07/Sv. 008

HR

Službeni list Europske unije

12


32002L0075


L 254/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

02.09.2002.


DIREKTIVA KOMISIJE 2002/75/EZ

od 2. rujna 2002.

o izmjeni Direktive Vijeća 96/98/EZ o pomorskoj opremi

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 80. stavak 2.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 96/98/EZ od 20. prosinca 1996. o pomorskoj opremi (1), kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2001/53/EZ (2), a posebno njezin članak 17. prvu i drugu alineju,

budući da:

(1)

Za potrebe Direktive 96/98/EZ, međunarodne konvencije, uključujući Konvenciju SOLAS 1974, i ispitne norme su one konvencije i norme zajedno s njihovim izmjenama, koje su na snazi 1. siječnja 2001.

(2)

Izmjene Konvencije SOLAS i drugih međunarodnih konvencija i nove ispitne norme stupile na snagu nakon 1. siječnja 2001. ili će uskoro stupiti na snagu.

(3)

Nova pravila u vezi opreme koja se ugrađuje na brodove utvrđena su tim instrumentima.

(4)

Direktivu 96/98/EZ treba na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog člankom 12. Direktive Vijeća 93/75/EEZ (3),

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktiva 96/98/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 2. mijenja se kako slijedi:

 

U točkama (c), (d) i (n), datum „1. siječnja 2001.” zamjenjuje se datumom „1. srpnja 2002.”;

2.

Prilog A zamjenjuje se tekstom u Prilogu ovoj Direktivi.

Članak 2.

Oprema koja se navodi kao „nova stavka” u rubrici „opis stavke” u Prilogu A.1 koja je proizvedena prije datuma navedenog u članku 3. stavku 1. u skladu s postupcima za tipno odobrenje koji su bili na snazi prije datuma donošenja ove Direktive na području dolje spomenute države članice, kao i oprema navedena u Prilogu A.1 odjeljcima 4. i 5. koja nosi oznaku i proizvedena je prije datuma navedenog u članku 3. stavku 1., može se tijekom dvije godine od datuma navedenog u članku 3. stavku 1. staviti na tržište i ugraditi na brod Zajednice za koji je svjedodžbe izdala država članica ili su izdane u njeno ime, u skladu s međunarodnim konvencijama.

Članak 3.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije šest mjeseci nakon njezinog stupanja na snagu. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju odredbe nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 4.

Ova Direktiva stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 5.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. rujna 2002.

Za Komisiju

Loyola DE PALACIO

Članica Komisije


(1)  SL L 46, 17.2.1997., str. 25.

(2)  SL L 204, 28.7.2001., str. 1.

(3)  SL L 247, 5.10.1993., str. 19.


PRILOG

„PRILOG A

PRILOG A.1:   Oprema za koju već postoje detaljne ispitne norme u međunarodnim instrumentima

Napomene koje se primjenjuju na cijeli Prilog A.1

Općenito: uz posebno navedene ispitne norme, brojne odredbe koje se moraju provjeriti za vrijeme tipnog ispitivanja (tipnog odobrenja) prema modulima za ocjenjivanje sukladnosti u Prilogu B, navedene su u primjenjivim zahtjevima međunarodnih konvencija i odgovarajućih rezolucija i okružnica IMO-a.

Stupac 5.: Tamo gdje se navode rezolucije IMO-a, primjenjuju se samo ispitne norme sadržane u odgovarajućim dijelovima priloga rezolucijama, a ne odredbe samih rezolucija.

Stupac 5.: Za potrebe pravilnog utvrđivanja odgovarajućih normi, u izvješćima o ispitivanju i pripadnim potvrdama o tipnom odobrenju mora se navesti određena ispitna norma koja je primijenjena te njezina verzija, kako je utvrđeno u stupcu 5.

Stupac 5.: Kada su naznačena dva skupa ispitnih normi (odvojena znakom ‚;’ ili odvojena riječju ‚ili’), svaki skup ispunjava sve zahtjeve ispitivanja za ispunjavanje izvedbenih normi IMO-a. U tom smislu dovoljno je ispitivanje prema jednom skupu normi kako bi se dokazala usklađenost sa zahtjevima odgovarajućih međunarodnih instrumenata.

Stupac 6.: Kada se navodi modul H, podrazumijeva se modul H i potvrda o odobrenju projekta.

1.   Sredstva za spašavanje

Napomene koje se primjenjuju na odjeljak 1.: Sredstva za spašavanje

Stupci 3. i 4.: Kada su ovi stupci razdvojeni u dvije razine za pojedini opis stavke, gornja se razina odnosi, gdje je to primjenjivo, na brodove građene prema HSC kodeksu prije 1. srpnja 2002., dok se donja razina odnosi na brodove, gdje je primjenjivo, koji plove u skladu s HSC kodeksom na dan 1. srpnja 2002. i kasnije.

Br.

Opis stavke

Pravila SOLAS-a 74 s izmjenama, kada se zahtijeva ‚tipno odobrenje’

Primjenjiva pravila SOLAS-a 74 s izmjenama te odgovarajuće rezolucije i okružnice IMO-a.

Ispitne norme

Moduli za ocjenjivanje sukladnosti

B + C

B + D

B + E

B + F

G

H

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A.1/1.1

Koluti za spašavanje

Pravilo III./4., Pravilo X/3.

Pravilo III/7.1. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 8.1.3., 8.3. (HSC Kodeks 1994)

Rezolucija IMO-a MSC.81 (70)

 

X

X

X

 

 

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/7.1. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 8.1., 8.3. (HSC Kodeks 2000)

A.1/1.2

Svjetla za određivanje položaja sredstava za spašavanje

(a)

za plovila za preživljavanje i brodice za prikupljanje

(b)

za kolute za spašavanje

(c)

za prsluke za spašavanje

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/7.1.3., III/22.1.2., III/22.3.1., III/32.1., III/32.2. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 8.1., 8.3. i 8.10. (HSC Kodeks 1994), IMO MSC/Circ. 885

Rezolucija IMO-a MSC.81 (70), osim zahtjeva za bateriju kako je navedeno u EN 394 (1993) koja se primjenjuje samo na svjetla prsluka za spašavanje

 

X

X

X

 

 

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/7.1.3., III/22.1.2., III/22.3.1., III/32.1., III/32.2. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 8.1., 8.3. i 8.10. (HSC Kodeks 2000), IMO MSC/Circ. 885

A.1/1.3

Samoaktivirajući dimni signali koluta za spašavanje

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/7.1.3. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 8.1., 8.3. (HSC Kodeks 1994)

Rezolucija IMO-a MSC.81 (70)

 

X

X

X

 

 

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/7.1.3. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 8.1., 8.3. (HSC Kodeks 2000)

A.1/1.4

Prsluci za spašavanje

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/7.2. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 8.1., 8.3. (HSC Kodeks 1994)

Rezolucija IMO-a MSC.81 (70), osim zahtjeva za bateriju kako je navedeno u EN 394 (1993) koja se primjenjuje samo na svjetla prsluka za spašavanje

 

X

X

X

 

 

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/7.2. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 8.1., 8.3. (HSC Kodeks 2000)

A.1/1.5

Hidro-termo odijela za vodu i odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda

izolirana i neizolirana

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/7.3., III/22.4., III/32.3. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 8.1., 8.3. (HSC Kodeks 1994)

Rezolucija IMO-a MSC.81 (70)

 

X

X

X

 

 

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/7.3., III/22.4., III/32.3. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 8.1., 8.3. (HSC Kodeks 2000)

A.1/1.6

Hidro-termo odijela za vodu i odijela za zaštitu od vremenskih nepogoda koja su razvrstana u prsluke za spašavanje

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/7.3., III/22.4., III/32.3. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 8.1., 8.3. (HSC Kodeks 1994)

Rezolucija IMO-a MSC.81 (70)

 

X

X

X

 

 

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/7.3., III/22.4., III/32.3. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 8.1., 8.3. (HSC Kodeks 2000)

A.1/1.7

Sredstva za zaštitu od gubitka topline

Pravilo III/4.

Pravilo III/7.3., III/22.4., III/32.3. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66)

Rezolucija IMO-a MSC.81 (70)

 

X

X

X

 

 

A.1/1.8

Rakete s padobranom (pirotehnika)

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/6.3. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 8.1., 8.2. (HSC Kodeks 1994)

Rezolucija IMO-a MSC.81 (70)

 

X

 

X

 

 

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/6.3. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 8.1., 8.2. (HSC Kodeks 2000)

A.1/1.9

Ručne buktinje (pirotehnika)

Pravilo III/4.

Pravilo III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66)

Rezolucija IMO-a MSC.81 (70)

 

X

 

X

 

 

A.1/1.10

Plutajući dimni signali (pirotehnika)

Pravilo III/4.

Pravilo III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66)

Rezolucija IMO-a MSC.81 (70)

 

X

 

X

 

 

A.1/1.11

Sprava za dobacivanje konopa (pirotehnika)

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/18. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 8.1., 8.8. (HSC Kodeks 1994)

Rezolucija IMO-a MSC.81 (70)

 

X

 

X

 

 

Pravilo III/4., Pravilo X/3

Pravilo III/18. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 8.1., 8.8. (HSC Kodeks 2000)

A.1/1.12

Samonapuhavajuće splavi za spašavanje

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/21.1., III/31.1. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), IMO MSC/Circ. 811, Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 8.1., 8.5., 8.6., 8.7. i 8.10. (HSC Kodeks 1994)

Rezolucija IMO-a MSC.81 (70)

 

X

 

 

 

 

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/21.1., III/31.1. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), IMO MSC/Circ. 811, Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 8.1., 8.5., 8.6., 8.7. i 8.10. (HSC Kodeks 2000)

A.1/1.13

Krute splavi za spašavanje

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/21.1., III/31.1.1.2. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), IMO MSC/Circ. 811, Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 8.1., 8.5., 8.6., 8.7. i 8.10. (HSC Kodeks 1994)

Rezolucija IMO-a MSC.81 (70)

 

X

 

 

 

 

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/21.1., III/31.1.1.2. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), IMO MSC/Circ. 811, Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 8.1., 8.5., 8.6., 8.7. i 8.10. (HSC Kodeks 2000)

A.1/1.14

Samouspravljive splavi za spašavanje

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/26.2.4. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), IMO MSC/Circ. 809 (1), IMO MSC/Circ. 811, Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 8.1., 8.5., 8.6., 8.7. i 8.10. (HSC Kodeks 1994)

Rezolucija IMO-a MSC.81 (70)

 

X

 

 

 

 

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/26.2.4. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), IMO MSC/Circ. 809 (1), IMO MSC/Circ. 811, Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 8.1., 8.5., 8.6., 8.7. i 8.10. (HSC Kodeks 2000)

A.1/1.15

Prekretne splavi za spašavanje sa šatorom

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/26.2.4. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), IMO MSC/Circ. 809 (1), IMO MSC/Circ. 811, Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 8.1., 8.5., 8.6., 8.7. i 8.10. (HSC Kodeks 1994)

Rezolucija IMO-a MSC.81 (70)

 

X

 

 

 

 

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/26.2.4. i, III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), IMO MSC/Circ. 809 (1), IMO MSC/Circ. 811, Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 8.1., 8.5., 8.6., 8.7. i 8.10. (HSC Kodeks 2000)

A.1/1.16

Uređaji za slobodno izranjanje splavi za spašavanje (hidrostatski uređaj za otpuštanje)

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/13.4.2., III/26.2.2. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), IMO MSC/Circ. 811, Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 8.1. i 8.6. (HSC Kodeks 1994)

Rezolucija IMO-a MSC.81 (70)

 

X

X

X

 

 

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/13.4.2., III/26.2.2. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), IMO MSC/Circ. 811, Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 8.1. i 8.6. (HSC Kodeks 2000)

A.1/1.17

Brodice za spašavanje

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/21.1., III/31.1.1.1., III/31.1.2.1., III/31.1.6., III/31.1.7. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66)

Rezolucija IMO-a MSC.81 (70)

 

X

 

 

X

 

A.1/1.18

Krute brodice za prikupljanje

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/21.2., III/31.2. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 8.1., 8.10. (HSC Kodeks 1994)

Rezolucija IMO-a MSC.81 (70)

 

X

 

 

X

 

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/21.2., III/31.2. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 8.1., 8.10. (HSC Kodeks 2000)

A.1/1.19

Napuhavajuće brodice za prikupljanje

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/21.2., III/31.2. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 8.1., 8.5., 8.6., 8.7. i 8.10. (HSC Kodeks 1994)

Rezolucija IMO-a MSC.81 (70)

 

X

 

 

X

 

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/21.2., III/31.2. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 8.1., 8.5., 8.6., 8.7. i 8.10. (HSC Kodeks 2000)

A.1/1.20

Brze brodice za prikupljanje

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/26.3. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 8.1. (HSC Kodeks 1994), IMO MSC/Circ. 809 (1)

Rezolucija IMO-a MSC.81 (70)

 

X

 

 

X

 

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/26.3. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 8.1. (HSC Kodeks 2000), IMO MSC/Circ. 809 (1)

A.1/1.21

Uređaji za spuštanje s užadi za zavješanje i vitlom (sohe)

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/23., III/33. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 8.1., 8.5., 8.6. i 8.7. (HSC Kodeks 1994)

Rezolucija IMO-a MSC.81 (70)

 

X

X

X

X

 

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/23., III/33. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 8.1., 8.5., 8.6. i 8.7. (HSC Kodeks 2000)

A.1/1.22

Uređaji za slobodno izranjanje plovila za preživljavanje

Premješteno u Prilog A.2.

A.1/1.23

Uređaji za spuštanje brodica za spašavanje koje se spuštaju slobodnim padom

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/33. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 8.1., 8.5. i 8.7 (HSC Kodeks 1994)

Rezolucija IMO-a MSC.81 (70)

 

 

 

 

X

 

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/33. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 8.1., 8.5. i 8.7. (HSC Kodeks 2000)

A.1/1.24

Uređaji za spuštanje splavi za spašavanje

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 8.1., 8.5., 8.6. i 8.7 (HSC Kodeks 1994)

Rezolucija IMO-a MSC.81 (70)

 

X

X

X

X

 

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 8.1., 8.5., 8.6. i 8.7. (HSC Kodeks 2000)

A.1/1.25

Uređaji za spuštanje brze brodice za prikupljanje

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/26.3.2. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 8.1. (HSC Kodeks 1994), IMO MSC/Circ. 809 (1)

Rezolucija IMO-a MSC.81 (70)

 

X

X

X

 

 

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/26.3.2. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 8.1. (HSC Kodeks 2000), IMO MSC/Circ. 809 (1)

A.1/1.26

Uređaji za otpuštanje za

(a)

brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje i

(b)

splavi za spašavanje

koji se spuštaju s užadi za zavješanje i vitlom

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 8.1. i 8.5. (HSC Kodeks 1994)

Rezolucija IMO-a MSC.81 (70)

 

X

X

X

 

 

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 8.1. i 8.5. (HSC Kodeks 2000)

A.1/1.27

Sustavi za napuštanje broda

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/15., III/26.2.1., III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 8.1., 8.7. i 8.10. (HSC Kodeks 1994)

Rezolucija IMO-a MSC.81 (70)

 

X

 

 

X

 

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/15., III/26.2.1., III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 8.1., 8.7. i 8.10. (HSC Kodeks 2000)

A.1/1.28

Sredstva za prikupljanje

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/26.4. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), IMO MSC/Circ. 810 (2), Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 8.1., 8.5. i 8.10. (HSC Kodeks 1994)

Rezolucija IMO-a MSC.81 (70) MSC/Circ. 810

 

X

 

 

 

 

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/26.4. i III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), IMO MSC/Circ. 810 (2), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 8.1., 8.5. i 8.10. (HSC Kodeks 2000)

A.1/1.29

Ljestve za ukrcaj

Premješteno u A.2/1.4

A.1/1.30

Retro-reflektirajući materijali

Pravilo III/4.

Pravilo III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66)

Rezolucija IMO-a A.658 (16) Prilog 2

 

X

X

X

 

 

A.1/1.31

VHF primoodašiljač plovila za preživljavanje

Premješteno u A.1/5.17 i A.1/5.18

A.1/1.32

9 GHz SAR transponder (SART)

Premješteno u A.1/4.18

A.1/1.33

Radarski reflektor za brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66)

Rezolucija IMO-a A.384 (X), EN/ISO 8729 (1998)

Rezolucija IMO-a A.384 (X), ISO 8729 (1997)

 

X

X

X

X

 

A.1/1.34

Kompas za brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje

Premješteno u A.1/4.23

A.1/1.35

Prenosiva naprava za gašenje požara za brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje

Premješteno u A.1/3.38

A.1/1.36

Porivni motor brodice za spašavanje/brodice za prikupljanje

Pravilo III/4.

Pravilo III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66)

Rezolucija IMO-a MSC.81 (70)

 

X

X

X

 

 

A.1/1.37

Izvanbrodski porivni motor brodice za prikupljanje

Pravilo III/4.

Pravilo III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66)

Rezolucija IMO-a MSC.81 (70)

 

X

X

X

 

 

A.1/1.38

Reflektori za brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66)

Rezolucija IMO-a MSC.81 (70)

 

X

X

X

 

 

A.1/1.39

Otvorene prekretne splavi za spašavanje

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 8.1., 8.5., 8.7. i 8.10. (HSC Kodeks 1994)

Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) Prilog 10 (HSC kodeks 1994)

 

X

 

 

 

 

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 8.1., 8.5., 8.6., 8.7. i 8.10. (HSC Kodeks 2000)

Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) Prilog 11 (HSC Kodeks 2000)

A.1/1.40 ex A.1/4.17

Mehaničko dizalo za pilota

Pravilo V/17. (b)

Pravilo V/17. (f), Rezolucija IMO-a A.889 (21), IMO MSC/Circ. 773

ISO 799 (1986)

 

X

X

X

 

 

Pravilo V/23.

Pravilo V/23.6., Rezolucija IMO-a A.889 (21), IMO MSC/Circ. 773

2.   Zaštita od onečišćenja mora

Br.

Opis stavke

Pravilo MARPOL-a 73/78 s izmjenama, kada se zahtijeva ‚tipno odobrenje’

Primjenjiva pravila MARPOL-a 73/78 s izmjenama te odgovarajuće rezolucije i okružnice IMO-a

Ispitne norme

Moduli za ocjenjivanje sukladnosti

B + C

B + D

B + E

B + F

G

H

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A.1/2.1

Uređaj za filtriranje ulja (kada količina ulja u izlaznoj vodi ne prelazi 15 p.p.m.)

Prilog I., Pravilo 16 (4) i (5)

Prilog I., Pravilo 16 (1) i (2)

Rezolucija IMO-a MEPC.60 (33)

 

X

X

X

 

 

A.1/2.2

Uređaj za određivanje razine odvojenosti ulje-voda

Prilog I., Pravilo 15 (3) (b)

Prilog I., Pravilo 15 (3) (b)

Rezolucija IMO-a MEPC.5 (XIII)

 

X

X

X

 

 

A.1/2.3

Uređaj za mjerenje sadržaja ulja

Prilog I., Pravilo 16 (4) i (5)

Prilog I., Pravilo 16 (1) i (2)

Rezolucija IMO-a MEPC.60 (33)

 

X

X

X

 

 

A.1/2.4

Jedinice za obradu namijenjene za priključenje na postojeće uređaje za filtriranje ulja (kada sadržaj ulja u izlaznoj vodi nije veći od 15 p.p.m.)

Stavka se briše

A.1/2.5

Sustav za nadzor i upravljanje ispuštanjem zauljene balastne vode i vode od pranja tankova tereta

Prilog I., Pravilo 15 (3) (a)

Prilog I., Pravilo 15 (3)

Rezolucija IMO-a A.586 (14)

 

X

X

X

 

 

A.1/2.6

Uređaj za biološko pročišćavanje fekalnih otpadnih voda

Prilog IV., Pravilo 8 (1) (b)

Prilog IV., Pravilo 8 (1) (b)

Rezolucija IMO-a MEPC.2 (VI)

 

X

X

X

X

 

A.1/2.7

Uređaj za spaljivanje brodskog otpada

Prilog VI., Pravilo 16 (2) (a)

Prilog VI., Pravilo 16 (2) (a)

Rezolucija IMO-a MEPC.76 (40)

 

X

X

X

X

 

3.   Protupožarna zaštita

Napomene koje se primjenjuju na odjeljak 3.: Protupožarna zaštita

Stupci 3. i 4.: Kada su ovi stupci razdvojeni u dvije razine za pojedini opis stavke, gornja se razina odnosi na pravila primjenjiva na brodove građene prije 1. srpnja 2002., dok se donja razina odnosi na brodove građene 1. srpnja 2002. ili kasnije (ali se također može primijeniti na brodove građene prije 1. srpnja 2002.).

Stupac 5.: u stupcu 5. je za neke stavke navedeno više ispitnih normi. Tijelo zaduženo za ispitivanja mora osigurati da se primjenjiva ispitna norma primjenjuje na stavku tako da zadovoljava međunarodne zahtjeve konvencije.

Br.

Opis stavke

Pravilo SOLAS-a 74 s izmjenama, kada se zahtijeva ‚tipno odobrenje’

Primjenjiva pravila SOLAS-a 74 s izmjenama te odgovarajuće rezolucije i okružnice IMO-a.

Ispitne norme

Moduli za ocjenjivanje sukladnosti

B + C

B + D

B + E

B + F

G

H

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A.1/3.1

Osnovne palubne obloge

Pravilo II-2/34.8., II-2/49.3.

Pravilo II-2/34.8., II-2/49.3.

Rezolucija IMO-a MSC.61 (67) Prilog 1, dijelovi 2. i 6., Prilog 2., IMO MSC/Circ. 1004

 

X

 

 

 

 

Pravilo II-2/4.4.4., II-2/6.3.

Pravilo II-2/4.4.4., II-2/6.3.

A.1/3.2

Prenosive naprave za gašenje požara

Pravilo II-2/6.1., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/6., Rezolucija IMO-a A.602 (15), Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.7.7. i 7.8.4.1.3. (HSC Kodeks 1994)

EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1: (1999)

 

X

X

X

 

 

Pravilo II-2/10.3.1., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 4.1.2. (FSS Kodeks)

Pravilo II-2/10.3., Rezolucija IMO-a A.602 (15), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 7.7.4., 7.8.4.1.3 i 7.17.3.7. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 4.1.2., 4.2.1. (FSS Kodeks)

A.1/3.3

Slog opreme za vatrogasca: zaštitno odijelo

Pravilo II-2/17.1.1.1., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/17.1.1.1., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.10.3.1.1. (HSC Kodeks 1994), IMO MSC/Circ.847

EN 469 (1995), EN 531 (1995) + A1 (1998), EN 1486 (1996), ISO 15538 (2001)

 

X

 

 

 

 

Pravilo II-2/10.10.1., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 3.2.1.1.1. (FSS Kodeks)

Pravilo II-2/10.10.1., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 7.10.3.1.1. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 3.2.1.1.1. (FSS Kodeks)

A.1/3.4

Slog opreme za vatrogasca: čizme

Pravilo II-2/17.1.1.2., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/17.1.1.2., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.10.3.1.2. (HSC Kodeks 1994)

EN 344 (1992) + AC (1993) + A1 (1997), EN 344-2 (1996), EN 345 (1992) + A1 (1997), EN 345-2 (1996) Razred 2, IEC 60903 (1993)

 

X

 

 

 

 

Pravilo II-2/10.10.1., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 3.2.1.1.2. (FSS Kodeks)

Pravilo II-2/10.10.1., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 7.10.3.1.2. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 3.2.1.1.2 (FSS Kodeks)

A.1/3.5

Slog opreme za vatrogasca: rukavice

Pravilo II-2/17.1.1.2., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/17.1.1.2., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.10.3.1.2. (HSC Kodeks 1994), IMO MSC/Circ. 847

EN 659 (1996)

 

X

 

 

 

 

Pravilo II-2/10.10.1., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 3.2.1.1.1. (FSS Kodeks)

Pravilo II-2/10.10.1., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 7.10.3.1.2. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 3.2.1.1.1. (FSS Kodeks)

A.1/3.6

Slog opreme za vatrogasca: kaciga

Pravilo II-2/17.1.1.3., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/17.1.1.3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.10.3.1.3. (HSC Kodeks 1994)

EN 443 (1997)

 

X

 

 

 

 

Pravilo II-2/10.10.1., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 3.2.1.1.3. (FSS Kodeks)

Pravilo II-2/10.10.1., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 7.10.3.1.3. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 3.2.1.1.3. (FSS Kodeks)

A.1/3.7

Samostalna naprava za disanje sa stlačenim zrakom (3)

Pravilo II-2/17.1.2., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/17.1.2.2., II-2/17.2., II-2/54.2.6.2., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.10.3.2.2., 7.10.3.2.3. (HSC Kodeks 1994)

EN 137 (1993), EN 136 (1998)

 

X

 

 

 

 

Pravilo II-2/10.10.1., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.98(73) poglavlje 3.2.1., 3.2.1.2. (FSS Kodeks)

Pravilo II-2/10.10.1., II-2/19.3.6.2. Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 7.10.3.2.2. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 3.2.1.2., 3.2.1.3. (FSS Kodeks)

A.1/3.8

Naprava za disanje s dobavom zraka za upotrebu s dimnom kacigom ili dimnom maskom (3)

Pravilo II-2/17.1.2., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/17.1.2.1., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.10.3.2.1. (HSC Kodeks 1994)

EN 138 (1994)

 

X

 

 

 

 

Napomena (4)

A.1/3.9

Dijelovi sustava rasprskivanja za prostorije nastambi, radne prostorije i upravljačke stanice, jednakovrijedni onima iz Pravila II-2/12. SOLAS-a 1974

Pravilo II-2/36.1.2., II-2/36.2, II-2/41-2.5., II-2/52.2.

Pravilo II-2/12., II-2/36.1.2., II-2/36.2., II-2/41-2.5., II-2/42.5.2., II-2/52.2.

Rezolucija IMO-a A.800 (19)

 

X

 

 

X

 

Pravilo II-2/7.5.3.2., II-2/7.5.5.2., II-2/10.6.1.1., II-2/10.6.1.2., II-2/10.6.2., Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 8.1. (FSS Kodeks)

Pravilo II-2/7.5.3.2., II-2/7.5.5.2., II-2/10.6.1.1., II-2/10.6.1.2., II-2/10.6.2. Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 8.1. (FSS Kodeks)

A.1/3.10

Mlaznice ugrađenog sustava raspršivanja za gašenje požara vodenom zavjesom u prostorijama strojeva

Premješteno u A.2/3.11

A.1/3.11

Konstrukcije klase ‚A’ i ‚B’, protupožarna cjelovitost

(a)

konstrukcije klase ‚A’

(b)

konstrukcije klase ‚B’

Pravilo II-2/3.3.5., II-2/3.4.4.

Pravilo II-2/3.3.5., II-2/3.4.4., II-2/16.11.

Rezolucija IMO-a A.754 (18), Rezolucija IMO-a MSC.61 (67) Prilog 1., dio 3. i Prilog 2. (FTP Kodeks), IMO MSC/Circ. 916, IMO MSC/Circ. 1004, IMO MSC/Circ. 1005

 

X

X

X

 

 

Pravilo II-2/3.2.5., II-2/3.4.4.

Pravilo II-2/3.2.5., II-2.3.4.4.

A.1/3.12

Naprave za sprečavanje prolaza plamena u tankove tereta na tankerima za ulje (samo ventili velikih brzina rada)

Pravilo II-2/59.1.5., II-2/59.1.9.4., II-2/59.2.

Pravilo II-2/59.1.5., II-2/59.1.9.4., II-2/59.2

IMO MSC/Circ. 677, MSC/Circ. 1009

 

X

X

X

 

 

Pravilo II-2/4.5.3.3., II-2/4.5.3.4.1.4., II-2/4.5.6.1., II-2/16.3.2.2.3.

Pravilo II-2/4.5.3.3., II-2/4.5.3.4.1.4., II-2/4.5.6.1., II-2/16.3.2.2.3.

A.1/3.13

Negorivi materijali

Pravilo II-2/3.1., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/3.1., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.2.4. (HSC Kodeks 1994)

Rezolucija IMO-a A.799 (19), Rezolucija IMO-a MSC.61 (67) Prilog 1., dio 1. i Prilog 2.

 

X

X

X

 

 

Pravilo II-2/3.33., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/3.33., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 7.2.3. (HSC Kodeks 2000)

A.1/3.14

Materijali, osim čelika, za cijevi koje prolaze kroz konstrukcije klase ‚A’ ili ‚B’

Pravilo II-2/18.2.1.

Pravilo II-2/18.2.1.

Rezolucija IMO-a A.753 (18), Rezolucija IMO-a A. 754 (18), Rezolucija IMO-a MSC.61 (67) Prilog 1., dio 3.

 

X

X

X

 

 

Pravilo II-2/9.3.1., II-2/9.3.2.

Pravilo II-2/9.3.1., II-2/9.3.2.

A.1/3.15

Materijali, osim čelika, za cijevi ulja ili goriva:

(a)

cijevi i armatura

(b)

ventili

(c)

savitljivi cijevni spojevi

Pravilo II-2/15.2.8., II-2/18.2.2., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/15.2.8., II-2/18.2.2., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.5.4. (HSC Kodeks 1994)

Rezolucija IMO-a A.753 (18), ISO 15540 (1999), ISO 15541 (1999)

 

X

X

X

 

 

Pravilo II-2/4.2.2.5.1., II-2/4.2.2.5.6., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/4.2.2.5.1., II-2/4.2.2.5.6. Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 7.5.4. (HSC Kodeks 2000)

A.1/3.16

Protupožarna vrata

Pravilo II-2/30.2., II-2/31.1.1. i II-2/47.

Pravilo II-2/30.2., II-2/31.1.1., II-2/47.

Rezolucija IMO-a A.754 (18), Rezolucija IMO-a MSC.61 (67) Prilog 1., dio 3., IMO MSC/Circ. 916, IMO MSC/Circ. 1004

 

X

X

X

 

 

Pravilo II-2/9.4.1.1.2., II-2/9.4.1.2.1., II-2/9.4.2.

Pravilo II-2/9.4.1.1.2., II-2/9.4.1.2.1., II-2/9.4.2.

A.1/3.17

Dijelovi upravljačkih sustava protupožarnih vrata (5)

Pravilo II-2/30.4.15., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/30.4.15., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.9.3.3. (HSC Kodeks 1994)

Rezolucija IMO-a MSC.61 (67), Prilog I., dio 4.

 

X

X

X

 

 

Pravilo II-2/9.4.1.1.4.15., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/9.4.1.1.4.15., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 7.9.3.3. (HSC Kodeks 2000)

A.1/3.18

Površinske obloge i podne obloge sa svojstvom sporog širenja plamena (6):

(a)

ukrasni laminat

(b)

boje i lakovi

(c)

podne obloge

(d)

obloge izolacije cijevi

Pravilo II-2/3.8., II-2/34.3., II-2/34.7., II-2/49.1., II-2/49.2., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/3.8., II-2/3.23.4., II-2/3.23.5., II-2/16.1.1., II-2/32.1.4.3.1., II-2/34.2., II-2/34.3., II-2/49.1., II-2/49.2., II-2/50.3.1., II-2/34.7., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.4.3.4., 7.4.3.5. i 7.4.3.6. (HSC Kodeks 1994)

Rezolucija IMO-a A.653 (16), Rezolucija IMO-a MSC.61 (67) Prilog 1., dijelovi 2. i 5. i Prilog 2. ISO 1716 (1973) (7) IMO MSC/Circ. 916 kako je izmijenjen s IMO MSC/Circ. 1008, IMO MSC/Circ. 1004

 

X

X

X

 

 

Pravilo II-2/3.29., II-2/5.3.2.4., II-2/6.2., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/3.29., II-2/3.40.4., II-2/3.40.5., II-2/9.7.1.1.1., II-2/9.7.4.4.3.1., II-2/5.3.1.1., II-2/5.3.2.4., II-2/6.2. Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 7.4.3.4., 7.4.3.5. i 7.4.3.6. (HSC Kodeks 2000)

A.1/3.19

Zavjese, zastori i drugi zavješeni tekstilni materijali i presvlake

Pravilo II-2/3.23.3., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/3.23.3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.4.3.3.3. (HSC Kodeks 1994)

Rezolucija IMO-a MSC.61 (67), Prilog 1., dio 7.

 

X

X

X

 

 

Pravilo II-2/3.40.3., II-2/9.2.2.3.2., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/3.40.3., II-2/9.2.2.3.2., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 7.4.3.3.3. (HSC Kodeks 2000)

A.1/3.20

Podstavljeni namještaj

Pravilo II-2/3.23.6, Pravilo X/3.

Pravilo II-2/3.23.6., II-2/34.6., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.4.3.3.4. (HSC Kodeks 1994)

Rezolucija IMO-a A.652 (16), Rezolucija IMO-a MSC.61 (67) Prilog 1., dio 8.

 

X

X

X

 

 

Pravilo II-2/3.40.6., II-2/9.2.2.3.2., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/3.40.6., II-2/9.2.2.3.2., II-2/5.3.3. Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 7.4.3.3.4. (HSC Kodeks 2000)

A.1/3.21

Posteljna oprema

Pravilo II-2/3.23.7., II-2/26.2., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/3.23.7., II-2/26.2., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.4.3.3.5. (HSC Kodeks 1994)

Rezolucija IMO-a A.688 (17), Rezolucija IMO-a MSC.61 (67) Prilog 1., dio 9.

 

X

X

X

 

 

Pravilo II-2/3.40.7., II-2/9.2.2.3.2., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/3.40.7., II-2/9.2.2.3.2., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 7.4.3.3.5. (HSC Kodeks 2000)

A.1/3.22

Protupožarne zaklopke

Pravilo II-2/16.11.1.

Pravilo II-2/16., II-2/32, II-2/48

Rezolucija IMO-a A.754 (18), Rezolucija IMO-a MSC.61 (67) Prilog 1., dio 3.

 

X

X

X

 

 

Pravilo II-2/9.7.1.2.

Pravilo II-2/9.7.1.1.

A.1/3.23

Prolazi negorivih kanala kroz konstrukcije klase ‚A’

Premješteno u A.1/3.26

A.1/3.24

Prolazi električnih kabela kroz konstrukcije klase ‚A’

Premješteno u A.1/3.26

A.1/3.25

Prozori i okna

Pravilo II-2/33.

Pravilo II-2/33., MSC/Circ. 847

Rezolucija IMO-a A.754 (18), Rezolucija IMO-a MSC.61 (67) Prilog 1., dio 3., ISO 614 (1989), ISO 1095 (1989), ISO 1751 (1993), ISO 3254 (1989), ISO 3903 (1993), ISO 3904 (1994), IMO MSC/Circ. 1004

 

X

X

X

 

 

Pravilo II-2/9.4.1.3.

Pravilo II-2/9.4.1.3., MSC/Circ. 847

A.1/3.26

Prolazi kroz konstrukcije klase ‚A’

(a)

prolazi električnih kabela

(b)

prolazi cijevi, kanala, rovova itd.

Pravilo II-2/18.1.1.

Pravilo II-2/18.1.1.

Rezolucija IMO-a A.754 (18), Rezolucija IMO-a MSC.61 (67) Prilog 1., dio 3.

 

X

X

X

 

 

Pravilo II-2/9.3.1.

Pravilo II-12/9.3.1.

A.1/3.27

Prolazi kroz konstrukcije klase ‚B’

(a)

prolazi električnih kabela

(b)

prolazi cijevi, kanala, trankova itd.

Pravilo II-2/18.1.2.

Pravilo II-2/18.1.2.

Rezolucija IMO-a A.754 (18), Rezolucija IMO-a MSC.61 (67) Prilog 1., dio 3.

 

X

X

X

 

 

Pravilo II-2/9.3.2.

Pravilo II-2/9.3.2.

A.1/3.28

Sustavi rasprskivanja (ograničeno na glave rasprskača i na metodu automatskog rasprskivanja i dojave, npr. sklopke protoka, ploče alarma)

Pravilo II-2/12.3., II-2/36.1.2., II-2/36.2., II-2/41-2.5. i II-2/52.2.

Pravilo II-2/12., II-2/36.1.2., II-2/36.2., II-2/41-2.5. i II-2/52.2.

EN 12259-1 (1999), EN 12259-2 (1999), EN 12259-3 (2000), EN 12259-4 (2000), EN 12259-5,

ISO 6182-1 (1993), ISO 6182-2 (1993), ISO 6182-3 (!993), ISO 6182-4 (1993), ISO 6182-5 (1995)

 

X

X

X

 

 

Pravilo II-2/10.6.1.2., II-2/10.6.1.1., II-2/10.6.2. Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 8.1., poglavlje 8.2.5.2.3. (FSS Kodeks)

Pravilo II-2/10.6.1.2., II-2/10.6.1.1., II-2/10.6.2., Rezolucija IMO-a MSC. 98 (73) poglavlje 8.1., poglavlje 8.2.5.2.3. (FSS Kodeks)

A.1/3.29

Protupožarne cijevi

Pravilo II-2/4.7.1., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/4.7.1., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.7.8.5. (HSC Kodeks 1994)

EN 671-2 (2001), EN ISO 15540 (2001), EN ISO 15541 (2001), ISO 15540 (1999), ISO 15541 (1999)

 

X

X

X

 

 

Pravilo II-2/10.2.3.1.1., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/10.2.3.1.1., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 7.7.5.5. (HSC Kodeks 2000)

A.1/3.30

Prenosive naprave za određivanje koncentracije kisika i otkrivanje plinova

Pravilo VI/3.1.

Pravilo II-2/59.5., II-2/59.4.4.1., II-2/62.17., II-2/59.5., Pravilo VI/3.1., MSC/Circ. 774 (Ugrađeni uređaji)

EN 50104 (1999) Kisik, EN 50054 (1991), EN 50057 (1999) Gorivi plinovi

 

X

X

X

 

 

Pravilo II-2/4.5.7.1., II-2/4.5.7.2.1., II-2/4.5.7.2.2., Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 15.2.4.2.4. (FSS Kodeks)

A.1/3.31

Mlaznice ugrađenog sustava rasprskivanja za brza plovila

Pravilo X/3.

Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.13.1. (HSC Kodeks 1994), MSC/Circ. 912

Rezolucija IMO-a MSC.44 (65), Rezolucija IMO-a A.800 (19)

 

X

X

X

X

 

Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 7.13.1. (HSC Kodeks 2000), IMO MSC/Circ. 912

A.1/3.32

Vatrozadržavajući materijali (osim namještaja) za brza plovila

Pravilo X/3.

Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.2.2. (HSC Kodeks 1994)

Rezolucija IMO-a MSC.40 (64), Rezolucija IMO-a MSC.90 (71)

 

X

X

X

 

 

Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 7.2.2. (HSC Kodeks 2000)

A.1/3.33

Vatrozadržavajući materijali za namještaj za brza plovila

Pravilo X/3.

Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.2.2. (HSC Kodeks 1994)

Rezolucija IMO-a MSC.40 (64), Rezolucija IMO-a MSC.90 (71)

 

X

X

X

 

 

Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 7.2.2. (HSC Kodeks 2000)

A.1/3.34

Vatrootporno pregrađivanje za brza plovila

Pravilo X/3.

Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.2.1. (HSC Kodeks 1994)

Rezolucija IMO-a MSC.45 (65)

 

X

X

X

 

 

Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 7.2.1. (HSC Kodeks 2000)

A.1/3.35

Protupožarna vrata na brzim plovilima

Pravilo X/3.

Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.2.1., 7.4.2.6. (HSC Kodeks 1994)

Rezolucija IMO-a MSC.45 (65)

 

X

X

X

 

 

Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 7.2.1., 7.4.2.6. (HSC Kodeks 2000)

A.1/3.36

Požarne zaklopke na brzim plovilima

Pravilo X/3.

Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.6.4. (HSC Kodeks 1994)

Rezolucija IMO-a MSC.45 (65)

 

X

X

X

 

 

Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 7.6.4. (HSC Kodeks 2000)

A.1/3.37

Prolazi kroz vatrootporno pregrađivanje na brzim plovilima:

(a)

prolazi električnih kabela

(b)

prolazi cijevi, kanala, rovova itd.

Pravilo X/3.

Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.4.2.6. (HSC Kodeks 1994)

Rezolucija IMO-a MSC.45 (65)

 

X

X

X

 

 

Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 7.4.2.6. (HSC Kodeks 2000)

A.1/3.38

Ex A.1/1.35

Prenosiva protupožarna oprema za brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), Rezolucija IMO-a A.602 (15) Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 8.1.2. (HSC Kodeks 1994)

EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1 (1999)

 

X

X

X

 

 

Pravilo III/34., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 8.1.2. (HSC Kodeks 2000)

A.1/3.39

Mlaznice jednakovrijednog sustava za gašenje požara na temelju korištenja vode u prostorijama strojeva i pumpnim stanicama

Pravilo II-2/10.1., II-2/63.1.3.

Pravilo II-2/10.1., II-2/63.1.3.

IMO MSC/Circ. 668, IMO MSC/Circ. 728

 

X

X

X

 

 

Pravilo II-2/10.4.1.1.3., II-2/10.9.1.

Pravilo II-2/10.4.1.1.3., II-2/10.9.1., II-2/10.9.3., Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 7.2.2. (FSS Kodeks)

A.1/3.40

Posebna (nisko-postavljena) rasvjeta u nuždi (samo dijelovi)

(Nova stavka)

Pravilo II-2/28.1.10., II-2/28.1.11., II-2/41-2.4.7.

Pravilo II-2/28.1.10., II-2/28.1.11., II-2/41-2.4.7.

Rezolucija IMO-a A.752 (18) ili ISO 15370 (2001)

 

X

X

X

X

 

Pravilo II-2/13.3.2.5.1., II-2/13.3.2.5.2. Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 11. (FSS Kodeks)

Pravilo II-2/13.3.2.5.1., II-2/13.3.2.5.2. Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 11. (FSS Kodeks)

A.1/3.41

Naprave za disanje za bijeg u nuždi (EEBD)

(Nova stavka)

 (8)

EN 400 (1993), EN 401 (1993), EN 402 (1993), EN 1146 (1997), EN 1061 (1996)

 

X

X

X

 

 

Pravilo II-2/1.2.2.2., II-2/13.3.4., II-2/13.4.3.

Pravilo II-2/1.2.2.2., II-2/13.3.4., II-2/13.4.3., Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 3.2.2. (FSS Kodeks), IMO MSC/Circ. 849

A.1/3.42

Dijelovi sustava inertnog plina

(Nova stavka)

Pravilo II-2/62.1.

Pravilo II-2/62., IMO MSC/Circ. 847

IMO MSC/Circ. 1009, 677, 485, 450/Rev.1., 387, 353 i 282, Rezolucija IMO-a A.567 (14) i Corr. 1.

 

X

X

X

X

 

Pravilo II-2/4.5.5.

Pravilo II-2/4.5.5., Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 15. (FSS Kodeks), IMO MSC/Circ. 847

A.1/3.43

Mlaznice sustava gašenja požara uređaja za kuhinjske uređaje za pripremu hrane prženjem (friteza) (automatskog ili ručnog tipa)

(Nova stavka)

 (9)

ISO 15371 (2000), ISO 6182-1 (1993)

 

X

X

X

X

 

Pravilo II-2/1.2.2.3., II-2/10.6.4., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/1.2.2.3., II-2/10.6.4.2-5., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 7.7.6. (HSC Kodeks 2000)

A.1/3.44

Slog opreme za vatrogasce – sigurnosno uže

(Nova stavka)

Pravilo II-2/17.2., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/17.2., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.10.3.3. (HSC Kodeks 1994)

IMO MSC.98 (73) poglavlje 3.2.1.3. (FSS Kodeks) (10)

 

X

X

X

 

 

Pravilo II-2/10.1., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/10.1., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 7.10.3.3. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 3.2.1.3. (FSS Kodeks)

A.1/3.45

Dijelovi jednakovrijednog ugrađenog sustava za gašenje požara plinom za prostorije strojeva i pumpne stanice tereta

(Nova stavka)

Pravilo II-2/7.1.1., II-2/63., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/7.1.1., II-2/63., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.7.4. (HSC Kodeks 1994)

IMO MSC/Circ. 848

 

X

X

X

 

 

Pravilo II-2/10.4.1.1.1., II-2/10.9.1., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC. 98 (73), poglavlje 5.2.5. (FSS Kodeks)

Pravilo II-2/10.4.1.1.1., II-2/10.9.1. Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 7.7.3.1. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 5.2.5. (FSS Kodeks)

A.1/3.46

Jednakovrijedni ugrađeni sustavi za gašenje požara plinom za prostorije strojeva (aerosol sustavi)

(Nova stavka)

Pravilo II-2/7.1.1., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/7.1.1., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.7.4. (HSC Kodeks 1994)

IMO MSC/Circ. 1007

 

X

X

X

 

 

Pravilo II-2/10.4.1.1.1., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 5.2.5. (FSS Kodeks)

Pravilo II-2/10.4.1.1.1., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 7.7.3.1. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 5.2.5. (FSS Kodeks)

A.1/3.47

Pjenilo ugrađenog sustava za gašenje požara pjenom visoke ekspanzije za prostorije strojeva i pumpne stanice tereta (11)

(Nova stavka)

Pravilo II-2/9.

Pravilo II-2/9.

IMO MSC/Circ. 670

 

X

X

X

X

 

Pravilo II-2/10.4.1.1.2.

Pravilo II-2/10.4.1.1.2., Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 6.2.2. (FSS Kodeks)

A.1/3.48

Dijelovi ugrađenog sustava za gašenje požara vodom za lokalnu primjenu, za upotrebu u prostorijama strojeva kategorije ‚A’.

(Nova stavka)

 (12)

IMO MSC/Circ. 913

 

X

X

X

X

 

Pravilo II-2/1.2.2.4., II-2/10.5.6., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/1.2.2.4., II-2/10.5.6., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 7.7.3.2.1. (HSC Kodeks 2000)

A.1/3.49

Mlaznice ugrađenog sustava s korištenjem vode za ro-ro prostorije i prostorije posebne kategorije jednakovrijedne mlaznicama

(Nova stavka)

Pravilo II-2/37.1.3., II-2/54.2.9., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/37.1.3., II-2/38.2.2., II-2/38-1.2., II-2/38-1/3., II-2/53.2.2.1.4., II-2/53.2.2., II-2/54.2.9., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.8.2. (HSC Kodeks 1994)

Rezolucija IMO-a A.123 (V) (Izvedba), IMO MSC/Circ. 914

 

X

X

X

 

 

Pravilo II-2/19.3.1.3., II-2/19.3.9., II-2/20.6.1.2., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 7. (FSS Kodeks)

Pravilo II-2/19.3.1.3., II-2/19.3.9., II-2/20.6.1.1.3., II-2/20.6.1.2., II-2/20.6.1.3., II-2/20.6.1.4., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 7.8.2. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a 98 (73) poglavlje 7. (FSS Kodeks)

A.1/3.50

Zaštitna odjeća otporna na kemijsko djelovanje

(Nova stavka)

Pravilo II-2/54.2.6.1.

Pravilo II-2/54.2.6.1.

EN 368 (1992), EN 369 (1993), EN 463 (1994), EN 943-2 (2001)

 

X

X

X

 

 

Pravilo II-2/19.3.6.1.

Pravilo II-2/19.3.6.1.

4.   Navigacijska oprema

Napomene koje se primjenjuju na odjeljak 4.: Navigacija

Stupci 3. i 4.: Kada su ovi stupci razdvojeni u dvije razine za pojedini opis stavke, gornja se razina odnosi na pravila primjenjiva na brodove građene prije 1. srpnja 2002., dok se donja razina odnosi na brodove građene 1. srpnja 2002. ili kasnije (ali se također može primijeniti na brodove građene prije 1. srpnja 2002.).

Stupac 4.: Navedene ITU preporuke su one na koje upućuju međunarodne konvencije i odgovarajuće rezolucije i okružnice IMO-a.

Stupac 5.: Prilikom svakog upućivanja na EN/IEC 61 162, mora se provjeriti odgovarajuća norma za ispitivanje proizvoda kako bi se utvrdio primjenjivi dio EN/IEC 61 162.

Br.

Opis stavke

Pravila SOLAS-a 74 s izmjenama, kada se zahtijeva ‚tipno odobrenje’

Primjenjiva pravila SOLAS-a 74 s izmjenama te odgovarajuće rezolucije i okružnice IMO-a.

Ispitne norme

Moduli za ocjenjivanje sukladnosti

B + C

B + D

B + E

B + F

G

H

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A.1/4.1

Magnetski kompas

Pravilo V/12. (r)

Pravilo V/12. (b), Rezolucija IMO-a A.382 (X), Rezolucija IMO-a A.694 (17)

EN ISO 449 (1999), EN ISO 694 (2001), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997)

ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

Pravilo V/18.1.

Pravilo V/19.2.1.1., Rezolucija IMO-a A.382 (X), Rezolucija IMO-a A.694 (17)

A.1/4.2

Uređaj za prijenos kursa s magnetskog kompasa (prije elektromagnetski kompas)

Pravilo V/12. (r), Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 13.13.1. (HSC Kodeks 1994)

Pravilo V/12. (b), Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 13.2.5. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a MSC.86 (70) Prilog 2., Rezolucija IMO-a A.694 (17)

EN ISO 11606 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162;

ISO 11606 (2000) IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Pravilo V/18.1., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo V/19.2.3.5., Rezolucija IMO-a 97 (73) 13.2.5. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a MSC.86 (70) Prilog 2., Rezolucija IMO-a A.694 (17)

A.1/4.3

Zvrčni kompas

Pravilo V/12. (r)

Pravilo V/12. (d), Rezolucija IMO-a A.424 (XI), Rezolucija IMO-a A.694 (17)

EN ISO 8728 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162

ISO 8728 (1997), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Pravilo V/18.1.

Pravilo V/19.2.5.1., Rezolucija IMO-a A.424 (XI), Rezolucija IMO-a A.694 (17)

A.1/4.4

Radarska oprema

Premješteno u A.1/4.34., A.1/4.35 i A.1/4.36

A.1/4.5

Uređaj za automatsko radarsko ucrtavanje (ARPA)

Premješteno u A.1/4.34.

A.1/4.6

Zvučni dubinomjer

Pravilo V/12. (r), Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 13.13.1. (HSC Kodeks 1994)

Pravilo V/12.(k), Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 13.4. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a A.224 (VII) kako je izmijenjena Rezolucijom IMO-a MSC.74 (69) Prilog 4., Rezolucija IMO-a A.694 (17)

EN ISO 9875 (1997), EN 60945 (1997), EN 61162;

ISO 9875 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Pravilo V/18.1., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo V/19.2.3.1.,Rezolucija IMO-a 97 (73) 13.4.1. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a A.224 (VII) kako je izmijenjena Rezolucijom IMO-a MSC.74 (69) Prilog 4., Rezolucija IMO-a A.694 (17)

A.1/4.7

Uređaj za mjerenje brzine i prijeđenog puta (SDME)

Pravilo V/12. (r), Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 13.13.1. (HSC Kodeks 1994)

Pravilo V/12. (l), Rezolucija IMO-a A.824 (19), kako je izmijenjena Rezolucijom IMO-a MSC.96 (72), Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 13.3. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a A.694 (17)

EN 61023 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61023 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Pravilo V/18.1., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo V/19.2.3.4., Rezolucija IMO-a A.824 (19), kako je izmijenjena Rezolucijom IMO-a MSC.96 (72), Rezolucija IMO-a 97 (73) 13.3. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a A.694 (17)

A.1/4.8

Pokazivač kuta otklona kormila, broja okretaja i uspona vijka

Stavka podijeljena u tri dijela. Premješteno u A.1/4.20-21-22

A.1/4.9

Uređaj za pokazivanje kutne brzine

Pravilo V/12. (r), Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 13.13.1. (HSC Kodeks 1994)

Pravilo V/12 (n), Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 13.7.1. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a A.526 (13), Rezolucija IMO-a A.694 (17)

Rezolucija IMO-a A.526 (13), EN 60945 (1997), EN 61162;

Rezolucija IMO-a A.526 (13), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Pravilo V/18.1., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo V/19.2.9.1.,Rezolucija IMO-a 97 (73) 13.7.1. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a A.526 (13), Rezolucija IMO-a A.694 (17)

A.1/4.10

Goniometar

Stavka se briše

A.1/4.11

Loran – C prijamnik

Pravilo V/12. (r), Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 13.13.1. (HSC Kodeks 1994)

Pravilo V/12 (p), Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 13.6. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a A.694 (17), Rezolucija IMO-a A.818 (19)

EN 61075 (1993), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Pravilo V/18.1., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo V/19.2.9.1.6., Rezolucija IMO-a 97 (73) 13.6. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a A.818 (19), Rezolucija IMO-a A.694 (17)

A.1/4.12

Čajka prijamnik

Pravilo V/12. (r), Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 13.13.1. (HSC Kodeks 1994)

Pravilo V/12 (p), Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 13.6. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a A.818 (19), Rezolucija IMO-a A.694 (17)

EN 61075 (1993), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Pravilo V/18.1., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo V/19.2.1.6.,Rezolucija IMO-a 97 (73) 13.6. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a A.818 (19), Rezolucija IMO-a A.694 (17)

A.1/4.13

Decca prijamnik

Stavka se briše

A.1/4.14

GPS prijamnik

Pravilo V/12. (r), Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 13.13.1. (HSC Kodeks 1994)

Pravilo V/12 (p), Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 13.6. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a A.819 (19), Rezolucija IMO-a A.694 (17)

EN 61108-1 (1996), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61108-1 (1994), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Pravilo V/18.1., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo V/19.2.1.6., Rezolucija IMO-a 97 (73) 13.6. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a A.819 (19), Rezolucija IMO-a A.694 (17)

A.1/4.15

GLONASS prijamnik

Pravilo V/12. (r), Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 13.13.1. (HSC Kodeks 1994)

Pravilo V/12 (p), Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 13.6. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a MSC.53 (66), Rezolucija IMO-a A.694 (17)

EN 61108-2 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61108-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Pravilo V/18.1., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo V/19.2.1.6., Rezolucija IMO-a 97 (73) 13.6. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a MSC.53 (66), Rezolucija IMO-a A.694 (17)

A.1/4.16

Sustav upravljanja brodom na kursu (HCS) (prije autopilot)

Pravilo V/18.1.

Pravilo V/19.2.8.2.,Rezolucija IMO-a A.342 (IX), kako je izmijenjena Rezolucijom IMO-a MSC.64 (67) Prilog 3., Rezolucija IMO-a A.694 (17)

EN/ISO 11674 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162;

ISO 11674 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

A.1/4.17

Mehaničko dizalo za peljara

Premješteno u A.1/1.40

A.1/4.18

9 GHz SAR transponder (SART)

Pravilo III/4., Pravilo IV/14., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 13.13.1. (HSC Kodeks 1994)

Pravilo III/6.2.2.,Pravilo IV/7.1.3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 8.2.1.2. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a A.530 (13), Rezolucija IMO-a A.802 (19), Rezolucija IMO-a A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93)

EN 61097-1 (1993), EN 60945 (1997);

IEC 61097-1 (1992), IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

Pravilo III/4., Pravilo IV/14., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo III/6.2.2.,Pravilo IV/7.1.3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 14.7.1.3. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a A.530 (13), Rezolucija IMO-a A.802 (19), Rezolucija IMO-a A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93)

A.1/4.19

Radarska oprema za brzo plovilo

Premješteno u A.1/4.3.7

A.1/4.20

Pokazivač otklona kormila

Pravilo V/12. (r), Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 13.13.1. (HSC Kodeks 1994)

Pravilo V/12. (m), Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 13.7.2. (HSC Kodeks 1994) Rezolucija IMO-a A.694 (17)

EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

Pravilo V/18.1., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo V/19.2.5.4., Rezolucija IMO-a 97 (73) 13.7.2. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a A.694 (17)

A.1/4.21

Pokazivač okretaja vijka

Pravilo V/12. (r)

Pravilo V/12. (m), Rezolucija IMO-a A.694 (17)

EN 60945 (1997)

IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

Pravilo V/18.1.

Pravilo V/19.2.5.4., Rezolucija IMO-a A.694 (17)

A.1/4.22

Pokazivač uspona vijka

Pravilo V/12. (r)

Pravilo V/12. (m), Rezolucija IMO-a A.694 (17)

EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

Pravilo V/18.1.

Pravilo V/19.2.5.4., Rezolucija IMO-a A.694 (17)

A.1/4.23

Kompas za brodice za spašavanje i brodice za prikupljanje

Pravilo III/4., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 13.13.1. (HSC Kodeks 1994)

Pravilo III/34., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 8.1. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a MSC.48 (66) 4.4.8.5., 5.1.2.2.3.

EN ISO 613 (2001), ISO 10316 (1990)

ISO 613 (2000), ISO 10316 (1990)

 

X

X

X

X

 

Pravilo III/4., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 8.1.6. i 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo III/34., Rezolucija IMO-a 97 (73) 8.1.2. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a MSC.48 (66) 4.4.8.5., 5.1.2.2.3.

A.1/4.24

Uređaj za automatsko radarsko ucrtavanje (ARPA) za brza plovila

Premješteno u A.1/4.37

A.1/4.25

Automatsko sredstvo za praćenje (ATA)

Premješteno u A.1/4.35

A.1/4.26

Automatsko sredstvo za praćenje (ATA) za brza plovila

Premješteno u A.1/4.38

A.1/4.27

Elektroničko sredstvo za ucrtavanje (EPA)

Premješteno u A.1/4.36

A.1/4.28

Integrirani sustav zapovjedničkog mosta

(Nova stavka)

Pravilo V/18.7., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.4. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo V/19.6., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 15.4.3. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a MSC.64 (67) Prilog 1., Rezolucija IMO-a A.694 (17)

EN 61209 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61209 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

A.1/4.29

Zapisivač podataka o putovanju (VDR)

(Nova stavka)

Pravilo V/18.1., V/20.2., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo V/20., Rezolucija IMO-a A.861 (20), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.16. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a A.694 (17)

EN 61996 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61996 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

A.1/4.30

Elektronički pokazivač navigacijskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS) s pomičnim uređajem i sustav raster pokazivača karata (RCDS)

Pravilo V/18.1., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo V/19.2.1.4., Pravilo V/19.2.1.5., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.8. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a A.817 (19) kako je izmijenjena Rezolucijom IMO-a MSC.64 (67) Prilogom 5. i Rezolucijom IMO-a MSC.86 (70) Prilogom 4., Rezolucija IMO-a A.694 (17)

EN 61174 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61174 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

A.1/4.31

Zvrčni kompas za brza plovila

(Nova stavka)

Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 13.13.1. (HSC Kodeks 1994)

Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 13.2.6. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a A.821 (19), Rezolucija IMO-a A.694 (17)

ISO 16328 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162;

ISO 16328 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.4. (HSC Kodeks 2000)

Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.2.6. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a A.821 (19), Rezolucija IMO-a A.694 (17)

A.1/4.32

Univerzalni automatski identifikacijski sustav (AIS)

(Nova stavka)

Pravilo V/18.1., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo V/19.2.4., Rezolucija IMO-a MSC.74 (69) Prilog 3., Rezolucija IMO-a MSC. 97 (73) 13.15 (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a A.694 (17), ITU R. M. 1371-1 (10/00) (13)

EN 61993-2 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61993-2 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

A.1/4.33

Sustav upravljanja brodom na kursu

(Nova stavka)

Pravilo V/18.7., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.4. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo V/19.2.8.2., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.12. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a MSC.74 (69) Prilog 2., Rezolucija IMO-a A.694 (17)

IEC 62065 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 62065 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

A.1/4.34

Radarska oprema s uređajem za automatsko radarsko ucrtavanje (ARPA)

Pravilo V/12.(r)

Pravilo V/12. (g), Pravilo V/12. (h), Pravilo V/12. (j), Rezolucija IMO-a A.278 (VIII) Rezolucija IMO-a A.477 (XII) kako je izmijenjena Rezolucijom IMO-a MSC.64 (67) Prilogom 4., Rezolucija IMO-a A.823 (19). Rezolucija IMO-a A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)

EN 60936-1 (2000), EN 60872-1 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-1 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

 

 

Pravilo V/18.1.

Pravilo V/19.2.3.2., Pravilo V/19.2.7.1. Pravilo V/19.2.8.1., Rezolucija IMO-a A.278 (VIII) Rezolucija IMO-a A.477 (XII) kako je izmijenjena Rezolucijom IMO-a MSC.64 (67) Prilogom 4., Rezolucija IMO-a A.823 (19). Rezolucija IMO-a A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)

 

 

 

 

 

 

 

A.1/4.35

Radarska oprema s automatskim sredstvom za praćenje (ATA)

Pravilo V/12. (r)

Pravilo V/12. (g), Pravilo V/12. (h), Pravilo V/12. (i), Rezolucija IMO-a A.278 (VIII) Rezolucija IMO-a A.477 (XII) kako je izmijenjena Rezolucijom IMO-a MSC.64 (67) Prilogom 4., Rezolucija IMO-a A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)

EN 60936-1 (2000), EN 60872-2 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Pravilo V/18.1.

Pravilo V/19.2.3.2., Pravilo V/19.2.7.1. Pravilo V/19.2.5.5., Rezolucija IMO-a A.278 (VIII) Rezolucija IMO-a A.477 (XII) kako je izmijenjena Rezolucijom IMO-a MSC.64 (67) Prilogom 4., Rezolucija IMO-a A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)

A.1/4.36

Radarska oprema s elektroničkim sredstvom za ucrtavanje (EPA)

Pravilo V/12. (r)

Pravilo V/12. (g), Pravilo V/12. (h), Pravilo V/12. (i), Rezolucija IMO-a A.278 (VIII) Rezolucija IMO-a A.477 (XII) kako je izmijenjena Rezolucijom IMO-a MSC.64 (67) Prilogom 4., Rezolucija IMO-a A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)

EN 60936-1 (2000), EN 60872-3 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-3 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Pravilo V/18.1.

Pravilo V/19.2.3.2., Pravilo V/19.2.3.3., Pravilo V/19.2.7.1., Rezolucija IMO-a A.278 (VIII) Rezolucija IMO-a A.477 (XII) kako je izmijenjena Rezolucijom IMO-a MSC.64 (67) Prilogom 4., Rezolucija IMO-a A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)

A.1/4.37

Radarska oprema s uređajem za automatsko radarsko ucrtavanje (ARPA) za brza plovila

Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 13.13.1. (HSC Kodeks 1994)

Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 13.5. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a A.820 (19), Rezolucija IMO-a A.823 (19), Rezolucija IMO-a A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R, M.1177-2 (05/00)

EN 60936-2 (1999), EN 60872-1 (1998), EN 61162, EN 60945 (1997);

IEC 60936-2 (1998), IEC 60872-1 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997)

 

X

X

X

X

 

Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.5. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a A.823 (19), Rezolucija IMO-a A.820 (19), Rezolucija IMO-a A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)

A.1/4.38

Radarska oprema s automatskim sredstvom za praćenje (ATA) za brza plovila

Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 13.13.1. (HSC Kodeks 1994)

Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 13.5. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a A.820 (19), Rezolucija IMO-a MSC.64 (67) Prilog 4., Rezolucija IMO-a A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)

EN 60936-2 (1999), EN 60872-2 (1998), EN 61162, EN 60945 (1997);

IEC 60936-2 (1998), IEC 60872-2 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997)

 

X

X

X

X

 

Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.5. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a A.820 (19), Rezolucija IMO-a MSC.64 (67) Prilog 4., Rezolucija IMO-a A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)

A.1/4.39

Radarski reflektor

(Nova stavka)

Pravilo V/18.1., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo V/19.2.1.7., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.13

Rezolucija IMO-a A.384 (X), EN 60945 (1997), EN ISO 8729 (1998);

Rezolucija IMO-a A.384 (X), IEC 6094 (1996), ISO 8729 (1997)

 

X

X

X

X

 

5.   Radio oprema

Napomene koje se primjenjuju na odjeljak 5.: Radio oprema

Stupac 4.: Navedene ITU preporuke su one na koje upućuju međunarodne konvencije i odgovarajuće rezolucije i okružnice IMO-a.

Stupac 5.: U slučaju proturječnih zahtjeva između IMO MSC/Circ. 862, navedenih za nekoliko stavki i ispitnih normi proizvoda, prednost imaju zahtjevi IMO MSC/Circ. 862.

Stupac 5.: Prilikom svakog upućivanja na EN/IEC 61 162, mora se provjeriti odgovarajuća norma za ispitivanje proizvoda kako bi se utvrdio primjenjivi dio EN/IEC 61 162.

Br.

Opis stavke

Pravila SOLAS-a 74 s izmjenama, kada se zahtijeva ‚tipno odobrenje’

Primjenjiva pravila SOLAS-a 74 s izmjenama te odgovarajuće rezolucije i okružnice IMO-a.

Ispitne norme

Moduli za ocjenjivanje sukladnosti

B + C

B + D

B + E

B + F

G

H

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A.1/5.1

VHF radio sposoban odašiljati i primati DSC i radio telefoniju

Pravilo IV/14., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 14.13.1. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo IV/7.1.1., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 14.6.1.1. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 14.7.1.1. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a A.385 (X), Rezolucija IMO-a A.524 (13), Rezolucija IMO-a A.803 (19) kako je izmijenjena Rezolucijom IMO-a MSC.68 (68) Prilogom 1., Rezolucija IMO-a A.694 (17), ITU R. M. 489-2 (10/95), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R. M.541-8 (10/97), ITU-R M.689-2 (11/93), IMO MSC/Circ. 862

ETS 300 162-1 (2000-12), EN 301 925 (V1.1.1.), EN 300 338 (V1.2.1. 1999.04), EN 300 828 (V1.1.1. 1998-03), IMO MSC/Circ. 862. EN 61162;

IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-7 (1996), IEC 60945 (1996), IMO MSC/Circ. 862, IEC 61162

 

X

X

X

X

 

A.1/5.2

VHF DSC prijamnik dežurstva

Pravilo IV/14., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 14.13.1. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo IV/7.1.2., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 14.6.1.2. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 14.7.1.2. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a A.803 (19), Rezolucija IMO-a MSC.68 (68) Prilog 1., Rezolucija IMO-a A.694 (17), ITU R. M. 489-2 (10/95), ITU-R. M. 493-10 (05/00), ITU-R. M. 541-8 (10/97).

EN 300 338 (V1.2.1. 1999-04), EN 301 033 (V1.1.1. 1998-08), EN 300 828 (V1.1.1. 1998-03) EN 60945 (1997);

IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

A.1/5.3

NAVTEX prijamnik

Pravilo IV/14., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 14.13.1. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo IV/7.1.4., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 14.6.1.4. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 14.7.1.4. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a A.525 (13), Rezolucija IMO-a A.694 (17), ITU R. M. 540-2 (06/90), ITU-R M.625-3 (10/95)

EN 300 065 V 1.1.3. (2001-5), EN 301 011 V1.1.1. (1998-09);

IEC 61097-6 (1995), IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

A.1/5.4

EGC prijamnik

Pravilo IV/14., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 14.13.1. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo IV/7.1.5., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 14.6.1.5. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 14.7.1.5. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a A.570 (14), Rezolucija IMO-a A.664 (16), Rezolucija IMO-a A.694 (17)

ETS 300 460 Ed.1 (1997-11) + A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1. (1998-03);

IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

A.1/5.5

HF prijamnik pomorskih sigurnosnih informacija (MSI) (HF NBDP prijamnik)

Pravilo IV/14., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 14.13.1. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo IV/7.1.5., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 14.6.1.5. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 14.7.1.5. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a A.699 (17), Rezolucija IMO-a A.700 (17), Rezolucija IMO-a A.806 (19), Rezolucija IMO-a A.694 (17), ITU-R M.491-1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M.540-2 (06/90), ITU-R. M.625-3 (10/95), ITU-R M.688 (06/90)

ETS 300 067 Ed.1 (1992-09) + A1 (1998-09), EN 60945 (1997), EN 61162;

ETS 300 067 Ed.1 (1992-09) + A1 (1998-09), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

A.1/5.6

406 MHz (COSPAS-SARSAT)

Pravilo IV/14., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 14.13.1. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo IV/7.1.6., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 14.6.1.6. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 14.7.1.6. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a A.662 (16), Rezolucija IMO-a A.696 (17), Rezolucija IMO-a A.810 (19) kako je izmijenjena Rezolucijom IMO-a MSC.56 (66) i Rezolucijom IMO-a MSC.120 (74), Rezolucija IMO-a A.694 (17), ITU-R M633-2 (05/00), ITU-R M.690-1 (10/95), IMO MSC/Circ. 862

ETS 300 066 V 1.3.1. (2001-01), EN 60945 (1997), MSC/Circ. 862 (14);

IEC 61097-2 (1994), IEC 60945 (1996), MSC/Circ. 862

 

X

X

X

X

 

A.1/5.7

L-pojasni EPIRB (INMARSAT)

Pravilo IV/14., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 14.13.1. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo IV/7.1.6., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 14.6.1.6. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 14.7.1.6. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a A.662 (16), Rezolucija IMO-a A.812 (19), Rezolucija IMO-a A.694 (17), ITU-R M. 632-3 (02/97), ITU-R M.690-1 (10/95), IMO MSC/Circ. 862

ETS 300 372 Ed.1 (1996-05), EN 60945 (1997), MSC/Circ. 862 (14);

IEC 61097-5 (1997), MSC/Circ. 862

 

X

X

X

X

 

A.1/5.8

2 182 kHz prijamnik dežurstva

Stavka se briše

A.1/5.9

Dvotonski generator alarma

Stavka se briše

A.1/5.10

MF radio sposoban za odašiljanje i primanje DSC i radiotelefoniju (15)

Pravilo IV/14., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 14.13.1. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo IV/9.1.1., IV/10.1.2., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 14.8.1.1. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 14.9.1.1. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a A.804 (19) kako je izmijenjena Rezolucijom IMO-a MSC.68 (68) Prilogom 2., Rezolucija IMO-a A.694 (17), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97).

EN 300 338V1.2.1. (1999-04), ETS 300 373 ed.1 (1995-08) + A1 (1997-08), EN 60945 (1997), MSC/Circ. 862, EN 61162;

IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 60945 (1996), MSC/Circ. 862, IEC 61162

 

X

X

X

X

 

A.1/5.11

MF DSC prijamnik dežurstva

Pravilo IV/14., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 14.13.1. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo IV/9.1.2., Pravilo IV/10.1.3., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 14.8.1.2. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 14.9.1.2. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a A.804 (19) kako je izmijenjena Rezolucijom IMO-a MSC.68 (68) Prilogom 2., Rezolucija IMO-a A.694 (17), ITU R M 493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU R.M. 1173 (10/95)

EN 301 033 V1.1.1.1998.-08), EN 300 338 V1.2.1. (1999-04), EN 60945 (1997)

IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

A.1/5.12

INMARSAT-B SES

Pravilo IV/14., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 14.13.1. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo IV/10.1.1., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 14.9.1.1. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 14.10.1.1. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a A.570 (14), Rezolucija IMO-a A.808 (19), Rezolucija IMO-a A.694 (17), IMO MSC/Circ. 862

IEC 61097-10 (1999), MSC/Circ. 862,

IEC 60945 (1996).

 

X

X

X

X

 

A.1/5.13

INMARSAT-C SES

Pravilo IV/14., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 14.13.1. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo IV/10.1.1., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 14.9.1.1. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 14.10.1.1. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a A.570 (14), Rezolucija IMO-a A.664 (16), Rezolucija IMO-a A.807 (19) kako je izmijenjena Rezolucijom IMO-a MSC.68 (68) Prilogom 4., Rezolucija IMO-a A.694 (17), IMO MSC/Circ. 862

ETS 300 460 ed.1 (1996-05) + A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1. (1998-03), EN 61162, MSC/Circ. 862;

IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996), IEC 61162, MSC/Circ. 862

 

X

X

X

X

 

A.1/5.14

MF/HF radio sposoban za odašiljanje i primanje DSC, NBDP i radiotelefoniju (17)

Pravilo IV/14., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 14.13.1. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo IV/10.2.1., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 14.9.2.1. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 14.10.2.1. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a A.806 (19) kako je izmijenjena Rezolucijom IMO-a MSC.68 (68) Prilogom 3., Rezolucija IMO-a A.694 (17), ITU-R. M.476-5 (10/95), ITU-R. M.491-1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU-R M. 625-3 (10/95), ITU-R M. 1173 (10/95), IMO MSC/Circ. 862

ETS 300 373 ed.1 (1995-08) + A1 (1997-08), EN 300 338 V1.2.1. (1999-04), ETS 300 067 Ed.1 (1990-11) + A1 (1993-10), EN 60945 (1997), EN 61162 MSC/Circ. 862;

IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 61097-11 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162, MSC/Circ. 862

 

X

X

X

X

 

A.1/5.15

MF/HF DSC prijamnik dežurstva

Pravilo IV/14., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 14.13.1. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo IV/10.2.2., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 14.9.2.2. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 14.10.2.2. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a A.806 (19) kako je izmijenjena Rezolucijom IMO-a MSC.68 (68) Prilogom 3., Rezolucija IMO-a A.694 (17), ITU R M.493-10 (05/00), ITU-R. M.541-8 (10/97)

EN 301 033 V1.1.1. (1998-08), ETS 300 338 V1.2.1. (1999-04), EN 60945 (1997);

IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996).

 

X

X

X

X

 

A.1/5.16

Aeronautički dvosmjerni VHF radiotelefonski uređaj

Pravilo IV/14., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 14.13.1. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo IV/7.5., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 14.7.2. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a MSC.80 (70) Prilog 1. i 2.; Rezolucija IMO-a A.694 (17), ICAO Konvencija Prilog 10. Radio pravila

EN 301 688 V1.1.1. (2000-07), EN 60945 (1997);

EN 301 688 V1.1.1. (2000-07), IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

A.1/5.17

Prenosivi VHF primoodašiljač sredstava za preživljavanje

Pravilo III/4., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 14.13.1. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 8.1.6. i 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo III/6.2.1., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 8.2.1.1. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a 97 (73) 8.2.1.1. (HSC Kodeks 2000) Rezolucija IMO-a A.809 (19) Prilog 1., Rezolucija IMO-a A.694 (17), ITU R M.489-2 (10/95), ITU-R M.542.1 (07/82).

ETS 300 225 Ed.3 (1998-01), EN 300 828 V1.1.1. (1998-03), EN 60945 (1997);

IEC 61097-12 (1996), IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

A.1/5.18

Ugradbeni VHF primoodašiljač sredstava za spašavanje

Pravilo III/4., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 14.13.1. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 8.1.6. i 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo III/6.2.1., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 8.2.1.1. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a 97 (73) 8.2.1.1. (HSC Kodeks 2000) Rezolucija IMO-a A.809 (19) Prilog 2., Rezolucija IMO-a A.694 (17), ITU R M.489-2 (10/95)

EN 301 466 (2000-11), EN 60945 (1997);

EN 301 466 (2000-11), IEC 60945 (1997)

 

X

X

X

X

 

PRILOG A.2:   OPREMA ZA KOJU NE POSTOJE DETALJNIJE ISPITNE NORME U MEĐUNARODNIM INSTRUMENTIMA

Napomene koje se primjenjuju na cijeli Prilog A.2

Stupac 5.: Kada se navodi skup ispitnih normi za neku stavku, taj je skup ili nepotpun ili sadrži norme koje još nisu usvojene.

1.   Sredstva za spašavanje

Br.

Opis stavke

Pravila SOLAS-a 74 s izmjenama, kada se zahtijeva ‚tipno odobrenje’

Primjenjiva pravila SOLAS-a 74 s izmjenama te odgovarajuće rezolucije i okružnice IMO-a.

Ispitne norme

Moduli za ocjenjivanje sukladnosti

B + C

B + D

B + E

B + F

G

H

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A.2/1.1

Radarski reflektor za splavi za spašavanje

Pravilo III/4., III/34., Pravilo X/3.

Rezolucija IMO-a MSC.48 (66)

 

 

 

 

 

 

 

A.2/1.2

Materijali za hidro-termo odijela

Pravilo III/4., III/34.

Rezolucija IMO-a MSC.48 (66)

 

 

 

 

 

 

 

A.2/1.3 ex A.1/1.22

Uređaji za nesmetano izranjanje plovila za preživljavanje

Pravilo III/34.

Rezolucija IMO-a MSC.48 (66)

 

 

 

 

 

 

 

A.2/1.3 (Nova stavka)

Sustav javnog razglasa i opći sustav uzbune u nuždi

Pravilo III/6(5)

LSA Kodeks 7.2., Rezolucija IMO-a A.830 (18), MSC/Circ. 808, Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 4.2.2. (HSC Kodeks 2000)

 

 

 

 

 

 

 

A.2/1.4 ex A.1/1.29

Ljestve za ukrcaj

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 8.1 (HSC Kodeks 1994)

ISO 799-1980

 

 

 

 

 

 

Pravilo III/4., Pravilo X/3.

Pravilo III/34., Rezolucija IMO-a MSC.48 (66), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 8.1 (HSC Kodeks 2000)

2.   Zaštita od onečišćenja

Br.

Opis stavke

Pravila MARPOL-a 73/78 s izmjenama, kada se zahtijeva ‚tipno odobrenje’

Primjenjiva pravila MARPOL-a 73/78 s izmjenama te odgovarajuće rezolucije i okružnice IMO-a.

Ispitne norme

Moduli za ocjenjivanje sukladnosti

B + C

B + D

B + E

B + F

G

H

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A.2/2.1 (Nova stavka)

Uređaji za nadgledanje i zapisivanje NOx na brodu

Prilog VI. Rezolucija 2. poglavlje 1. Pravilo 1.3.9., Rezolucija 2. poglavlje 2. Pravilo 2.1.2.5. i Rezolucija 2 poglavlje 6.1.

Prilog VI. Rezolucija 2. poglavlje 1 Pravilo 1.3.9., Rezolucija 2 poglavlje 2 Pravilo 2.1.2.5. i Rezolucija 2 poglavlje 6.1.

Mora ih donijeti IMO

 

 

 

 

 

 

A.2/2.2 (Nova stavka)

Sustavi za pročišćavanje ispušnih plinova na brodu

Prilog VI. Pravilo 13.3. (b) i. i Pravilo 14.4. (b)

Prilog VI. Pravilo 13.3. (b) i. i Pravilo 14.4. (b)

Mora ih donijeti IMO

 

 

 

 

 

 

A.2/2.3 (Nova stavka)

Jednakovrijedni postupci za smanjenje NOx ispuštanja na brodu

Prilog VI. Pravilo 13.3. (b) ii.

Prilog VI. Pravilo 13.3. (b) ii.

Mora ih donijeti IMO

 

 

 

 

 

 

A.2/2.4 (Nova stavka)

Ostali jednakovrijedni tehnološki postupci za ograničavanje ispuštanja SOx

Prilog VI. Pravilo 14.4. (c)

Prilog VI. Pravilo 14.4.(c)

Mora ih donijeti IMO

 

 

 

 

 

 

3.   Protupožarna zaštita

Br.

Opis stavke

Pravila SOLAS-a 74 s izmjenama, kada se zahtijeva ‚tipno odobrenje’

Primjenjiva pravila SOLAS-a 74 s izmjenama te odgovarajuće rezolucije i okružnice IMO-a.

Ispitne norme

Moduli za ocjenjivanje sukladnosti

B + C

B + D

B + E

B + F

G

H

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A.2/3.1

Neprenosive i pokretne naprave za gašenje

Pravilo II-2/6.1., II-2/7.1.3., II-2/7.2.3., II-2/7.3.1., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/6.1., II-2/7.1.3., II-2/7.2.3., II-2/7.3.1., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.5.6.11.2., 7.5.6.11.3. (HSC Kodeks 1994)

EN 1866 (1998) ISO 11601 (1999)

 

 

 

 

 

 

Pravilo II-2/10.5.1.2.2., II-2/10.5.2.2.2., II-2/10.5.3.2.1. Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC. 98 (73) poglavlje 4.1.2. (FSS Kodeks)

Pravilo II-2/10.5.1.2.2., II-2/10.5.2.2.2., II-2/10.5.3.2.1., Rezolucija IMO-a MSC. 97 (73) 7.5.6.11.2., 7.5.6.11.3. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 4.1.2. (FSS Kodeks)

A.2/3.2

Mlaznice ugrađenog sustava raspršivanja za prostorije posebne kategorije

Premješteno u A.1/3.49

A.2/3.3

Upućivanje sklopa generatora po hladnom vremenu (uređaji za upućivanje)

Pravilo II-1/44.2., Pravilo X/3.

Pravilo II-1/44.2., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 12.4. (HSC Kodeks 1994)

 

 

 

 

 

 

 

Pravilo II-1/44.2., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 12.4. (HSC Kodeks 2000)

A.2/3.4

Mlaznice dvostruke namjene (za rasprskivanje i mlaz)

Pravilo II-2/4.8.4., Pravilo II-2/41-2.1.5., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/4.8.4., II-2/41-2.1.5. Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.7.8.6. (HSC Kodeks 1994)

 

 

 

 

 

 

 

Pravilo II-2/10.2.3.3.4., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/10.2.3.3.4., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 7.7.5.6. (HSC Kodeks 2000)

A.2/3.5

Dijelovi ugrađenog sustava otkrivanja požara i sustava požarne uzbune upravljačkih stanica, službenih prostorija, nastambi, prostorija strojeva i nenadgledanih prostorija strojeva

Pravilo II-2/13., Pravilo II-2/14.1., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/13., II-2/14.1. Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.7.1. (HSC Kodeks 1994)

EN 54-2 (1997) + AC (1999)

EN 54-4 (1997) + AC (1999)

 

 

 

 

 

 

Pravilo II-2/7.2.2., II-2/7.4., II-2/7.4.1., Pravilo X/3. Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 9. (FSS Kodeks)

Pravilo II-2/7.2.2., II-2/7.4., II-2/7.4.1. Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 7.7.1. (HSC Kodeks 2000) Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 9. (FSS Kodeks)

A.2/3.6

Osjetnici dima

Pravilo II-2/13.3.2., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/13.3.2., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.7.1. (HSC Kodeks 1994)

EN 54-7 (2000), pr EN 54-12, pr R EN 54-15

 

 

 

 

 

 

Pravilo II-2/7.2.2., II-2/7.4., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 9.2.3.1.2. (FSS Kodeks)

Pravilo II-2/7.2.2., II-2/7.4., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 7.7.1. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 9.2.3.1.2. (FSS Kodeks)

A.2/3.7

Osjetnici topline

Pravilo II-2/13.3., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/13.3.3., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.7.1. (HSC Kodeks 1994)

EN 54-5 (2000), EN 54-6 (1982) + A1 (1998), pr EN 54-15

 

 

 

 

 

 

Pravilo II-2/7.2.2., II-2/7.4., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 9.2.3.1.3. (FSS Kodeks)

Pravilo II-2/7.2.2., II-2/7.4., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 7.7.1. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 9.2.3.1.3. (FSS Kodeks)

A.2/3.8

Sigurnosna električna svjetiljka

Pravilo II-2/17.1.1.4., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/17.1.1.4., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.10.3.1.4. (HSC Kodeks 1994)

IEC Publikacija 79

 

 

 

 

 

 

Pravilo II-2/10.10., Pravilo X/3. Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 3.2.1.1.4. (FSS Kodeks)

Pravilo II-2/10., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 7.10.3.1.4. (HSC Kodeks 2000) Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 3.2.1.1.4. (FSS Kodeks)

A.2/3.9

Zaštitna odjeća otporna na kemijsko djelovanje

Premješteno u A.1/3.50

A.2/3.10

Posebna (nisko postavljena) rasvjete u nuždi

Premješteno u A.1/3.40

A.2/3.11 ex A.1/3.10.

Mlaznice ugrađenog sustava raspršivanja za prostorije strojeva

Pravilo II-2/10.1., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/10.1., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.7.4. (HSC Kodeks 1994)

 

 

 

 

 

 

 

Pravilo II-2/10.4., Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 7. (FSS Kodeks). NB nije uključeno u HSC Kodeks 2000

Pravilo II-2/10.4., Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 7. (FSS Kodeks)

A.2/3.12

Jednakovrijedni ugrađeni sustavi za gašenje požara plinom prostorija strojeva i pumpnih stanica tereta

Premješteno u A.1/3.45

A.2/3.13

Naprave za disanje s tlačnom zračnom cijevi

Pravilo II-2/17.1.2., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/17.1.2., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.10.3.2.1. (HSC Kodeks 1994)

EN 139 (1994) + AC (1995) + A1 (1999)

 

 

 

 

 

 

Pravilo II-2/10.10.1., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 3. (FSS Kodeks)

Pravilo II-2/10.10.1., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 7.10.3.2.1. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 3. (FSS Kodeks)

A.2/3.14

Protupožarne cijevi (namatajuće)

Pravilo II-2/4.7.1., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/4.7.1., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.7.8.5. (HSC Kodeks 1994)

EN 671-1 (1994) + AC (1995)

 

 

 

 

 

 

Pravilo II-2/10.2.3.1.1., II-2/10.2.3.3.2., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/10.2.3.1.1., II-2/10.2.3.3.2., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 7.7.5.5. (HSC Kodeks 2000)

A.2/3.15

Dijelovi sustava otkrivanja požara uzorkovanjem zraka

Pravilo II-2/13-1.

Pravilo II-2/13-1.

 

 

 

 

 

 

 

Pravilo II-2/7.6., II-2/19.3.3., II-2/20.4.2., Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 10. (FSS Kodeks)

Pravilo II-2/7.6., II-2/19.3.3., II-2/20.4.2., Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 10. (FSS Kodeks)

A.2/3.16

Osjetnici plamena

Pravilo II-2/132., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/13., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.7.1. (HSC Kodeks 1994)

Pr EN 54-10

 

 

 

 

 

 

Pravilo II-2/7.1., II-2/7.2.2., Pravilo X/3. Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 9.2.3.1.1. (FSS Kodeks)

Pravilo II-2/7.1., II-2/7.2.2., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 7.7.1., 7.7.1.5. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 9.2.3.1.1. (FSS Kodeks)

A.2/3.17

Ručni javljači požara

Pravilo II-2/13., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/13., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.7.1. (HSC Kodeks 1994)

Pr EN 54-11

 

 

 

 

 

 

Pravilo II-2/7.1., II-2/7.2.2., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 9.2.1.1. (FSS Kodeks)

Pravilo II-2/7.1., II-2/7.2.2., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 7.7.1. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 9.2.1.1. (FSS Kodeks)

A.2/3.18

Uređaji za uzbunu

Pravilo II-2/13., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/13., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.7.1. (HSC Kodeks 1994)

Pr EN 54-3 (2001)

 

 

 

 

 

 

Pravilo II-2/7.1., II-2/7.2.2., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 9.2.5. (FSS Kodeks)

Pravilo II-2/7.1., II-2/7.2.2., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 7.7.1. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 9.2.5. (FSS Kodeks)

A.2/3.19

Dijelovi ugrađenog sustava za gašenje požara za lokalnu primjenu, na temelju korištenja vode, za primjenu u prostorijama strojeva kategorije ‚A’

Premješteno u A.1/3.48

A.2/3.20

Podstavljeni namještaj

Premješteno u A.1/3.20

A.2/3.21 (Nova stavka)

Dijelovi sustava za gašenje požara spremišta boja i spremišta zapaljivih tekućina

Pravilo II-2/18.7.

Pravilo II-2/18.7.

IMO MSC/Circ. 847

 

 

 

 

 

 

Pravilo II-2/10.6.3.

Pravilo II-2/10.6.3.

A.2/3.22 (Nova stavka)

Dijelovi sustava za gašenje požara usisnog ventilacijskog kanala kuhinje

Pravilo II-2/16.7.4., II-2/32.1.9.3.

Pravilo II-2/16.7.4., II-2/32.1.9.3.

 

 

 

 

 

 

 

Pravilo II-2/9.7.5.

Pravilo II-2/9.7.5.

A.2/3.23 (Nova stavka)

Dijelovi sustava gašenja požara helikopterske palube

Pravilo II-2/18.8.2.3.

Pravilo II-2/18.8.2.3.

Rezolucija IMO-a A.855 (20)

 

 

 

 

 

 

Pravilo II-2/18.1.2.

Pravilo II-2/18.1.2.

A.2/3.24 (Nova stavka)

Prenosivi slog za pjenu

Pravilo II-2/6.4., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/6.4., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.8.4.1.2. (HSC Kodeks 1994)

 

 

 

 

 

 

 

Pravilo X/3.

Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 7.8.4.1.2. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 4.1.2. (FSS Kodeks)

A.2/3.25 (Nova stavka)

Konstrukcije klase C

Pravilo II-2/3.5.

Pravilo II-2/3.5.

Rezolucija IMO-a A.799 (19), Rezolucija IMO-a A.653 (16), Rezolucija IMO-a MSC. 61 (67) Prilog 1. dijelovi 1., 2. i 5. i Prilog 2., ISO 1716 (1973)

 

 

 

 

 

 

Pravilo II-2/3.10.

Pravilo II-2/3.5.

A.2/3.26 (Nova stavka)

Sustav stlačenog plina za kuhinjske potrebe (dijelovi)

Pravilo II-2/51.

Pravilo II-2/51.

 

 

 

 

 

 

 

Pravilo II-2/4.3.

Pravilo II-2/4.3.

A.2/3.27 (Nova stavka)

Dijelovi ugrađenih sustava za gašenje požara plinom (CO2)

Pravilo II-2/5.2., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/5.2., II-2/7.1.1.1., II-2/38.2.1., II-2/39.1., II-2/53.1., II-2/53.2.2.1., II-2/63.1.1. Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.7.6.2., 7.15. (HSC Kodeks 1994)

Pr EN 12094, dijelovi 1.-20.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravilo II-2/10.4.1.1.1., Pravilo X/3.

Pravilo II-2/10.4.1.1.1., I-2/10.5.1.1., II-2/10.6.3.1.1., II-2/10.7.1.1., II-2/10.7.1.3., II-2/10.9.1.1., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 7.7.3.3., 7.15., 7.17.3.8.1. (HSC Kodeks 2000) Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 5.2.2. (FSS Kodeks)

 

 

 

 

 

 

 

A.2/3.28 (Nova stavka)

Dijelovi sustava za gašenje požara pjenom srednje ekspanzije – ugrađeni palubni sustav pjene za tankere

Pravilo II-2/61.4.

Pravilo II-2/61.4.

IMO MSC/Circ. 798

 

 

 

 

 

 

Pravilo II-2/10.8.1.

Pravilo II-2/10.8.1., Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 14. (FSS Kodeks)

A.2/3.29 (Nova stavka)

Dijelovi ugrađenog sustava za gašenje požara pjenom niske ekspanzije za prostorije strojeva i zaštitu palube tankera

Pravilo II-2/8., II-2/61.4.

Pravilo II-2/8., II-2/61.4.

IMO MSC/Circ. 582 i Corr. 1

 

 

 

 

 

 

Pravilo II-2/10.8.1.

Pravilo II-2/10.8.1., Rezolucija IMO-a MSC.98 (73) poglavlje 6.2.3. poglavlje 14. (FSS Kodeks)

A.2/3.30 (Nova stavka)

Pjenilo ugrađenih sustava za gašenje požara na tankerima za kemikalije

Rezolucija IMO-a MSC.4 (48) poglavlje 11. stavak 11.3. (IBC Kodeks)

Rezolucija IMO-a MSC.4 (48) poglavlje 11. stavak 11.3 (IBC Kodeks)

IMO MSC/Circ. 799, 582, 553

 

 

 

 

 

 

4.   Navigacijska oprema

Napomene za Prilog A.2, odjeljak 4.: Navigacijska oprema.

Stupci 3. i 4.: Upućivanja na SOLAS poglavlje V. odnose se na SOLAS 1974 kako je izmijenjen MSC-om 73, koji stupa na snagu 1. srpnja 2002.

Stupac 4.: Navedene ITU preporuke su one na koje upućuju međunarodne konvencije i odgovarajuće rezolucije i okružnice IMO-a.

Br.

Opis stavke

Pravila SOLAS-a 74 s izmjenama, kada se zahtijeva ‚tipno odobrenje’

Primjenjiva pravila SOLAS-a 74 s izmjenama te odgovarajuće Rezolucije i okružnice IMO-a.

Ispitne norme

Moduli za ocjenjivanje sukladnosti

B + C

B + D

B + E

B + F

G

H

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A.2/4.1

Zvrčni kompas za brzo plovilo

Stavka prebačena u A.1/4.31

A.2/4.2

Sustav upravljanja brodom na kursu za brzo plovilo (prije autopilot)

Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.12. (HSC Kodeks 2000) Rezolucija IMO-a A.822 (19), Rezolucija IMO-a A.694 (17)

Budući ISO 16329, EN 60945 (1997), EN 61162;

Budući ISO 16329, IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

 

 

 

 

 

A.2/4.3

Uređaj za prijenos kursa THD (GNSS metoda) (prije elektromagnetski kompas)

Pravilo V/18.1., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo V/19.2.5.1., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.2.5. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a A.382 (X), Rezolucija IMO-a MSC.116 (73), Rezolucija IMO-a A.694 (17)

Budući ISO 22090-X, EN 60945 (1997), EN 61162;

Budući ISO 22090-X, IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

 

 

 

 

 

A.2/4.4

Svjetiljka za dnevnu signalizaciju

Pravilo V/18.1., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo V/19.2.2.2., Rezolucija IMO-a MSC.95 (72), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.9. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a A.694 (17)

EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

 

 

 

 

 

 

A.2/4.5

Reflektor za brzo plovilo

Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.9. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a A.694 (17)

EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

 

 

 

 

 

A.2/4.6

Oprema za gledanje noću za brzo plovilo

Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.10. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a MSC.94 (72), Rezolucija IMO-a A.694 (17)

Budući EN ISO 16273, EN 60945 (1997), EN 61162;

Budući ISO 16273, IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

 

 

 

 

 

A.2/4.7

Sustav upravljanja brodom na putanji

Stavka prebačena u A.1/4.33

A.2/4.8

Elektronički pokazivač navigacijskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS)

Stavka prebačena u A.1/4.30

A.2/4.9

Elektronički pokazivač navigacijskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS) pomoćni uređaj

Stavka prebačena u A.1/4.30

A.2/4.10

Sustav raster pokazivača karata (RCDS)

Stavka prebačena u A.1/4.30

A.2/4.11

Kombinirani prijamnik GPS/GLONASS

Pravilo V/18.1., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo V/19.2.1.6., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.6. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a MSC.74 (69) Prilog 1., Rezolucija IMO-a A.694 (17)

Budući EN 61108-3, EN 60945 (1997), EN 61162;

Budući IEC 61108-3, IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

 

 

 

 

 

A.2/4.12

DGPS, DGLONASS oprema

Pravilo V/18.1., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo V/19.2.1.6., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.6. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a MSC.64 (67) Prilog 2., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 7.7.1. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a A.694 (17)

Budući EN 61108-4, EN 60945 (1997), EN 61162;

Budući IEC 61108-4, IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

 

 

 

 

 

A.2/4.13

Zvrčni kompas za brza plovila

Stavka prebačena u A.1/4.31

A.2/4.14

Zapisivač podataka o putovanju (VDR)

Stavka prebačena u A.1/4.29

A.2/4.15

Integrirani navigacijski sustav

Pravilo V/18.7., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.4. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo V/19.6., Rezolucija IMO-a MSC.86 (70) Prilog 3., Rezolucija IMO-a A.694 (17)

Budući EN 61924, EN 60945 (1997), EN 61162;

Budući IEC 61924, IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

 

 

 

 

 

A.2/4.16

Integrirani sustav zapovjedničkog mosta

Stavka prebačena u A.1/4.28

A.2/4.17

Uređaj za izdizanje radarskog cilja

Pravilo V/18.7., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.4. (HSC Kodeks 2000)

ITU-R M 1176-(10/95), Rezolucija IMO-a A.694 (17)

EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

 

 

 

 

 

 

A.2/4.18

Sustav prijema zvuka

Pravilo V/18.1., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo V/19.2.1.8., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.14. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a MSC.86 (70) Prilog 1., Rezolucija IMO-a A.694 (17)

EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

 

 

 

 

 

A.2/4.19

Magnetski kompas za brzo plovilo

Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.1.2. (HSC Kodeks 2000)

Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.2. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a A.382 (X), Rezolucija IMO-a A.694 (17)

ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997)

ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996)

 

 

 

 

 

 

A.2/4.20

Sustav upravljanja na putanji za brza plovila

Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.4. (HSC Kodeks 2000)

Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.12. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a A.694 (17)

EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

 

 

 

 

 

A.2/4.21

Mogućnosti prikaza karata na brodskom radaru

Pravilo V/18.1., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.17.1. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo V/19.2.3.2., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.12. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a A.817 (19) kako je izmijenjena Rezolucijom IMO-a MSC.64 (67) Prilogom 5., Rezolucija IMO-a A.477 (XII) kako je izmijenjena Rezolucijom IMO-a MSC.64 (67) Prilogom 4., Rezolucija IMO-a A.694 (17)

Budući EN 60936-3 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162;

Budući IEC 60936-3 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

 

 

 

 

 

A.2/4.22

Uređaj za prijenos kursa THD (žirokompasna metoda)

Pravilo V/18.1., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.1.2. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo V/19.2.3.5., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.2. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a MSC.116 (73), Rezolucija IMO-a A.694 (17)

Budući ISO 22090-1, EN 60945 (1997), EN 61162;

Budući ISO 22090-1, IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

 

 

 

 

 

A.2/4.23

Uređaj za prijenos kursa THD (magnetska metoda)

Pravilo V/18.1., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.1.2. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo V/19.2.3.5., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.2. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a MSC.86 (70) Prilog 2., Rezolucija IMO-a MSC.116 (73), Rezolucija IMO-a A.694 (17)

Budući ISO 22090-2, EN 60945 (1997), EN 61162;

Budući ISO 22090-2, IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

 

 

 

 

 

A.2/4.24

Pokazivač poriva

Pravilo V/18.1., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.1.2. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo V/19.2.5.4., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.7.2. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a A.694 (17)

 

 

 

 

 

 

 

A.2/4.25

Pokazivači bočnog poriva, uspona i načina rada

Pravilo V/18.1., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.1.2. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo V/19.2.5.4., Rezolucija IMO-a MSC.36 (63) 13.11.2. (HSC Kodeks 1994), Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.11.2. (HSC Kodeks 2000) Rezolucija IMO-a A.694 (17)

 

 

 

 

 

 

 

5.   Radio oprema

Napomene za Prilog A.2 odjeljak 5.: Radio oprema

Stupac 4.: Navedene ITU preporuke su one na koje upućuju međunarodne konvencije i odgovarajuće rezolucije i okružnice IMO-a.

Br.

Opis stavke

Pravila SOLAS-a 74 s izmjenama, kada se zahtijeva ‚tipno odobrenje’

Primjenjiva pravila SOLAS-a 74 s izmjenama te odgovarajuće rezolucije i okružnice IMO-a.

Ispitne norme

Moduli za ocjenjivanje sukladnosti

B + C

B + D

B + E

B + F

G

H

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A.2/5.1

VHF EPIRB

Pravilo IV/14., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.1.2. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo IV/8.3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 14.8.3. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a A.662 (16), Rezolucija IMO-a A.805 (19), Rezolucija IMO-a A.694 (17), ITU R M. 489-2 (10/95), ITU-R M 693 (06/90)

EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

 

 

 

 

 

 

A.2/5.2

Pričuvni izvor napajanja za radio

Pravilo IV/14., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.1.2. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo IV/13.2., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 14.13. (HSC Kodeks 2000), COMSAR Circ. 16, Rezolucija IMO-a A.694 (17)

Budući EN 61097-14, EN 60945 (1997);

Budući IEC 61097-14, IEC 60945 (1996)

 

 

 

 

 

 

A.2/5.3

Inmarsat-F SES

Pravilo IV/14., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.1.2. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo IV/10.1.1., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 14.10.1. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a A.570 (14), Rezolucija IMO-a A.808 (19), Rezolucija IMO-a A.694 (17), IMO MSC/Circ. 862

Budući IEC 61097-13, IEC 60945 (1996), IMO MSC/Circ. 862

 

 

 

 

 

 

A.2/5.4

Panel pogibelji

Pravilo IV/14., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.1.2. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo IV/6.4., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 14.6.4. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a A.694 (17), IMO MSC/Circ. 862

EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

 

 

 

 

 

 

A.2/5.5

Alarm pogibelji ili panel uzbune

Pravilo IV/14., Pravilo X/3., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 13.1.2. (HSC Kodeks 2000)

Pravilo IV/6.6., Rezolucija IMO-a MSC.97 (73) 14.6.6. (HSC Kodeks 2000), Rezolucija IMO-a A.694 (17), IMO MSC/Circ. 862

EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

 

 

 

 

 

 

6.   Oprema koja se zahtijeva prema Colregu 72

Br.

Opis stavke

Pravila Colrega 72 s izmjenama, kada se zahtijeva ‚tipno odobrenje’

Primjenjiva pravila Colrega 72 s izmjenama te odgovarajuće rezolucije i okružnice IMO-a.

Ispitne norme

Moduli za ocjenjivanje sukladnosti

B + C

B + D

B + E

B + F

G

H

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A.2/6.1

Navigacijska svjetla

Prilog I/14

Prilog I/14, Rezolucija IMO-a A.694 (17)

EN 60945 (1997), Colreg 72 Prilog I. (Izvedba);

IEC 60945 (1996), Colreg 72 Prilog I. (Izvedba)

 

 

 

 

 

 

A.2/6.2

Sredstva zvučne signalizacije

Prilog III/3

Prilog III/3, Rezolucija IMO-a A.694 (17)

EN 60945 (1997), Zviždaljke - Colreg 72 Prilog III./1. (Izvedba), Zvona ili gongovi – Colreg 72 Prilog III./2. (Izvedba)

IEC 60945 (1996), Zviždaljke - Colreg 72 Prilog III./1. (Izvedba), Zvona ili gongovi – Colreg 72 Prilog III./2. (Izvedba)

 

 

 

 

 

 

7.   Sigurnosna oprema za brodove za rasute terete

Br.

Opis stavke

Pravila SOLAS-a 74 s izmjenama, kada se zahtijeva ‚tipno odobrenje’

Primjenjiva pravila SOLAS-a 74 s izmjenama te odgovarajuće rezolucije i okružnice IMO-a.

Ispitne norme

Moduli za ocjenjivanje sukladnosti

B + C

B + D

B + E

B + F

G

H

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A.2/7.1

Računalni sustav za provjeru uzdužne čvrstoće

Pravilo XII/11., 1997 SOLAS Konferencija Rezolucija 5.

Pravilo XII/11., 1997 SOLAS Konferencija Rezolucija 5.

IACS Preporuka br. 48 za računalo krcanja (SOLAS/CONF: 4/7)”

 

 

 

 

 

 


(1)  MSC Circ. 809 primjenjuje se samo ako se oprema ugrađuje na ro-ro putnički brod.

(2)  MSC Circ. 810 primjenjuje se samo ako se oprema ugrađuje na ro-ro putnički brod.

(3)  Za upotrebu u nezgodama s opasnim tvarima zahtijeva se maska tlačnog tipa.

(4)  Nije uključeno u novim pravilima poglavlja II-2 (Rezolucija IMO-a MSC 99 (73)) ili FSS Kodeksu (Rezolucija IMO-a MSC 98 (73)).

(5)  Kada se u 2. stupcu koristi izraz ‚dijelovi sustava’, to može značiti da se mora ispitati pojedinačna komponenta, grupa komponenata ili cijeli sustav, kako bi se osiguralo ispunjavanje međunarodnih zahtjeva.

(6)  Površine iz pravila II-2/34.3., 34.7., 49.1. i 49.2. u 3. i 4. stupcu odnose se na pregrade, palube, podne obloge, obloge stijena i stropove, prema potrebi. Zahtjevi navedeni u ovim pravilima ne primjenjuju se na plastične cijevi, električne kabele i namještaj (vidjeti MSC/Circ. 965).

(7)  Kada površinski materijal mora imati određenu maksimalnu toplinsku vrijednost, ona se mjeri u skladu s ISO 1716.

(8)  Brodovi građeni prije 1. srpnja 2002. moraju ispuniti zahtjeve Pravila II-2/1.2.2. i II-2/13.4.3. (Rezolucija IMO-a MSC.99 (73)) najkasnije do datumom prvog pregleda nakon 1. srpnja 2002.

(9)  Brodovi građeni prije 1. srpnja 2002. moraju ispunjavati zahtjeve pravila II-2/1.2.2.3. i II-2/10.6.4. (Rezolucija IMO-a MSC.99(73)) samo za nove uređaje.

(10)  Ova se norma primjenjuje samo na brodove građene 1. srpnja 2002. ili kasnije.

(11)  Pjenilo ugrađenog sustava za gašenje požara pjenom visoke ekspanzije za prostorije strojeva i pumpne stanice tereta mora se svejedno ispitati s odobrenim koncentratom pjenila, na zadovoljstvo Uprave.

(12)  Putnički brodovi od 2000 tona bruto tonaže i više, osim brzih putničkih plovila građenih prije 1. srpnja 2002. moraju ispuniti zahtjeve Pravila II-2/1.2.2.4. i II-2/10.5.6. (IMO Rezolucija MSC.99 (73)) najkasnije do 1. listopada 2005.

(13)  ITUR.M.1371-1 Prilog 3. primjenjuje se samo u skladu s Rezolucijom IMO-a MSC.74 (69).

(14)  IMO MOS/Circ 862 primjenjuje se samo na opcionalnu napravu za daljinsko aktiviranje, a ne na sam EPIRB.

(15)  U skladu s odlukama IMO-a i ITU-a, zahtjevi za generatorom dvotonskog alarma i odašiljanjem na H3E više se ne primjenjuju u ispitnim normama.

(16)  Primjenjivo samo ako Inmarsat CSES uključuje EGC funkcije.

(17)  U skladu s odlukama IMO-a i ITU-a, zahtjevi za generatorom dvotonskog alarma i odašiljanjem na A3E više se ne primjenjuju u ispitnim normama.