03/Sv. 013

HR

Službeni list Europske unije

207


32001R1347


L 182/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

28.06.2001.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1347/2001

od 28. lipnja 2001.

o dopuni Priloga Uredbi Komisije (EZ) br. 1107/96 o registraciji oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti u skladu s postupkom utvrđenim člankom 17. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2081/92

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2081/92 od 14. srpnja 1992. o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (1), a posebno njezin članak 17. stavak 2.,

budući da:

(1)

Zatraženi su dodatni podaci za naziv koji je Njemačka prijavila u skladu s člankom 17. Uredbe (EEZ) br. 2081/92, kako bi se osiguralo da je on u skladu s člancima 2. i 4. te Uredbe. Ti dodatni podaci ukazuju da naziv udovoljava navedenim člancima. Stoga treba biti upisan i pridodan Prilogu Uredbi Komisije (EZ) br. 1107/96 (2).

(2)

Nakon objave zahtjeva njemačkih vlasti za upisivanje naziva „Bayerisches Bier” kao zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, nizozemske i danske vlasti su obavijestile Komisiju o postojanju zaštićenih znakova koji se koriste za pivo i koji sadrže taj naziv.

(3)

Dostavljene informacije potvrđuju postojanje naziva „Bavaria” kao valjanog zaštićenog znaka. Međutim, uzimajući u obzir postojeće činjenice i informacije, smatralo se da upisivanje naziva „Bayerisches Bier” ne može obmanuti potrošača u pogledu stvarnog identiteta proizvoda. Shodno tome, oznaka zemljopisnog podrijetla „Bayerisches Bier” i zaštićeni znak „Bavaria” nisu u položaju na koji se odnosi članak 14. stavak 3. Uredbe (EEZ) br. 2081/92.

(4)

Korištenje nekih zaštićenih znakova, na primjer nizozemskog zaštićenog znaka „Bavaria” i danskog zaštićenog znaka „Høker Bajer” može se nastaviti i dalje bez obzira na registraciju oznake zemljopisnog podrijetla „Bayerisches Bier”, sve dok udovoljavaju uvjetima utvrđenim člankom 14. stavkom 2. Uredbe (EEZ) br. 2081/92.

(5)

U skladu s člankom 3. Uredbe (EEZ) br. 2081/92, generička narav naziva koja ometa njegovu registraciju, mora se procijeniti s obzirom na stanje u Zajednici kao cjelini. U ovom konkretnom slučaju, usprkos dokazima u prilog činjenici da izrazi „bajersk” i „bajer”, danski prijevodi naziva „Bayerisches”, postaju sinonimi za izraz „beer” i stoga uobičajen naziv, generička narav naziva „Bayerisches” ili njegova prijevoda na druge jezike i u drugim državama članicama, nije dokazana.

(6)

Odbor osnovan u skladu s člankom 15. Uredbe (EEZ) br. 2081/92 nije dostavio mišljenje unutar roka koji je odredio njegov predsjednik,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Naziv u Prilogu ovoj Uredbi dodaje se Prilogu Uredbi (EZ) br. 1107/96.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 28. lipnja 2001.

Za Vijeće

Predsjednik

B. ROSENGREN


(1)  SL L 208, 24.7.1992., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 2796/2000 (SL L 324, 21.12.2000., str. 26.).

(2)  SL L 148, 21.6.1996., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 913/2001 (SL L 129, 11.5.2001., str. 8.).


PRILOG

Pivo

NJEMAČKA

Bayerisches Bier (ZOZP)