15/Sv. 013

HR

Službeni list Europske unije

25


32002L0096


L 037/24

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

27.01.2003.


DIREKTIVA 2002/96/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 27. siječnja 2003.

o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 175. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (2),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (3),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora s obzirom na zajednički tekst koji je 8. studenoga 2002. odobrio Odbor za mirenje (4),

budući da:

(1)

Ciljevi politike zaštite okoliša Zajednice posebno su očuvanje, zaštita i poboljšanje kakvoće okoliša, zaštita zdravlja ljudi te razborito i razumno korištenje prirodnih resursa. Ta se politika temelji na načelu predostrožnosti i načelima da je potrebno poduzeti akciju sprečavanja, da se šteta u okolišu treba prvenstveno ispraviti na izvoru i da onečišćivač treba štetu platiti.

(2)

Programom politike i djelovanja Zajednice u odnosu na okoliš i održivi razvoj (Peti akcijski program o okolišu) (5) utvrđuje se da postizanje održivog razvoja zahtijeva znatne promjene u tekućim modelima razvoja, proizvodnje, potrošnje i ponašanja te između ostalog zagovara smanjenje otpada pri korištenju prirodnih resursa i sprečavanje onečišćenja. On navodi otpadnu električnu i elektroničku opremu (OEEO) kao jedno od ciljnih područja koja treba urediti primjenom načela sprečavanja, obnavljanja i sigurnog uklanjanja otpada.

(3)

Priopćenje Komisije od 30. srpnja 1996. o preispitivanju strategije Zajednice u gospodarenju otpadom navodi da se, u slučaju kad se stvaranje otpada ne može izbjeći, otpad svojim materijalom ili energijom treba ponovno upotrijebiti ili obnoviti.

(4)

Vijeće je u svojoj Rezoluciji od 24. veljače 1997. o strategiji Zajednice o gospodarenju otpadom (6) naglasilo potrebu promicanja oporabe otpada s ciljem smanjenja količine otpada za odlaganje i očuvanja prirodnih resursa, posebno ponovnom uporabom, preradom, kompostiranjem i ponovnim dobivanjem energije iz otpada te je uočilo da se izborom opcija u svakome pojedinom slučaju moraju uzeti u obzir učinci na okoliš i gospodarstvo, ali da dok se ne postigne daljnji znanstveni i tehnološki napredak i obavi analiza ciklusa trajanja, ponovna uporaba i obnavljanje gradiva trebaju imati prednost ako su to najbolje opcije za okoliš. Vijeće također poziva Komisiju da čim prije razvije odgovarajući nastavak projekata programa prioritetnih tokova otpada, uključujući i OEEO.

(5)

Europski parlament u svojoj Rezoluciji od 14. studenoga 1996. (7) traži da Komisija predstavi prijedloge direktiva o prioritetnim tokovima otpada, uključujući električni i elektronički otpad, te da takve prijedloge temelji na načelu odgovornosti proizvođača. Europski parlament u istoj Rezoluciji zahtijeva od Vijeća i Komisije isticanje prijedloga za smanjenje količine otpada.

(6)

Direktivom Vijeća 75/442/EEZ od 15. srpnja 1975. o otpadu (8) predviđa se da se u posebnim direktivama mogu donijeti specifična pravila za određene slučajeve ili dopuna onih iz Direktive 75/442/EEZ o gospodarenju pojedinim vrstama otpada;

(7)

Količina OEEO-a nastalog u Zajednici brzo raste. Sadržaj opasnih komponenata u električnoj i elektroničkoj opremi (EEO) velik je problem u fazi gospodarenja otpadom, a recikliranje OEEO-a ne provodi se u dostatnoj mjeri.

(8)

Cilj poboljšanja gospodarenja OEEO-om države članice ne mogu djelotvorno postići same. Posebno različite nacionalne primjene načela o odgovornosti proizvođača mogu dovesti do bitno različitoga financijskog opterećenja gospodarskih operatora. Različite nacionalne politike gospodarenja OEEO-om smanjuju učinkovitost politike recikliranja. Zbog toga se bitni kriteriji trebaju donijeti na razini Zajednice.

(9)

Odredbe ove direktive trebaju se primjenjivati na proizvode i proizvođače bez obzira na prodajnu tehniku, uključujući daljinsku i elektroničku prodaju. U vezi s time, obveze proizvođača i distributera koji upotrebljavaju daljinske i elektroničke prodajne kanale trebaju, ako je praktično, imati isti oblik i provesti se na isti način kako bi se izbjegli drugi distribucijski kanali u kojima se na temelju odredaba ove direktive trebaju snositi troškovi u vezi s otpadnom električnom i elektroničkom opremom prodanom daljinskim ili elektroničkim putem;

(10)

Ova direktiva treba obuhvaćati svu električnu i elektroničku opremu koju upotrebljavaju potrošači te električnu i elektroničku opremu namijenjenu profesionalnoj uporabi. Ova se direktiva treba primjenjivati ne dovodeći u pitanje zakonodavstvo Zajednice o sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima koji štite sve sudionike u doticaju s OEEO-om kao ni određeno zakonodavstvo Zajednice o gospodarenju otpadom, posebno Direktivu Vijeća 91/157/EEZ od 18. ožujka 1991. o baterijama i akumulatorima koji sadrže određene opasne tvari (9).

(11)

Direktivu 91/157/EEZ treba što prije revidirati, posebno u smislu ove direktive.

(12)

Uspostavljanje odgovornosti proizvođača ovom direktivom jedan je od načina poticanja razvoja i proizvodnje električne i elektroničke opreme koji u potpunosti uključuje i omogućuje njezin popravak, moguću dogradnju, ponovnu uporabu, razgradnju i preradu.

(13)

Da bi se jamčila sigurnost i zdravlje distributerova osoblja koje je uključeno u povrat i postupanje s OEEO-om, države članice u skladu sa zakonodavstvom Zajednice i svojim zakonodavstvom o sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima trebaju utvrditi uvjete pod kojima distributeri mogu odbiti povrat opreme.

(14)

Države članice trebaju poticati razvoj i proizvodnju električne i elektroničke opreme koja vodi računa i omogućuje rastavljanje i oporabu, a posebno ponovnu uporabu i recikliranje OEEO-a, njihovih komponenata i materijala. Posebnom konstrukcijom ili proizvodnim postupcima proizvođači ne trebaju sprečavati ponovnu uporabu OEEO-a, osim ako ta konstrukcija ili proizvodni postupci ne predstavljaju prevladavajuće prednosti, npr. u pogledu zaštite okoliša i/ili sigurnosnih zahtjeva.

(15)

Odvojeno prikupljanje preduvjet je osiguranja posebne obrade i recikliranja OEEO-a i neophodno je za postizanje odabrane razine zaštite zdravlja ljudi i okoliša u Zajednici. Potrošači trebaju djelatno pridonositi uspjehu takvoga prikupljanja i trebaju se poticati na vraćanje OEEO-a. U tu se svrhu trebaju postaviti prikladna sredstva za vraćanje OEEO-a, uključujući javne sabirne točke, gdje privatna kućanstva barem besplatno mogu vratiti svoj otpad.

(16)

Da bi se postigla odabrana razina zaštite i usklađeni ciljevi za okoliš u Zajednici, države članice trebaju donijeti odgovarajuće mjere za smanjenje na najmanju mjeru zbrinjavanja OEEO-a kao nerazvrstanog mjesnog otpada kao i za postizanje visoke razine odvojenog prikupljanja OEEO-a. Da bi se osiguralo nastojanje država članica da uspostave djelotvorne sabirne sheme, od njih se treba tražiti postizanje visoke razine prikupljanja OEEO-a od privatnih kućanstava.

(17)

Posebna obrada OEEO-a prijeko je potrebna da bi se izbjeglo širenje onečišćivača u prerađeni materijal ili tok otpada. Takva je obrada najdjelotvorniji način osiguranja poštovanja odabrane razine zaštite okoliša Zajednice. Svako postrojenje ili pogoni koji provode recikliranje i operacije obrade trebaju poštovati minimalne norme za sprečavanje negativnih učinaka na okoliš koji su u vezi s obradom OEEO-a. Trebaju se upotrijebiti najbolje raspoložive tehnike obrade, oporabe i recikliranja, pod uvjetom da one osiguravaju zdravlje ljudi i visoku razinu zaštite okoliša. Najbolje raspoložive tehnike obrade, oporabe i recikliranja mogu se dalje odrediti u skladu s postupcima iz Direktive 96/61/EZ.

(18)

Kad je prikladno, prednost treba dati ponovnoj uporabi OEEO-a te njegovih komponenata, podsklopova i potrošnih materijala. Kad se ne preporučuje ponovna uporaba, sav se odijeljeno prikupljen OEEO treba poslati na oporabu tijekom koje se treba postići visoka razina recikliranja i oporabe. Dodatno, proizvođače treba poticati da reciklirani materijal ugrade u novu opremu.

(19)

Temeljna načela u odnosu na financiranje gospodarenja OEEO-om trebaju se uspostaviti na razini Zajednice, a sheme financiranja trebaju pridonositi visokoj stopi prikupljanja, kao i provedbi načela proizvođačeve odgovornosti.

(20)

Korisnici električne i elektroničke opreme u privatnim kućanstvima trebaju imati mogućnost barem besplatnog vraćanja OEEO-a. Proizvođači trebaju stoga financirati prikupljanje sa sabirnih mjesta te obradu, oporabu i zbrinjavanje OEEO-a. Da bi dao najveći učinak konceptu proizvođačeve odgovornosti, svaki proizvođač treba biti odgovoran za financiranje gospodarenja otpadom od svojih vlastitih proizvoda. Proizvođač treba imati mogućnost izbora ispunjenja te obveze pojedinačno ili pristupanjem kolektivnoj shemi. Pri stavljanju proizvoda na tržište svaki proizvođač treba dati financijsko jamstvo za sprečavanje da troškovi gospodarenja OEEO-om za proizvode bez vlasnika ne padnu na društvo ili na ostale proizvođače. Odgovornost za financiranje gospodarenja starim otpadom treba podijeliti na sve postojeće proizvođače prema kolektivnim financijskim shemama kojima svi proizvođači koji su na tržištu kad nastane trošak pridonose razmjerno. Kolektivne financijske sheme ne trebaju imati učinak isključivanja specijaliziranih i maloserijskih proizvođača, uvoznika te novih tržišnih sudionika. U prijelaznome periodu proizvođačima treba dopustiti da pri prodaji novih proizvoda kupcima dragovoljno prikažu troškove za okoliš povoljnoga prikupljanja, obrade i zbrinjavanja starog otpada. Proizvođači koji koriste tu odredbu trebaju osigurati da prikazani troškovi ne prelaze stvarne nametnute troškove;

(21)

Obavijesti korisnicima o zahtjevu da ne odlažu OEEO kao nerazvrstani gradski otpad i, da prikupljaju OEEO zasebno, te o sustavima prikupljanja i o njihovoj ulozi u gospodarenju OEEO-om, prijeko su potrebne za uspješnost prikupljanja OEEO-a. Takve obavijesti podrazumijevaju ispravno označivanje električne i elektroničke opreme koja može završiti u posudama za smeće ili u sličnome prikupljanju gradskog otpada.

(22)

Obavijest o prepoznavanju komponenata i materijala koju daju proizvođači važna je za omogućivanje gospodarenja, a posebno obrade i oporabe/recikliranja OEEO-a.

(23)

Države članice trebaju osigurati da inspekcija i infrastruktura praćenja omogući ispravnu provedbu ove direktive, uzimajući između ostalog u obzir Preporuku 2001/331/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. travnja 2001. o minimalnim kriterijima za inspekcijske nadzore zaštite okoliša u državama članicama (10).

(24)

Za praćenje postizanja ciljeva ove direktive neophodna je informacija o težini ili, ako to nije moguće, o broju primjeraka električne i elektroničke opreme stavljene na tržište u Zajednici i o stopama prikupljanja, ponovne uporabe (uključujući što je moguće više ponovnu uporabu cijelih proizvoda), oporabe/recikliranja i izvoza OEEO-a prikupljenog u skladu s ovom direktivom.

(25)

Države članice mogu provedbu određenih odredaba ove direktive odabrati postizanjem sporazuma između nadležnih tijela i odgovarajućih gospodarskih sektora pod uvjetom da su zadovoljeni određeni zahtjevi.

(26)

Komisija treba u odborskome postupku provesti prilagodbu znanstvenog i tehničkog napretka, određenih odredaba direktive, popisa proizvoda po kategorijama navedenim u Prilogu I.A, selektivne obrade materijala i komponenata OEEO-a, tehničkih zahtjeva za pohranu i obradu OEEO-a te označivanja električne i elektroničke opreme.

(27)

Mjere potrebne za provedbu ove direktive trebaju se usvojiti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (11),

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU

Članak 1.

Ciljevi

Svrha ove direktive je u prvome redu sprečavanje nastanka otpadne električne i elektroničke opreme (OEEO) i, osim toga, ponovna uporaba, recikliranje i drugi načini oporabe takvog otpada da bi se smanjilo zbrinjavanje otpada. Njome se također traži poboljšanje ponašanja u zaštiti okoliša svih operatora uključenih u životni ciklus električne i elektroničke opreme, npr. proizvođača, distributera i potrošača, a posebno onih operatora koji su izravno uključeni u obradu otpada električne i elektroničke opreme.

Članak 2.

Područje primjene

1.   Ova se direktiva primjenjuje na električnu i elektroničku opremu koja pripada vrstama navedenim u Prilogu I.A pod uvjetom da ta oprema nije dio drugoga tipa opreme koja nije obuhvaćena područjem primjene ove direktive. Prilog I.B sadrži popis proizvoda koji pripadaju vrstama navedenim u Prilogu I.A.

2.   Ova se direktiva primjenjuje ne dovodeći u pitanje zakonodavstvo Zajednice o sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima, ni posebno zakonodavstvo Zajednice o gospodarenju otpadom.

3.   Oprema koja je povezana sa zaštitom bitnih interesa sigurnosti država članica, naoružanja, streljiva i ratnog materijala izuzeta je iz ove direktive. To se, međutim, ne odnosi na proizvode koji nisu posebno namijenjeni za vojne svrhe.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„električna i elektronička oprema” ili „EEO” znači oprema čiji normalan rad ovisi o električnim strujama ili elektromagnetskim poljima te oprema za proizvodnju, prijenos i mjerenje takvih struja ili polja koji pripadaju vrstama navedenim u Prilogu I.A i koji su namijenjeni uporabi za naponske iznose do 1 000 V izmjenične struje i 1 500 V istosmjerne struje;

(b)

„otpadna električna i elektronička oprema” ili „OEEO” znači električna ili elektronička oprema koja predstavlja otpad u smislu članka 1. točke (a) Direktive 75/442/EEZ, što uključuje sve komponente, podsklopove i potrošne materijale koji su u trenutku odlaganja dio proizvoda;

(c)

„sprečavanje” znači mjere s ciljem smanjenja količine i štetnosti za okoliš OEEO-a te materijala i tvari koje on sadrži;

(d)

„ponovna uporaba” znači svako djelovanje pri kojemu se OEEO-i ili njegove komponente upotrebljavaju za istu svrhu za koju je ta oprema bila zamišljena, što uključuje stalnu uporabu opreme ili njezinih komponenata, koja je vraćena na sabirne točke te distributerima, prerađivačima ili proizvođačima;

(e)

„recikliranje” znači ponovno procesiranje otpadnog materijala u proizvodnome postupku za izvorne ili druge svrhe, ali se pritom isključuje energetska oporaba koja predstavlja uporabu gorivog otpada za proizvodnju energije izravnim spaljivanjem zajedno s drugim otpadom ili bez njega, ali uz obnavljanje topline;

(f)

„oporaba” znači sva primjenjiva djelovanja navedena u Prilogu II.B Direktivi 75/442/EEZ;

(g)

„zbrinjavanje” znači sva primjenjiva djelovanja navedena u Prilogu II.A Direktivi 75/442/EEZ;

(h)

„obrada” znači svako djelovanje nakon što se OEEO preda na mjesta za uklanjanje onečišćenja, rastavljanje, sitnjenje, oporabu ili pripremu za zbrinjavanje te sva ostala djelovanja koja se provode za oporabu i/ili zbrinjavanje OEEO-a;

(i)

„proizvođač” znači svaka osoba koja, bez obzira na upotrijebljenu prodajnu tehniku, što uključuje i daljinsku komunikaciju u skladu s Direktivom 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 1997. o zaštiti potrošača s obzirom na sklapanje ugovora na daljinu (12):

i.

proizvodi i prodaje električnu i elektroničku opremu pod vlastitim zaštitnim znakom;

ii.

preprodaje pod svojim zaštitnim znakom opremu koju proizvode drugi dobavljači, pri čemu se preprodavač ne smatra „proizvođačem” ako se proizvođačev zaštitni znak na opremi pojavljuje kao u podtočki i.; ili

iii.

na profesionalnoj osnovi, u državu članicu uvozi ili izvozi električnu i elektroničku opremu.

Tko po bilo kojemu ili slijedom bilo kojega financijskog sporazuma isključivo pruža financiranje, ne smije se smatrati „proizvođačem” osim ako ne djeluje i kao proizvođač u smislu alineja i. do iii.;

(j)

„distributer” znači svaka osoba koja električnu ili elektroničku opremu na trgovinskoj osnovi pruža stranci koja je upotrebljava;

(k)

„OEEO iz privatnih kućanstava” znači OEEO koji dolazi iz privatnih kućanstava te iz trgovačkih, industrijskih, institucijskih i ostalih izvora koji su svojom vrstom i količinom otpada slični privatnim kućanstvima;

(l)

„opasna tvar ili pripravak” znači svaka tvar ili pripravak koja se smatra opasnom prema Direktivi Vijeća 67/548/EEZ (13) ili Direktivi 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (14);

(m)

„financijski sporazum” znači svaki sporazum o zajmu, zakupu, najmu ili odgođenoj prodaji ili dogovor koji se odnosi na bilo koju opremu bez obzira na to određuju li uvjeti toga sporazuma ili dogovora ili kakvoga popratnog ugovora ili dogovora da će se dogoditi ili se može dogoditi prijenos vlasništva te opreme.

Članak 4.

Konstrukcija proizvoda

Države članice poticat će konstrukciju i proizvodnju električne i elektroničke opreme kojima se uzima u obzir i omogućuje rastavljanje i oporaba, a posebno ponovnu uporabu i preradu OEEO-a, njegovih komponenata i materijala. U tome smislu, države članice će poduzeti odgovarajuće mjere da proizvođači posebnom konstrukcijom ili proizvodnim postupcima ne sprječavaju ponovnu uporabu OEEO-a, osim ako ta posebna konstrukcija ili proizvodni postupci ne predstavljaju prevladavajuće prednosti, npr. u pogledu zaštite okoliša i/ili sigurnosnih zahtjeva.

Članak 5.

Odvojeno prikupljanje

1.   Države članice donose odgovarajuće mjere kako bi svele na najmanju mjeru zbrinjavanje otpadne električne i elektroničke opreme kao nerazvrstanog komunalnog otpada kao i postigle visoku razinu odvojenog prikupljanja.

2.   Za OEEO-e iz privatnih kućanstava države članice će do 13. kolovoza 2005. osigurati da:

(a)

se uspostave sustavi koji će krajnjim korisnicima i distributerima omogućiti barem besplatan povrat takvog otpada. Države članice osiguravaju raspoloživost potrebnih sabirališnih mjesta i pristup do njih, uzimajući posebno u obzir gustoću naseljenosti;

(b)

kod isporuke novog proizvoda distributeri su dužni osigurati da se takav otpad na osnovi „jedan za jedan” besplatno vrati distributeru ako je oprema odgovarajućega tipa te ako obavlja iste funkcije kao isporučena oprema. Države članice mogu od te odredbe odstupiti ako je pritom sigurno da povrat OEEO-a za krajnjega korisnika nije otežan i pod uvjetom da ti sustavi ostaju za krajnjega korisnika besplatni. Ako države članice tom odredbom pribavljaju korist, o tome moraju obavijestiti Komisiju;

(c)

se ne dovodeći u pitanje odredbe u podtočkama (a) i (b), proizvođačima dopusti uspostavljanje i rad sustava pojedinačnog ili skupnog povrata OEEO-a od privatnih kućanstava pod uvjetom da se oni podudaraju s ciljevima ove Direktive;

(d)

uzimajući u obzir zdravstvene i sigurnosne nacionalne norme kao i norme Zajednice, OEEO koji zbog onečišćenja predstavlja zdravstvenu ili sigurnosnu opasnost za osoblje, može za povrat prema točkama (a) i (b) biti odbijen. Za takav OEEO države članice moraju ostvariti posebne dogovore.

Države članice mogu predvidjeti posebne dogovore za povrat OEEO-a prema točkama (a) i (b) ako oprema ne sadrži bitne komponente ili ako oprema sadrži otpad različit od OEEO-a.

3.   U slučaju OEEO-a različitog od OEEO-a iz privatnih kućanstava, ne dovodeći u pitanje članak 9., države članice će osigurati da proizvođači ili treće strane koje djeluju u njihovo ime omoguće prikupljanje takvog otpada.

4.   Države članice osiguravaju da se svi OEEO-i prikupljeni prema gornjim stavcima 1., 2. i 3. prevezu na mjesta za obradu koja su dopuštena na temelju članka 6., osim ako se proizvodi ponovno ne upotrebljavaju u cijelosti. Države članice moraju osigurati da predviđena ponovna uporaba ne dovede do onemogućavanja ove direktive, s obzirom na članke 6. i 7. Prikupljanje i prijevoz zasebno prikupljenih OEEO-a provodi se na način koji najbolje omogućuje ponovnu uporabu i preradu onih komponenata ili cijelih uređaja koji se mogu ponovno upotrijebiti ili preraditi.

5.   Ne dovodeći u pitanje stavak 1., države članice osiguravaju da se najkasnije do 31. prosinca 2006. postigne prosječna stopa odvojenoga prikupljanja OEEO-a iz privatnih kućanstava od prosječno četiri kilograma po stanovniku godišnje.

Djelujući prema prijedlogu Komisije te uzimajući u obzir tehničko i gospodarsko iskustvo u državama članicama, Europski parlament i Vijeće utvrđuju novi obavezni cilj do 31. prosinca 2008. To može biti u obliku postotka količina električne i elektroničke opreme prodane privatnim kućanstvima prethodnih godina.

Članak 6.

Obrada

1.   Države članice osiguravaju da proizvođači ili treće strane koje djeluju u njihovo ime u skladu sa zakonodavstvom Zajednice, uspostave sustave koji će omogućiti obradu OEEO-a uporabom najboljih raspoloživih tehnika obrade, obnavljanja i prerade. Te sustave mogu uspostaviti proizvođači pojedinačno i/ili zajednički. Da bi se osiguralo poštovanje članka 4. Direktive 75/442/EEZ, ta obrada mora u najmanju ruku uključivati odvođenje svih tekućina te selektivnu obradu u skladu s Prilogom II. ovoj direktivi.

Druge tehnologije obrade koje osiguravaju najmanje istu razinu zaštite zdravlja ljudi i okoliša mogu se prema postupku navedenome u članku 14. stavku 2. uključiti u Prilog II.

Za potrebe zaštite okoliša, države članice mogu utvrditi norme za minimalnu kakvoću obrade prikupljenog OEEO-a. Države članice koje se odluče za takve norme kakvoće, obavješćuju o tome Komisiju koja će te norme objaviti.

2.   Države članice osiguravaju da svako postrojenje ili pogon koji provodi obradu dobije za to dopuštenje nadležnih vlasti u skladu s člancima 9. i 10. Direktive 75/442/EEZ.

Izuzeće od zahtjeva za dopuštenje prema članku 11. stavku 1. točki (b) Direktive 75/442/EEZ može se primijeniti na oporabu OEEO-a kad nadležne vlasti izvrše inspekciji nadzor prije registracije u svrhu osiguranja poštivanja članka 4. Direktive 75/442/EEZ.

Inspekcija mora provjeriti:

(a)

tip i količine otpada koji se tretira;

(b)

opće tehničke zahtjeve koje treba zadovoljiti; i

(c)

mjere predostrožnosti koje treba poduzeti.

Inspekcija se provodi barem jednom godišnje, a države članice rezultate dostavljaju Komisiji.

3.   Države članice osiguravaju da svako postrojenje ili pogon koji provodi operacije obrade skladišti i obrađuje OEEO zadovoljavajući tehničke zahtjeve utvrđene u Prilogu III.

4.   Države članice osiguravaju da dopuštenje ili registracija navedena u stavku 2. uključuje sve uvjete potrebne za zadovoljavanje zahtjeva iz stavaka 1. i 3. te postizanje ciljeva obnavljanja izloženih u članku 7.

5.   Izvođenje obrade može se također poduzimati izvan pojedine države članice ili Zajednice pod uvjetom da otprema OEEO-a bude u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 259/93 od 1. veljače 1993. o nadzoru i kontroli pošiljaka otpada koje se otpremaju unutar Europske zajednice, ulaze u nju, ili iz nje izlaze (15).

Kad se OEEO iz Zajednice izvozi, u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 259/93 i Uredbom Vijeća (EZ) br. 1420/1999 (16) od 29. travnja 1999. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i postupaka koji se primjenjuju na pošiljke određenih vrsta otpada u određene zemlje koje nisu članice OECD-a i u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1547/1999 (17) od 12. srpnja 1999. o utvrđivanju postupaka nadzora sukladno Uredbi Vijeća (EEZ) br. 259/93, koji se primjenjuju na pošiljke određenih vrsta otpada u određene zemlje na koje se ne primjenjuje konačan tekst Odluke OECD C(92)39, taj se OEEO može smatrati ispunjenjem obveza i ciljeva iz članka 7. stavaka 1. i 2. ove direktive samo ako izvoznik može dokazati da su oporaba, ponovna uporaba i/ili recikliranje izvedeni pod uvjetima koji su istovrijedni kao i zahtjevi ove direktive.

6.   Države članice potiču poslovne nastane ili poduzeća koja vrše obradu da uvedu potvrđene sustave gospodarenja okolišem u skladu s Uredbom (EZ) br. 761/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2001. o dopuštanju dobrovoljnog sudjelovanja organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) (18).

Članak 7.

Oporaba

1.   Države članice osiguravaju da proizvođači ili treće strane koje djeluju u njihovo ime, u skladu sa zakonodavstvom Zajednice, uspostave na pojedinačnoj i/ili zajedničkoj osnovi sustave koji će omogućiti obnavljanje OEEO-a prikupljenoga zasebno u skladu s člankom 5. Države članice će dati prednost ponovnoj uporabi cijelih uređaja. Do datuma navedenog u stavku 4. takvi se uređaji ne uzimaju u obzir za izračunavanje ciljeva izloženih u stavku 2.

2.   U pogledu OEEO-a poslanog na obradu u skladu s člankom 6., države članice osiguravaju da proizvođači do 31. prosinca 2006. postignu sljedeće ciljeve:

(a)

za OEEO koji pripada kategorijama 1. i 10. iz Priloga I.A

stopa oporabe povećat će se do najmanje 80 % prosječne težine po uređaju, a

ponovna uporaba i recikliranje komponenata, materijala i tvari povećat će se do najmanje 75 % prosječne težine po uređaju;

(b)

za OEEO koji pripada kategorijama 3. i 4. iz Priloga I.A

stopa obnavljanja povećat će se do najmanje 75 % prosječne težine po uređaju, a

ponovna uporaba i recikliranje komponenata, materijala i tvari povećat će se do najmanje 65 % prosječne težine po uređaju;

(c)

za OEEO koji pripada kategorijama 2., 5., 6., 7. i 9. iz Priloga I.A

stopa oporabe povećat će se do najmanje 70 % prosječne težine po uređaju, a

ponovna uporaba i recikliranje komponenata, materijala i tvari povećat će se do najmanje 50 % prosječne težine po uređaju;

(d)

za svjetiljke s plinskim izbijanjem, stopa ponovne uporabe i recikliranja komponenata, materijala i tvari povećat će se do najmanje 80 % prosječne težine svjetiljaka.

3.   Države članice osiguravaju da za svrhe izračunavanja tih ciljeva, proizvođači ili treće strane koje djeluju u njihovo ime, čuvaju zapise o masi OEEO-a, njegovih komponenata, materijala ili tvari pri ulasku (ulaz) i izlasku (izlaz) s mjesta za obradu i/ili pri ulasku (ulaz) na mjesto za oporabu ili recikliranje.

U skladu s postupkom predviđenim u članku 14. stavku 2., Komisija utvrđuje podrobna pravila praćenja kako bi se vidjelo pridržavaju li se države članice ciljeva izloženih u stavku 2., uključujući i specifikacije materijala. Komisija će tu mjeru usvojiti do 13. kolovoza 2004.

4.   Djelujući prema prijedlogu Komisije, Europski parlament i Vijeće će do 31. prosinca 2008. utvrditi nove ciljeve za oporabu i ponovnu uporabu/recikliranje, uključujući ako je moguće i ponovnu uporabu cijelih uređaja, kao i za proizvode koji pripadaju kategoriji 8. iz Priloga I.A. To se obavlja uzimajući u obzir da je prednost za okoliš što električna i elektronička oprema ostaje u uporabi jer se time povećava djelotvornost izvora koja rezultira iz razvoja u području materijala i tehnologije. Također se mora uzeti u obzir tehnički napredak u ponovnoj uporabi, oporabi i recikliranju proizvoda i materijala te iskustvo koje su postigle države članice i industrija.

5.   Države članice potiču razvoj novih tehnologija oporabe, recikliranja i obrade.

Članak 8.

Financiranje koje se odnosi na OEEO iz privatnih kućanstava

1.   Države članice osiguravaju da od 13. kolovoza 2005. proizvođači omoguće barem financiranje prikupljanja, obrade, oporabe i za okoliš prihvatljivog zbrinjavanja OEEO-a iz privatnih kućanstava spremljenog na mjestima prikupljanja, postavljenim u skladu s člankom 5. stavkom 2.

2.   Za proizvode stavljene na tržište nakon 13. kolovoza 2005. svaki proizvođač mora biti odgovoran za financiranje radnji iz stavka 1. koje se odnose na otpad njegovih vlastitih proizvoda. Proizvođač može odabrati ispunjenje te obveze pojedinačno ili pristupanjem kolektivnoj shemi.

Države članice osiguravaju da svaki proizvođač pri stavljanju proizvoda na tržište pruži jamstvo iz kojega se vidjeti da će gospodarenje svim OEEO-om biti financirano i da proizvođači jasno označuju svoje proizvode u skladu s člankom 11. stavkom 2. To jamstvo mora osigurati da će radnje navedene u stavku 1. koje se odnose na taj proizvod biti financirane. Jamstvo može imati oblik sudjelovanja proizvođača u odgovarajućim sustavima za financiranje gospodarenja OEEO-om, osiguravanja recikliranja ili blokiranog bankovnog računa.

Troškovi prikupljanja, obrade i za okoliš prihvatljivog zbrinjavanja ne smiju u vrijeme prodaje novih proizvoda biti odvojeno prikazani kupcima.

3.   Odgovornost za financiranje troškova gospodarenja otpadnim električnih i elektroničkih proizvoda stavljenih na tržište prije datuma navedenog u stavku 1. (stari otpad) ostvarit će se pomoću jednog ili više sustava, kojima svi proizvođači koji su na tržištu kad nastanu pojedini troškovi, pridonose razmjerno, npr. u razmjeru prema njihovome pojedinačnom udjelu na tržištu pojedinog tipa opreme.

Države članice osiguravaju da u prijelaznome razdoblju od osam godina (10 godina za kategoriju 1. iz Priloga I.A) nakon stupanja na snagu ove direktive, proizvođačima bude u vrijeme prodaje novih proizvoda dopušteno prikazati kupcima troškove prikupljanja, obrade i za okoliš prihvatljivog zbrinjavanja. Spomenuti troškovi ne smiju prelaziti stvarne troškove.

4.   Države članice osiguravaju da proizvođači koji isporučuju električnu ili elektroničku opremu daljinskom komunikacijom također zadovoljavaju zahtjeve navedene u ovome članku za opremu isporučenu u državu članicu u kojoj boravi kupac opreme.

Članak 9.

Financiranje koje se odnosi na korisnike OEEO-a koji nisu iz privatnih kućanstava

Države članice osiguravaju da od 13. kolovoza 2005. proizvođači omoguće financiranje prikupljanja, obrade, oporabe i za okoliš prihvatljivog zbrinjavanja OEEO-a od korisnika koji nisu privatna kućanstva, koji se sastoji od proizvoda stavljenih na tržište nakon 13. kolovoza 2005.

Za OEEO koji se sastoji od proizvoda stavljenih na tržište prije 13. kolovoza 2005., (stari otpad) troškove financiranja zbrinjavanja snose proizvođači. Države članice mogu kao drugu mogućnost predvidjeti da korisnici koji nisu privatna kućanstva, djelomično ili potpuno, budu odgovorni za to financiranje.

Proizvođači te korisnici koji nisu privatna kućanstva, ne dovodeći u pitanje ovu direktivu, mogu zaključivati sporazume koji određuju druge metode financiranja.

Članak 10.

Obavijesti za korisnike

1.   Države članice osiguravaju da korisnici električne i elektroničke opreme u privatnim kućanstvima dobiju potrebne obavijesti o:

(a)

zahtjevu da ne odlažu OEEO kao nerazvrstani komunalni otpad i da takav OEEO prikupljaju odvojeno;

(b)

sustavima vraćanja i prikupljanja koji su im dostupni;

(c)

njihovoj ulozi u pridonošenju ponovnoj uporabi, recikliranju i drugim načinima oporabe OEEO-a;

(d)

mogućim učincima na okoliš i zdravlje ljudi koji nastaju zbog prisutnosti opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi;

(e)

značenju oznake prikazane u Prilogu IV.

2.   Države članice usvajaju odgovarajuće mjere kako bi potrošači sudjelovali u prikupljanju OEEO-a i potaknuli ih da omogućuju postupak ponovne uporabe, obrade i recikliranja.

3.   Da bi se na najmanju mjeru smanjilo odlaganje OEEO-a kao nerazvrstanoga komunalnog otpada i omogućilo njegovo zasebno prikupljanje, države članice osiguravaju da proizvođači prikladno označe električnu i elektroničku opremu koja se stavlja na tržište poslije 13. kolovoza 2005. oznakom prikazanom u Prilogu IV. U iznimnim slučajevima, kad je potrebno zbog veličine ili funkcije proizvoda, znak će se otisnuti na pakiranju, na uputama za uporabu i na jamstvenome listu električne i elektroničke opreme.

4.   Države članice mogu zahtijevati da neke ili sve obavijesti navedene u stavcima od 1. do 3. moraju dati proizvođači i/ili distributeri, npr. u uputama za uporabu ili na prodajnome mjestu.

Članak 11.

Obavijesti za mjesta obrade

1.   Kako bi se omogućila ponovna uporaba te ispravna i za okoliš prihvatljiva obrada OEEO-a, uključujući održavanje, dogradnju, dotjerivanje i recikliranje, države članice poduzimaju potrebne mjere da proizvođači, unutar godine dana nakon stavljanja opreme na tržište, pruže obavijesti za ponovnu uporabu i obradu za svaki tip nove električne i elektroničke opreme (EEO). Te obavijesti moraju utvrditi, u mjeri koja je potrebna za poštovanje odredaba ove direktive u centrima za ponovnu uporabu te na mjestima obrade i recikliranja, različite komponente i materijale EEO-a kao i položaje gdje se u EEO-u nalaze opasne tvari i pripravci. Proizvođači ih moraju učiniti dostupnima u obliku priručnika ili pomoću elektroničkih medija (npr. CD-ROM-a, ili usluga na mreži) u centrima za ponovnu uporabu te na mjestima obrade i recikliranja.

2.   Države članice osiguravaju da svaki proizvođač električnog ili elektroničkog uređaja stavljenog na tržište nakon 13. kolovoza 2005. bude jasno prepoznatljiv pomoću oznaka na uređaju. Nadalje, da bi se nedvosmisleno utvrdio datum kad je uređaj stavljen na tržište, oznaka na uređaju mora specificirati da je ista stavljena na tržište poslije 13. kolovoza 2005. Komisija za tu svrhu promiče pripremu europskih normi.

Članak 12.

Obavješćivanje i izvješćivanje

1.   Države članice sastavljaju popis proizvođača i prikupljaju godišnje podatke, uključujući i potkrijepljene procjene, o količinama i kategorijama električne i elektroničke opreme stavljene na njihovo tržište, koja je svim putovima prikupljena, ponovno upotrijebljena, reciklirana i oporabljena unutar država članica te o izvozu prikupljenog otpada, po težini, ili ako to nije moguće, brojčano.

Države članice osiguravaju da proizvođači koji isporučuju električnu i elektroničku opremu daljinskom komunikacijom pruže obavijest o zadovoljavanju zahtjeva iz članka 8. stavka 4. te o količinama i kategorijama električne i elektroničke opreme stavljene na tržište države članice u kojoj kupac opreme boravi.

Države članice osiguravaju da se tražene obavijesti proslijede Komisiji dvogodišnje, 18 mjeseci nakon isteka tog razdoblja. Prva skupina podataka mora obuhvatiti 2005. i 2006. godinu. Te će se obavijesti dati u obliku koji se mora utvrditi unutar jedne godine nakon stupanja na snagu ove direktive i u skladu s postupkom navedenim u članku 14. stavku 2. u smislu uspostavljanja baza podataka o OEEO-u i njegovoj obradi.

Kako bi se pridržavale ovog stavka, države članice omogućuju odgovarajuću razmjenu podataka, posebno o radnjama obrade prema članku 6. stavku 5.

2.   Ne dovodeći u pitanje zahtjeve iz stavka 1, države članice svake tri godine Komisiji šalju izvješće o provedbi ove direktive. Izvješće se sastavlja na temelju upitnika ili pregleda koji izrađuje Komisija u skladu s postupkom utvrđenim u članku 6. Direktive Vijeća 91/692/EEZ od 23. prosinca 1991. o standardiziranju i racionaliziranju izvješća o provedbi određenih direktiva koje se odnose na okoliš (19). Upitnik ili pregled šalje se državama članicama šest mjeseci prije početka razdoblja obuhvaćenog izvješćem. Izvješće se Komisiji mora učiniti dostupnim unutar devet mjeseci od kraja trogodišnjeg razdoblja koje ono obuhvaća.

Prvo trogodišnje izvješće mora obuhvatiti razdoblje od 2004. do 2006.

Komisija objavljuje izvješće o provođenju ove direktive unutar devet mjeseci nakon primitka izvješća od država članica.

Članak 13.

Prilagodba znanstvenom i tehničkom napretku

Sve izmjene potrebne za prilagodbu znanstvenom i tehničkom napretku članka 7. stavka 3. Priloga I.B (posebno u pogledu mogućeg dodavanja svjetiljaka u kućanstvima, žarulja sa žarnom niti i fotonaponskih proizvoda, tj. sunčanih panela), Priloga II. (uzimajući posebno u obzir novi tehnički razvoj obrade OEEO-a) te Priloga III. i IV. moraju se donijeti u skladu s postupkom navedenim u članku 14. stavku 2.

Prije izmjene priloga Komisija, između ostalog, traži mišljenje proizvođača električne i elektroničke opreme, prerađivača, izvršitelja obrade, organizacija za okoliš te udruga zaposlenika i potrošača.

Članak 14.

Odbor

1.   Komisiji pomaže odbor osnovan prema članku 18. Direktive 75/442/EEZ.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir njezin članak 8.

Razdoblje utvrđeno u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ mora se utvrditi na tri mjeseca.

3.   Odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 15.

Kazne

Države članice određuju kazne koje se mogu primijeniti zbog kršenja nacionalnih odredaba usvojenih na temelju ove direktive. Tako određene kazne moraju biti djelotvorne, primjerene i odvraćajuće.

Članak 16.

Inspekcijski nadzor i praćenje

Države članice osiguravaju da inspekcijski nadzor i praćenje omoguće ispravnu provjeru provedbe ove direktive.

Članak 17.

Prenošenje

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom direktivom do 13. kolovoza 2004. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova direktiva.

3.   Pod uvjetom da se postignu ciljevi utvrđeni ovom direktivom, države članice mogu prenijeti odredbe navedene u članku 6. stavku 6., članku 10. stavku 1. i članku 11. pomoću sporazuma između nadležnih tijela i odgovarajućih gospodarskih sektora. Takvi sporazumi moraju zadovoljavati sljedeće zahtjeve:

(a)

moraju biti provedivi;

(b)

moraju točno određivati ciljeve s određenim rokovima;

(c)

moraju se objaviti u nacionalnom službenom listu ili u službenom dokumentu jednako dostupnom javnosti, i prenijeti Komisiji;

(d)

postignuti rezultati moraju se redovito pratiti, dojavljivati nadležnim tijelima i Komisiji te učiniti dostupnima javnosti pod uvjetima navedenim u sporazumu;

(e)

nadležna tijela moraju osigurati da se ispita napredak postignut prema sporazumu;

(f)

u slučaju nepoštovanja sporazuma, države članice provode odgovarajuće odredbe ove direktive zakonodavnim i drugim mjerama.

4.

(a)

Grčka i Irska koje zbog svojeg ukupnog:

manjka infrastrukture prerade,

zemljopisnih okolnosti, kao što su velik broj malih otoka te postojanje seoskih i planinskih područja,

male gustoće naseljenosti, i

niske razine potrošnje električne i elektroničke opreme

ne mogu postići cilj prikupljanja spomenut u prvom podstavku članka 5. stavka 5. niti ciljeve oporabe spomenute u članku 7. stavku 2. i koje prema trećemu podstavku članka 5. stavka 2. Direktive Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada (20) mogu pokrenuti zahtjev za produljenje roka spomenutog u tome članku,

mogu produljiti razdoblja navedena u članku 5. stavku 5. i članku 7. stavku 2. ove Direktive do 24 mjeseca.

Te države članice obavješćuju Komisiju o svojim odlukama najkasnije do vremena prenošenja ove direktive.

(b)

Komisija o tim odlukama obavješćuje ostale države članice i Europski parlament.

5.   U roku od pet godina od stupanja na snagu ove direktive, Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće temeljeno na iskustvu u primjeni ove direktive, posebno u pogledu odvojenoga prikupljanja, obrade, oporabe i sustava financiranja. Izvješće se, nadalje, mora temeljiti na razvoju stanja tehnologije, prikupljenome iskustvu, zahtjevima okoliša i financiranju unutarnjega tržišta. Izvješće se, prema potrebi, prilaže prijedlozima za reviziju odgovarajućih odredaba ove direktive.

Članak 18.

Stupanje na snagu

Ova direktiva stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 19.

Adresati

Ova je direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. siječnja 2003.

Za Europski parlament

Predsjednik

P. COX

Za Vijeće

Predsjednik

G. DRYS


(1)  SL C 365 E, 19.12.2000., str. 184. i SL C 240 E, 28.8.2001., str. 298.

(2)  SL C 116, 20.4.2001., str. 38.

(3)  SL C 148, 18.5.2001., str. 1.

(4)  Mišljenje Europskog parlamenta od 15. svibnja 2001. (SL C 34 E, 7.2.2002., str. 115.), Zajedničko stajalište Vijeća od 4. prosinca 2001. (SL C 110 E, 7.5.2002., str. 1.) i Odluka Europskog parlamenta od 10. travnja 2002. (još nije objavljena u Službenom listu). Odluka Europskog parlamenta od 18. prosinca 2002. i Odluka Vijeća od 16. prosinca 2002.

(5)  SL C 138, 17.5.1993., str. 5.

(6)  SL C 76, 11.3.1997., str. 1.

(7)  SL C 362, 2.12.1996., str. 241.

(8)  SL L 194, 25.7.1975., str. 47. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Odlukom Komisije 96/350/EZ (SL L 135, 6.6.1996., str. 32.).

(9)  SL L 78, 26.3.1991., str. 38. Direktiva kako je izmijenjena Direktivom Komisije 98/101/EZ (SL L 1, 5.1.1999., str. 1.).

(10)  SL L 118, 27.4.2001., str. 41.

(11)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(12)  SL L 144, 4.6.1997., str. 19.

(13)  SL 196, 16.8.1967., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2001/59/EZ (SL L 225, 21.8.2001., str. 1.)

(14)  SL L 200, 30.7.1999., str. 1. Direktiva kako je izmijenjena Direktivom Komisije 2001/60/EZ (SL L 226, 22.8.2001., str. 5.)

(15)  SL L 30, 6.2.1993., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 2557/2001 (SL L 349, 31.12.2001., str. 1.).

(16)  SL L 166, 1.7.1999., str. 6. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 2243/2001 (SL L 303, 20.11.2001., str. 11.).

(17)  SL L 185, 17.7.1999., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 2243/2001.

(18)  SL L 114, 24.4.2001., str. 1.

(19)  SL L 377, 31.12.1991., str. 48.

(20)  SL L 182, 16.7.1999., str. 1.


PRILOG I.A

Vrste električne i elektroničke opreme obuhvaćene ovom Direktivom

1.

Veliki kućanski uređaji

2.

Mali kućanski uređaji

3.

Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije

4.

Oprema za široku potrošnju

5.

Rasvjetna oprema

6.

Električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)

7.

Igračke, oprema za sport i rekreaciju

8.

Medicinski proizvodi (osim svih implantiranih i inficiranih proizvoda)

9.

Instrumenti za nadzor i upravljanje

10.

Samoposlužni aparati


PRILOG I.B

Popis proizvoda koji se uzimaju u obzir za potrebe ove Direktive i koji pripadaju kategorijama iz Priloga I.A

1.   Veliki kućanski uređaji

 

Veliki rashladni uređaji

 

Hladnjaci

 

Ledenice

 

Ostali veliki uređaji za hlađenje, konzerviranje i spremanje hrane

 

Strojevi za pranje rublja

 

Sušilice rublja

 

Strojevi za pranje posuđa

 

Kuhinjske peći

 

Električni štednjaci

 

Električne ploče za grijanje

 

Mikrovalni uređaji

 

Ostali veliki uređaji za kuhanje i ostalu pripremu hrane

 

Električni uređaji za grijanje

 

Električni radijatori

 

Ostali veliki uređaji za grijanje soba, kreveta i namještaja za sjedenje

 

Električni ventilatori

 

Klima-uređaji

 

Ostali uređaji za ventilaciju, odzračivanje i klimatizaciju

2.   Mali kućanski uređaji

 

Usisavači

 

Uređaji za čišćenje tepiha

 

Ostali uređaji za čišćenje

 

Uređaji za šivanje, pletenje, tkanje i ostalu obradu tkanine

 

Glačala i ostali uređaji za glačanje, izažimanje i drugo uređivanje odjeće

 

Tosteri

 

Pržilice

 

Mlinci, aparati za kavu i uređaji za otvaranje i zatvaranje spremnica i pakiranja

 

Električni noževi

 

Uređaji za šišanje, sušenje kose, pranje zubi, brijanje, masiranje i ostali uređaji za njegu tijela

 

Satovi, ručni satovi i uređaji za mjerenje, pokazivanje i zapisivanje vremena

 

Vage

3.   Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije

Središnja obrada podataka:

 

Velika računala

 

Mini računala

 

Pisači

 

Osobna računalna oprema:

 

Osobna računala (CPU, miš, zaslon i tipkovnica)

 

Laptop računala (CPU, miš, zaslon i tipkovnica)

 

Notebook računala

 

Notepad računala

 

Pisači

 

Kopirna oprema

 

Električni i elektronički pisaći strojevi

 

Džepni i stolni kalkulatori

 

i ostali proizvodi ili oprema za prikupljanje, spremanje, obradu, predstavljanje ili prenošenje podataka elektroničkim putem

 

Korisnički terminali i sustavi

 

Faks uređaji

 

Teleks uređaji

 

Telefoni

 

Telefoni s karticama i kovanicama

 

Bežični telefoni

 

Mobilni telefoni

 

Sustavi odgovora na poziv

 

i ostali proizvodi ili oprema za telekomunikacijski prijenos zvuka, slika ili drugih podataka

4.   Oprema za široku potrošnju

 

Radioaparati

 

Televizijski aparati

 

Videokamere

 

Videorekorderi

 

Hi-fi-uređaji

 

Audiopojačala

 

Glazbeni instrumenti

 

i ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale, ili druge tehnologije, osim telekomunikacijskih, za raspodjelu zvuka i slike

5.   Rasvjetna oprema

 

Rasvjetna tijela za fluorescentne svjetiljke, osim svjetiljaka za kućanstvo

 

Ravne fluorescentne svjetiljke

 

Kompaktne fluorescentne svjetiljke

 

Svjetiljke s izbijanjem, uključujući visokotlačne svjetiljke s natrijevim parama i svjetiljke s metalnim parama

 

Niskotlačne natrijeve svjetiljke

 

Ostala rasvjetna oprema ili oprema za širenje ili upravljanje svjetla, osim žarulja sa žarnom niti

6.   Električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)

 

Bušilice

 

Pile

 

Šivaći strojevi

 

Oprema za okretanje, mljevenje, brušenje, poliranje, piljenje, rezanje, sječenje, bušenje, prošupljivanje, probijanje, previjanje, savijanje ili za sličnu obradu drveta, metala i drugih materijala

 

Alati za zakivanje, spajanje čavlima, spajanje vijcima, alati za skidanje zakovica, čavala ili vijaka ili za slične namjene

 

Alati za zavarivanje, lemljenje i sličnu uporabu

 

Oprema za prskanje, nanošenje, raspršivanje i ostalu drukčiju obradu tekućih ili plinovitih tvari

 

Alati za košenje ili za druge vrtne poslove

7.   Igračke, oprema za sport i rekreaciju

 

Električni kompleti s tračnicama ili automobilima

 

Ručne konzole za videoigre

 

Videoigre

 

Računala za biciklizam, ronjenje, trčanje, veslanje itd.

 

Sportska oprema s električnim ili elektroničkim komponentama

 

Automati s kovanicama za igranje

8.   Medicinski proizvodi (osim svih implantiranih i inficiranih proizvoda)

 

Radioterapijska oprema

 

Kardiološki uređaji

 

Uređaji za dijalizu

 

Plućni ventilatori

 

Uređaji nuklearne medicine

 

Laboratorijska oprema za dijagnostiku in vitro

 

Analizatori

 

Ledenice

 

Uređaji za ispitivanje oplodnje

 

Ostali uređaji za otkrivanje, sprečavanje, nadgledanje, obradu, ublaživanje bolesti, povreda ili nemoći

9.   Instrumenti za nadzor i upravljanje

 

Otkrivala dima

 

Regulatori grijanja

 

Termostati

 

Uređaji za mjerenje, vaganje ili ugađanje za kućanstvo ili laboratorije

 

Ostali instrumenti za nadziranje i upravljanje koji se upotrebljavaju u industrijskim instalacijama (npr. na kontrolnim pločama)

10.   Samoposlužni aparati

 

Automatski uređaji za izdavanje toplih napitaka

 

Automatski uređaji za izdavanje toplih i hladnih boca ili kutija

 

Automatski uređaji za izdavanje čvrstih proizvoda

 

Automatski uređaji za izdavanje novca

 

Svi uređaji koji automatski izdaju sve vrste proizvoda.


PRILOG II.

Selektivna obrada materijala i komponenata iz otpadne električne i elektroničke opreme u skladu s člankom 6. stavkom 1.

1.   Iz odvojeno prikupljenog OEEO-a trebaju se odstraniti najmanje sljedeće tvari, pripravci i komponente:

kondenzatori koji sadrže poliklorirane bifenile (PCB) u skladu s Direktivom Vijeća 96/59/EZ od 16. rujna 1996. o odlaganju polikloriranih bifenila i polikloriranih terfenila (PCB/PCT) (1),

komponente koje sadrže živu, kao što su sklopke ili pozadinska svjetla,

baterije,

tiskane ploče mobilnih telefona općenito te ostalih uređaja ako je površina tiskane ploče veća od 10 kvadratnih centimetara,

tonerski ulošci, tekući ili s pastom, kao i toneri za boju,

plastika koja sadrži bromirana sredstva za suzbijanje plamena,

azbestni otpad i komponente koje sadrže azbest,

katodne cijevi,

klorofluorkarboni (CFC), hidroklorofluorkarboni (HCFC) ili hidrofluorkarboni (HFC), hidrokarboni (HC),

plinske izbojne svjetiljke,

predočnici s tekućim kristalom (kad je potrebno sa svojim kućištem) površine veće od 100 kvadratnih centimetara i pozadinski osvijetljeni plinskim izbojnim svjetlima,

vanjski električni kabeli,

komponente koje sadrže vatrootporna keramička vlakna prema Direktivi Komisije 97/69/EZ od 5. prosinca 1997. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 67/548/EEZ koja se odnosi na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari (2),

komponente koje sadrže radioaktivne tvari, osim komponenata koje su ispod pragova izuzeća utvrđenih člankom 3. i Prilogom I. Direktivi Vijeća 96/29/Euratom od 13. svibnja 1996. o utvrđivanju osnovnih sigurnosnih normi za zaštitu zdravlja radnika i stanovništva od opasnosti od ionizirajućeg zračenja (3),

elektrolitski kondenzatori koji sadrže zabrinjavajuće tvari (visina > 25 mm, promjer > 25 mm ili razmjerno sličan obujam kondenzatora).

Te tvari, pripravci i komponente moraju se odstraniti ili obnoviti u skladu s člankom 4. Direktive Vijeća 75/442/EEZ.

2.   Iz odvojeno prikupljenog OEEO-a sljedeće komponente trebaju se obraditi kako je navedeno:

katodne cijevi: treba se odstraniti fluorescentni sloj,

oprema sa sadržajem plinova koji oštećuju ozon ili s potencijalom globalnoga zagrijavanja (GWP) iznad 15, kao što su oni u pjenama i rashladnim krugovima: plinovi se moraju ispravno izdvojiti i ispravno obraditi. Plinovi koji iscrpljuju ozon moraju se obraditi u skladu s Uredbom (EZ) br. 2037/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. lipnja 2000. o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (4),

plinske izbojne svjetiljke: treba se odstraniti živa.

3.   Uzimajući u obzir pitanja zaštite okoliša te poželjnost ponovne uporabe i oporabe, stavci 1. i 2. moraju se primijeniti na takav način da se ne spriječi za okoliš prihvatljiva ponovna uporaba i recikliranje komponenata ili cijelih uređaja.

4.   U okviru postupka iz članka 14. stavka 2., Komisija prioritetno procjenjuje trebaju li se izmijeniti ulazi koji se odnose na:

ploče tiskanih krugova i

predočnike s tekućim kristalom.


(1)  SL L 243, 24.9.1996., str. 31.

(2)  SL L 343, 13.12.1997., str. 19.

(3)  SL L 159, 29.6.1996., str. 1.

(4)  SL L 244, 29.9.2000., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2039/2000 (SL L 244, 29.9.2000., str. 26.).


PRILOG III.

Tehnički zahtjevi u skladu s člankom 6. stavkom 3.

1.

Mjesta za skladištenje (uključujući privremeno skladištenje) OEEO-a prije njegove obrade (ne dovodeći u pitanje zahtjeve Direktive Vijeća 1999/31/EZ) trebaju imati:

odgovarajuća područja s nepropusnim plohama i uređajima za prikupljanje rasutog materijala te, gdje je potrebno, uređajima za odstranjivanje izlivenih tekućina i čišćenje s odmašćivanjem,

pokrov koji potrebne površine štiti od nevremena.

2.

Mjesta za obradu OEEO-a trebaju imati:

vage za mjerenje težine otpada koji se obrađuje,

odgovarajuća područja s nepropusnim plohama i pokrovom za zaštitu od nevremena, uređajima za prikupljanje rasutog materijala i, gdje je potrebno, uređajima za odstranjivanje izlivenih tekućina za čišćenje s odmašćivanjem,

odgovarajući skladišni prostor za pojedine skinute rezervne dijelove,

odgovarajuće spremnike za skladištenje baterija, kondenzatora sa sadržajem PCB-a/PCT-a i drugoga opasnog otpada kao što je radioaktivni otpad,

opremu za obradu vode prema propisima za zdravlje i okoliš.


PRILOG IV.

Oznaka za označivanje električne i elektroničke opreme

Oznaka za zasebno prikupljanje električne i elektroničke opreme sastoji se od niže prikazane prekrižene kante s kotačima. Ta oznaka mora biti otisnuta vidljivo, jasno i neizbrisivo.

Image