07/Sv. 014

HR

Službeni list Europske unije

53


32002L0084


L 324/53

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

05.11.2002.


DIREKTIVA 2002/84/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 5. studenoga 2002.

o izmjeni Direktive o pomorskoj sigurnosti i sprečavanju onečišćenja s brodova

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 80. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (2),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (3),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (4),

budući da:

(1)

Direktive koje su na snazi u području pomorske sigurnosti upućuju na Odbor uspostavljen Direktivom Vijeća 93/75/EEZ od 13. rujna 1993. o minimalnim zahtjevima za brodove koji uplovljavaju u luke Zajednice ili ih napuštaju i prevoze opasne ili onečišćujuće tvari (5) te u nekim slučajevima na ad hoc odbor uspostavljen relevantnom direktivom. Ti odbori su se uređivali prema pravilima utvrđenim Odlukom Vijeća 87/373/EEZ od 13. srpnja 1987. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (6).

(2)

Odluka 87/373/EEZ zamijenjena je Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (7). Mjere potrebne za provedbu direktiva koje su na snazi u području pomorske sigurnosti trebale bi biti donesene u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ.

(3)

Uredba (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o osnivanju Odbora za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) (8) centralizira zadaće odbora osnovanih prema odgovarajućem zakonodavstvu Zajednice o pomorskoj sigurnosti, sprečavanju onečišćenja s brodova te zaštiti životnih i radnih uvjeta na brodu.

(4)

Direktive Vijeća 93/75/EEZ, 94/57/EZ (9), 95/21/EZ (10), 96/98/EZ (11), 97/70/EZ (12), 98/18/EZ (13), 98/41/EZ (14), 1999/35/EZ (15) te direktive 2000/59/EZ (16), 2001/25/EZ (17) i 2001/96/EZ (18) Europskog parlamenta i Vijeća u području pomorske sigurnosti stoga treba izmijeniti kako bi se postojeći odbori zamijenili COSS-om.

(5)

Spomenute direktive također treba izmijeniti, kako bi se na njih primjenjivali postupci izmjene utvrđeni Uredbom (EZ) br. 2099/2002 i odgovarajuće odredbe te Uredbe namijenjene za olakšavanje njihove prilagodbe izmjenama u međunarodnim instrumentima koji se navode u zakonodavstvu Zajednice u području pomorske sigurnosti,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Svrha

Svrha je ove Direktive poboljšati provedbu zakonodavstva Zajednice o sigurnosti plovidbe, sprečavanju onečišćenja s brodova te životnim i radnim uvjetima na brodu:

(a)

upućivanjem na COSS;

(b)

ubrzavanjem ažuriranja te olakšavanjem izmjena tog zakonodavstva s obzirom na razvoj međunarodnih instrumenata primjenjivih u području pomorske sigurnosti, sprečavanja onečišćenja s brodova te životnih i radnih uvjeta na brodu, u skladu s Uredbom (EZ) br. 2099/2002.

Članak 2.

Izmjene Direktive 93/75/EEZ

Direktiva 93/75/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2., točke (e), (f), (g), (h) i (i) zamjenjuju se sljedećim:

„(e)

‚MARPOL 73/78’ znači Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova, 1973., kako je izmijenjena Protokolom iz 1978. koji se odnosi na nju, u svojim ažuriranim verzijama;

(f)

‚IMDG kodeks’ znači Međunarodni pomorski kodeks za opasne terete, u svojoj ažuriranoj verziji;

(g)

‚IBC kodeks’ znači Međunarodni kodeks IMO-a za gradnju i opremanje brodova za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju, u svojoj ažuriranoj verziji;

(h)

‚IGC kodeks’ znači Međunarodni kodeks IMO-a za gradnju i opremanje brodova za prijevoz ukapljenih plinova u razlivenom stanju, u svojoj ažuriranoj verziji;

(i)

‚INF kodeks’ znači Kodeks IMO-a o sigurnom pomorskom prijevozu pakiranog nuklearnog goriva, plutonija i visokoradioaktivnog otpada, u svojoj ažuriranoj verziji”;

2.

Članku 11. dodaje se sljedeći podstavak:

„Izmjene međunarodnih instrumenata iz članka 2., mogu se isključiti iz područja primjene ove Direktive, u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o osnivanju Odbora za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) (19).

3.

Članak 12. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 12.

1.   Komisiji pomaže Odbor za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) osnovan člankom 3. Uredbe (EZ) br. 2099/2002.

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (20), uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje utvrđeno člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ je dva mjeseca.

3.   Odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 3.

Izmjene Direktive 94/57/EZ

Direktiva 94/57/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2. točki (d), riječi „na snazi 19. prosinca 2001.” zamjenjuju se riječima „u svojoj ažuriranoj verziji”.

2.

U članku 7., točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Komisiji pomaže Odbor za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) osnovan člankom 3. Uredbe (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o osnivanju Odbora za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) (21).

3.

Članku 8. stavku 2. dodaje se sljedeći podstavak:

„Izmjene međunarodnih instrumenata iz članka 2. točke (d) i članka 6. mogu se isključiti iz područja primjene ove Direktive, u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 2099/2002.”

Članak 4.

Izmjene Direktive 95/21/EZ

Direktiva 95/21/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki 1. riječi „na snazi 19. prosinca 2001.” zamjenjuju se riječima „u svojoj ažuriranoj verziji”;

(b)

u točki 2. riječi „u obliku u kakvom je na dan 19. prosinca 2001.” zamjenjuju se riječima „u svojoj ažuriranoj verziji”.

2.

U članku 18., točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Komisiji pomaže Odbor za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) osnovan člankom 3. Uredbe (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o osnivanju Odbora za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) (22).

3.

Članak 19. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

ažurirao popis međunarodnih konvencija u članku 2. točki 1., koje su značajne za potrebe ove Direktive.”

(b)

dodaje se sljedeći podstavak:

„Izmjene međunarodnih instrumenata iz članka 2. mogu se isključiti iz područja primjene ove Direktive, u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 2099/2002.”

Članak 5.

Izmjene Direktive 96/98/EZ

Direktiva 96/98/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2. točkama (c), (d) i (n), riječi „na snazi 1. siječnja 2001.” zamjenjuju se riječima „u svojoj ažuriranoj verziji”.

2.

Članak 17. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 17.

Ova se Direktiva može izmijeniti u skladu s postupkom utvrđenim u članku 18. stavku 2. kako bi se:

primijenile naknadne izmjene međunarodnih instrumenata za potrebe ove Direktive,

ažurirao Prilog A, kako uvođenjem nove opreme, tako i prijenosom opreme iz Priloga A.2 u Prilog A.1 i vice versa,

dodala mogućnost korištenja modula B i C i modula H za opremu navedenu u Prilogu A.1 te izmijenili stupci za module ocjene sukladnosti,

uključile druge organizacije za normizaciju u definiciju ‚standarda testiranja’ u članku 2.

Konvencije i standardi testiranja iz članka 2. točaka (c), (d) i (n) tumače se ne dovodeći u pitanje bilo koje mjere poduzete u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o osnivanju Odbora za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) (23).

3.

Članak 18. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 18.

1.   Komisiji pomaže Odbor za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) osnovan člankom 3. Uredbe (EZ) br. 2099/2002.

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (24), uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje utvrđeno u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ je dva mjeseca.

3.   Odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 6.

Izmjene Direktive 97/70/EZ

Direktiva 97/70/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članku 8. dodaje se sljedeći podstavak:

„Izmjene međunarodnih instrumenata iz članka 2. stavka 4. mogu se isključiti iz područja primjene ove Direktive, u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o osnivanju Odbora za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) (25).

2.

Članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Odbor

1.   Komisiji pomaže Odbor za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) osnovan člankom 3. Uredbe (EZ) br. 2099/2002.

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (26), uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje utvrđeno u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ je dva mjeseca.

3.   Odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 7.

Izmjene Direktive 98/18/EZ

Direktiva 98/18/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2., točke (a), (b),(c), (d) i (f) zamjenjuju se sljedećim:

„(a)

‚Međunarodne konvencije’ znači Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru iz 1974. (SOLAS konvencija iz 1974.) i Međunarodna konvencija o teretnim linijama iz 1996., uključujući njihove protokole i izmjene, u njihovoj ažuriranoj verziji;

(b)

‚Kodeks neoštećene stabilnosti’ znači ‚Kodeks o stabilnosti u neoštećenom stanju za sve vrste brodova koji su obuhvaćeni instrumentima IMO-a’ sadržan u rezoluciji Skupštine IMO-a A.749 (18) od 4. studenoga 1993., u svojoj ažuriranoj verziji;

(c)

‚Kodeks za brza plovila’ znači ‚Međunarodni kodeks o sigurnosti brzih plovila’ sadržan u rezoluciji Odbora za pomorsku sigurnost IMO-a, MSC 36 (63) od 20. svibnja 1994., u svojoj ažuriranoj verziji;

(d)

‚GMDSS’ znači Globalni pomorski sustav za pogibelj i sigurnost na moru utvrđen u poglavlju IV. SOLAS konvencije iz 1974., u svojoj ažuriranoj verziji;

(…)

(f)

‚brzo putničko plovilo’ znači brzo plovilo kako je definirano u pravilu X/1 SOLAS konvencije iz 1974., u svojoj ažuriranoj verziji, kojim se prevozi više od 12 putnika; putnički brodovi koji plove u nacionalnoj plovidbi na morskim područjima kategorija B, C i D ne smatraju se brzim putničkim plovilima, ako je:

njihova zapremina koja odgovara dizajnu vodene linije manja od 500 m3, i

njihova maksimalna brzina, kako je definirana u stavku 1.4.30 Kodeksa za brza plovila, manja od 20 čvorova;”

2.

U članku 6. stavku 1. točkama (b) i (c), članku 6. stavku 2. točki (a) podtočki i. te članku 6. stavku 3. točki (a), riječi kako su izmijenjene na dan donošenja ove Direktive, zamjenjuju se riječima „u ažuriranoj verziji”.

3.

Članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

Prilagodbe

U skladu s postupkom utvrđenim u članku 9. stavku 2.:

(a)

i.

definicije u članku 2. točkama (a), (b),(c),(d) i (t); i

ii.

odredbe koje se odnose na postupke i smjernice za preglede iz članka 10.;

iii.

odredbe koje se odnose na SOLAS konvenciju i Međunarodni kodeks o sigurnosti brzih plovila te koje uključuju naknadne izmjene utvrđene u člancima 4.3, 6.4, 10.3. i 11.3; i

iv.

posebna upućivanja na ‚međunarodne konvencije’ i rezolucije IMO-a iz članka 2. točaka (f), (k) i (o), članka 3.2 točke (a), članka 6.1 točaka (b) i (c), članka 6.2 točke (b) te članka 11. 3,

mogu se prilagoditi kako bi se uzeo u obzir razvoj na međunarodnoj razini, posebno unutar IMO-a;

(b)

prilozi se mogu izmijeniti, kako bi se:

i.

za potrebe ove Direktive primijenile izmjene međunarodnih konvencija;

ii.

poboljšale njihove tehničke specifikacije, s obzirom na iskustvo.

Izmjene međunarodnih instrumenata iz članka 2. mogu se isključiti iz područja primjene ove Direktive, u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o osnivanju Odbora za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) (27).

4.

Članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Odbor

1.   Komisiji pomaže Odbor za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) osnovan člankom 3. Uredbe (EZ) br. 2099/2002.

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (28), uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje utvrđeno u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ je dva mjeseca.

3.   Odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 8.

Izmjene Direktive 98/41/EZ

Direktiva 98/41/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2. trećoj alineji, riječi „kako je na snazi u vrijeme donošenja ove Direktive” zamjenjuju se riječima „u svojoj ažuriranoj verziji”.

2.

Članku 12. dodaje se sljedeći podstavak:

„Izmjene međunarodnih instrumenata iz članka 2. mogu se isključiti iz područja primjene ove Direktive, u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o osnivanju Odbora za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) (29).

3.

Članak 13. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 13.

1.   Komisiji pomaže Odbor za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) osnovan člankom 3. Uredbe (EZ) br. 2099/2002.

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (30), uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje utvrđeno u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ je dva mjeseca.

3.   Odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 9.

Izmjene Direktive 1999/35/EZ

Direktiva 1999/35/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2., točke (b), (d), (e) i (o) zamjenjuju se sljedećim:

„(b)

‚brzo putničko plovilo’ znači brzo plovilo kako je definirano u pravilu X/1 SOLAS konvencije iz 1974., u svojoj ažuriranoj verziji, kojim se prevozi više od 12 putnika;

(…)

(d)

‚SOLAS konvencija iz 1974.’ znači Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskog života na moru, uključujući protokole i izmjene, u svojoj ažuriranoj verziji;

(e)

‚Kodeks za brza plovila’ znači ‚Međunarodni kodeks o sigurnosti brzih plovila’ sadržan u rezoluciji Odbora za pomorsku sigurnost IMO-a MSC 36 (63) od 20. svibnja 1994., u svojoj ažuriranoj verziji;

(…)

(o)

‚kompanija’ znači kompanija koja upravlja jednim ili više ro-ro brodova kojima je izdana potvrda o usklađenosti u skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 3051/95 od 8. prosinca 1995. o sigurnom upravljanju ‚roll on/roll off’ putničkim brodovima (ro-ro brodovima), ili kompanija koja upravlja brzim putničkim plovilom kojem je izdana potvrda o usklađenosti u skladu s pravilom IX/4 SOLAS konvencije iz 1974., u svojoj ažuriranoj verziji”;

2.

Članak 16. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 16.

Odbor

1.   Komisiji pomaže Odbor za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) osnovan člankom 3. Uredbe (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002., o osnivanju Odbora za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) (31).

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (32), uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje utvrđeno u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ je dva mjeseca.

3.   Odbor donosi svoj poslovnik.

3.

Članku 17. dodaje se sljedeći podstavak:

„Izmjene međunarodnih instrumenata iz članka 2. mogu se isključiti iz područja primjene ove Direktive, u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 2099/2002”

4.

Prilog I. mijenja se kako slijedi:

 

u točki 7., riječi „Rezolucija MSC … (70)” zamjenjuju se riječima „Rezolucija Skupštine IMO-a A.893 (21)”.

Članak 10.

Izmjene Direktive 2000/59/EZ

Direktiva 2000/59/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2. točki (b), riječi „kako je na snazi u vrijeme donošenja ove Direktive” zamjenjuju se riječima „u svojoj ažuriranoj verziji”.

2.

Članak 14. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Komisiji pomaže Odbor za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) osnovan člankom 3. Uredbe (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Odbora za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) (33).

3.

Članku 15. dodaje se sljedeći stavak:

„Izmjene međunarodnih instrumenata iz članka 2. mogu se isključiti iz područja primjene ove Direktive, u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 2099/2002.”

Članak 11.

Izmjene Direktive 2001/25/EZ

Direktiva 2001/25/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 1., točke 16., 17., 18., 21., 22., 23. i 24. zamjenjuju se sljedećim:

„16.

‚tanker za kemikalije’ znači brod izgrađen ili prilagođen i korišten za prijevoz u rasutom stanju bilo koje tekuće tvari navedene u poglavlju 17. Međunarodnog kodeksa za kemikalije u rasutom stanju, u svojoj ažuriranoj verziji;

17.

‚tanker za ukapljeni plin’ znači brod izgrađen ili prilagođen i korišten za prijevoz u rasutom stanju bilo kojeg ukapljenog plina ili druge tvari navedene u poglavlju 19. Međunarodnog kodeksa za brodove za prijevoz plina, u svojoj ažuriranoj verziji;

18.

‚Radijska pravila’ znači revidirana radijska pravila koja je donijela Svjetska administrativna konferencija za mobilnu radijsku službu, u njihovoj ažuriranoj verziji;

(…)

21.

‚STCW Konvencija’ znači Međunarodna konvencija o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca, koja se primjenjuje na predmetna područja uzimajući u obzir prijelazne odredbe članka VII. i pravilo Konvencije I/15 te uključujući, kada je to primjereno, primjenjive odredbe STCW kodeksa, koji se svi primjenjuju u svojoj ažuriranoj verziji;

22.

‚radijske dužnosti’ uključuju, kada je to primjereno, držanje straže i tehničko održavanje te popravke izvršene u skladu s radijskim uredbama, Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskog života na moru iz 1974. (SOLAS konvencija) te, prema nahođenju svake države članice, relevantnim preporukama Međunarodne pomorske organizacije (IMO), u svojim ažuriranim verzijama;

23.

‚ro-ro putnički brod’ znači putnički brod s ro-ro prostorima za teret ili prostorima posebnih vrsta, kako je utvrđeno SOLAS konvencijom, u njezinoj ažuriranoj verziji;

24.

‚STCW kodeks’ znači Kodeks o izobrazbi, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca (STCW), kako je usvojen Rezolucijom 2. Konferencije država stranaka STCW konvencije, u svojoj ažuriranoj verziji”.

2.

Članku 22. dodaje se sljedeći podstavak:

„4.   Izmjene međunarodnih instrumenata iz članka 1. mogu se isključiti iz područja primjene ove Direktive, u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o osnivanju Odbora za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) (34).

3.

u članku 23., točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Komisiji pomaže Odbor za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) osnovan člankom 3. Uredbe (EZ) br. 2099/2002.”

Članak 12.

Izmjene Direktive 2001/96/EZ

Direktiva 2001/96/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 3. stavku 2., riječi „na snazi 4. prosinca 2001.” zamjenjuju se riječima „u svojoj ažuriranoj verziji”.

2.

U članku 14., točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Komisiji pomaže Odbor za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) osnovan člankom 3. Uredbe (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o osnivanju Odbora za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) (35).

3.

Članku 15. dodaje se sljedeći stavak:

„3.   Izmjene međunarodnih instrumenata iz članka 3. mogu se isključiti iz područja primjene ove Direktive, u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 2099/2002.”

Članak 13.

Provedba

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije 23. studenoga 2003. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju glavne odredbe nacionalnog prava, koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 14.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 15.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. studenoga 2002.

Za Parlament

Predsjednik

P. COX

Za Vijeće

Predsjednik

T. PEDERSEN


(1)  SL C 365 E, 19.12.2000., str. 280.

(2)  SL C 139, 11.5.2001., str. 21.

(3)  SL C 253, 12.9.2001., str. 1.

(4)  Mišljenje Europskog parlamenta od 13. veljače 2001. (SL C 276, 1.10.2001., str. 44.), Zajedničko stajalište Vijeća od 27. svibnja 2002. (SL C 170 E, 16.7.2002., str. 98.) i Odluka Europskog parlamenta od 24. rujna 2002. (još nije objavljena u Službenom listu).

(5)  SL L 247, 5.10.1993., str. 19. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 98/74/EZ (SL L 276, 13.10.1998., str. 7.).

(6)  SL L 197, 18.7.1987., str. 33.

(7)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(8)  SL L 324, 29.11.2002., str. 1.

(9)  SL L 319, 12.12.1994., str. 20. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 2001/105/EZ (SL L 19, 22.1.2002., str. 9.).

(10)  SL L 157, 7.7.1995., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 2001/106/EZ (SL L 19, 22.1.2002., str. 17.).

(11)  SL L 46, 17.2.1997., str. 25. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2002/75/EZ (SL L 254, 23.9.2002., str. 1.).

(12)  SL L 34, 9.2.1998., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2002/35/EZ (SL 112, 27.4.2002., str. 4.).

(13)  SL L 144, 15.5.1998., str. 1. Direktiva kako je izmijenjena Direktivom Komisije 2002/25/EZ (SL L 98, 15.4.2002., str. 1.).

(14)  SL L 188, 2.7.1998., str. 35.

(15)  SL L 138, 1.6.1999., str. 1.

(16)  SL L 332, 28.12.2000., str. 81.

(17)  SL L 136, 18.5.2001., str. 17.

(18)  SL L 13, 16.1.2002., str. 9.

(19)  SL L 324, 29.11.2002., str. 1.”;

(20)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.”

(21)  SL L 324, 29.11.2002., str. 1.”

(22)  SL L 324, 29.11.2002., str. 1.”

(23)  SL L 324, 29.11.2002., str. 1.”

(24)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.”

(25)  SL L 324, 29.11.2002., str. 1.”

(26)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.”

(27)  SL L 324, 29.11.2002., str. 1.”

(28)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.”

(29)  SL L 324, 29.11.2002., str. 1.”

(30)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.”

(31)  SL L 324, 29.11.2002., str. 1.

(32)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.”

(33)  SL L 324, 29.11.2002., str. 1.”

(34)  SL L 324, 29.11.2002., str. 1.”

(35)  SL L 324, 29.11.2002., str. 1.”