10/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

68


32002O0006


L 270/14

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

26.09.2002.


SMJERNICA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 26. rujna 2002.

o minimalnim standardima za Europsku središnju banku i nacionalne središnje banke pri obavljanju poslova monetarne politike, deviznih poslova s deviznim pričuvama ESB-a i upravljanju deviznim pričuvama ESB-a

(ESB/2002/6)

(2002/777/EZ)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno prvu, drugu i treću alineju članka 105. stavka 2.,

uzimajući u obzir članak 12. stavak 1. i članak 14. stavak 3. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, u vezi s prvom, drugom i trećom alinejom članka 3. stavka 1., člankom 18. stavkom 2. i člankom 30. stavkom 6.,

budući da:

(1)

Među osnovne zadaće koje ESSB treba provoditi u skladu s prvom, drugom i trećom alinejom članka 105. stavka 2. Ugovora spada utvrđivanje i provođenje monetarne politike Zajednice, obavljanje deviznih poslova u skladu s odredbama članka 111. Ugovora, te držanje i upravljanje službenim deviznim pričuvama država članica.

(2)

Europska središnja banka (ESB) smatra da je potrebno da ESB i svaka nacionalna središnja banka države članice sudionice (NSB) primijene minimalne standarde pri: i. obavljanju poslova monetarne politike; ii. obavljanju deviznih poslova s deviznim pričuvama ESB-a; i iii. upravljanju deviznim pričuvama ESB-a u mjeri u kojoj nacionalne središnje banke djeluju kao zastupnik ESB-a u skladu sa Smjernicom ESB/2000/1 od 3. veljače 2000. o upravljanju deviznim pričuvama Europske središnje banke od strane nacionalnih središnjih banka i pravnom dokumentacijom za poslove koji uključuju devizne pričuve Europske središnje banke (1), kako je zadnje izmijenjena Smjernicom ESB/2001/12 (2).

(3)

Članak 38. stavak 1. Statuta predviđa da članovi upravnih tijela i osoblje ESB-a i NSB-a ne smiju, čak ni nakon prestanka njihove dužnosti, otkrivati one podatke koji su obuhvaćeni obvezom čuvanja poslovne tajne.

(4)

Članovi Upravnog vijeća ESB-a sporazumjeli su se u vezi s Memorandumom o razumijevanju o sličnim pitanjima na sastanku Upravnog vijeća dana 16. svibnja 2002. (3).

(5)

U skladu s člankom 12. stavkom 1. i člankom 14. stavkom 3. Statuta, smjernice ESB-a čine sastavni dio prava Zajednice,

DONIJELO JE OVU SMJERNICU:

Članak 1.

Minimalni standardi za ESB i nacionalne središnje banke pri obavljanju poslova monetarne politike, deviznih poslova s deviznim pričuvama ESB-a i upravljanju deviznim pričuvama ESB-a

Pri obavljanju aktivnosti ili poslova koji se odnose na poslove monetarne politike, devizne poslove s deviznim pričuvama ESB-a i upravljanju deviznim pričuvama ESB-a, ESB i svaki NSB dužni su osigurati da unutarnja pravila koja se odnose na takve poslove ili na takvo upravljanje, bez obzira na to radi li se o etičkim kodeksima, kadrovskim propisima ili bilo kojoj drugoj vrsti unutarnjih pravila, udovoljavaju sljedećim minimalnim standardima u okviru važećeg nacionalnog prava i praksi tržišta rada.

Unutarnja pravila ESB-a i NSB-a trebaju sadržavati obvezujuće odredbe kojima se osigurava usklađenost svih aktivnosti ili poslova ESB-a i NSB-a koji se odnose na monetarnu politiku, devizne poslove s deviznim pričuvama ESB-a i upravljanje deviznim pričuvama ESB-a s tim minimalnim standardima.

Pravila sadržana u ovoj Smjernici se primjenjuju na:

članove Izvršnog odbora ESB-a kada ne obavljaju svoje funkcije članova Upravnog vijeća,

članove tijela NSB-a nadležnih za odlučivanje koji nisu članovi Upravnog vijeća ESB-a (ili njihovi zamjenici imenovani u skladu s člankom 4. stavkom 4. Poslovnika Europske središnje banke) kada obavljaju funkcije članova Upravnog vijeća,

sve zaposlenike ESB-a uključene u aktivnosti ili poslove koji se odnose na poslove monetarne politike, devizne poslove s deviznim pričuvama ESB-a i upravljanje deviznim pričuvama ESB-a, i

sve zaposlenike NSB-a uključene u aktivnosti ili poslove koji se odnose na poslove monetarne politike, devizne poslove s deviznim pričuvama ESB-a i upravljanje deviznim pričuvama ESB-a.

(Ti članovi Izvršnog odbora ESB-a i tijela NSB-a nadležna za odlučivanje se dalje u tekstu zajednički nazivaju „tijela nadležna za odlučivanje” i ti zaposlenici ESB-a i NSB-a se dalje u tekstu zajednički nazivaju „zaposlenici”.)

Namjena tih minimalnih standarda nije da isključe ili dovedu u pitanje primjenu strožih odredbi koje su utvrđene u unutarnjim pravilima ESB-a i NSB-a koja se primjenjuju na zaposlenike kao i na tijela nadležna za odlučivanje. Ti minimalni standardi također ne dovode u pitanje primjenu članka 38. stavka 1. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke.

Za kontrolu aktivnosti zaposlenika koji su angažirani na poslovima s drugim ugovornim stranama na tržištu je odgovorno dotično rukovodstvo. Ovlaštenja i odgovornosti prema kojima sudionici na tržištu i pomoćno osoblje trebaju izvršavati svoje dužnosti trebaju biti jasno navedene u pisanom obliku.

Od tijela nadležnih za odlučivanje i zaposlenika se traži da se suzdrže od toga da budu strane u svim gospodarskim ili financijskim transakcijama koje bi mogle umanjiti njihovu neovisnost i nepristranost.

Tijela nadležna za odlučivanje i zaposlenici trebaju izbjegavati svaku situaciju koja bi mogla dovesti do sukoba interesa.

ESB i nacionalne središnje banke ne smiju dopustiti tijelima nadležnim za odlučivanje i zaposlenicima da trguju na temelju povlaštenih informacija niti da prenose trećim osobama povjerljive informacije koje nisu javne, a koje su dobili na radnom mjestu. Štoviše, tijela nadležna za odlučivanje i zaposlenici ne smiju koristiti saznanja koja nisu javna, povezana s ESSB-om, do kojih su došli na radnom mjestu, kad god obavljaju privatne financijske transakcije.

Trgovanje na temelju povlaštenih informacija se definira kao aktivnost bilo koje osobe koja na temelju svog zaposlenja, profesije ili dužnosti ima pristup određenim specifičnim informacijama koje bi, prije nego što postanu javne, mogle biti bitne za poslove monetarne politike, devizne poslove s deviznim pričuvama ESB-a i upravljanje deviznim pričuvama ESB-a, i svjesno iskoristi takve informacije da bi za svoj račun ili za račun treće osobe, izravno ili neizravno, kupila ili prodala imovinu (uključujući prenosive vrijednosne papire) ili prava (uključujući prava po ugovorima o izvedenicama) s kojima su takve informacije blisko povezane.

ESB i nacionalne središnje banke moraju propisati odgovarajuće postupke kako bi mogli provjeriti jesu li financijske transakcije koje zaključe tijela nadležna za odlučivanje i zaposlenici u skladu s tim pravilom. Pored toga, ti postupci trebaju biti strogo ograničeni na provjere usklađenosti onih transakcija koje bi mogle biti bitne za poslove monetarne politike, devizne poslove s deviznim pričuvama ESB-a i upravljanje deviznim pričuvama ESB-a. Takve provjere usklađenosti treba provoditi samo onda kada za to postoje odlučni razlozi.

Tijela nadležna za odlučivanje i zaposlenici ne smiju pri obavljanju poslova monetarne politike, deviznih poslova s deviznim pričuvama ESB-a i upravljanju deviznim pričuvama ESB-a tražiti od trećih osoba darove i čašćenje niti smiju primiti darove i čašćenje financijske ili nefinancijske prirode u iznosu višem od uobičajenog ili zanemarivog koji bi mogao umanjiti njihovu neovisnost i nepristranost.

Od zaposlenika treba zahtijevati da obavijeste svoje rukovodstvo o svakom pokušaju da im druga ugovorna strana ponudi takav dar ili čašćenje.

Članak 2.

Izmjene Smjernice ESB/2000/1

Članak 3.a i Prilog 4. Smjernici ESB/2001/1 stavljaju se izvan snage.

Članak 3.

Provjera

Najkasnije do 15. listopada 2002. NSB-i trebaju proslijediti ESB-u pojedinosti o tekstovima propisa i načinu na koji se namjeravaju pridržavati Smjernice, ako to već nisu učinili u kontekstu provedbe Smjernice ESB/2001/5 (4).

Članak 4.

Završne odredbe

1.   Ova je Smjernica upućena nacionalnim središnjim bankama država članica koje su prihvatile jedinstvenu valutu u skladu s Ugovorom.

2.   Ova Smjernica stupa na snagu 30. studenoga 2002.

3.   Ova se Smjernica objavljuje u Službenom listu Europskih zajednica.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 26. rujna 2002.

U ime Upravnog vijeća ESB-a

Predsjednik

Willem F. DUISENBERG


(1)  SL L 207, 17.8.2000., str. 24.

(2)  SL, L 310, 28.11.2001., str. 31.

(3)  SL C 123, 24.5.2002., str. 9.

(4)  SL L 190, 12.7.2001., str. 26.