15/Sv. 26

HR

Službeni list Europske unije

56


32003L0065


L 230/32

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA 2003/65/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 22. srpnja 2003.

o izmjeni Direktive Vijeća 86/609/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica s obzirom na zaštitu životinja koje se koriste u pokusne i druge znanstvene svrhe

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 95.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (3),

budući da:

(1)

Vijeće je 23. ožujka 1998. usvojilo Odluku 1999/575/EZ o sklapanju, od strane Zajednice, Europske konvencije o zaštiti kralježnjaka koji se koriste u pokusne i druge znanstvene svrhe (4) (dalje u tekstu „Konvencija”).

(2)

Direktiva Vijeća 86/609/EEZ (5) je provedbeni alat Konvencije koja obuhvaća iste ciljeve kao i Konvencija.

(3)

Prilog II. Direktivi 86/609/EEZ koji sadrži smjernice za smještaj i brigu o životinjama preuzima Dodatak A Konvenciji. Odredbe iz Dodatka A Konvenciji i prilogâ navedenoj direktivi tehničke su prirode.

(4)

Potrebno je osigurati da prilozi Direktivi 86/609/EEZ budu usklađeni s najnovijim znanstvenim i tehničkim dostignućima i rezultatima istraživanja unutar obuhvaćenih područja. Trenutačno se promjene prilogâ mogu usvojiti samo dugotrajnim postupkom suodlučivanja što za posljedicu ima da njihov sadržaj zaostaje za najnovijim dostignućima u tom području.

(5)

Trebalo bi usvojiti mjere potrebne za provedbu ove Direktive u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (6).

(6)

Direktivu 86/609/EEZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

U Direktivi 86/609/EEZ umeću se sljedeći članci:

„Članak 24.a

Mjere potrebne za provedbu ove Direktive koje se odnose na dolje navedene predmete usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom navedenim u članku 24.b stavku 2.:

prilozi ovoj Direktivi.

Članak 24.b

1.   Komisiji pomaže Odbor.

2.   U slučaju pozivanja na ovaj članak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje utvrđeno u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EEZ utvrđuje se na tri mjeseca.

3.   Odbor usvaja svoj poslovnik.”.

Članak 2.

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do 16. rujna 2004. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose te mjere, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Načine tog upućivanja određuju države članice.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. srpnja 2003.

Za Europski parlament

Predsjednik

P. COX

Za Vijeće

Predsjednik

G. ALEMANNO


(1)  SL C 25 E, 29.1.2002., str. 536.

(2)  SL C 94, 18.4.2002., str. 5.

(3)  Mišljenje Europskog parlamenta od 2. srpnja 2002. (još nije objavljeno u Službenom listu), Zajedničko stajalište Vijeća od 17. ožujka 2003. (SL C 113 E, 13.5.2003., str. 59.) i Odluka Europskog parlamenta od 19. lipnja 2003. (još nije objavljena u Službenom listu).

(4)  SL L 222, 24.8.1999., str. 29.

(5)  SL L 358, 18.12.1986., str. 1.

(6)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.