18/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

78


32003E0468


L 156/79

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

23.06.2003.


ZAJEDNIČKO STAJALIŠTE VIJEĆA 2003/468/ZVSP

do 23. lipnja 2003.

o kontroli posredovanja u trgovini oružjem

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 15.,

budući da:

(1)

U provedbi Kodeksa ponašanja Europske unije o izvozu oružja, države članice složile su se riješiti problem nadzora nad posredovanjem u trgovini oružjem.

(2)

Države članice nastavile su i produbile svoje rasprave o krijumčarenju oružja i aktivnostima posredovanja u trgovini s njime te su postigle sporazum o nizu odredbi za nadzor nad tim aktivnostima putem nacionalnog zakonodavstva, kako je niže navedeno.

(3)

Većina država članica već ima doneseno ili su u procesu donošenja nacionalnog zakonodavstva o tom pitanju.

(4)

U četvrtom godišnjem izvješću sukladno Operativnoj odredbi 8. Kodeksa ponašanja Europske unije o izvozu oružja, države članice složile su se nastaviti rasprave na području posredovanja u trgovini oružjem na temelju smjernica koje su već odobrene, s ciljem donošenja Zajedničkoga stajališta o tom pitanju.

(5)

U Sporazumu iz Wassenaara, države sudionice složile su se o Izjavi o razumijevanju kako bi razmotrile donošenje nacionalnih mjera kojima se uređuju aktivnosti posredovanja u trgovini oružjem.

(6)

Program djelovanja Ujedinjenih naroda o malom i lakom oružju (SALW) obvezuje države da razviju odgovarajuće nacionalno zakonodavstvo ili upravne postupke za uređenje aktivnosti posredovanja u trgovini malim i lakim oružjem i da poduzmu daljnje korake za jačanje međunarodne suradnje u sprečavanju, borbi, iskorjenjivanju nezakonitog posredovanja u trgovini malim i lakim oružjem.

(7)

Protokol Ujedinjenih naroda protiv nezakonite proizvodnje i krijumčarenja vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i komponentama te streljivom, dopunjujući Konvenciju Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta zahtjeva od država stranaka da uspostave sustav uređenja aktivnosti onih koji sudjeluju u posredovanju u trgovini oružjem.

DONIJELO JE OVO ZAJEDNIČKO STAJALIŠTE:

Članak 1.

1.   Cilj ovog Zajedničkog stajališta je nadzirati posredovanje u trgovini oružjem kako bi se izbjeglo zaobilaženje embarga UN-a EU-a ili OESS-a o izvozu oružja, kao i Kriterije navedene u Kodeksu ponašanja Europske unije o izvozu oružja.

2.   Kako bi postigle taj cilj, države članice će osigurati da je njihovo postojeće ili buduće nacionalno zakonodavstvo o posredovanju u trgovini oružjem u skladu s odredbama kako je niže navedeno.

Članak 2.

1.   Države članice poduzet će sve potrebne mjere kako bi nadzirale aktivnosti posredovanja u trgovini oružjem koje se odvijaju na njihovom državnom području. Države članice također se potiču da razmotre kontrolu aktivnosti posredovanja u trgovini oružjem izvan svojeg državnog područja koje provode posrednici njihovi državljani s boravištem ili poslovnim nastanom na njihovom državnom području.

2.   Države članice također će utvrditi jasni pravni okvir za zakonsko obavljanje aktivnosti posredovanja.

3.   U smislu stavka 1., aktivnosti posredovanja u trgovini oružjem su aktivnosti osoba i subjekata:

koji pregovaraju ili dogovaraju transakcije koje mogu uključiti prijenos stavki sa Zajedničke liste EU-a vojne opreme iz treće zemlje u bilo koju drugu treću zemlju,

ili

koji kupuju, prodaju ili dogovaraju prijenos takvih stavki koji su u njihovom vlasništvu iz treće zemlje u bilo koju drugu treću zemlju.

Ovaj stavak ne sprečava državu članicu da utvrdi aktivnosti posredovanja u trgovini oružjem u svojem nacionalnom zakonodavstvu kako bi uključila slučajeve u kojima su navedene stavke izvezene s njezinog državnog područja ili s državnog područja druge države članice.

Članak 3.

1.   Za aktivnosti posredovanja u trgovini oružjem potrebno je ishoditi dozvolu ili pisano odobrenje od nadležnih tijela države članice u kojoj se te aktivnosti obavljaju i kada je propisano nacionalnim zakonodavstvom, tamo gdje je posrednik rezident ili ima poslovni nastan. Država članica procijenit će zahtjeve za dozvolom ili pisanim odobrenjem za određene transakcije posredovanja na temelju odredbi Kodeksa ponašanja Europske unije o izvozu oružja.

2.   Države članice trebale bi voditi evidenciju najmanje 10 godina za sve osobe i subjekte koji su dobili dozvolu na temelju uvjeta iz stavka 1.

Članak 4.

1.   Države članice također mogu zahtijevati od posrednika da pribave pisano odobrenje za rad u svojstvu posrednika, kao i da osnuju registar posrednika u trgovini oružjem. Registracija ili odobrenje za rad u svojstvu posrednik u svakom slučaju ne bi zamijenili zahtjev za dobivanjem potrebne dozvole ili pisanog odobrenja za svaku transakciju.

2.   Kada procjenjuju zahtjeve za pisanim odobrenjem za rad u svojstvu posrednika ili za registraciju, države članice mogle bi uzeti u obzir, inter alia, bilo koju evidenciju o prošlom sudjelovanju podnositelja zahtjeva u nezakonitim aktivnostima.

Članak 5.

1.   Države članice osnovat će sustav za međusobnu razmjenu informacija o aktivnostima posredovanja, kao i za razmjenu s trećim zemljama, ovisno o slučaju. Utvrdit će se poseban aranžman za takvu razmjenu informacija. Taj aranžman će posebno voditi računa o slučaju kada nekoliko država članica sudjeluje u nadzoru istih transakcija posredovanja.

2.   Informacije će se razmjenjivati, između ostalog, na sljedećim područjima:

zakonodavstvo,

registrirani posrednici (ako je primjenjivo),

evidencija posrednika,

odbijanje zahtjeva za registracijom (ako je primjenjivo) i zahtjeva za izdavanjem dozvole.

Članak 6.

Svaka država članica utvrdit će odgovarajuće sankcije, uključujući kaznene sankcije, kako bi osigurala da se nadzor posredovanja u trgovini oružjem učinkovito provodi.

Članak 7.

Ovo Zajedničko stajalište stupa na snagu na dan donošenja.

Članak 8.

Ovo se Zajedničko stajalište objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. lipnja 2003.

Za Vijeće

Predsjednik

G. PAPANDREOU