19/Sv. 9

HR

Službeni list Europske unije

202


32002R0407


L 062/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 407/2002

od 28. veljače 2002.

o utvrđivanju određenih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 2725/2000 o osnivanju sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Dublinske konvencije

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2725/2000 od 11. prosinca 2000. o osnivanju sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Dublinske konvencije (dalje u tekstu: „Uredba o Eurodacu”) (1), a posebno njezin članak 22. stavak 1.,

budući da:

(1)

Članak 22. stavak 1. Uredbe o Eurodacu predviđa da Vijeće donosi provedbene odredbe potrebne za utvrđivanje postupka iz članka 4. stavka 7., postupka za blokiranje podataka iz članka 12. stavka 1. i za izradu statističkih podataka iz članka 12. stavka 2. Uredbe o Eurodacu.

(2)

Danska, u skladu s člancima 1. i 2. Protokola o stajalištu Danske priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice, ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe i stoga nije njome vezana niti podliježe njezinoj primjeni,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe:

(a)

„Središnja jedinica” znači jedinica iz članka 1. stavka 2. točke (a) Uredbe o Eurodacu;

(b)

„baza podataka” znači kompjutorizirana središnja baza podataka iz članka 1. stavka 2. točke (b) Uredbe o Eurodacu;

(c)

„usporedba” znači postupak provjere odgovaraju li podaci o otiscima prstiju evidentirani u bazi podataka onima poslanima od strane države članice.

Članak 2.

Slanje

1.   Otisci prstiju se digitalno obrađuju i šalju u podatkovni oblik iz Priloga 1. U mjeri u kojoj je to potrebno za učinkovit rad Središnje jedinice, Središnja jedinica utvrđuje tehničke zahtjeve za slanje podatkovnih oblika od strane država članica Središnjoj jedinici i obrnuto. Središnja jedinica osigurava da se podaci o otiscima prstiju koje su poslale države članice mogu usporediti kompjutoriziranim sustavom prepoznavanja otisaka prstiju.

2.   Države članice bi trebale elektronski slati podatke iz članka 5. stavka 1. Uredbe o Eurodacu. U mjeri u kojoj je to potrebno za učinkovit rad Središnje jedinice, Središnja jedinica utvrđuje tehničke zahtjeve kako bi se osiguralo propisno elektronsko slanje podataka od država članica Središnjoj jedinici i obrnuto. Slanje podataka u papirnatom obliku korištenjem obrasca navedenog u Prilogu II. ili drugim sredstvima za slanje podataka (diskete, CD-ROM ili druga sredstva za slanje podataka koja se mogu razviti ili općenito koristiti u budućnosti) trebalo bi ograničiti na situacije u kojima postoje trajni tehnički problemi.

3.   Pozivni broj iz članka 5. stavka 1. točke (d) Uredbe o Eurodacu omogućit će nedvosmisleno povezivanje podataka s jednom osobom i državom članicom koja šalje podatak. Nadalje, on će omogućiti razlikovanje odnose li se takvi podaci na tražitelja azila ili na osobu iz članka 8. ili članka 11. Uredbe o Eurodacu. Pozivni broj započinje identifikacijskim slovom ili slovima prema kojim/a se, u skladu sa standardom navedenom u Prilogu I., prepoznaje država članica koja šalje podatke. Za identifikacijskim slovom ili slovima slijedi identifikacija kategorije osobe. „1” se odnosi na podatak u vezi s tražiteljima azila, „2” na osobe iz članka 8. Uredbe o Eurodacu, i „3” na osobe iz članka 11. Uredbe o Eurodacu. Središnja jedinica utvrđuje tehničke postupke potrebne za države članice kako bi se od Središnje jedinice osigurao primitak nedvosmislenih podataka.

4.   Središnja jedinica potvrđuje primitak poslanih podataka u najkraćem mogućem roku. U ovu svrhu Središnja jedinica utvrđuje potrebne tehničke zahtjeve kako bi se osiguralo da države članice prime potvrdu o primitku ako je ona tražena.

Članak 3.

Uspoređivanje i slanje rezultata

1.   Države članice osiguravaju slanje podataka o otiscima prstiju odgovarajuće kvalitete u svrhu usporedbe kompjutoriziranim sustavom prepoznavanja otisaka prstiju. U mjeri u kojoj je to potrebno radi osiguravanja da rezultati usporedbe Središnje jedinice dosegnu vrlo visoku razinu točnosti, Središnja jedinica definira primjerenu kvalitetu poslanih podataka o otiscima prstiju. Središnja jedinica, u njakraćem mogućem roku, provjerava kvalitetu poslanih podataka o otiscima prstiju. Ako se podaci o otiscima prstiju ne mogu usporediti korištenjem kompjutoriziranog sustava prepoznavanja otisaka prstiju, Središnja jedinica, u najkraćem mogućem roku, zahtijeva od države članice da dostavi podatke o otiscima prstiju primjerene kvalitete.

2.   Središnja jedinica provodi usporedbe prema redoslijedu pristizanja zahtjeva. Svaki zahtjev mora biti obrađen u roku od 24 sata. U slučaju podataka koji su poslani elektronski, država članica može zbog povezanih s nacionalnim pravom zahtijevati provođenje posebno hitne usporedbe u roku od sat vremena. Kada se ovi rokovi ne mogu ispoštovati zbog okolnosti koje su izvan odgovornosti Središnje jedinice, Središnja jedinica obrađuje zahtjev kao prioritet čim te okolnosti budu prevladane. U takvim slučajevima, u mjeri u kojoj je to potrebno za učinkovit rad Središnje jedinice, Središnja jedinica utvrđuje kriterije za prioritetno rješavanje zahtjeva.

3.   U mjeri u kojoj je to potrebno za učinkovit rad Središnje jedinice, Središnja jedinica utvrđuje operativne postupke za obradu primljenih podataka i za slanje rezultata usporedbe.

Članak 4.

Komunikacija između država članica i Središnje jedinice

Podaci poslani od država članica Središnjoj jedinici i obrnuto koriste generičke usluge IDA iz Odluke br. 1719/1999/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 1999. o nizu smjernica, uključujući i određivanje projekata od zajedničkog interesa, za transeuropske mreže za elektroničku razmjenu podataka između uprava (IDA) (2). U mjeri u kojoj je to potrebno za učinkovit rad Središnje jedinice, Središnja jedinica utvrđuje tehničke postupke potrebne za korištenje generičkih usluga IDA.

Članak 5.

Ostale zadaće Središnje jedinice

1.   Središnja jedinica primjerenim tehničkim sredstvima odvaja podatke o tražiteljima azila i podatke o osobama iz članka 8. Uredbe o Eurodacu koji su pohranjeni u bazi podataka.

2.   Na temelju obavijesti iz države članice, Središnja jedinica stavlja odgovarajuću oznaku razlikovanja na podatke o osobama koje su prepoznate i prihvaćene kao izbjeglice te ih primjerenim tehničkim sredstvima odvaja od drugih podataka upisanih u bazu podataka. Ako je donesena odluka u skladu s člankom 12. stavkom 2. točkom (a) Uredbe o Eurodacu, prva rečenica se više ne primjenjuje. Središnja jedinica uklanja postojeće oznake razlikovanja i ukida odvajanje podataka.

3.   Četiri godine i šest mjeseci nakon što Eurodac započne sa svojim aktivnostima, Središnja jedinica izrađuje statističke podatke kako bi pokazala:

(a)

broj osoba koje su, nakon što su priznate i prihvaćena kao izbjeglice u državi članici, podnijele daljnji zahtjev za azil u drugoj državi članici;

(b)

broj osoba koje su priznate i prihvaćene kao izbjeglice u više od jedne države članice;

(c)

države članice u kojima su izbjeglice podnijele daljnji zahtjev za azil, zajedno s:

po državi članici, brojem podnositelja zahtjeva za azil koji su, imajući status izbjeglice u toj državi, zatražili azil u drugoj državi članici i njihov broj po svakoj državi članici,

po državi članici, brojem podnositelja zahtjeva za azil koji već imaju status izbjeglice u drugoj državi članici i broj takvih osoba za svaku državu članicu.

4.   Središnja jedinica osigurava da, u skladu s člankom 4. stavka 4. Uredbe o Eurodacu, provedene usporedbe na zahtjev države članice mogu također pokrivati podatke koji su ranije poslani od strane te države članice.

Članak 6.

Stupanje na snagu

1.   Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

2.   Vijeće će preispitati primjenu ove Uredbe u roku od četiri godine nakon početka aktivnosti Eurodaca.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. veljače 2002.

Za Vijeće

Predsjednik

A. ACEBES PANIAGUA


(1)  SL L 316, 15.12.2000., str. 1.

(2)  SL L 203, 3.8.1999., str. 1.


PRILOG I.

Podatkovni oblik za razmjenu podataka o otiscima prstiju

Propisan je sljedeći oblik za razmjenu podataka o otiscima prstiju:

 

ANSI/NIST – CSL 1 1993

i bilo koji budući daljnji razvoji ovog standarda.

Standard za identifikacijska slova država članica

Primjenjuje se sljedeći ISO standard:

 

ISO 3166 – oznaka s 2 slova.


PRILOG II.

Image