09/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

71


32003D1152


L 162/5

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

16.06.2003.


ODLUKA br. 1152/2003/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 16. lipnja 2003.

o računalnoj obradi kretanja i nadzora trošarinskih proizvoda

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 95.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

u skladu s postupkom predviđenim u članku 251. Ugovora (3),

budući da:

(1)

Direktiva Vijeća 92/12/EEZ od 25. veljače 1992. o općim aranžmanima za proizvode koji podliježu trošarinama te o držanju i prometu tih proizvoda i njihovom praćenju (4) predviđa da se uz proizvode koji se u sustavu odgode plaćanja trošarine prevoze između državnih područja država članica priloži dokument koji je ispunio pošiljatelj.

(2)

Uredba Komisije (EEZ) br. 2719/92 od 11. rujna 1992. o pratećem administrativnom dokumentu za prijevoz proizvoda koji podliježu trošarini u sustavu odgode plaćanja trošarina (5) određuje oblik i sadržaj pratećeg dokumenta propisanog Direktivom 92/12/EEZ.

(3)

Potrebno je imati takav računalni sustav za nadgledanje kretanja trošarinskih proizvoda da se državama članicama omogući dobivanje stvarne informacije o tim kretanjima i provođenje potrebnih provjera uključujući provjere za vrijeme kretanja proizvoda u smislu članka 15. Direktive 92/12/EEZ.

(4)

Postavljanje računalnog sustava treba također omogućiti pojednostavnjenje kretanja unutar Zajednice robe u sustavu odgode plaćanja trošarine.

(5)

Računalni sustav za kretanje unutar Zajednice i nadgledanje trošarinske robe (EMCS) treba biti usklađen i, ako je tehnički moguće, spojen s novim računalnim tranzitnim sustavom (NRTS) radi olakšavanja administrativnih i trgovačkih postupaka.

(6)

Za potrebe provođenja ove Odluke, Komisija treba koordinirati aktivnosti država članica kako bi osigurala nesmetano funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(7)

Zbog veličine i složenosti takvog računalnog sustava i Zajednica i države članice trebaju znatno veći ljudski kadar i financijska sredstva za tu svrhu. U skladu s tim potrebno je donijeti odredbu po kojoj Komisija i države članice trebaju staviti na raspolaganje određena sredstva za razvoj i razmještaj sustava.

(8)

Države članice trebaju u razvoju nacionalnih sastavnica primijeniti načela utvrđena za vladine računalne sustave te se trebaju prema gospodarskim subjektima odnositi na isti način kao u drugim područjima gdje su računalni sustavi već postavljeni. Posebno trebaju dopustiti gospodarskim subjektima, s naglaskom na malom i srednjem poduzetništvu aktivnom u ovom sektoru, da koriste te nacionalne sastavnice po najnižim mogućim cijenama te promicati sve mjere namijenjene očuvanju njihove konkurentnosti.

(9)

Također je potrebno definirati podjelu između sastavnica računalnog sustava Zajednice i izvan Zajednice te odgovarajuće dužnosti Komisije i država članica s obzirom na razvoj i razmještaj sustava.

(10)

Potrebno je izvršiti pripreme za ocjenu provedbe računalnog sustava za nadgledanje trošarinske robe.

(11)

Financiranje sustava trebaju dijeliti Zajednica i države članice, izričito unoseći udio Zajednice kao takav u opći proračun Europske unije.

(12)

Uspostavljanje računalnog sustava služi ubrzanju aspekata unutarnjeg tržišta u vezi kretanja trošarinske robe. Svi fiskalni aspekti koji se odnose na kretanje trošarinske robe trebaju se razmatrati u okviru izmjena Direktive 92/12/EEZ. Ova Odluka ne dovodi u pitanje zakonsku osnovu bilo kojih budućih izmjena Direktive 92/12/EEZ.

(13)

Prije nego što EMCS počne s djelovanjem, a s obzirom na dosadašnje probleme, Komisija treba u suradnji s državama članicama i uzimajući u obzir gledišta predmetnih djelatnosti, pronaći načine kojima može unaprijediti dosadašnji sustav koji se temelji na papiru.

(14)

Ova Odluka, za cijelo razdoblje potrebno za razvoj i razmještaj sustava, utvrđuje financijski okvir koji predstavlja prvu preporuku u smislu točke 33. Međuinstitucionalnog sporazuma od 6. svibnja 1999. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini i poboljšanju proračunskog postupka (6), za proračunsko tijelo tijekom godišnjeg proračunskog postupka.

(15)

mjere koje su potrebne za provođenje ove Odluke treba donijeti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (7),

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Ovim se uspostavlja računalni sustav kretanja i nadgledanja trošarinskih proizvoda iz članka 3. stavka 1. Direktive 92/12/EEZ, dalje u tekstu „računalni sustav”.

2.   Računalni sustav je namijenjen za:

(a)

omogućavanje elektroničkog prijenosa pratećih dokumenata propisanih Uredbom (EEZ) br. 2719/92 i poboljšanje provjera;

(b)

poboljšanje funkcioniranja unutarnjeg tržišta pojednostavnjenjem kretanja unutar Zajednice proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine i omogućavanjem državama članicama nadgledanja protoka u stvarnom vremenu te izvršavanje nužnih provjera kada je to potrebno.

Članak 2.

Države članice i Komisija uspostavljaju računalni sustav u roku od šest godina od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Aktivnosti vezane uz pokretanje uvođenja računalnog sustava započinju najkasnije 12 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 3.

1.   Računalni se sustav sastoji od sastavnica Zajednice i sastavnica koje nisu sastavnice Zajednice.

2.   Komisija osigurava da se u radu na sastavnicama računalnog sustava Zajednice detaljna pozornost posveti što većem ponovnom korištenju sustava NCTS i osiguravanju da je računalni sustav kompatibilan i, ako je tehnički moguće, integriran u NCTS s ciljem stvaranja integriranog računalnog sustava za nadzor i kretanje trošarinske robe unutar Zajednice i kretanja robe koja podliježe drugim porezima i teretima te koja dolazi iz trećih zemalja ili odlazi u njih.

3.   Sastavnice sustava Zajednice su zajedničke specifikacije, tehnički proizvodi, usluge Zajedničke komunikacijske mreže/sučelja mreže zajedničkih sustava i usluge koordiniranja koje koriste sve države članice, isključujući bilo koje vrste ili posebnih karakteristika bilo koje takve usluge namijenjene zadovoljavanju nacionalnih potreba.

4.   Sastavnice sustava koje nisu sastavnice Zajednice su nacionalne specifikacije, nacionalne baze podataka koje čine dio sustava, mrežne veze između sastavnica Zajednice i sastavnica izvan Zajednice, te bilo kojeg softvera ili opreme koju država članica drži nužnom za osiguravanje potpunog korištenja sustava kroz njegovu administraciju.

Članak 4.

1.   Komisija, u skladu s postupkom iz članka 7. stavka 2., koordinira uspostavu i vođenje sastavnica računalnog sustava Zajednice i sastavnica koje nisu sastavnice Zajednice, i to posebno:

(a)

infrastrukturu i sredstva potrebna za osiguravanje unutrašnjih poveznica sustava i sveukupnog međudjelovanja unutar sustava;

(b)

razvoj sigurnosne politike najvišeg mogućeg standarda, kako bi se spriječio neovlašteni pristup podacima i jamčila nepovredivost sustava;

(c)

instrumente za iskorištavanje podataka u borbi protiv prijevare.

2.   Kako bi se postigli ciljevi iz stavka 1., Komisija sklapa potrebne ugovore o uspostavi sastavnica računalnog sustava Zajednice i, u suradnji s državama članicama koje se sastaju unutar Odbora iz članka 7. stavka 1., sastavlja glavni plan i planove upravljanja koji su potrebni za uspostavu i vođenje sustava.

Glavni plan i planovi upravljanja trebaju navesti početne i redovite zadaće koje moraju provesti Komisija i svaka država članica. Planovi upravljanja navode datume završetka radova za zadatke koji su potrebni za izvršenje svakog projekta koji je naveden u glavnom planu.

Članak 5.

1.   Države članice osiguravaju dovršenje početnih i redovitih zadaća koje su im povjerene do datuma koji je naveden u planovima upravljanja iz članka 4. stavka 2.

One izvješćuju Komisiju o rezultatima svakog zadatka i o datumu njegovog završetka. Komisija će redom o tome obavijestiti Odbor iz članka 7. stavka 1.

2.   Nijedna država članica ne poduzima radnje vezane uz uspostavu ili vođenje računalnog sustava koje bi mogle utjecati na unutrašnje veze sustava i cjelokupno međusobno funkcioniranje ili njegovo funkcioniranje kao cjeline.

Bilo koje mjere koje država članica želi poduzeti, a koje bi mogle utjecati ili na unutrašnje veze računalnog sustava i cjelokupno međusobno funkcioniranje ili na njegovo funkcioniranje kao cjeline, moguće je poduzeti jedino uz prethodnu suglasnost Komisije, u skladu s postupkom utvrđenim u članku 7. stavku 2.

3.   Države članice Komisiju redovno izvješćuju o svim mjerama koje su poduzele kako bi ovlastile vlastitu administraciju da u potpunosti iskoristi računalni sustav. Komisija o tome izvješćuje Odbor iz članka 7. stavka 1.

Članak 6.

U skladu s postupkom navedenim u članku 7. stavku 2. donose se mjere potrebne za provođenje ove Odluke koje se odnose na uspostavu i vođenje računalnog sustava i na pitanja iz članka 4. stavka 1. i drugog podstavka članka 5. stavka 2. Ove provedbene mjere ne utječu na odredbe Zajednice u vezi s povećanjem i provjerom neizravnih poreza ili administrativnom suradnjom i međusobnom pomoći po pitanjima neizravnog oporezivanja.

Članak 7.

1.   Komisiji pomaže Odbor za trošarine uspostavljen člankom 24. Direktive 92/12/EEZ.

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuju se članci 4. i 7. Odluke 1999/468/EZ uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje iz članka 4. stavka 3. Odluke 1999/468/EZ iznosi tri mjeseca.

3.   Odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 8.

1.   Komisija poduzima sve ostale potrebne korake kako bi se uvjerila da se mjere koje se financiraju iz općeg proračuna Europske unije izvršavaju pravilno i u skladu s odredbama ove Odluke.

U suradnji s državama članicama koje se sastaju u Odboru iz članka 7. stavka 1. redovito nadgleda različite razvojne i razmještajne faze računalnog sustava s ciljem utvrđivanja ispunjenja postavljenih ciljeva i izdavanja smjernica o tome kako povećati učinkovitost aktivnosti koje su uključene u uvođenje računalnog sustava.

2.   Komisija Odboru iz članka 7. stavka 2. podnosi privremeno izvješće o djelatnostima nadzora 30 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Odluke. Ako je primjereno, ovo izvješće navodi metode i kriterije koje je potrebno koristiti u kasnijoj procjeni funkcioniranja računalnog sustava.

3.   Po isteku šestogodišnjeg razdoblja iz prvog podstavka članka 2. Komisija Europskom parlamentu i Vijeću predaje izvješće o provedbi računalnog sustava. Ovo izvješće, među ostalim, navodi metode i kriterije koje je potrebno koristiti u kasnijoj procjeni funkcioniranja tog sustava.

Članak 9.

O razvoju i razmještaju računalnog sustava Komisija izvješćuje zemlje koje su se prijavile za članstvo u Europskoj uniji te one, ako žele, mogu sudjelovati u testiranjima koja se trebaju obaviti.

Članak 10.

1.   Troškovi uspostave računalnog sustava dijele se između Zajednice i država članica u skladu sa stavcima 2. i 3.

2.   Zajednica snosi troškove dizajna, nabave, postavljanja i održavanja sastavnica računalnog sustava Zajednice i tekućih operativnih troškova tih sastavnica Zajednice koje su postavljene u prostorijama Komisije ili u prostorijama koje pripadaju podizvođaču kojeg je odredila Komisija.

3.   Države članice snose troškove postavljanja i upravljanja sastavnicama sustava koje nisu sastavnice Zajednice, kao i tekuće operativne troškove sastavnica Zajednice koje su postavljene u njihovim prostorijama ili u prostorijama koje pripadaju podizvođaču kojeg je odredila ta država članica.

Članak 11.

1.   Financijski okvir za financiranje računalnog sustava za razdoblje određeno prvim podstavkom članka 2. ovim se određuje na 35 000 000 EUR u mjeri koja se tiče općeg proračuna Europske unije.

Godišnje raspodjele, uključujući raspodjele za korištenje i rad sustava nakon gore navedenog provedbenog razdoblja, odobrava proračunsko tijelo u granicama financijske perspektive.

2.   Države članice procjenjuju i pribavljaju sredstva i osoblje potrebno za ispunjavanje obveza iz članka 5. Komisija i države članice osiguravaju osoblje te novčana i tehnička sredstva potrebna za uspostavu i vođenje računalnog sustava.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 13.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 16. lipnja 2003.

Za Europski parlament

Predsjednik

P. COX

Za Vijeće

Predsjednik

G. PAPANDREOU


(1)  SL C 51 E, 26.2.2002., str. 372.

(2)  SL C 221, 17.9.2002., str. 1.

(3)  Mišljenje Europskog parlamenta od 24. rujna 2003. (još nije objavljeno u Službenom listu), Zajedničko stajalište Vijeća od 21. siječnja 2003. (SL C 64 E, 18.3.2003., str. 1.) i Odluka Europskog parlamenta od 8. travnja 2003. (još nije objavljeno u Službenom listu). Odluka Vijeća od 3. lipnja 2003.

(4)  SL L 76, 23.3.1992., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2000/47/EZ (SL L 193, 29.7.2000., str. 73.).

(5)  SL L 276, 19.9.1992., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EEZ) br. 2225/93 (SL L 198, 7.8.1993., str. 5.).

(6)  SL C 172, 18.6.1999., str. 1.

(7)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.