11/Sv. 126

HR

Službeni list Europske unije

123


32002R2385


L 358/125

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 2385/2002

od 30. prosinca 2002.

o nastavku primjene i promjeni sustava prethodnog nadzora Zajednice nad uvozom određenih proizvoda od željeza i čelika podrijetlom iz određenih trećih zemalja

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 3285/94 (1) od 22. prosinca 1994. o zajedničkim uvoznim pravilima i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 518/94, kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2474/2000 (2), a posebno njezin članak 11.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 519/94 (3) od 7. ožujka 1994. o zajedničkim pravilima za uvoz iz određenih trećih zemalja i o stavljanju izvan snage uredaba (EEZ) br. 1765/82, (EEZ) br. 1766/82 i (EEZ) br. 3420/83, kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1138/98 (4), a posebno njezin članak 9.,

nakon savjetovanja sa savjetodavnim odborima,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 76/2002 (5) od 17. siječnja 2002. Komisija je uvela prethodni nadzor Zajednice nad uvozom određenih proizvoda od željeza i čelika podrijetlom iz određenih trećih zemalja. Predmetna Uredba izmijenjena je Uredbom Komisije (EZ) br. 1337/2002 (6) od 24. srpnja 2002. kako bi se proširilo područje primjene nadzora.

(2)

6. ožujka 2002. neke su države članice obavijestile Komisiju o tome kako uvozni trendovi za određene proizvode od čelika zahtijevaju uvođenje zaštitnih mjera, dostavile informacije zajedno s raspoloživim dokazima kako je utvrđeno na temelju članka 10. Uredbe (EZ) br. 3285/94 i članka 8. Uredbe (EZ) br. 519/94 i zatražile od Komisije uvođenje privremenih zaštitnih mjera i otvaranje istrage o zaštitnim mjerama.

(3)

20. ožujka 2002. Sjedinjene Američke Države uvele su konačne zaštitne mjere uperene prema velikom broju proizvoda od čelika, u obliku carinskih kvota i dodatnih carina ad valorem koje se kreću od 8 % do 30 %.

(4)

28. ožujka 2002. Komisija je pokrenula istragu o nanošenju ozbiljne štete ili prijetnje nanošenja iste proizvođačima onih proizvoda u Zajednici koji su slični ili izravno konkuriraju s 21 uvezenih proizvoda od čelika.

(5)

Istoga dana, na temelju informacija prikupljenih i provjerenih prije pokretanja istrage, uvedene su privremene mjere uperene prema 15 proizvoda od čelika obuhvaćenih istragom.

(6)

Uredbom (EZ) br. 1694/2002 od 27. rujna 2002. (7) Komisija je, nakon što je ustanovila kako je povećani izvoz sedam proizvoda navedenih u Prilogu 1.(a) nanio ozbiljnu štetu proizvođačima u Zajednici, uvela konačne zaštitne mjere uperene prema predmetnim proizvodima, u obliku dodatnih carina na uvoz robe koji premašuje odgovarajuće carinske kvote. Korištenje tih carinskih kvota može se svakodnevno nadzirati.

(7)

Uredbom (EZ) br. 1695/2002 od 27. rujna 2002. (8) Komisija je, nakon što je ustanovila kako je povećani uvoz 14 proizvoda navedenih u Prilogu 1.(b) prijetio nanošenjem ozbiljne štete proizvođačima u Zajednici i kako je u interesu Zajednice bilo uvesti odgovarajuću mjeru, uvela sustav naknadnog nadzora za 14 predmetnih proizvoda.

(8)

Gore spomenuti sustavi nadzora zaštitnih carinskih kvota i naknadnog nadzora pružaju informacije o podrijetlu samo jednog dijela robe koja se uvozi na tržište Zajednice i ne pružaju informacije o njezinim cijenama. Također ne pružaju informacije o strukturi budućih trgovinskih tokova.

(9)

Statistike o vanjskoj trgovini Zajednice nisu dostupne unutar rokova utvrđenih Uredbom Komisije (EZ) br. 1917/2000 (9), kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1669/2001 (10).

(10)

Međutim, dostupne statistike o uvozu proizvoda od čelika navedenih u Prilogu 1. ukazuju na sljedeće trendove koji prijete nanošenjem štete proizvođačima u Zajednici:

(u tonama)

Tip proizvoda

1999.

2000.

2001.

2002. (11) (6 mjeseci)

Plosnati proizvodi

10 818 943

13 641 836

13 916 538

6 058 977

Dugački proizvodi

5 053 766

5 184 421

5 482 925

2 772 014

Cijevi

2 541 117

2 930 406

2 903 729

1 384 322

(11)

Iako dolazi do smanjenja uvoza određenih kategorija proizvoda, treba podsjetiti da je izvjestan broj proizvoda od čelika tijekom jednog dijela tog razdoblja bio podložan privremenim zaštitnim mjerama EZ-a u području čelika. Nadalje, očito je da bi situacija na međunarodnom planu mogla dovesti do daljnjeg skretanja trgovine prema tržištu Zajednice, budući da je svjetsko tržište čelika i dalje nestabilno i da su mnoge zemlje uvele ili razmatraju uvođenje zaštitnih mjera.

(12)

Otkako su SAD u ožujku 2002. uvele zaštitne mjere uperene prema velikom broju proizvoda od čelika, Europska zajednica i mnoge druge zemlje (uključujući Bugarsku, Kanadu, Kinu, Češku, Mađarsku, Indiju, Indoneziju, Maleziju, Meksiko i Poljsku), zabrinute zbog mogućeg učinka predmetnih i ranijih mjera na svjetsko tržište čelika, pokrenule su istrage o zaštitnim mjerama koje se odnose na čitav niz proizvoda od čelika. U nekim slučajevima već su poduzete konačne zaštitne mjere. Stoga je jasno kako može doći do daljnjih velikih fluktuacija u strukturi međunarodne trgovine čelikom, a posebno do skretanja trgovine prema tržištu Zajednice što bi nanijelo štetu proizvođačima u Zajednici.

(13)

Istodobno statistike o proizvodnji ukazuju na to da je proizvodnja sirovog čelika u Zajednici pala sa 163,2 milijuna tona u 2000. na 158,5 milijuna tona u 2001. i 118,9 milijuna tona u prvih devet mjeseci 2002. Broj zaposlenih među proizvođačima u Zajednici također se smanjio, s 276 700 u 2000. na 270 000 (12) u 2001., a u 2002. predviđa se daljnji pad. Postoji bitna uzročna veza između razvoja ovih ekonomskih pokazatelja i uvoznih trendova te se stoga smatra kako uvozni trendovi prijete nanošenjem štete proizvođačima u Zajednici.

(14)

U interesu Zajednice stoga treba nastaviti s primjenom sustava prethodnog nadzora Zajednice nad uvozom određenih proizvoda od čelika kako bi se osigurale statističke informacije koje omogućuju brzu analizu uvoznih trendova.

(15)

Komisija stoga zaključuje da u skladu s člankom 11. Uredbe (EZ) br. 3285/94 i člankom 9. Uredbe (EZ) br. 519/94 treba nastaviti primjenjivati sustav prethodnog nadzora nad određenim proizvodima od čelika namijenjenih izvozu u Zajednicu. Uzimajući u obzir razdoblje važenja zaštitnih mjera za čelik koje su Sjedinjenje Američke Države uvele u ožujku 2002. primjereno je nastaviti s primjenom sustava do kraja ožujka 2005.

(16)

Osim toga, kako bi se izbjeglo stvaranje nepotrebnih ograničenja i pretjerano ometanje djelatnosti poduzeća koja se nalaze blizu granica, poželjno je iz područja primjene prethodnog nadzora Zajednice izuzeti uvoz malih količina robe. Stoga uvoz robe čija neto masa ne prelazi 500 kilograma treba izuzeti iz primjene ove Uredbe,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 76/2002 mijenja se kako slijedi:

1.

Na kraju članka 1. dodaje se:

„3.   Uvoz robe čija neto masa ne prelazi 500 kilograma izuzima se iz primjene ove Uredbe.”

2.

U članku 6. „31. prosinca 2002.” zamjenjuje se s „31. ožujka 2005.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. prosinca 2002.

Za Komisiju

Pascal LAMY

Član Komisije


(1)  SL L 319, 31.12.1994., str. 53.

(2)  SL L 286, 11.11.2000., str. 1.

(3)  SL L 67, 10.3.1994., str. 89.

(4)  SL L 159, 3.6.1998., str. 1.

(5)  SL L 16, 18.1.2002., str. 3.

(6)  SL L 195, 24.7.2002., str. 25.

(7)  SL L 261, 28.9.2002., str. 1.

(8)  SL L 261, 28.9.2002., str. 124.

(9)  SL L 229, 9.9.2000., str. 14.

(10)  SL L 224, 21.8.2001., str. 3.

(11)  Trenutačno su dostupni samo podaci za prvih šest mjeseci 2002. koji se još provjeravaju.

(12)  Podaci još nisu konačni i još se provjeravaju.