01/Sv. 14

HR

Službeni list Europske unije

38


32003D0517


L 181/43

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA VIJEĆA

od 15. srpnja 2003.

o statističkim podatcima koji se koriste za prilagodbu ključa za upis kapitala Europske središnje banke

(2003/517/EZ)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 107. stavak 6. Ugovora i članak 29. stavak 2. Protokola uz Statut Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) i Europske središnje banke (ESB), koji je priložen Ugovoru (u daljnjem tekstu „Statut”),

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke (3),

budući da:

(1)

Prema Odluci 98/382/EZ (4) Vijeće je donijelo pravila o statističkim podacima koji se koriste za određivanje ključa prvotnog upisa kapitala ESB-a.

(2)

Sukladno s člankom 29.3. Statuta ponderiranje nacionalnih središnjih banaka u ključu za upis kapitala ESB-a prilagođava se svakih pet godina.

(3)

Nakon što jedna ili više država postanu države članice Europske unije, njihove nacionalne središnje banke postat će članice Europskoga sustava središnjih banaka (ESSB) i upisnice kapitala ESB-a. Ponderiranje nacionalnih središnjih banaka u ključu za upis kapitala ESB-a treba se prilagoditi sukladno tome.

(4)

Potrebno je utvrditi pravila osiguranja statističkih podataka koji će se koristiti za prilagodbu ponderiranja nacionalnih središnjih banaka u ključu za upis kapitala ESB-a.

(5)

Trebalo bi odrediti prirodu i izvore podataka koji će se koristiti i metodu izračuna ponderiranja nacionalnih središnjih banaka u ključu za upis kapitala ESB-a.

(6)

Uredba Vijeća (EZ) br. 2223/96/EZ od 25. lipnja 1996. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Zajednici (5) predviđa metodologiju zajedničkih standarda, određenja, klasifikacija i računovodstvenih pravila, namijenjenih izradi računa i tablica na usporednim osnovama za potrebe Zajednice, te predviđa program prijenosa izvješća i tablica sastavljenih sukladno s tom Uredbom na točno određene datume za potrebe Zajednice. Ta Uredba uzima u obzir najnovije standarde i razvojna dostignuća statističke metodologije te bi, prema tome, određenja iz te Uredbe trebale biti korištene za potrebe ove Odluke.

(7)

S obzirom da ključ za upis kapitala ESB-a određuje odnosne udjele nacionalnih središnjih banaka u kapitalu ESB-a i u udruživanju vanjskih pričuva, kao i pondere glasovanja u Vijeću ESB-a za sve odluke koje se donose ponderiranim glasovima (u skladu s člankom 10. stavkom 3. Statuta) i raspodjelu novčanih prihoda ESSB-a među njima, važno je da se izračun njihovog ponderiranja u tom ključu provede točno. Komisija bi se stoga trebala posavjetovati s mjerodavnim odborima u svezi podataka o populaciji i bruto domaćem proizvodu po tekućim tržišnim cijenama,

ODLUČILO JE:

Članak 1.

Predmet

Statističke podatke koji se koriste za prilagođavanje ponderiranja nacionalnih središnjih banaka u ključu za upis kapitala Europske središnje banke (ESB) dostavlja Komisija u skladu s pravilima utvrđenima u ovoj Odluci.

Članak 2.

Stanovništvo

1.   „Stanovništvo” znači cjelokupno stanovništvo kako je definirano Uredbom (EZ) br. 2223/96, sastavljeno kao prosjek godine i zaokruženo na najbližu tisuću ljudi.

2.   Za prilagođavanje pondera dodijeljenih nacionalnim središnjim bankama u skladu s člankom 29. stavkom 3. Statuta, podaci o stanovništvu uzimaju se za predzadnju godinu koja prethodi godini u kojoj se ključ prilagođava.

Članak 3.

Bruto domaći proizvod po tekućim tržišnim cijenama

1.   „Bruto domaći proizvod po tržišnim cijenama” znači bruto domaći proizvod po tekućim tržišnim cijenama, određen Uredbom (EZ) br. 2223/96 za kalendarsku godinu i izražen u nacionalnoj valuti s najvećom mogućom preciznošću radi omogućavanja sastavljanja udjela uz zahtijevanu točnost.

2.   Radi prilagođavanja pondera dodijeljenih nacionalnim središnjim bankama u skladu s člankom 29. stavkom 3. Statuta, uzimaju se podatci o bruto domaćem proizvodu po tekućim tržišnim cijenama za pet godina koje prethode predzadnjoj godini prije godine u kojoj se ključ prilagođava.

Članak 4.

Devizni tečajevi

1.   Godišnji devizni tečaj za konverziju bruto domaćeg proizvoda po tekućim tržišnim cijenama je aritmetička srednja vrijednost dnevnih deviznih tečajeva za sve radne dane u kalendarskoj godini.

2.   Dnevni devizni tečajevi su referentni tečajevi ecu prije 1999. godine, kako ih je sastavila Komisija. Od 1999. godine nadalje to su referentni tečajevi eura, kako ih sastavlja ESB.

Članak 5.

Izračun i točnost

1.   Udjel države članice u stanovništvu Zajednice je njezin udjel u ukupnom stanovništvu država članica, izražen kao postotak.

2.   Udjel države članice u BDP-u po tekućim tržišnim cijenama Zajednice je njezin udjel u ukupnom BDP-u po tekućim tržišnim cijenama država članica za razdoblje od pet godina, izražen kao postotak.

3.   Ponderiranje nacionalne središnje banke u ključu za upis kapitala ESB-a je aritmetička srednja vrijednost udjela odnosne države članice u stanovništvu i u BDP-u po tekućim tržišnim cijenama Zajednice.

4.   Radi osiguranja njihove točnosti u različitim fazama izračuna koristi se dovoljan broj znamenki. Ponderiranje nacionalne središnje banke u ključu za upis kapitala ESB-a izražava se s četiri decimalna mjesta.

Članak 6.

Izvješćivanje Odbora

U pogledu podataka o stanovništvu, Komisija izvješćuje Odbor za statistički program, ustanovljen člankom 1. Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom od 19. lipnja 1989. osnivanju Odbora Europskih zajednica za statističke programe (6).

U pogledu podataka o BDP-u po tekućim tržišnim cijenama, Komisija izvješćuje Odbor ustanovljen člankom 6. Direktive Vijeća 89/130/EEZ, Euratom od 13. veljače 1989. o usklađivanju obračunavanja bruto nacionalnog proizvoda po tržišnim cijenama (7).

Članak 7.

Nove države članice

Nakon što jedna ili više zemalja postanu države članice, a njihove odnosne nacionalne središnje banke postanu dio ESSB-a, referentna razdoblja koja se koriste za statističke podatke o stanovništvu i bruto domaćem proizvodu po tekućim tržišnim cijenama bit će jednaka razdobljima korištenima u posljednjem petogodišnjem usklađivanju, kao što je određeno u članku 29. stavku 1. i članku 29. stavku 3. Statuta.

Članak 8.

Dostava podataka

Podatke o stanovništvu, bruto domaćem proizvodu po tekućim tržišnim cijenama kao i godišnje devizne tečajeve iz ove Odluke Komisija dostavlja ESB-u za svaku državu članicu zasebno, najkasnije dva mjeseca prije primjene prilagođavanja ponderiranja nacionalnih središnjih banaka u ključu za upis kapitala ESB-a.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. srpnja 2003.

Za Vijeće

Predsjednik

G. TREMONTI


(1)  Prijedlog od 14 ožujka 2003. (još nije objavljen u Službenom listu).

(2)  Mišljenje dano 3 srpnja 2003. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  SL C 102, 29.4.2003., str. 11.

(4)  SL L 171, 17.6.1998., str. 33.

(5)  SL L 310, 30.11.1996., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 359/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 58, 28.2.2002., str. 1.).

(6)  SL L 181, 28.6.1989., str. 47.

(7)  SL L 49, 21.2.1989., str. 26.