19/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

101


32002L0090


L 328/17

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

28.11.2002.


DIREKTIVA VIJEĆA 2002/90/EZ

od 28. studenoga 2002.

o definiranju olakšavanja neovlaštenog ulaska, tranzita i boravka

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 61. točku (a) i članak 63. stavak 3. točku (b),

uzimajući u obzir inicijativu Francuske Republike (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

budući da:

(1)

Jedan od ciljeva Europske unije je postupna uspostava područja slobode, sigurnosti i pravde, a to, između ostalog, znači i da se mora voditi borba protiv nezakonite imigracije.

(2)

Zbog toga bi trebalo poduzeti mjere za borbu protiv omogućavanja nezakonite imigracije u vezi s neovlaštenim prelaskom granice u najstrožem smislu i u vezi s održavanjem mreža koje izrabljuju ljude.

(3)

Stoga je iznimno važno uskladiti postojeće zakonske odredbe, a posebno, s jedne strane, preciznu definiciju povrede o kojoj je riječ i slučajeve za izuzeće, što je predmet ove Direktive te, s druge strane, minimalna pravila za kazne, odgovornost pravnih osoba i nadležnost, što je predmet Okvirne odluke Vijeća 2002/946/PUP od 28. studenoga 2002. o jačanju kaznenopravnog okvira za sprečavanje olakšavanja neovlaštenog ulaska, tranzita i boravka (3).

(4)

Svrha je ove Direktive definirati olakšavanje nezakonite imigracije i, sukladno tome, učiniti učinkovitijom primjenu Okvirne odluke 2002/946/PUP radi sprečavanja tog kaznenog djela.

(5)

Ova Direktiva nadopunjuje druge instrumente koji su doneseni za borbu protiv nezakonite imigracije, nezakonitog zapošljavanja, trgovine ljudima i spolnog izrabljivanja djece.

(6)

S obzirom na Island i Norvešku, ova Direktiva predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (4), koje pripadaju u područje iz članka 1. točke E Odluke Vijeća 1999/437/EZ od 17. svibnja 1999. o posebnim dogovorima o primjeni tog Sporazuma (5).

(7)

Ujedinjena Kraljevina i Irska sudjeluju u donošenju i primjeni ove Direktive u skladu s odgovarajućim odredbama Ugovora.

(8)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola o stajalištu Danske, koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Direktive, ona je ne obvezuje i nije je dužna primjenjivati. Budući da ova Direktiva predstavlja daljnji razvoj schengenske pravne stečevine, u skladu s odredbama glave IV. trećeg dijela Ugovora o osnivanju Europske zajednice, Danska u skladu s člankom 5. spomenutog Protokola u roku šest mjeseci nakon što Vijeće donese ovu Direktivu odlučuje hoće li je provesti u svojem nacionalnom pravu,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Opća povreda

1.   Svaka država članica donosi odgovarajuće sankcije za:

(a)

svaku osobu koja namjerno pomaže osobi koja nije državljanin države članice da uđe ili prijeđe preko državnog područja države članice i pritom krši zakone te države o ulasku i tranzitu stranaca;

(b)

svaku osobu koja, zbog financijske koristi, namjerno pomaže osobi koja nije državljanin neke države članice da boravi na državnom području te države članice i pritom krši zakone te države o boravku stranaca.

2.   Svaka država članica može odlučiti da ne izriče sankcije za postupanje iz stavka 1. točke (a) u skladu sa svojim nacionalnim pravom i praksom za slučajeve u kojima je cilj takva postupanja pružanje humanitarne pomoći osobi na koju se to odnosi.

Članak 2.

Poticanje, sudjelovanje i pokušaj

Svaka država članica donosi potrebne mjere kako bi osigurala da sankcije iz članka 1. budu primjenjive i na svaku osobu koja:

(a)

je poticatelj;

(b)

suučesnik; ili

(c)

je pokušala počiniti

povredu u smislu članka 1. stavka 1. točaka (a) ili (b).

Članak 3.

Sankcije

Svaka država članica poduzima potrebne mjere kojima osigurava da se povrede iz članaka 1. i 2. kazne sankcijama koje su učinkovite, proporcionalne odvraćajuće od počinjenja kaznenog djela.

Članak 4.

Provedba

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 5. prosinca 2004. O tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose mjere, one prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog zakonodavstva koje donose u području na koje se odnosi ova Direktiva, zajedno s tablicom u kojoj je prikazan odnos odredbi ove Direktive prema donesenim nacionalnim odredbama. Komisija o tome obavješćuju druge države članice.

Članak 5.

Stavljanje izvan snage

Danom 5. prosinca 2004. ukida se članak 27. stavak 1. Schengenske konvencije iz 1990. Ako država članica ovu Direktivu počne primjenjivati prije tog datuma na temelju odredaba članka 4. stavka 1., spomenuta odredba prestaje se za tu državu članicu primjenjivati od dana početka njezine provedbe.

Članak 6.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 7.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama u skladu s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. studenoga 2002.

Za Vijeće

Predsjednik

B. HAARDER


(1)  SL C 253, 4.9.2000., str. 1.

(2)  SL C 276, 1.10.2001., str. 244.

(3)  SL L 328, 5.12.2002., str. 1.

(4)  SL L 176, 10.7.1999., str. 36.

(5)  SL L 176, 10.7.1999., str. 31.