19/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

57


32001R1339


L 181/11

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

28.06.2001.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1339/2001

od 28. lipnja 2001.

o proširenju učinaka Uredbe (EZ) br. 1338/2001 o propisivanju mjera potrebnih za zaštitu eura od krivotvorenja na one države članice koje nisu prihvatile euro kao svoju jedinstvenu valutu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske unije, a posebno njegov članak 308.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

budući da:

(1)

Prilikom donošenja Uredbe (EZ) br. 1338/2001 (3) Vijeće je utvrdilo da se njezini članci 1. do 11. primjenjuju u onim državama članicama koje su prihvatile euro kao svoju jedinstvenu valutu.

(2)

Međutim, važno je da euro uživa istu razinu zaštite u onim državama članicama koje ga nisu prihvatile te da se s tim ciljem poduzmu potrebne mjere,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Primjena članaka 1. do 11. Uredbe (EZ) br. 1338/2001 proširuje se na one države članice koje nisu prihvatile euro kao svoju jedinstvenu valutu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan njezine objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ona se primjenjuje od 1. siječnja 2002. Međutim, primjenjuje se od dana objave za novčanice i kovanice koje još nisu izdane, ali se predviđa njihovo izdavanje.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 28. lipnja 2001.

Za Vijeće

Predsjednik

B. ROSENGREN


(1)  SL C 337 E, 28.11.2000., str. 264.

(2)  Mišljenje doneseno 3. svibnja 2001. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  SL L 181, 4.7.2001., str. 6.