13/Sv. 038

HR

Službeni list Europske unije

63


32002D0676


L 108/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

07.03.2002.


ODLUKA br. 676/2002/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 7. ožujka 2002.

o regulatornom okviru za politiku radiofrekvencijskog spektra u Europskoj zajednici (Odluka o radiofrekvencijskom spektru)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 95,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (2),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (3),

budući da:

(1)

Komisija je 10. studenoga 1999. iznijela komunikaciju Europskom parlamentu, Vijeću, Gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija kojim se predlažu sljedeći koraci u politici radiofrekvencijskog spektra, na temelju rezultata javnog savjetovanja o Zelenoj knjizi o politici radiofrekvencijskog spektra u kontekstu politika Europske zajednice, kao što su telekomunikacije, radiotelevizijsko emitiranje, promet te istraživanje i razvoj. Europski je parlament prihvatio ovu komunikaciju u Uredbi od 18. svibnja 2000. (4) Treba naglasiti da je određeni stupanj daljnjeg usklađivanja politike Zajednice o radiofrekvencijskom spektru poželjan u pogledu usluga i primjena, osobito kad se radi o uslugama i primjenama unutar područja pokrivanja Zajednice ili Europe i da je nužno osigurati da države članice, na zatraženi način, urede primjenu određenih odluka Europske konferencije poštanskih i telekomunikacijskih uprava (CEPT).

(2)

Stoga je potrebno stvoriti politički i pravni okvir u Zajednici kako bi se osigurala koordinacija pristupa politici i, prema potrebi, usklađeni uvjeti s obzirom na raspoloživost i učinkovitu uporabu radiofrekvencijskog spektra nužnog za uspostavu i funkcioniranje unutarnjeg tržišta u područjima pokrivenima politikom Zajednice, kao što su elektroničke komunikacije, promet i istraživanje i razvoj. Pristup politici s obzirom na uporabu radiofrekvencijskog spektra treba biti koordiniran i, gdje je to primjereno, usklađen na razini Zajednice, radi učinkovitog ispunjavanja ciljeva politike Zajednice. Koordinacija i usklađivanje unutar Zajednice mogu također u određenim slučajevima pomoći pri ostvarivanju usklađivanja i koordinacije uporabe radiofrekvencijskog spektra na globalnoj razini. Istodobno, odgovarajuća tehnička podrška može se osigurati na nacionalnoj razini.

(3)

Politika radiofrekvencijskog spektra u Zajednici treba doprinositi slobodi izražavanja, uključujući slobodu mišljenja te slobodu primanja i širenja informacija i ideja bez obzira na granice, kao i slobodi i pluralizmu medija.

(4)

Ova se Odluka temelji na načelu obveznog korištenja odborskih postupaka kod usvajanja popratnih tehničkih provedbenih mjera ako su se Europski parlament i Vijeće usuglasili o politici Zajednice koja ovisi o radiofrekvencijskom spektru. Tehničke provedbene mjere trebaju se osobito odnositi na usklađene uvjete što se tiče raspoloživosti i učinkovite uporabe radiofrekvencijskog spektra, kao i na raspoloživost informacija vezanih uz uporabu radiofrekvencijskog spektra. Mjere nužne za provedbu ove Odluke treba usvojiti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (5).

(5)

Sa svakom novom inicijativom politike Zajednice koja ovisi o radiofrekvencijskom spektru treba se suglasiti Europski parlament, a prema potrebi i Vijeće, na temelju prijedloga Komisije. Ne dovodeći u pitanje pravo inicijative Komisije, ovaj prijedlog treba, među ostalim, obuhvaćati i informacije o utjecaju predviđene politike na zajednice korisnika postojećeg spektra, kao i naznake u vezi sa svakom ponovnom dodjelom radijskih frekvencija koja bi se zahtijevala ovom novom politikom.

(6)

Radi razvoja i usvajanja tehničkih provedbenih mjera a s ciljem doprinosa osmišljavanju, pripremi i provedbi politike Zajednice o radiofrekvencijskom spektru, Komisiji treba pomagati odbor naziva Odbor za radiofrekvencijski spektar, sastavljen od predstavnika država članica, kojim će predsjedati predstavnik Komisije. Odbor treba razmotriti prijedloge o tehničkim provedbenim mjerama koje se odnose na radiofrekvencijski spektar. Nacrti tih mjera mogu se izraditi na temelju rasprava unutar Odbora i mogu u posebnim slučajevima zahtijevati da državna tijela odgovorna za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom provedu pripremne tehničke radove. Kada se odborski postupci koriste kod usvajanja tehničkih provedbenih mjera, Odbor također treba uzeti u obzir gledišta industrije i svih uključenih korisnika, kako komercijalna tako i nekomercijalna, kao i ostalih zainteresiranih strana o tehnološkom, tržišnom i regulatornom razvoju koji može utjecati na uporabu radiofrekvencijskog spektra. Korisnicima radiofrekvencijskog spektra treba biti omogućeno da dobave sve ulazne podatke koje smatraju potrebnima. Odbor može odlučiti da na svojim sastancima, prema potrebi, sasluša predstavnike zajednice korisnika radiofrekvencijskog spektra koji će prikazati situaciju u određenom sektoru.

(7)

Ako je to potrebno za usvajanje mjera usklađivanja radi provedbe politika Zajednice koje nadilaze tehničke provedbene mjere, Komisija na temelju Ugovora prijedlog može dostaviti Europskom parlamentu i Vijeću.

(8)

Politika radiofrekvencijskog spektra ne može se temeljiti samo na tehničkim parametrima, već također treba uzeti u obzir gospodarska, politička, kulturalna, zdravstvena i društvena pitanja. Nadalje, sve više rastuća potražnja za konačnom nabavom raspoloživog radiofrekvencijskog spektra dovest će do konfliktnih pritisaka za smještanjem različitih skupina korisnika radiofrekvencijskog spektra u sektorima kao što su telekomunikacije, radiotelevizijsko emitiranje, promet, provođenje zakona, vojni sektor i znanstvena zajednica. Stoga politika radiofrekvencijskog spektra treba voditi računa o svim sektorima i uravnotežiti njihove potrebe.

(9)

Ova Odluka ne smije utjecati na pravo država članica da nametnu ograničenja potrebna u svrhu javnog reda i javne sigurnosti te za obranu. Kad bi tehnička provedbena mjera utjecala, među ostalim, na pojaseve radijskih frekvencija koje država članica koristi isključivo i izravno u svrhu njezine javne sigurnosti i obrane, Komisija može, ako država članica to zatraži, na temelju opravdanih razloga pristati na prijelazna razdoblja i/ili mehanizme podjele radi olakšavanja potpune provedbe te mjere. S tim u vezi, države članice također mogu obavijestiti Komisiju o svojim nacionalnim pojasevima radijskih frekvencija koje se koriste isključivo i izravno u svrhu provođenja javne sigurnosti i obrane.

(10)

Radi uzimanja u obzir mišljenja država članica, institucija Zajednice, industrije i svih uključenih korisnika, kako komercijalna tako i nekomercijalna, kao i svih ostalih zainteresiranih strana o tehnološkom, tržišnom i regulatornom razvoju koji može utjecati na uporabu radiofrekvencijskog spektra, Komisija može organizirati savjetovanja izvan okvira ove Odluke.

(11)

Tehničko upravljanje radiofrekvencijskim spektrom obuhvaća usklađivanje i namjenu radiofrekvencijskog spektra. Takvo usklađivanje treba odražavati zahtjeve općih načela politike utvrđenih na razini Zajednice. Međutim, tehničko upravljanje radiofrekvencijskim spektrom ne obuhvaća postupke dodjele i izdavanja dozvola ni odluku o tome treba li koristiti postupke odabira na temelju konkurencije za dodjelu radijskih frekvencija.

(12)

S ciljem usvajanja tehničkih provedbenih mjera koje se odnose na usklađivanje namjene radijskih frekvencija i raspoloživosti informacija, Odbor treba surađivati sa stručnjacima u području radiofrekvencijskog spektra iz državnih tijela odgovornih za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom. Oslanjanjem na iskustvo stečeno u specifičnim sektorima, kad se radi o postupcima povjeravanja mandata, na primjer kao rezultat primjene Odluke br. 710/97/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. ožujka 1997. o koordiniranom pristupu ovlaštenja u području osobnih komunikacijskih usluga putem satelita u Zajednici (6) i Odluke br. 128/1999/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 1998. o koordiniranom uvođenju treće generacije pokretnih i bežičnih komunikacijskih sustava (UMTS) u Zajednici (7), tehničke se provedbene mjere trebaju usvojiti kao rezultat mandata CEPT-u. U slučaju kada je potrebno usvojiti usklađene mjere za provedbu politika Zajednice koje ne pripadaju u područje nadležnost CEPT-a, Komisija može usvojiti provedbene mjere uz pomoć Odbora za radiofrekvencijski spektar.

(13)

CEPT obuhvaća 44 europske zemlje, izrađuje nacrte tehničkih mjera usklađivanja s ciljem usklađivanja uporabe radiofrekvencijskog spektra izvan granica Zajednice, što je osobito važno onim državama članicama u kojima na uporabu radiofrekvencijskog spektra može utjecati onaj zemalja nečlanica EU-a, ali članica CEPT-a. Donesenim odlukama i poduzetim mjerama u skladu s ovom Odlukom u obzir treba uzeti specifičnu situaciju država članica u vezi s vanjskim granicama. Prema potrebi, Komisija bi morala dati rezultate mandata povjerenih CEPT-u obveznih za države članice i poduzeti odgovarajuću alternativnu radnju kada rezultati takvih mandata nisu dostupni ili se smatraju neprihvatljivima. Time će se osobito osigurati usklađivanje uporabe radijskih frekvencija u cijeloj Zajednici, u skladu s Direktivom 2002/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (Okvirna direktiva) (8), a uzimajući u obzir odredbe Direktive 2002/20/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o ovlaštenju u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (Direktiva o ovlaštenju) (9).

(14)

Koordinirano i pravodobno pružanje odgovarajućih informacija javnosti u vezi s dodjelom, raspoloživošću i uporabom radiofrekvencijskog spektra u Zajednici čini ključan element kod ulaganja i donošenja politike. Isto su tako ključni i tehnološki razvoji koji će dovesti do nove namjene radiofrekvencijskog spektra i tehnika upravljanja te metoda dodjele radijskih frekvencija. Razvoj dugoročnih strateških aspekata zahtijeva ispravno razumijevanje naznaka o načinu razvijanja tehnologije. Takve informacije trebaju stoga biti dostupne u Zajednici ne dovodeći u pitanje zaštitu povjerljivih poslovnih i osobnih informacija u skladu s Direktivom 97/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 1997. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području telekomunikacija (10). Provedba međusektorske politike o radiofrekvencijskom spektru čini nužnim raspoloživost informacija o cijelom radiofrekvencijskom spektru. S obzirom na opću svrhu usklađivanja uporabe radiofrekvencijskog spektra u Zajednici i drugdje u Europi, raspoloživost takvih informacija potrebno je uskladiti na europskoj razini na način prilagođen korisnicima.

(15)

Stoga je nužno nadopuniti postojeće zahtjeve Zajednice i međunarodne zahtjeve radi objavljivanja informacija o uporabi radiofrekvencijskog spektra. Na međunarodnoj razini, referentnim se dokumentom o regulatornim načelima, o kojima je u kontekstu Svjetske trgovinske organizacije pregovarala Skupina za osnovne telekomunikacije, također zahtijeva da postojeće stanje dodijeljenih pojaseva radijskih frekvencija bude dostupno javnosti. Direktiva Komisije 96/2/EZ od 16. siječnja 1996., o izmjeni Direktive 90/388/EEZ s obzirom na pokretne i osobne komunikacije (11), zahtijevala je od država članica da svake godine objavljuju ili, na zahtjev, stave na raspolaganje program dodjele radijskih frekvencija, uključujući planove za buduće širenje takvih frekvencija, ali je obuhvaćala samo pokretne i osobne komunikacijske usluge. Nadalje, Direktivom 1999/5/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 1999. o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi i o uzajamnom priznavanju njihove usklađenosti (12), kao i Direktivom 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih normi i propisa te pravila o uslugama informacijskog društva (13), zahtijeva se od država članica da obavijeste Komisiju o sučeljima koja su regulirale radi ocjenjivanja njihove sukladnosti s pravom Zajednice.

(16)

Direktivom 96/2/EZ, CEPT je prvobitno usvojio prvi skup mjera kao što je Odluka Europskog odbora za radiokomunikacije (ERC/DEC/(97)01) o objavljivanju nacionalnih tablica o dodjeli radiofrekvencijskog spektra. Potrebno je osigurati da rješenja CEPT-a odražavaju potrebe politike Zajednice i da im se da odgovarajuća pravna osnova kako bi se mogla provesti u Zajednici. U tu svrhu u Zajednici treba usvojiti posebne mjere koje se odnose na postupak i na sadržaj.

(17)

Poduzeća u Zajednici trebaju dobiti pravedan i nediskriminacijski tretman kad se radi o pristupu radiofrekvencijskom spektru u trećim zemljama. Kako je pristup radiofrekvencijskom spektru ključan čimbenik poslovnog razvoja i djelatnosti od javnog interesa, također je nužno osigurati da se zahtjevi Zajednice o radiofrekvencijskom spektru odražavaju u međunarodnom planiranju.

(18)

Provedba politika Zajednice može zahtijevati koordinaciju uporabe radiofrekvencijskog spektra, osobito u pogledu pružanja komunikacijskih usluga, uključujući mogućnosti roaminga u cijeloj Zajednici. Nadalje, određeni tipovi uporabe radiofrekvencijskog spektra povlače za sobom geografsko područje pokrivanja koje nadilazi granice države članice i omogućavaju prekogranične usluge ne zahtijevajući pri tom kretanje osoba, kao što su komunikacijske usluge putem satelita. Stoga bi Zajednica trebala biti primjereno zastupljena u djelatnostima svih relevantnih međunarodnih organizacija i konferencija vezanih uz pitanja upravljanja radiofrekvencijskim spektrom kao, primjerice, unutar Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU) i njenih Svjetskih radiokomunikacijskih konferencija.

(19)

Postojeći mehanizmi pripreme i pregovaranja za Svjetske radiokomunikacijske konferencije ITU-a dali su odlične rezultate zbog voljne suradnje unutar CEPT-a, a tijekom priprema vodilo se računa o interesima Zajednice. U međunarodnim pregovorima, države članice i Zajednica trebaju razraditi zajedničko djelovanje i blisko surađivati tijekom čitavog postupka pregovaranja radi očuvanja jedinstvenosti međunarodne zastupljenosti Zajednice u skladu s postupcima koji su usuglašeni u zaključcima Vijeća od 3. veljače 1992. za Svjetsku konferenciju o radijskoj upravi, a kako je potvrđeno zaključcima Vijeća od 22. rujna 1997. i 2. svibnja 2000. Kod takvih međunarodnih pregovora, Komisija treba izvijestiti Europski parlament i Vijeće o učincima na politike Zajednice radi dobivanja odobrenja od Vijeća o ciljevima politike Zajednice koji se trebaju ostvariti i o stavovima koje će države članice zauzeti na međunarodnoj razini. Kako bi osigurala da se takvim stavovima također na primjeren način osvrne na tehničku dimenziju vezanu uz upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, Komisija može u tu svrhu povjeriti mandate CEPT-u. Države članice bi trebale popratiti svaki čin prihvaćanja svakog sporazuma ili uredbe u okviru međunarodnih foruma zaduženih za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom ili koji se tiču zajedničke deklaracije u kojoj će se navesti da se takav sporazum ili uredba primjenjuju u skladu sa njihovim obvezama prema Ugovoru.

(20)

Pored međunarodnih pregovora koji se izričito tiču radiofrekvencijskog spektra, postoje i drugi međunarodni sporazumi koji uključuju Zajednicu i treće zemlje koji mogu utjecati na uporabu pojaseva radijskih frekvencija i planove podjele i koji mogu dotaknuti pitanja kao što su pristup trgovini i tržištu, uključujući u okvir Svjetske trgovinske organizacije, slobodni protok i uporabu opreme, komunikacijske sustave regionalnog ili globalnog područja pokrivanja kao što su sateliti, sigurnosne radnje i one u slučaju nužde, prijenosne sustave, tehnologije radiotelevizijskog emitiranja te primjene za potrebe istraživanja, poput radijske astronomije i promatranja Zemlje. Važno je osigurati sukladnost između postupaka Zajednice kod pregovaranja o pitanjima pristupa trgovini i tržištu s ciljevima politike radiofrekvencijskog spektra kojima treba težiti u skladu s ovom Odlukom.

(21)

Zbog moguće komercijalne osjetljivosti informacija koje se mogu dobiti od državnih tijela tijekom njihovog djelovanja vezanog za politiku i upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, nužno je da državna tijela primjenjuju zajednička načela u području povjerljivosti utvrđena ovom Odlukom.

(22)

Države članice ne mogu dostatno ostvariti cilj predloženog djelovanja, to jest uspostavu zajedničkog okvira za politiku radiofrekvencijskog spektra, nego ga se stoga radi opsega i učinkovitosti djelovanja može na bolji način ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može usvojiti mjere, u skladu s načelom supsidijarnosti kako je navedeno u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti iz tog članka, ova Odluka ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(23)

Države članice trebaju provoditi ovaj zajednički okvir politike radiofrekvencijskog spektra osobito putem svojih državnih tijela i dostavljati Komisiji odgovarajuće informacije potrebne za procjenu njegove pravilne provedbe u cijeloj Zajednici, vodeći računa o međunarodnim trgovinskim obvezama Zajednice i njenih država članica.

(24)

Odluke br. 710/97/EZ i br. 128/1999/EZ ostaje na snazi.

(25)

Komisija treba podnositi godišnje izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o rezultatima ostvarenima u okviru ove Odluke kao i o planiranim budućim djelovanjima. Europskom parlamentu i Vijeću to može omogućiti da iskažu, prema potrebi, svoju političku podršku,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Cilj i područje primjene

1.   Cilj je ove Odluke uspostava okvira politike i pravnog okvira u Zajednici radi osiguranja koordinacije pristupa politici i, prema potrebi, usklađenih uvjeta u pogledu raspoloživosti i učinkovite uporabe radiofrekvencijskog spektra nužnog za uspostavu i funkcioniranje unutarnjeg tržišta u područjima pokrivenima politikom Zajednice, kao što su elektroničke komunikacije, prijenos te istraživanje i razvoj.

2.   Kako bi se taj cilj ostvario, ovom se Odlukom utvrđuju postupci radi:

(a)

olakšavanja donošenja politike s obzirom na strateško planiranje i usklađivanje uporabe radiofrekvencijskog spektra u Zajednici, uzimajući u obzir, među ostalim, gospodarske, sigurnosne i zdravstvene aspekte, aspekte u vezi sa slobodom izražavanja te kulturalnim, znanstvenim, društvenim i tehničkim aspektima politika Zajednice kao i različitim interesima zajednica korisnika radiofrekvencijskog spektra s ciljem poboljšanja uporabe radiofrekvencijskog spektra i izbjegavanja štetnih smetnji;

(b)

osiguravanja učinkovite provedbe politike radiofrekvencijskog spektra u Zajednici, a osobito uspostave opće metodologije radi osiguranja usklađenih uvjeta koji se tiču raspoloživosti i učinkovite uporabe radiofrekvencijskog spektra;

(c)

osiguravanja koordiniranog i pravovremenog pribavljanja informacija u pogledu dodjele, raspoloživosti i uporabe radiofrekvencijskog spektra u Zajednici;

(d)

osiguravanja učinkovite koordinacije interesa Zajednice u međunarodnim pregovorima kada uporaba radiofrekvencijskog spektra utječe na politike Zajednice.

3.   Aktivnosti koje se provode prema ovoj Odluci uzimaju u obzir rad međunarodnih organizacija u vezi s upravljanjem radiofrekvencijskim spektrom, npr. Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU) i Europske konferencije poštanskih i telekomunikacijskih uprava (CEPT).

4.   Ova Odluka ne dovodi u pitanje mjere poduzete na razini Zajednice ili na nacionalnoj razini, u skladu s pravom Zajednice da se slijede ciljevi od općeg interesa, osobito oni koji se odnose na reguliranje sadržaja i audiovizualnu politiku, odredbe Direktive 1999/5/EZ i pravo država članica da organiziraju i upotrebljavaju svoj radiofrekvencijski spektar u svrhu javnog reda, javne sigurnosti i obrane.

Članak 2.

Definicija

Za potrebe ove Odluke, „radiofrekvencijski spektar” obuhvaća radijske valove na frekvencijama u rasponu od 9 kHz i 3 000 GHz; radijski valovi su elektromagnetski valovi koji se šire u prostoru bez umjetnog vođenja.

Članak 3.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže odbor („Odbor za radiofrekvencijski spektar”).

2.   Pri pozivanju na ovaj stavak primjenjuju se članci 3. i 7. Odluke 1999/468/EZ uzimajući u obzir odredbe njenog članka 8.

3.   Pri pozivanju na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje predviđeno u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ utvrđuje se na tri mjeseca.

4.   Odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 4.

Djelovanje Odbora za radiofrekvencijski spektar

1.   Kako bi se ostvario cilj iz članka 1. Komisija dostavlja Odboru za radiofrekvencijski spektar, u skladu s postupcima navedenima u ovom članku, odgovarajuće tehničke provedbene mjere s ciljem osiguravanja usklađenih uvjeta u vezi s raspoloživošću i učinkovitom uporabom radiofrekvencijskog spektra kao i raspoloživošću informacija vezanih za uporabu radiofrekvencijskog spektra kako je navedeno u članku 5.

2.   Za razvoj tehničkih provedbenih mjera iz stavka 1. koje potpadaju pod područje nadležnosti CEPT-a, kao što je usklađivanje dodjele radijskih frekvencija i raspoloživost informacija, Komisija povjerava mandate CEPT-u, postavljajući zadatke koje treba obaviti te njihov vremenski rok. Komisija djeluje u skladu s postupkom iz članka 3. stavka 2.

3.   Na temelju obavljenog posla u skladu sa stavkom 2. Komisija odlučuje hoće li se rezultati posla, provedenog u skladu s mandatima, primjenjivati u Zajednici i u roku koji države članice imaju za njihovu provedbu. Te se odluke objavljuju u Službenom listu Europskih zajednica. Za potrebe ovog stavka, Komisija djeluje u skladu s postupkom iz članka 3. stavka 3.

4.   Ne dovodeći u pitanje stavak 3., ako Komisija ili neka država članica smatra da posao koji se obavlja na temelju povjerenog mandata u skladu sa stavkom 2. ne napreduje na zadovoljavajući način s obzirom na postavljeni vremenski rok ili ako rezultati mandata nisu prihvatljivi, Komisija može, djelujući u skladu s postupkom iz članka 3. stavka 3. usvojiti mjere za ostvarivanje ciljeva iz mandata.

5.   Mjere iz stavaka 3. i 4. mogu, kad je to primjereno, pružiti mogućnost za prijelazna razdoblja i/ili rješenja vezana uz podjelu radiofrekvencijskog spektra u državama članicama koje će odobriti Komisija, kada je to opravdano, vodeći računa o specifičnoj situaciji u državi članici, na temelju opravdanog zahtjeva dotične države članice i pod uvjetom da takva iznimka neće neopravdano odgoditi provedbu ili stvoriti neprimjerene razlike u konkurentskim ili regulatornim situacijama između država članica.

6.   Kako bi se ostvario cilj iz članka 1., Komisija također može usvojiti tehničke provedbene mjere iz stavka 1. koje nisu obuhvaćene stavkom 2., djelujući u skladu s postupkom iz članka 3. stavka 3.

7.   S ciljem pridonošenja osmišljavanju, pripremi i provedbi politike Zajednice o radiofrekvencijskom spektru i ne dovodeći u pitanje postupke navedene u ovom članku, Komisija periodično savjetuje Odbor za radiofrekvencijski spektar o pitanjima u skladu s člankom 1.

Članak 5.

Raspoloživost informacija

Države članice osiguravaju objavljivanje tablice dodjele njihovih nacionalnih radijskih frekvencija i informacija o pravima, uvjetima, postupcima, pristojbama i naknadama u vezi s uporabom radiofrekvencijskog spektra, ako je relevantno, kako bi se ostvario cilj iz članka 1. One takve informacije ažuriraju i poduzimaju mjere radi stvaranja odgovarajućih baza podataka kako bi takve informacije, prema potrebi, bile dostupne javnosti u skladu s odgovarajućim mjerama usklađivanja poduzetim na temelju članka 4.

Članak 6.

Odnosi s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama

1.   Komisija prati razvoj u vezi s radiofrekvencijskim spektrom u trećim zemljama i u međunarodnim organizacijama koji mogu imati utjecaj na provedbu ove Odluke.

2.   Države članice obavješćuju Komisiju o svim poteškoćama koje su treće zemlje ili međunarodne organizacije stvorile de jure ili de facto, a odnose se na provedbu ove Odluke.

3.   Komisija redovito podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o rezultatima primjene stavaka 1. i 2. i može, kada je to primjereno, predložiti mjere s ciljem osiguravanja provedbe načela i ciljeva ove Odluke. Kada je to potrebno radi zadovoljenja cilja iz članka 1., treba dogovoriti zajedničke ciljeve politike kako bi se osigurala koordinacija između država članica unutar Zajednice.

4.   Mjere poduzete u skladu s ovim člankom ne dovode u pitanje prava i obveze Zajednice i država članica prema odgovarajućim međunarodnim sporazumima.

Članak 7.

Obavješćivanje

Države članice dostavljaju Komisiji sve potrebne informacije u svrhu provjere provedbe ove Odluke. Osobito, države članice odmah obavješćuju Komisiju o provedbi rezultata iz mandata u skladu s člankom 4. stavkom 3.

Članak 8.

Povjerljivost

1.   Države članice ne smiju odavati informacije obuhvaćene obvezom poslovne tajne, a osobito informacije o poduzećima, njihovim poslovnim odnosima ili njihovim troškovnim elementima.

2.   Stavak 1. ne dovodi u pitanje pravo odgovarajućih vlasti da objave takve informacije kada je to bitno radi ispunjavanja njihovih dužnosti, u kojem je slučaju takvo odavanje primjereno i uzima u obzir legitimne interese poduzeća u zaštiti njihovih poslovnih tajni.

3.   Stavkom 1. ne sprečava se objavljivanje informacija o uvjetima koji se odnose na dodjelu prava na uporabu radiofrekvencijskog spektra što ne uključuje informacije povjerljive prirode.

Članak 9.

Izvješće

Komisija podnosi godišnje izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedenim aktivnostima i usvojenim mjerama u skladu s ovom Odlukom kao i budućim aktivnostima predviđenim u skladu s ovom Odlukom.

Članak 10.

Provedba

Države članice poduzimaju sve mjere potrebne prema zakonima i drugim propisima kako bi se provela ova Odluka i sve mjere koje iz toga proizlaze.

Članak 11.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 12.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. ožujka 2002.

Za Europski parlament

Predsjednik

P. COX

Za Vijeće

Predsjednik

J.C. APARICIO


(1)  SL C 365 E, 19.12.2000., str. 256. i SL C 25 E, 29.1.2002., str. 468.

(2)  SL C 123, 25.4.2001., str. 61.

(3)  Mišljenje Europskog parlamenta od 5. srpnja 2001. (još nije objavljeno u Službenom listu), Zajedničko stajalište Vijeća od 16. listopada 2001. (SL C 9, 11.1.2002., str. 7.) i Odluka Europskog parlamenta od 12. prosinca 2001. (još nije objavljenja u Službenom listu). Odluka Vijeća od 14. veljače 2002.

(4)  SL C 59, 23.2.2001., str. 245.

(5)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(6)  SL L 105, 23.4.1997., str. 4. Odluka kako je izmijenjena Odlukom br. 1215/2000/EZ (SL L 139, 10.6.2000., str. 1.)

(7)  SL L 17, 22.1.1999., str. 1.

(8)  SL L 108, 24.4.2002., str. 33.

(9)  SL L 108, 24.4.2002., str. 21.

(10)  SL L 24, 30.1.1998., str. 1.

(11)  SL L 20, 26.1.1996., str. 59.

(12)  SL L 91, 7.4.1999., str. 10.

(13)  SL L 204, 21.7.1998., str. 37. Direktiva kako je izmijenjena Direktivom 98/48/EZ (SL L 217, 5.8.1998., str. 18.)