03/Sv. 045

HR

Službeni list Europske unije

181


32003L0047


L 138/47

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

04.06.2003.


DIREKTIVA KOMISIJE 2003/47/EZ

od 4. lipnja 2003.

o izmjeni priloga II., IV. i V. Direktivi Vijeća 2000/29/EZ o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske Zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2000/29/EZ od 08. svibnja 2000. o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice (1), kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2003/22/EZ (2) a posebno točku (c) drugog stavka njezina članka 14.,

uzimajući u obzir sporazum odnosne države članice,

budući da:

(1)

Prema informacijama dostavljenim od Portugala, zasnovanim na novijim istraživanjima, čini se da bi se zaštićeno područje za Gonipterus scutellatus Gyll. trebalo promijeniti i ograničiti samo na Azore.

(2)

Zbog administrativne pogreške u pripremi Direktive Komisije 2002/36/EZ (3) kojom se izmjenjuju određeni prilozi Direktive 2000/29/EZ, nepropisno su bile uvedene nove odredbe koje se odnose na tlo i supstrat za uzgoj koji se nalaze na bilju ili su povezani s biljem porijeklom s Cipra i Malte.

(3)

Zbog administrativne pogreške u pripremi Direktive Komisije 2002/36/EZ, tekst u točki 2. pod naslovom I. dijela B priloga V. Direktivi 2000/29/EZ je zamijenjen bez da su spomenuti relevantni biljni proizvodi na koje se odnosi.

(4)

Stoga bi relevantne priloge Direktivi 2000/29/EZ trebalo sukladno tome izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom Direktivom su u skladu sa mišljenjem Stalnog odbora za biljno zdravstvo,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilozi II., IV. i V. Direktivi 2000/29/EZ se izmjenjuju u skladu s Prilogom ove Direktive.

Članak 2.

1.   Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 15. lipnja 2003. godine.

One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Te se odredbe primjenjuju od 16. lipnja 2003. godine.

Kad države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine takvog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji odmah dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koji donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva. Komisija o tome obavješćuje druge države članice.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. lipnja 2003. godine

Za Komisiju

David BYRNE

Član Komisije


(1)  SL L 169, 10.7.2000., str. 1.

(2)  SL L 78, 25.3.2003., str. 10.

(3)  SL L 116, 3.5.2002., str. 16.


PRILOG

Prilozi Direktivi 2000/29/EZ mijenjaju se kako slijedi:

1.

U dijelu B Priloga II., pod naslovom (a), u točki (5), unos u desnom stupcu zamjenjuje se sljedećim:

„EL, P (Azori)”.

2.

U Prilogu IV.:

(a)

u odjeljku I dijela A, u točki (34) u lijevoj koloni, riječi, „Cipar, Malta” se brišu;

(b)

u dijelu B, u točki (19), unos u desnom stupcu zamjenjuje se sljedećim:

„EL, P (Azori)”.

3.

U dijelu B Priloga V. pod naslovom I:

(a)

u točki (2), tekst se zamjenjuje sljedećim:

„Dijelovi bilja, osim plodova i sjemena:

Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l’Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. i rezani cvjetovi Orchidaceae,

četinjače (Coniferales),

Acer saccharum Marsh., podrijetlom iz sjevernoameričkih zemalja

Prunus L.,podijetlom iz izvan europskih zemalja,

Rezani cvjetovi Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. i Trachelium L., podijetlom iz izvan europskih zemalja,

lisnato povrće Apium graveolens L. i Ocimum L.”;

(b)

u točki (7)(b), riječi „Cipar, Malta” se brišu.