03/Sv. 45

HR

Službeni list Europske unije

125


32002D0111


L 041/43

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 11. veljače 2002.

o izmjeni Direktive 92/33/EEZ s ciljem produljenja odstupanja koje se odnosi na uvjete uvoza za reprodukcijski sadni materijal povrća iz trećih zemalja

(priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 427)

(Tekst značajan za EGP)

(2002/111/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

Uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 92/33/EEZ od 28. travnja 1992. o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća, osim sjemena (1), kako je zadnje izmijenjena Odlukom Vijeća 1999/29/EZ (2), a posebno njezin članak 16. stavak 2., drugi podstavak,

budući da:

(1)

Komisija u skladu s člankom 16. stavkom 1. Direktive 92/33/EEZ mora odlučiti odgovara li reprodukcijski sadni materijal povrća, osim sjemena, proizveden u trećoj zemlji, a koji nudi ista jamstva glede obveza dobavljača, identiteta, osobina, zdravlja biljke, mjera za uzgoj, ambalaže, mjera nadzora, označavanja i pakiranja, u svakom smislu reprodukcijskog sadnog materijala povrća, osim sjemena, proizvedenom u Zajednici, te zadovoljava li zahtjeve i uvjete te direktive.

(2)

Međutim, trenutačno raspoloživi podaci o uvjetima koji se primjenjuju u trećim zemljama još uvijek nisu dostatni da bi u ovom trenutku omogućili Komisiji donijeti bilo koju takvu odluku u odnosu na bilo koju treću zemlju.

(3)

Kako bi se spriječilo remećenje tržišnih zakonitosti, državama članicama, koje iz trećih zemlja uvoze reprodukcijski sadni materijal povrća, osim sjemena, treba dopustiti da za takve proizvode nastave primjenjivati uvjete Komisije odgovarajuće onima koji se odnose na slične proizvode u skladu s člankom 16. stavkom 2. Direktive 92/33/EEZ.

(4)

Razdoblje primjene izuzeća određeno člankom 16. stavkom 2., prvim podstavkom Direktive 92/33/EEZ, koja je produžena do 31. prosinca 2001. Odlukom 1999/92/EZ treba sukladno produljiti.

(5)

Mjere navedene u ovoj Odluci u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za sjeme i reprodukcijski materijal u poljoprivredi, hortikulturi i šumarstvu,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U prvom podstavku članka 16. stavka 2. Direktive 92/33/EEZ, datum „31. prosinca 2001.“ zamjenjuje se datumom „31. prosinca 2004.“

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. veljače 2002.

Za Komisiju

David BYRNE

Član Komisije


(1)  SL L 157, 10.6.1992., str. 1.

(2)  SL L 8, 14.1.1999., str. 29.