13/Sv. 055

HR

Službeni list Europske unije

46


32003L0017


L 076/10

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

03.03.2003.


DIREKTIVA 2003/17/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 3. ožujka 2003.

o izmjeni Direktive 98/70/EZ o kakvoći benzina i dizelskih goriva

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 95.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (2),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (3) s obzirom na zajednički tekst koji je 20. siječnja 2003. odobrio Odbor za mirenje,

budući da:

(1)

Direktivom 98/70/EZ (4) propisuju se specifikacije u pogledu zaštite okoliša za goriva na tržištu.

(2)

Člankom 95. Ugovora predviđa se da će prijedlozi Komisije, čiji je cilj uspostavljanje i funkcioniranje unutarnjega tržišta i koji se, između ostalog, tiču zdravlja i zaštite okoliša, biti utemeljeni na visokoj razini zaštite te da će Europski parlament i Vijeće težiti postizanju tog cilja.

(3)

Predviđa se revizija Direktive 98/70/EZ kako bi se zadovoljili zahtjevi normi Zajednice za kakvoću zraka i s time povezani ciljevi te kako bi se uključile dodatne specifikacije koje nadopunjuju obvezne specifikacije već utvrđene u Prilogu III. i Prilogu IV. toj Direktivi.

(4)

Smanjenje sadržaja sumpora u benzinu i dizelskim gorivima prepoznato je kao način pridonošenja postizanju tih ciljeva.

(5)

Dokazan je nepovoljan učinak sumpora u benzinu i dizelskim gorivima na djelotvornost katalizatorskih tehnologija naknadne obrade ispušnoga plina, za cestovna vozila te sve više i za necestovne pokretne strojeve.

(6)

Cestovna se vozila sve više oslanjaju na uređaje za katalizatorsku naknadnu obradu da bi se postigla ograničenja emisija propisana u Direktivi Vijeća 70/220/EEZ od 20. ožujka 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica o mjerama koje se poduzimaju protiv onečišćenja zraka emisijama iz motornih vozila (5) i u Direktivi Vijeća 88/77/EEZ od 3. prosinca 1987. o usklađivanju zakonodavstava država članica u pogledu mjera koje treba poduzeti protiv emisije plinovitih onečišćujućih tvari i onečišćujućih čestica iz motora s kompresijskim paljenjem za primjenu u vozilima, te emisije onečišćujućih tvari i onečišćujućih krutih čestica iz motora s vanjskim izvorom paljenja, koji kao gorivo koriste prirodni plin ili ukapljeni naftni plin za primjenu u vozilima (6). Prema tome smanjenje sadržaja sumpora vjerojatno ima veći utjecaj na emisije ispušnih plinova nego promjene drugih parametara goriva.

(7)

Uvođenje goriva s najvišim sadržajem sumpora od 10 mg/kg poboljšat će djelotvornost goriva koja se može postići novim tehnologijama za vozila koje su tek u nastanku te koje treba ispitati za necestovne pokretne strojeve i koje mogu dovesti do znatnog smanjenja emisije uobičajenih onečišćivača zraka kad se upotrebljava u postojećim vozilima. Te prednosti nadoknađuju povećanu emisiju CO2 povezanu s proizvodnjom benzina i dizelskih goriva s manje sumpora.

(8)

Stoga je primjereno utvrditi mjere koje osiguravaju uvođenje i dostupnost goriva s najvišim sadržajem sumpora od 10 mg/kg. U tom pogledu pokazali su se djelotvornima fiskalni poticaji u promoviranju ranog uvođenja goriva više kakvoće, u skladu s nacionalnim potrebama i prioritetima te skraćivanje prijelaznog razdoblja u kojem se tržište snabdijeva gorivima dviju različitih kakvoća. Treba se promicati i poticati uporaba fiskalnih mjera na odgovarajućoj nacionalnoj razini ili na razini Zajednice.

(9)

Široka dostupnost goriva s najvišim sadržajem sumpora od 10 mg/kg proizvođačima automobila stvorit će temelj za znatan dodatni napredak prema poboljšanju djelotvornosti goriva novih vozila. Moguća opskrba gorivom s najvišim sadržajem sumpora od 10 mg/kg u svrhu postizanja cilja Zajednice od 120 g/km prosječne emisije CO2 za novu generaciju automobila procijenit će se kad se u 2003. s proizvođačima automobila provjere tekuće obveze za okoliš.

(10)

Potrebno je osigurati da budu dostupne dovoljne količine benzina i dizelskih goriva s najvišim sadržajem sumpora od 10 mg/kg od 1. siječnja 2005. na približno uravnoteženoj zemljopisnoj osnovi, kako bi se omogućila slobodna cirkulacija novih vozila koja zahtijevaju ta goriva, pri čemu se osigurava da smanjenja emisije CO2 iz novih vozila prevladavaju nad dodatnim emisijama povezanim s proizvodnjom tih goriva.

(11)

Potpuno uvođenje benzina i dizelskih goriva s najvišim sadržajem sumpora od 10 mg/kg treba uvesti od 1. siječnja 2009. kako bi se industriji proizvodnje goriva dalo dovoljno vremena za potrebna ulaganja u prilagodbu proizvodnih planova. Osim toga, potpuno uvođenje benzina i dizelskih goriva s najvišim sadržajem sumpora do 10 mg/kg od 1. siječnja 2009. smanjit će emisije uobičajenih onečišćivača iz postojeće generacije vozila, poboljšavajući kakvoću zraka i osiguravajući da pritom ne nastane sveukupno povećanje stakleničkih plinskih emisija. U tom kontekstu bit će u slučaju dizelskih goriva neophodno potvrditi da taj datum ne bude kasniji od 31. prosinca 2005.

(12)

Za zaštitu ljudskoga zdravlja i/ili okoliša u određenim cjelinama ili u određenim ekološki ili okolišno osjetljivim područjima s posebnim problemima onečišćenja, državama članicama treba dopustiti da prema postupku propisanom u ovoj Direktivi zahtijevaju da goriva budu stavljena na tržište samo ako u odnosu na onečišćivače zadovoljavaju specifikacije za okoliš strože od utvrđenih u ovoj Direktivi. Taj je postupak odstupanje od postupka obavješćivanja utvrđenog u Direktivi 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih normi i propisa, te pravila za usluge informacijskog društva (7).

(13)

Emisije iz motora ugrađenih u necestovne pokretne strojeve te poljoprivredne i šumarske traktore moraju zadovoljavati granične vrijednosti utvrđene Direktivom 97/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1997. o usklađivanju zakonodavstva država članica u odnosu na mjere protiv emisije plinovitih i krutih onečišćujućih tvari iz motora s unutrašnjim izgaranjem koji se ugrađuju u izvancestovne pokretne strojeve (8) i Direktivom 2000/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2000. o mjerama koje treba poduzeti protiv emisije plinovitih i krutih onečišćujućih tvari iz motora namijenjenih za pogon traktora za poljoprivredu i šumarstvo (9). Postizanje ovih granica emisije postat će sve ovisnije o kakvoći plinskih ulja koja se upotrebljavaju u tim motorima pa je zato važno da se u Direktivu 98/70/EZ unese definicija za takva goriva.

(14)

Potrebno je predvidjeti ujednačen sustav nadziranja kakvoće goriva ili nacionalne sustave koji osiguravaju rezultate istovrijedne pouzdanosti i predvidjeti sustave izvještavanja da bi se procijenilo zadovoljavanje obveznih specifikacija zaštite okoliša za kakvoću goriva.

(15)

Treba utvrditi postupak za obnavljanje mjernih metoda koje se upotrebljavaju za ispunjavanje obveznih specifikacija za kakvoću goriva.

(16)

Mjere potrebne za provedbu Direktive 98/70/EZ treba donijeti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (10).

(17)

Treba predvidjeti pregled odredbi u Direktivi 98/70/EZ kako bi se uzelo u obzir novo zakonodavstvo Zajednice o kakvoći zraka i s njim povezani ciljevi za okoliš, kao što je potreba poticanja stvaranja drugih mogućih goriva, uključujući biogoriva, razvoj novih tehnologija smanjivanja onečišćenja te utjecaj metalnih aditiva i drugih odgovarajućih postupaka na značajke goriva te da bi se potvrdio ili na drugi način odredio datum potpunog uvođenja dizelskih goriva s najvišim sadržajem sumpora od 10 mg/kg kako bi se osiguralo da nema ukupnoga povećanja emisija stakleničkih plinova.

(18)

Potrebno je iscrpno preispitivanje drugih mogućih goriva, uključujući i biogoriva, te rasprava o potrebi odgovarajućega zakonodavstva.

(19)

Države članice trebaju utvrditi pravila o kaznama koje se mogu primjenjivati na kršenje odredaba Direktive 98/70/EZ i koje osiguravaju njihovo provođenje.

(20)

Stoga Direktivu 98/70/EZ treba na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak1.

Direktiva 98/70/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.

Definicije

U smislu ove Direktive:

1.

‚benzin’ znači svako lako hlapljivo mineralno ulje namijenjeno radu motora s unutrašnjim izgaranjem i vanjskim izvorom paljenja, za pogon vozila, s oznakama KN 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 i 2710 11 59 (11);

2.

‚dizelska goriva’ znači plinska ulja s oznakom KN 2710 19 41 (11) koja se upotrebljavaju za samohodna vozila kako se navodi u Direktivi 70/220/EEZ i Direktivi 88/77/EEZ;

3.

‚plinska ulja namijenjena uporabi za necestovna pokretna vozila te poljoprivredne i šumarske traktore’ znači svako tekuće gorivo dobiveno od nafte s oznakama KN 2710 19 41 i 2710 19 45 (11) namijenjeno uporabi u motorima kako se navodi u direktivama 97/68/EZ (12) i 2000/25/EZ (13);

4.

‚krajnja područja’ znači prekomorska područja Francuske, portugalski Azori i Madeira te španjolski Kanarski otoci.

Za države članice s arktičkim uvjetima i oštrom zimom najviša destilacijska točka od 65 % pri 250 °C za dizelska goriva i plinska ulja može se nadomjestiti najvišom destilacijskom točkom od 10 % dijelova obujma (vol/vol) pri 180 °C.

2.

Članku 3. stavku 2. dodaju se sljedeći podstavci:

„(d)

Ne dovodeći u pitanje odredbe podstavka (c), države članice poduzimaju sve potrebne mjere da pravodobno, a ne kasnije od 1. siječnja 2005., osiguraju da bezolovni benzin s najvišim sadržajem sumpora do 10 mg/kg bude na tržištu na njihovim područjima. Države članice osiguravaju da takav bezolovni benzin bude dostupan na temelju primjerene zemljopisne ujednačenosti i da u svim drugim aspektima zadovoljava specifikacije navedene u Prilogu III.

Međutim, države članice mogu za krajnja područja donijeti posebne odredbe za uvođenje benzina s najvišim sadržajem sumpora do 10 mg/kg. Države članice koje upotrebljavaju tu odredbu moraju o tome obavijestiti Komisiju. Komisija će izraditi upute u kojima se preporučuje što u svrhe ovog podstavka predstavlja dostupnost na temelju primjerene zemljopisne ujednačenosti.

(e)

Ne kasnije od 1. siječnja 2009. države članice osiguravaju da bezolovni benzin može na njihovom području biti na tržištu samo ako zadovoljava specifikaciju za okoliš iz Priloga III. s iznimkom za najviši sadržaj sumpora do 10 mg/kg.”

3.

U članku 4.:

(a)

stavku 1. dodaju se sljedeći podstavci:

„(d)

Ne dovodeći u pitanje odredbe podstavka (c), države članice poduzimaju sve potrebne mjere da pravodobno, a ne kasnije od 1. siječnja 2005., osiguraju da dizelsko gorivo s najvišim sadržajem sumpora do 10 mg/kg bude na tržištu na njihovim područjima. Države članice osiguravaju da takvo dizelsko gorivo bude dostupno na temelju primjerene zemljopisne ujednačenosti i da u svim drugim aspektima zadovoljava specifikacije navedene u Prilogu IV.

Međutim, države članice mogu za krajnja područja donijeti posebne odredbe za uvođenje dizelskoga goriva s najvišim sadržajem sumpora do 10 mg/kg. Države članice koje upotrebljavaju tu odredbu moraju o tome obavijestiti Komisiju.

(e)

Ne kasnije od 1. siječnja 2009. države članice prema odredbama članka 9. stavka 1. točke (a) osiguravaju da dizelsko gorivo može biti na tržištu na njihovom području samo ako zadovoljava specifikaciju za okoliš iz Priloga IV. s iznimkom za najviši sadržaj sumpora do 10 mg/kg.”;

(b)

dodaje se sljedeći stavak:

„5.   Države članice će osigurati da plinska ulja namijenjena uporabi u necestovnim pokretnim strojevima te poljoprivrednim i šumarskim traktorima koji su na tržištu na njihovom području, sadržavaju manje od 2 000 mg/kg sumpora. Najkasnije od 1. siječnja 2008. najviši dopušteni sadržaj sumpora u plinskim uljima namijenjenim uporabi u necestovnim pokretnim strojevima te poljoprivrednim i šumarskim traktorima mora biti 1 000 mg/kg. Međutim, države članice mogu zahtijevati nižu granicu ili isti sadržaj sumpora za dizelska goriva određena u ovoj Direktivi.”

4.

U članku 6.:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Odstupajući od odredaba članaka 3., 4. i 5., a u skladu s člankom 95. stavkom 10. Ugovora, država članica može poduzeti mjere za podnošenje zahtjeva da u određenim dijelovima svog područja goriva mogu biti na tržištu samo ako zadovoljavaju specifikacije u pogledu zaštite okoliša, za cjelinu ili dio flote vozila, strože od onih prema ovoj Direktivi. One su predviđene da zaštite zdravlje stanovništva u određenoj zasebnoj sredini ili okolišu, u posebnim ekološki ili okolišno osjetljivim područjima u toj državi članici, ako onečišćenje vode, atmosfersko ili u zemlji predstavlja, ili se opravdano može očekivati da predstavlja, ozbiljan i stalan problem za ljudsko zdravlje ili okoliš.”;

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Uključene države članice šalju Komisiji odgovarajuće podatke o okolišu zasebne cjeline ili područja koje je u pitanju kao i o predviđenim učincima predloženih mjera na okoliš.”;

(c)

brišu se stavci 7. i 8.

5.

Članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

Praćenje udovoljavanja zahtjevima i podnošenje izvješća

1.   Države članice nadziru udovoljavanje zahtjevima iz članaka 3. i 4. koji se odnose na benzin i dizelska goriva na temelju analitičkih metoda prema europskim normama EN 228:1999, odnosno EN 590:1999.

2.   Države članice uspostavljaju sustav nadziranja kakvoće goriva u skladu sa zahtjevima odgovarajućih europskih normi. Uporaba alternativnog sustava praćenja kakvoće goriva može se dozvoliti pod uvjetom da takav sustav osigurava rezultate istovrijedne pouzdanosti.

3.   Svake godine do 30. lipnja države članice podnose izvješće s podacima o nacionalnoj kakvoći goriva za prethodnu kalendarsku godinu. Prvo se izvješće podnosi do 30. lipnja 2002. Od 1. siječnja 2004. format tog izvješća mora biti usklađen s onim opisanim u odgovarajućoj europskoj normi. Dodatno, države članice izvještavaju o ukupnim obujmima benzina i dizelskih goriva koja su na tržištu njihovog područja te o obujmima bezolovnog benzina i dizelskih goriva s najvišim sadržajem sumpora od 10 mg/kg. Nadalje, države članice godišnje izvješćuju o raspoloživosti, na temelju primjerene zemljopisne ujednačenosti, benzina i dizelskih goriva s najvišim sadržajem sumpora od 10 mg/kg koja se prodaju unutar njihova područja.

4.   Komisija osigurava da su podaci podneseni prema stavku 3. odmah na odgovarajući način dostupni. Komisija godišnje, a prvi put do 31. prosinca 2003., objavljuje izvješće o stvarnoj kakvoći goriva u raznim državama članicama te zemljopisnu opskrbljenost gorivima s najvišim sadržajem sumpora do 10 mg/kg, s ciljem davanja pregleda podataka o kakvoći goriva u različitim državama članicama.”

6.

Članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Postupak preispitivanja

1.   Najkasnije do 31. prosinca 2005. Komisija će preispitati specifikacije goriva iz priloga III. i IV. s iznimkom sadržaja sumpora i ako treba predložiti izmjene u skladu sa sadašnjim i budućim zahtjevima za emisiju vozila u Zajednici te zakonodavstvom o kakvoći zraka i s tim povezanim ciljevima. Komisija će posebno razmotriti:

(a)

potrebu svake promjene do krajnjeg datuma za potpuno uvođenje dizelskoga goriva s najvišim sadržajem sumpora do 10 mg/kg, da ne bi došlo do ukupnog povećanja emisija stakleničkoga plina. Ta analiza mora uzeti u obzir razvoj tehnologija rafinerijskih postupaka, očekivano poboljšanje vozila u potrošnji goriva i brzinu kojom se nove tehnologije djelotvornosti goriva uvode u vozila.;

(b)

neizravne zaključke novog zakonodavstva Zajednice koji postavljaju norme kakvoće zraka za tvari kao što su policiklički aromatski hidrokarboni;

(c)

ishod preispitivanja opisanog u članku 10. Direktive Vijeća 1999/30/EZ od 22. travnja 1999. o graničnim vrijednostima sumpornog dioksida, dušikovog dioksida i oksida dušika, lebdećih čestica i olova u zraku (14);

(d)

ishod preispitivanja različitih obveza japanskih (15), korejskih (16) i europskih (17) proizvođača automobila za smanjenje potrošnje goriva i emisija ugljičnog dioksida novih putničkih automobila u svjetlu promjena kakvoće goriva uvedenih ovom Direktivom i napretka prema cilju Zajednice od 120 g/km emisija CO2 po prosječnome vozilu;

(e)

ishod preispitivanja određenog sukladno članku 7. Direktive 1999/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 1999. o usklađivanju zakonodavstva država članica u vezi s mjerama koje treba poduzeti protiv emisije plinovitih i krutih štetnih sastojaka iz motora s kompresijskim paljenjem za pogon vozila, te protiv emisije plinovitih štetnih sastojaka iz motora sa stranim paljenjem za pogon vozila na prirodni plin ili ukapljeni naftni plin i izmjenama Direktive Vijeća 88/77/EEZ (18) te o potvrđivanju obvezne standarde NOx emisije iz motora za teška vozila;

(f)

djelotvorno funkcioniranje novih tehnologija za smanjivanje zagađenja te utjecaj metalnih primjesa i drugih bitnih aspekata na njihove značajke i razvoj koji utječu na međunarodna tržišta gorivom;

(g)

potrebu da se potiče uvođenje alternativnih goriva, uključujući i biogoriva, kao i potrebu uvođenja preinaka drugih parametara u specifikacije goriva, kako za uobičajena tako i za alternativna, npr. preinake najviših granica hlapljivosti benzina navedenih u ovoj Direktivi koje se zahtijevaju u primjeni za mješavine bioetanola s benzinom i svih sljedećih potrebnih promjena norme EN 228:1999.

2.   Pri razmatranju prijedloga Komisije za sljedeću fazu standarda emisije za motore s kompresijskim paljenjem u necestovnim primjenama, Komisija usporedno s tim utvrđuje očekivanu kakvoću goriva. Komisija pritom uzima u obzir važnost emisija iz tog sektora, ukupne prednosti za okoliš i zdravlje, utjecaj u državama članicama koji podrazumijeva raspodjelu goriva te troškove i prednosti većeg ograničenja razine sumpora od onih sada traženih za goriva koja se upotrebljavaju u motorima s kompresijskim paljenjem u necestovnim primjenama i zatim usklađuje potrebne zahtjeve kakvoće goriva u necestovnim primjenama s cestovnim sektorom do određenog datuma koji bi očekivano bio 1. siječnja 2009., a Komisija bi ga potvrdila ili izmijenila preispitivanjem 2005.

3.   Uz odredbe iz stavka 1. Komisija između ostalog može dodatno istaknuti:

prijedloge koji razmatraju posebnu situaciju ograničenih voznih parkova i potrebu da se predlože razine specifikacija za posebna goriva koja ta vozila upotrebljavaju,

prijedloge koji postavljaju razine specifikacija primjenjivih na tekući naftni plin, prirodni plin i biogoriva.

7.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 9.a

Sankcije

Države članice određuju sankcije koje se mogu primijeniti za povrede nacionalnih odredbi donesenih sukladno ovoj Direktivi. Utvrđene sankcije moraju biti djelotvorne, razmjerne i odvraćajuće.”

8.

Prvi podstavak članka 10. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Mjerne metode koje se trebaju primijeniti u odnosu na parametre utvrđene u prilozima I. i III. moraju biti metode analize iznesene u europskoj normi EN 228:1999. Mjerne metode koje se trebaju primijeniti u odnosu na parametre utvrđene u prilozima II. i IV. moraju biti metode analize iznesene u europskoj normi EN 590:1999. Države članice mogu, ako treba, donijeti metode analize utvrđene u normama koje nadomještaju EN 228:1999 ili EN 590:1999 ako se može dokazati da te metode daju barem istu točnost i istu razinu preciznosti kao i metode analize koje nadomještaju. U slučaju da je potrebna prilagodba dopuštenih analitičkih metoda tehničkom napretku, Komisija može donijeti izmjene u skladu s postupkom navedenim u članku 11. stavku 2.”

9.

Članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 11.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor uspostavljen u skladu s člankom 12. Direktive 96/62/EZ (19).

2.   Kad se upućuje na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (20), uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje navedeno u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ utvrđuje se na tri mjeseca.

3.   Odbor donosi svoj poslovnik.

10.

Prilozi od I. do IV. zamjenjuju se tekstom u Prilogu ovoj Direktivi.

Članak 2.

Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do 30. lipnja 2003. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Države članice primjenjuju ove mjere od 1. siječnja 2004.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu na dan njezine objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. ožujka 2003.

Za Europski parlament

Predsjednik

P. COX

Za Vijeće

Predsjednik

A.-A. TSOCHATZOPOULOS


(1)  SL C 213 E, 31.7.2001., str. 255.

(2)  SL C 36, 8.2.2002., str. 115.

(3)  Mišljenje Europskog parlamenta od 29. studenoga 2001. (SL C 153 E, 27.6.2002., str. 253.), Zajedničko stajalište Vijeća od 15. travnja 2002. (SL C 145 E, 18.6.2002., str. 71.) i Odluka Europskog parlamenta od 26. rujna 2002. (još nije objavljena u Službenom listu). Odluka Europskog parlamenta od 30. siječnja 2003. i Odluka Vijeća od 6. veljače 2003.

(4)  SL L 350, 28.12.1998., str. 58. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2000/71/EZ (287, 14.11.2000., str. 46.).

(5)  SL L 76, 7.4.1970., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2001/100/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 16, 18.1.2002., str. 32.).

(6)  SL L 36, 9.2.1988., str. 33. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2001/27/EZ (SL L 107, 18.4.2001., str. 10.).

(7)  SL L 204, 21.7.1998., str. 37. Direktiva kako je izmijenjena Direktivom 98/48/EZ (SL L 217, 5.8.1998., str. 18.).

(8)  SL L 59, 27.2.1998., str. 1. Direktiva kako je izmijenjena Direktivom Komisije 2001/63/EZ (SL L 227, 23.8.2001., str. 41.).

(9)  SL L 173, 12.7.2000., str. 1.

(10)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(11)  Numeriranje ovih oznaka KN utvrđeno je u ZCT-u kako je izmijenjeno Uredbom Komisije (EZ) br. 2031/2001 (SL L 279, 23.10.2001., str. 1.).

(12)  SL L 59, 27.2.1998., str. 1. Direktiva kako je izmijenjena Direktivom Komisije 2001/63/EZ (SL L 227, 23.8.2001., str. 41.).

(13)  SL L 173, 12.7.2000., str. 1.”

(14)  SL L 163, 29.6.1999., str. 41. Direktiva kako je izmijenjena Odlukom Komisije 2001/744/EZ (SL L 278, 23.10.2001., str. 35.).

(15)  SL L 100, 20.4.2000., str. 57.

(16)  SL L 100, 20.4.2000., str. 55.

(17)  SL L 40, 13.2.1999., str. 49.

(18)  SL L 44, 16.2.2000., str. 1.”

(19)  SL L 296, 21.11.1996., str. 55.

(20)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.”


PRILOG

PRILOG I.

SPECIFIKACIJE U POGLEDU ZAŠTITE OKOLIŠA ZA GORIVA NA TRŽIŠTU KOJA SE UPOTREBLJAVAJU ZA VOZILA OPREMLJENA MOTORIMA S VANJSKIM IZVOROM PALJENJA

Tip: benzin

Parametar (1)

Jedinica

Granične vrijednosti (2)

najniža

najviša

Istraživački oktanski broj

 

95 (3)

Motorni oktanski broj

 

85

Tlak para, ljetno razdoblje (4)

kPa

60,0 (5)

Destilacija:

 

 

 

postotak isparenja na 100 °C

% v/v

46,0

postotak isparenja na 150 °C

% v/v

75,0

Analiza ugljikovodika:

 

 

 

olefini

% v/v

18,0 (6)

aromatici

% v/v

42,0

benzen

% v/v

1,0

Sadržaj kisika

% m/m

2,7

Oksigenati

 

 

 

metanol (moraju se dodati stabilizacijski agenti)

% v/v

3

etanol (mogu biti potrebni stabilizacijski agenti)

% v/v

5

izopropilni alkohol

% v/v

10

tertbutilni alkohol

% v/v

7

izobutilni alkohol

% v/v

10

eteri s pet ili više ugljikovih atoma po molekuli

% v/v

15

ostali oksigenati (7)

% v/v

10

Sadržaj sumpora

mg/kg

150

Sadržaj olova

g/l

0,005

PRILOG II.

SPECIFIKACIJE U POGLEDU ZAŠTITE OKOLIŠA ZA GORIVA NA TRŽIŠTU KOJA SE UPOTREBLJAVAJU ZA VOZILA OPREMLJENA MOTORIMA S KOMPRESIJSKIM PALJENJEM

Tip: dizelsko gorivo

Parametar (8)

Jedinica

Granične vrijednosti (9)

najniža

najviša

Cetanski broj

 

51,0

Gustoća pri 15 °C

kg/m3

845

Destilacija:

 

 

 

— 95 % (v/v) obnovljeno pri

°C

360

Policiklički aromatski ugljikohidrati

% m/m

11

Sadržaj sumpora

mg/kg

350

PRILOG III.

SPECIFIKACIJE U POGLEDU ZAŠTITE OKOLIŠA ZA GORIVA NA TRŽIŠTU KOJA SE UPOTREBLJAVAJU ZA VOZILA OPREMLJENA MOTORIMA S VANJSKIM IZVOROM PALJENJA

Tip: benzin

Parametar (10)

Jedinica

Granične vrijednosti (11)

najniža

najviša

Istraživački oktanski broj

 

95 (12)

Motorni oktanski broj

 

85

Tlak para, ljetno razdoblje (13)

kPa

60,0 (14)

Destilacija:

 

 

 

— postotak isparenja na 100 °C

% v/v

46,0

— postotak isparenja na 150 °C

% v/v

75,0

Analiza ugljikovodika:

 

 

 

— olefini

% v/v

18,0

— aromatici

% v/v

35,0

— benzen

% v/v

1,0

Sadržaj kisika

% m/m

2,7

Oksigenati

 

 

 

metanol (moraju se dodati stabilizacijski agenti)

% v/v

3

— etanol (mogu biti potrebni stabilizacijski agenti)

% v/v

5

— izopropilni alkohol

% v/v

10

— tertbutilni alkohol

% v/v

7

— izobutilni alkohol

% v/v

10

— eteri s pet ili više ugljikovih atoma po molekuli

% v/v

15

— ostali oksigenati (15)

% v/v

10

Sadržaj sumpora

mg/kg

50

 

mg/kg

10 (16)

Sadržaj olova

g/l

0,005

PRILOG IV.

SPECIFIKACIJE U POGLEDU ZAŠTITE OKOLIŠA ZA GORIVA NA TRŽIŠTU KOJA SE UPOTREBLJAVAJU ZA VOZILA OPREMLJENA MOTORIMA S KOMPRESIJSKIM PALJENJEM

Tip: dizelsko gorivo

Parametar (17)

Jedinica

Granične vrijednosti (18)

najniža

najviša

Cetanski broj

 

51,0

Gustoća pri 15 °C

kg/m (19)

845

Destilacija:

 

 

 

— 95 % (v/v) obnovljeno pri

°C

360

Policiklički aromatski ugljikohidrati

% m/m

11

Sadržaj sumpora

mg/kg

50

 

mg/kg

10 (19)


(1)  Ispitne metode mogu biti one utvrđene u normi EN 228:1999. Države članice mogu donijeti analitičku metodu utvrđenu u normi koja nadomješta EN 228:1999 ako se može dokazati da daje barem istu točnost i barem istu razinu preciznosti kao i analitička metoda koju nadomješta.

(2)  Vrijednosti navedene u specifikaciji su ‚stvarne vrijednosti’. Pri načinu utvrđivanja njihovih graničnih vrijednosti primijenjena je norma ISO 4259 ‚Naftni proizvodi — Određivanje i primjena preciznih podataka u odnosu na metode ispitivanja’ i za utvrđivanje najmanje vrijednosti uzeta je u obzir najmanja razlika od 2R iznad nule (R = ponovljivost). Rezultati pojedinačnih mjerenja moraju se tumačiti na temelju kriterija opisanih u normi ISO 4259 (objavljeno 1995.).

(3)  Bezolovni benzin normalnog stupnja može biti na tržištu s najmanjim motornim oktanskim brojem (MON) 81 i s najmanjim istraživačkim oktanskim brojem (RON) 91.

(4)  Ljetno razdoblje ne počinje kasnije od 1. svibnja, a ne završava prije 30 rujna. Za države članice s uvjetima arktičke ili oštre zime ljetno razdoblje ne počinje kasnije od 1. lipnja, a ne završava prije 31. kolovoza.

(5)  Za države članice s uvjetima arktičke ili oštre zime tlak para tijekom ljetnog razdoblja ne smije prelaziti 70 kPa.

(6)  Bezolovni benzin normalnog stupnja može biti na tržištu s najvišim sadržajem olefina od 21 % v/v.

(7)  Ostali monoalkoholi i eteri s najvišom točkom ključanja ne višom od navedene u normi EN 228:1999.

(8)  Ispitne metode moraju biti one utvrđene u normi EN 590:1999. Države članice mogu donijeti analitičku metodu utvrđenu u normi koja nadomješta EN 590:1999 ako se može dokazati da daje barem istu točnost i barem istu razinu preciznosti kao i analitička metoda koju nadomješta.

(9)  Vrijednosti navedene u specifikaciji su ‚stvarne vrijednosti’. Pri načinu utvrđivanja njihovih graničnih vrijednosti primijenjena je norma ISO 4259 ‚Naftni proizvodi — Određivanje i primjena preciznih podataka u odnosu na metode ispitivanja’ i za utvrđivanje najmanje vrijednosti uzeta je u obzir najmanja razlika od 2R iznad nule (R = ponovljivost). Rezultati pojedinačnih mjerenja moraju se tumačiti na temelju kriterija opisanih u normi ISO 4259 (objavljeno 1995.).

(10)  Ispitne metode mogu biti one utvrđene u normi EN 228:1999. Države članice mogu donijeti analitičku metodu utvrđenu u normi koja nadomješta EN 228:1999 ako se može dokazati da daje barem istu točnost i barem istu razinu preciznosti kao i analitička metoda koju nadomješta.

(11)  Vrijednosti navedene u specifikaciji su ‚stvarne vrijednosti’. Pri načinu utvrđivanja njihovih graničnih vrijednosti primijenjena je norma ISO 4259 ‚Naftni proizvodi — Određivanje i primjena preciznih podataka u odnosu na metode ispitivanja’ i za utvrđivanje najmanje vrijednosti uzeta je u obzir najmanja razlika od 2R iznad nule (R = ponovljivost). Rezultati pojedinačnih mjerenja moraju se tumačiti na temelju kriterija opisanih u normi ISO 4259 (objavljeno 1995.).

(12)  Države članice mogu odlučiti da se i dalje dopusti da bezolovni benzin normalnog stupnja ostane na tržištu s najmanjim motornim oktanskim brojem (MON) 81 i s najmanjim istraživačkim oktanskim brojem (RON) 91.

(13)  Ljetno razdoblje ne počinje kasnije od 1. svibnja, a ne završava prije 30 rujna. Za države članice s uvjetima arktičke ili oštre zime ljetno razdoblje ne počinje kasnije od 1. lipnja, a ne završava prije 31. kolovoza.

(14)  Za države članice s uvjetima arktičke ili oštre zime tlak para tijekom ljetnog razdoblja ne smije prelaziti 70 kPa.

(15)  Ostali monoalkoholi i eteri s krajnjom točkom ključanja ne višom od navedene u normi EN 228:1999.

(16)  U skladu s člankom 3. stavkom 2. ne kasnije od 1. siječnja 2005., bezolovni benzin s najvišim sadržajem sumpora od 10 mg/kg mora na tržištu države članice biti dostupan na temelju primjerene zemljopisne ujednačenosti. Od 1. siječnja 2009. sav bezolovni benzin na tržištu na području države članice ne smije imati sadržaj sumpora veći od 10 mg/kg.

(17)  Ispitne metode moraju biti one utvrđene u normi EN 590:1999. Države članice mogu donijeti analitičku metodu utvrđenu u normi koja nadomješta EN 590:1999 ako se može dokazati da daje barem istu točnost i barem istu razinu preciznosti kao i analitička metoda koju nadomješta.

(18)  Vrijednosti navedene u specifikaciji su ‚stvarne vrijednosti’. Pri načinu utvrđivanja njihovih graničnih vrijednosti primijenjena je norma ISO 4259 ‚Naftni proizvodi — Određivanje i primjena preciznih podataka u odnosu na metode ispitivanja’ i za utvrđivanje najmanje vrijednosti uzeta je u obzir najmanja razlika od 2R iznad nule (R = ponovljivost). Rezultati pojedinačnih mjerenja moraju se tumačiti na temelju kriterija opisanih u normi ISO 4259 (objavljeno 1995.).

(19)  U skladu s člankom 4. stavkom 1. ne kasnije od 1. siječnja 2005., dizelsko gorivo s najvišim sadržajem sumpora od 10 mg mora na tržištu države članice biti dostupno na temelju primjerene zemljopisne ujednačenosti. Dodatno te pod uvjetom preispitivanja iz članka 9. stavka 1. od 1. siječnja 2009. svako dizelsko gorivo na tržištu na području države članice ne smije imati sadržaj sumpora veći od 10 mg/kg.