13/Sv. 032

HR

Službeni list Europske unije

89


32003L0052


L 178/23

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

18.06.2003.


DIREKTIVA 2003/52/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 18. lipnja 2003.

o izmjeni Direktive 95/2/EZ u pogledu uvjeta upotrebe prehrambenog aditiva E 425 konjac

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 95.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (3),

budući da:

(1)

Direktiva 95/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 1995. o prehrambenim aditivima osim bojila i sladila (4) odobrava upotrebu prehrambenog aditiva E 425 konjac u hrani pod određenim uvjetima.

(2)

Komisija je poduzela mjere za privremenu obustavu stavljanja na tržište mini posudica od želea koje sadrže E 425 konjac jer je utvrđeno da su opasne budući da su u trećim zemljama uzrokovale smrt gušenjem nekoliko djece i starijih osoba.

(3)

Neki proizvođači mini posudica od želea prepoznaju rizik za zdravlje ljudi navodeći upozorenje na pakiranju hrane u kojem se naglašava rizik za djecu i starije osobe.

(4)

Na temelju informacija koje su dostavile države članice koje su usvojile mjere na nacionalnoj razini, može se zaključiti da mini posudice od želea koje sadrže E 425 konjac predstavljaju opasnost po život. Pored njihovog oblika i veličine, kemijska i fizikalna svojstva konjaca su razlog zbog kojeg mini posudice od želea predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje ljudi.

(5)

U ovom slučaju, upozorenje putem označivanja nije dovoljno za zaštitu zdravlja ljudi, posebno djece.

(6)

Potrebno je izmijeniti uvjete upotrebe konjaca E 425 u pogledu njegove upotrebe u slasticama bombonima, uključujući mini posudice od želea.

(7)

Direktivu 95/2/EZ treba stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

U Prilogu IV. Direktivi 95/2/EZ u retku za E 425: Konjac: i. Konjac guma ii. Konjac glukomanan, tekst: „Hrana općenito (osim one iz članka 2. stavka 3.)” zamjenjuje se tekstom:”Hrana općenito (osim one iz članka 2. stavka 3. i slastice bomboni od želea uključujući mini posudice od želea).”

Članak 2.

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do 17. siječnja 2004. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu na dan objave u Službenomu listu Europskih zajednica.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama

Sastavljeno u Bruxellesu 18. lipnja 2003.

Za Europski parlament

Predsjednik

P. COX

Za Vijeće

Predsjednik

G. DRYS


(1)  SL C 331 E, 31.12.2002., str. 124.

(2)  SL C 85, 8.4.2003., str. 39.

(3)  Mišljenje Europskog parlamenta od 11. veljače 2003. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 19. svibnja 2003.

(4)  SL L 61., 18.3.1995., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2001/5/EZ (SL L 55., 24.2.2001., str. 59.).