13/Sv. 058

HR

Službeni list Europske unije

61


32003D0629


L 218/51

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

27.08.2003.


ODLUKA KOMISIJE

od 27. kolovoza 2003.

o izmjeni Odluke 2000/367/EZ o utvrđivanju razredbenog sustava reakcije na požar građevnih proizvoda, u vezi s uključivanjem proizvoda za kontrolu dima i topline

(priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 2851)

(Tekst značajan za EGP)

(2003/629/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući i obzir Direktivu Vijeća 89/106/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na građevne proizvode (1), kako je izmijenjena Direktivom 93/68/EEZ (2), a posebno njezin članak 20. stavak 2.,

budući da:

(1)

Odluka Komisije 2000/367/EZ od 3. svibnja 2000. o provedbi Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s razredbom reakcije na požar građevnih proizvoda, građevinskih objekata i njihovih dijelova (3) treba, u svrhu svoje prilagodbe tehničkom napretku, obuhvatiti također proizvode za kontrolu dima i topline.

(2)

Stoga Odluku 2000/367/EZ treba na odgovarajući način izmijeniti.

(3)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za graditeljstvo,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Odluci 2000/367/EZ mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. kolovoza 2003.

Za Komisiju

Erkki LIIKANEN

Član Komisije


(1)  SL L 40, 11.2.1989., str. 12.

(2)  SL L 220, 30.8.1993., str. 1.

(3)  SL L 133, 6.6.2000., str. 26.


PRILOG

Prilog Odluci 2000/367/EZ mijenja se kako slijedi.

1.

Odjeljak pod naslovom „SIMBOLI” mijenja se kako slijedi:

(a)

u Tablici, dodaju se sljedeći redovi:

„D

Trajanje stabilnosti pri stalnoj temperaturi

DH

Trajanje stabilnosti pri standardnoj krivulji vrijeme-temperatura

F

Funkcionalnost električnih ventilatora za odvod dima i topline

B

Funkcionalnost ventilatora za odvod dima i topline na prirodni pogon”

(b)

u bilješki 2, „EN 13501-4” se umeće nakon „EN 13501-3”.

2.

Odjeljak pod naslovom „Razredbe” mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 2. mijenja se kako slijedi:

i.

u tablici koja se odnosi na zidove, dodaju se razredi RE360, REI360, REI-M360 i REW 360;

ii.

u razredbenom dijelu tablice koja se odnosi na podove i krovove:

iznad reda „RE”, umeće se novi red „R” s razredom R30,

dodaju se razredi RE360 i REI360;

(b)

u točki 3. riječi „vatrozaštitne prevlake, obloge i zasloni” zamjenjuju se riječima „vatrozaštitne prevlake, ploče, omoti, obloge i zasloni”;

(c)

točka 4. se izmjenjuje i dopunjuje kako slijedi:

i.

u tablici koja se odnosi na „pregrade (uključujući one koje sadrže neizolirane dijelove)”, dodaju se razredi EI-M180 i EI-M240;

ii.

u tablici koja se odnosi na „opremu za tekuće vrpce i sustave transportnih pokretnih traka”, tekst koji se odnosi na „Bilješke” zamjenjuje se sljedećim:

„Razredba I ispunjava se dodatkom sufiksa ‚1’ ili ‚2’ koji označuje upotrijebljenu izolaciju. Razredba I koristi se u onim slučajevima kada je ispitni uzorak cijev ili odvod bez procjene opreme za tekuće vrpce. Dodatak simbola ‚C’ označuje da proizvod također zadovoljava kriterij ‚brzog zatvaranja’ (ispitivanje uspješno/neuspješno)*.”;

iii.

tablica koja se odnosi na „zidne i stropne obloge” zamjenjuje se sljedećim:

„Odnosi se na

Zidne i stropne obloge

Norma/norme

EN 13501-2; EN 14135

Razredba:

K1

10

 

 

 

 

 

 

 

 

K2

10

 

30

 

60

 

 

 

 

Napomena: Sufiksi „1” i „2” označavaju koje su podloge, kriteriji ponašanja vatre i pravila širenja korištena u ovoj razredbi.”

(d)

dodaje se sljedeća točka 7.:

„7.   Proizvodi za korištenje u sustavima kontrole dima i topline

Norme koje su navedene u ovom odjeljku su u pripremi i mogu se preispitati ili dopuniti.

Odnosi se na

Odvodi za kontrolu dima u jedinstvenom prostoru

Norma/norme

EN 13501-4; EN 1363-1, 2, 3; EN 1366-9; EN 12101-7

Razredba: -

E300

 

 

30

 

60

90

120

 

 

 

E600

 

 

30

 

60

90

120

 

 

 

Napomena: Razredba se ispunjava sufiksom ‚jedan’ čime se naznačuje prikladnost za uporabu samo u jedinstvenom prostoru.

Osim toga, simboli ‚ve’ i/ili ‚ho’ označavaju prikladnost za korištenje uspravno i/ili vodoravno.

‚S’ označava stopu curenja manju od 5 m3/hr/m2 (svi odvodi bez razredbe ‚S’ moraju imati stopu curenja manju od 10 m3/hr/m2).

‚500’, ‚1 000’, ‚1 500’ označavaju prikladnost korištenja do ovih vrijednosti pritiska, izmjerenog pri okolnoj temperaturi.

Odnosi se na

Vatrootporni odvodi za kontrolu dima za više prostora

Norma/norme

EN 13501-4; EN 1363-1, 2, 3; EN 1366-8; EN 12101-7

Razredba: -

EI

 

 

30

 

60

90

120

 

 

 

Napomena: Razredba se ispunjava sufiksom ‚više’ čime se naznačuje prikladnost za uporabu u više prostora.

Osim toga, simboli ‚ve’ i/ili ‚ho’ označavaju prikladnost za korištenje uspravno i/ili vodoravno.

‚S’ označava stopu curenja manju od 5 m3/hr/m2 (svi odvodi bez razredbe ‚S’ moraju imati stopu curenja manju od 10 m3/hr/m2).

‚500’, ‚1 000’, ‚1 500’ označavaju prikladnost korištenja do ovih vrijednosti pritiska, izmjerenog pri okolnoj temperaturi.


Odnosi se na

Prigušivači za kontrolu dima u jedinstvenom prostoru

Norma/norme

EN 13501-4; EN 1363-1, 2, 3; EN 1366-9; EN 12101-8

Razredba: –

E300

 

 

30

 

60

90

120

 

 

 

E600

 

 

30

 

60

90

120

 

 

 

Napomena: Razredba se ispunjava sufiksom ‚jedan’ čime se naznačuje prikladnost za uporabu u jedinstvenom prostoru.

‚HOT 400/30’ (visoko operativna temperatura) označava da se prigušivač može otvoriti i zatvoriti tijekom razdoblja od 30 minuta pri temperaturnim uvjetima ispod 400 °C (za korištenje smo u E600 razredbi).

‚ved’, ‚vew’, ‚vedw’ i/ili ‚hod’, ‚how’, ‚hodw’ označavaju prikladnost za korištenje uspravno i/ili vodoravno, zajedno s postavljanjem u odvod ili u zid.

‚S’ označava stopu curenja manju od 200 m3/hr/m2. Svi prigušivači bez razredbe ‚S’ moraju imati stopu curenja manju od 360 m3/hr/m2. Svi prigušivači s manje od 200 m3/hr/m2 uzimaju ovu vrijednost, svi prigušivači između 200 m3/hr/m2 i 360 m3/hr/m2 uzimaju vrijednost 360 m3/hr/m2. Stope curenja su i pri okolnoj i pri povišenoj temperaturi.

‚500’, ‚1 000’, ‚1 500’ označavaju prikladnost korištenja do ovih vrijednosti pritiska, izmjerenog pri okolnoj temperaturi.

‚AA’ ili ‚MA’ označava automatsku aktivaciju ili ručnu intervenciju.

‚i→o’, ‚i←o’, ‚i↔o’ označava da su kriteriji otpornosti ispunjeni iznutra prema vani, izvana prema unutra ili u oba smjera.

‚C300’, ‚C10000’, ‚Cmod’ označava prikladnost prigušivača isključivo za korištenje u sustavima za kontrolu dima, kombiniranim i ekološkim sustavima za kontrolu dima ili modulirane prigušivače za korištenje u kombiniranim i ekološkim sustavima za kontrolu dima.


Odnosi se na

Vatrootporni odvodi za kontrolu dima za više prostora

Norma/norme

EN 13501-4; EN 1363-1, 2, 3; EN 1366-2, 8, 10; EN 12101-8

Razredba:

EI

 

 

30

 

60

90

120

 

 

 

E

 

 

30

 

60

90

120

 

 

 

Napomena: Razredba se ispunjava sufiksom ‚više’ čime se naznačuje prikladnost za uporabu u više prostora.

‚HOT 400/30’ (visoko operativna temperatura) označava da se prigušivač može otvoriti i zatvoriti tijekom razdoblja od 30 minuta pri temperaturnim uvjetima ispod 400 °C.

‚ved’, ‚vew’, ‚vedw’ i/ili ‚hod’, ‚how’, ‚hodw’ označavaju prikladnost za korištenje uspravno i/ili vodoravno, zajedno s postavljanjem u odvod ili u zid.

‚S’ označava stopu curenja manju od 200 m3/hr/m2. Svi prigušivači bez razredbe ‚S’ moraju imati stopu curenja manju od 360 m3/hr/m2. Svi prigušivači s manje od 200 m3/hr/m2 uzimaju ovu vrijednost, svi prigušivači između 200 m3/hr/m2 i 360 m3/hr/m2 uzimaju vrijednost 360 m3/hr/m2. Stope curenja su i pri okolnoj i pri povišenoj temperaturi.

‚500’, ‚1 000’, ‚1 500’ označavaju prikladnost korištenja do ovih vrijednosti pritiska, izmjerenog pri okolnoj temperaturi.

‚AA’ ili ‚MA’ označava automatsku aktivaciju ili ručnu intervenciju.

‚i→o’, ‚i←o’, ‚i↔o’ označava da su kriteriji otpornosti ispunjeni iznutra prema vani, izvana prema unutra ili u oba smjera.

‚C300’, ‚C10000’, ‚Cmod’ označava prikladnost prigušivača isključivo za korištenje u sustavima za kontrolu dima, kombiniranim i ekološkim sustavima za kontrolu dima ili modulirane prigušivače za korištenje u kombiniranim i ekološkim sustavima za kontrolu dima.


Odnosi se na

Dimne zapreke

Norma/norme

EN 13501-4; EN 1363-1, 2; EN 12101-1

Razredba: D

D600

 

 

30

 

60

90

120

 

 

A

DH

 

 

30

 

60

90

120

 

 

A

Napomena:‚A’ može biti bilo koje vrijeme preko 120 minuta.


Odnosi se na

Električni ventilatori za odvod dima i topline (fenovi), priključni spojevi

Norma/norme

EN 13501-4; EN 1363-1; EN 12101-3; ISO 834-1

Razredba: F

F200

 

 

 

 

 

 

120

 

 

 

F300

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

F400

 

 

 

 

 

90

120

 

 

 

F600

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

F842

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:


Odnosi se na

Ventilatori za odvod dima i topline na prirodni pogon

Norma/norme

EN 13501-4; EN 1363-1; EN 12101-2

Razredba: B

B300

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

B600

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

Bu

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: gdje ‚u’ označava uvjete izloženosti (temperatura).”