15/Sv. 016

HR

Službeni list Europske unije

58


32002D0813


L 280/62

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

03.10.2002.


ODLUKA VIJEĆA

od 3. listopada 2002.

o utvrđivanju, u skladu s Direktivom 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, obrasca sažetka informacija iz prijave o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama u druge svrhe osim u svrhu stavljanja na tržište

(2002/813/EZ)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama i o stavljanju izvan snage Direktive 90/220/EEZ (1), a posebno njezin članak 11. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da:

(1)

Prema dijelu B Direktive 2001/18/EZ, nadležnom državnom tijelu prethodno treba dati prijavu o planiranom uvođenju genetski modificiranih organizama (dalje u tekstu GMO) ili o kombinaciji takvih organizama u druge svrhe osim u svrhu stavljanja na tržište.

(2)

U okviru koji je Direktivom 2001/18/EZ uspostavljen za razmjenu informacija između nadležnih tijela i Komisije, tijelo mora Komisiji dostaviti sažetak prijave koji je sastavljen prema posebnom obrascu, čije primjerke ona potom prosljeđuje ostalim državama članicama.

(3)

Taj bi obrazac trebao odražavati potrebu da se omogući potpuna razmjena relevantnih informacija koje su predstavljene na standardiziran i lako razumljiv način, a da se ne dovede u pitanje činjenica da informacije dobivene na taj način ne mogu poslužiti kao osnova za utvrđivanje rizika za okoliš.

(4)

Mišljenje Odbora osnovanog na temelju članka 30. stavka 2. Direktive 2001/18/EZ zatraženo je 12. lipnja 2002., ali se on nije izjasnio o prijedlogu Odluke koji je dala Komisija,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Za potrebe izrade sažetka prijava primljenih prema članku 6. Direktive 2001/18/EZ, koji dostavljaju Komisiji, nadležna tijela koja su imenovale države članice u skladu s tom Direktivom koriste „Obrazac sažetka informacija iz prijave” utvrđen u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama

Sastavljeno u Luxembourgu 3. listopada 2002.

Za Vijeće

Predsjednik

F. HANSEN


(1)  SL L 106, 17.4.2001., str. 1.


PRILOG

OBRAZAC SAŽETKA INFORMACIJA IZ PRIJAVE ZA NAMJERNO UVOĐENJE JEDNOG GMO-a ILI KOMBINACIJE VIŠE GMO-a U DRUGE SVRHE OSIM U SVRHU STAVLJANJA NA TRŽIŠTE

UVOD

Obrazac sažetka informacija iz prijave za namjerno uvođenje jednog ili kombinacije više GMO-a utvrđen je za potrebe i u skladu s postupkom predviđenim člankom 11. Direktive 2001/18/EZ.

Potvrđuje se da ovaj Obrazac nije oblikovan tako da pruži sve potrebne informacije za donošenje procjene rizika za okoliš.

Prostor ostavljen iza svakog pitanja nije naznaka koliko opširna treba biti informacija tražena u svrhu sastavljanja Obrasca sažetka informacija iz prijave.

Obrazac sažetka informacija iz prijave sastoji se od dijela 1. i dijela 2.

Dio 1. odnosi se na proizvode koji se sastoje ili koji sadrže genetski modificirane organizme osim viših biljaka i ima sljedeće odjeljke:

A Opći podaci

B Podaci o organizmima primatelja ili roditelja od kojih je dobiven GMO

C Podaci o genetskoj modifikaciji

D Podaci o jednom ili više organizama od kojih je dobiven umetak (davatelj)

E Podaci o genetski modificiranom organizmu

F Podaci o uvođenju

G Uzajamno djelovanje GMO-a s okolišem i mogući utjecaj na okoliš

H Podaci o praćenju

I Podaci o postupku poslije uvođenja i obradi otpada

J Podaci o planu hitnih mjera

Podaci navedeni u dijelu 1. trebali bi primjereno odražavati (u sažetom obliku) informacije dostavljene nadležnom tijelu u skladu s člancima 6. i 7. Direktive 2001/18/EZ pod uvjetima koji su navedeni u uvodu Priloga III.A.

Dio 2. odnosi se na proizvode koji se sastoje od genetski modificiranih viših biljaka ili ih sadrže. Izraz „više biljke” znači biljke koje spadaju u taksonomsku skupinu Gymnospermae i Angiospermae. Dio 2. ima sljedeće odjeljke:

A

Opći podaci

B

Podaci o genetski modificiranoj biljci

C

Podaci o uvođenju u eksperimentalne svrhe

D

Sažetak o mogućem utjecaju na okoliš zbog uvođenja GMB-a

E

Kratki opis mjera poduzetih za upravljanje rizicima

F

Sažetak planiranih pokusa na poljima s ciljem dobivanja novih podataka o utjecaju uvođenja na zdravlje ljudi i okoliš

Podaci navedeni u dijelu 2. trebali bi primjereno odražavati (u sažetom obliku) informacije dostavljene nadležnom tijelu u skladu s člancima 6. i 7. Direktive 2001/18/EZ pod uvjetima koji su navedeni u uvodu Priloga III.B.

DIO 1.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

DIO 2.

Image

Image

Image

Image