnosti, ali ne i velike eksplozivne opasnosti.’

Skupina 1.3.:

‚Tvari i predmeti koji mogu izazvati požar ili manju eksplozivnu opasnost ili su manje opasni ili oboje, ali nisu velike eksplozivne opasnosti:

(a)

čijim se zapaljenjem oslobađaju znatne količine topline; ili

(b)

koje gore jedna za drugom, proizvodeći manju eksploziju ili učinak njezinog poticanja ili jedno i drugo.’

Skupina 1.4.: ‚Tvari i predmeti male eksplozivne opasnosti u slučaju zapaljenja ili poticanja na reakciju u prijevozu. Učinci su uglavnom ograničeni na ambalažu i ne treba očekivati znatna izbijanja dijelova većega opsega ili veličine. Vanjski požar ne smije prouzročiti trenutačnu eksploziju gotovo cjelokupnog sadržaja pakiranja.’

Skupina 1.5: ‚Vrlo neosjetljive tvari kod kojih postoji opasnost od eksplozije mase, koje su tako neosjetljive da postoji vrlo mala vjerojatnost poticaja na reakciju ili prijelaza iz požara u detonaciju u uobičajenim uvjetima prijevoza. Minimalni je uvjet da takve tvari ne eksplodiraju na testu zapaljivosti na otvorenom.’

Skupina 1.6.: ‚Izuzetno neosjetljivi predmeti kod kojih ne postoji velika eksplozivna opasnost. Ti predmeti sadrže samo izuzetno neosjetljive tvari za detonaciju i pokazuju zanemarivu vjerojatnost nehotičnog poticaja na reakciju ili širenja. Rizik je ograničen na eksploziju jednog predmeta.’

U ovu definiciju uključene su i eksplozivne ili pirotehničke tvari ili pripravci koji sadrži dotični predmet. U slučaju predmeta koji sadrže eksplozivne ili pirotehničke tvari ili pripravke, ako je poznata količina tvari ili pripravaka, tada se za potrebe ove Direktive koristi ta količina. Ako količina nije poznata, tada se za potrebe ove Direktive čitav predmet smatra eksplozivnom tvari.”

iii.

druga alineja u napomeni 3. točki (b) broju 1. zamjenjuje se sljedećim:

„—

tvari i pripravci čije je plamište ispod 55 °C i koji pod tlakom ostaju u tekućem stanju, kada posebni uvjeti prerade, kao što su visoki tlak ili visoka temperatura mogu predstavljati opasnost od teške nesreće;”

iv.

napomena 3. točka (c) broj 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

plinovi zapaljivi u dodiru sa zrakom pri okolnoj temperaturi i tlaku (oznaka upozorenja R12, druga alineja), koji su u plinovitom i superkritičnom stanju, i”

v.

napomena 3., točka (c) broj 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

zapaljive i lako zapaljive tekuće tvari i pripravci koji se održavaju na temperaturi iznad njihove temperature vrelišta.”

vi.

napomena 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

U slučaju da se u pogonu ne nalazi nijedna pojedinačna tvar ni pripravak u količini većoj ili jednakoj relevantnim graničnim količinama, primjenjuje se sljedeće pravilo kako bi se utvrdilo je li dotični pogon obuhvaćen relevantnim zahtjevima ove Direktive.

Ova se Direktiva primjenjuje ako je zbroj

 

q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 + … veći ili jednak 1,

 

gdje qx = količina opasne tvari × (ili kategorija opasnih tvari) koja potpada pod dio 1. ili 2. ovog Priloga,

 

a QUX = relevantna granična količina za tvar ili kategoriju × iz stupca 3. dijela 1. ili 2.

Ova se Direktiva primjenjuje, s iznimkom članaka 9., 11. i 13. ako je zbroj

 

q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 + … veći ili jednak 1,

 

gdje qx = količina opasne tvari × (ili kategorija opasnih tvari) koja potpada pod dio 1. ili 2. ovog Priloga,

 

a QLX = relevantna granična količina za tvar ili kategoriju × iz stupca 2. dijela 1. ili 2.

Ovo se pravilo koristi za procjenu cjelokupne opasnosti povezane s toksičnosti, zapaljivosti i eko-toksičnosti. Stoga se mora primjenjivati tri puta:

(a)

za zbrajanje tvari i pripravaka koji su navedeni u dijelu 1. i razvrstani kao toksični ili vrlo toksični, s tvarima i pripravcima koji pripadaju kategoriji 1. ili 2.;

(b)

za zbrajanje tvari i pripravaka koji su navedeni u dijelu 1. i razvrstani kao oksidirajući, eksplozivni, zapaljivi, lako zapaljivi ili vrlo lako zapaljivi, s tvarima i pripravcima koji pripadaju kategoriji 3., 4., 5., 6., 7.a, 7.b, ili 8.;

(c)

za zbrajanje tvari i pripravaka koji su navedeni u dijelu 1. i razvrstani kao opasni za okoliš (R50 (uključujući R50/53) ili R51/53), s tvarima i pripravcima koji pripadaju kategoriji 9.(i) ili 9.(ii);

Releventne odredbe ove Direktive primjenjuju se ako je bilo koji zbroj dobiven pod (a), (b) ili (c) veći ili jednak 1.”

vii.

na kraju napomena pojavljuju se sljedeće bilješke:

„(1)

SL 196, 16.8.1967., str. 1.

Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 807/2003 (SL L 122, 16.5.2003., str. 36.).

(2)

SL L 200, 30.7.1999., str. 1.

Direktiva kako je izmijenjena Direktivom Komisije 2001/60/EZ (SL L 226, 22.8.2001., str. 5.).

(3)

SL L 319, 12.12.1994., str. 7.,

Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2003/28/EZ (SL L 90, 8.4.2003., str. 45.).”