02/Sv. 004

HR

Službeni list Europske unije

152


32001R0082


L 020/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

05.12.2000.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 82/2001

od 5. prosinca 2000.

o određenju pojma „proizvodi s podrijetlom” i načina administrativne suradnje u trgovini između carinskog područja Zajednice i Ceute i Melille

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Akt o pristupanju Španjolske i Portugala, a posebno njegov Protokol 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da:

(1)

Pravila o podrijetlu, koja su se primjenjivala u brojnim sporazumima o slobodnoj trgovini koje je potpisala Zajednica, doživjela su znatne promjene od stupanja na snagu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1135/88 od 7. ožujka 1988. o određivanju pojma „proizvoda s podrijetlom” i načina administrativne suradnje u trgovini između carinskog područja Zajednice, Ceute i Melille i Kanarskih otoka (1). Ona su u nekom pogledu povoljnija od pravila sadržanih u Uredbi (EEZ) br. 1135/88, a posebno s obzirom na zahtjeve u vezi s dokumentacijom.

(2)

Navedenim sporazumima, kojima se uređuje trgovina između Zajednice i njezinih trgovačkih partnera, predviđaju se posebna pravila o podrijetlu za Ceutu i Melillu. Ove odredbe treba primjenjivati na trgovinu između carinskog područja Zajednice i Ceute i Melille.

(3)

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1911/91 od 26. lipnja 1991. o primjeni odredbi prava Zajednice za Kanarske otoke (2) uključila je te otoke u carinsko područje Zajednice. Stoga nije više potrebno propisivati posebna pravila o podrijetlu za to područje.

(4)

Uredbu (EEZ) br. 1135/88 treba preraditi radi jasnoće,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe:

(a)

„izrada” znači svaka obrada ili prerada, uključujući sklapanje ili posebne postupke;

(b)

„materijal” znači svaki sastojak, sirovina, sastavnica ili dio itd., koji služi u izradi određenog proizvoda;

(c)

„proizvod” znači proizvod dobiven izradom, čak i ako je namijenjen za kasniju uporabu u nekome drugom proizvodnom postupku;

(d)

„roba” znači i materijali i proizvodi;

(e)

„carinska vrijednost” znači vrijednost koja je utvrđena u skladu sa Sporazumom o provedbi članka VII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. (Sporazum Svjetske trgovinske organizacije o određivanju carinske vrijednosti);

(f)

„cijena franko tvornica” znači cijena koja se za određeni proizvod plaća pri preuzimanju u tvornici u korist proizvođača u Zajednici ili u Ceuti i Melilli, u čijoj je tvrtki obavljen posljednji postupak obrade ili prerade, uz uvjet da ta cijena uključuje vrijednost svih uporabljenih materijala, umanjenu za sve domaće poreze koji podliježu, ili bi mogli podlijegati povratu nakon izvoza dobivenog proizvoda;

(g)

„vrijednost materijala” znači carinska vrijednost u trenutku uvoza uporabljenih materijala bez podrijetla ili, ako taj podatak nije poznat ili ga je nemoguće utvrditi, prva cijena koja se može utvrditi, a koja je plaćena za te materijale u Zajednici ili u Ceuti i Melilli;

(h)

„vrijednost materijala s podrijetlom” znači vrijednost materijala sukladno definiciji iz točke (g) koja se primjenjuje mutatis mutandis;

(i)

„dodana vrijednost” znači cijena proizvoda franko tvornica, umanjena za carinsku vrijednost svih ugrađenih materijala s podrijetlom iz zemalja navedenih u člancima 3. i 4., ili ako carinska vrijednost nije poznata ili se ne može utvrditi, prva cijena koja se može utvrditi, a koja je plaćena za materijale u Zajednici ili u Ceuti i Melilli;

(j)

„poglavlja” i „tarifni brojevi” znači poglavlja i tarifni brojevi (četveroznamenkaste oznake) uporabljeni u nomenklaturi koja tvori Harmonizirani sustav nazivlja i brojčano označavanje robe , u daljnjem tekstu „Harmonizirani sustav” ili „HS”;

(k)

„pošiljka” znači proizvodi koji se ili otpremaju istodobno od određenog izvoznika do određenog primatelja ili su obuhvaćeni jedinstvenom prijevoznom ispravom koja pokriva njihov prijevoz od izvoznika do primatelja ili su, ako takva isprava ne postoji, obuhvaćeni jednom fakturom;

(l)

„teritoriji” znači teritoriji uključujući i teritorijalne vode.

Izraz „razvrstan” odnosi se na razvrstavanje određenog proizvoda ili materijala u određeni tarifni broj.

POGLAVLJE II.

DEFINICIJA POJMA „PROIZVODI S PODRIJETLOM”

Članak 2.

Opći uvjeti

1.   Za potrebu provedbe odredaba kojima se uređuje trgovina između carinskog područja Zajednice, dalje u tekstu „Zajednica”, i Ceute i Melille, za sljedeće se proizvode smatra da potječu iz Zajednice:

(a)

proizvodi koji su u cijelosti dobiveni u Zajednici u smislu članka 5.;

(b)

proizvodi koji su dobiveni u Zajednici, a koji sadržavaju materijale koji ondje nisu u cijelosti dobiveni, pod uvjetom da su ti materijali prošli dostatnu obradu ili preradu u Zajednici u smislu članka 6.;

(c)

roba podrijetlom iz Europskoga gospodarskog prostora (EGP) sukladno Protokolu 4. Sporazuma o Europskome gospodarskom prostoru.

2.   Za potrebu provedbe odredaba kojima se uređuje trgovina između Zajednice i Ceute i Melille, za sljedeće se proizvode smatra da potječu iz Ceute i Melille:

(a)

proizvodi koji su u cijelosti dobiveni u Ceuti i Melilli u smislu članka 5.;

(b)

proizvodi koji su dobiveni u Ceuti i Melilli, a sadrže materijale koji ondje nisu u cijelosti dobiveni, pod uvjetom da su ti materijali prošli dostatnu obradu ili preradu u Ceuti i Melilli u smislu članka 6.

Članak 3.

Kumulacija u Zajednici

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 2. stavak 1., smatra se da su proizvodi s podrijetlom iz Zajednice ako su ondje dobiveni i ako uključuju materijale podrijetlom iz Zajednice, Ceute i Melille ili bilo koje druge zemlje s kojom je Zajednica potpisala recipročni sporazum čiji protokol o pravilima o podrijetlu utvrđuje posebne odredbe za Ceutu i Melillu, pod uvjetom da obrada ili prerada obavljena u Zajednici nadilazi obradu ili preradu iz članka 7. Takvi materijali ne moraju se nužno podvrgnuti dostatnoj obradi ili preradi.

2.   Kada obrada ili prerada obavljena u Zajednici ne nadilazi obradu ili preradu iz članka 7., smatra se da je dobiveni proizvod podrijetlom iz Zajednice samo ako je ondje dodana vrijednost veća od vrijednosti uporabljenih materijala koji su podrijetlom iz jedne od drugih zemalja navedenih u stavku 1. Ako to nije slučaj, smatra se da je dobiveni proizvod podrijetlom iz zemlje na koju otpada najveća vrijednost materijala s podrijetlom uporabljenih pri izradi u Zajednici.

3.   Proizvodi s podrijetlom iz jedne od zemalja navedenih u stavku 1., koji se ne obrađuju i ne prerađuju u Zajednici, zadržavaju svoje podrijetlo ako se izvoze u jednu od tih zemalja.

4.   Komisija u Službenom listu Europskih zajednica (serija C) objavljuje popis zemalja i datum na koji se može primijeniti kumulacija u Zajednici.

Članak 4.

Kumulacija u Ceuti i Melilli

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 2. stavak 2., smatra se da su proizvodi s podrijetlom iz Ceute i Melille ako su ondje dobiveni i ako uključuju materijale s podrijetlom iz Ceute i Melille, Zajednice ili bilo koje druge zemlje s kojom je Zajednica potpisala uzajamni sporazum, čiji protokol o pravilima o podrijetlu utvrđuje posebne odredbe za Ceutu i Melillu, pod uvjetom da obrada ili prerada obavljena u Ceuti i Melilli nadilazi obradu ili preradu iz članka 7. Takvi materijali ne moraju se nužno podvrgnuti dostatnoj obradi ili preradi.

2.   Kada obrada ili prerada obavljena u Ceuti i Melilli ne nadilazi obradu ili preradu navedenu u članku 7., smatra se da je podrijetlo dobivenog proizvoda iz Ceute i Melille samo ako je ondje dodana vrijednost veća od vrijednosti uporabljenih materijala koji su podrijetlom iz jedne od drugih zemalja navedenih u stavku 1. Ako to nije slučaj, smatra se da je dobiveni proizvod podrijetlom iz zemlje na koju otpada najveća vrijednost materijala s podrijetlom uporabljenih pri izradi u Ceuti i Melilli.

3.   Proizvodi s podrijetlom iz jedne od zemalja navedenih u stavku 1., koji se ne obrađuju i ne prerađuju u Ceuti i Melilli, zadržavaju svoje podrijetlo ako se izvoze u jednu od tih zemalja.

4.   Komisija u Službenom listu Europskih zajednica (serija C) objavljuje popis zemalja i datum na koji se može primijeniti kumulacija u Ceuti i Melilli.

Članak 5.

Proizvodi dobiveni u cijelosti

1.   Smatra se da su u cijelosti dobiveni u Zajednici ili u Ceuti i Melilli:

(a)

mineralni proizvodi izvađeni iz njihova tla ili s njihova morskog dna;

(b)

biljni proizvodi ondje ubrani ili požeti;

(c)

žive životinje koje su ondje okoćene i uzgojene;

(d)

proizvodi od ondje uzgojenih živih životinja;

(e)

proizvodi koji su dobiveni lovom ili ribolovom ondje obavljenim;

(f)

proizvodi morskog ribolova i drugi proizvodi koje su njihova plovila izvadila iz mora izvan teritorijalnih voda Zajednice ili Ceute i Melille;

(g)

proizvodi izrađeni na njihovim brodovima tvornicama isključivo od proizvoda navedenih u točki (f);

(h)

rabljeni proizvodi ondje prikupljeni, namijenjeni samo za recikliranje sirovina, uključujući rabljene gume prikladne isključivo za protektiranje guma ili uporabu u obliku otpada;

(i)

otpad i otpadni materijali nastali slijedom proizvodnih postupaka ondje obavljenih;

(j)

proizvodi koji su izvađeni s morskog dna ili podzemlja izvan njihovih teritorijalnih voda, pod uvjetom da imaju isključivo pravo na eksploataciju tog dna ili podzemlja;

(k)

roba ondje proizvedena isključivo od proizvoda koji su navedeni u točkama (a) do (j).

2.   Za potrebe stavka 1. točaka (f) i (g), plovilima i brodovima tvornicama Zajednice i Ceute i Melille smatraju se plovila i brodovi tvornice:

(a)

koji su registrirani ili upisani u državi članici ili, za Ceutu i Melillu, upisani u brodski registar nadležnih lokalnih tijela (Registros de Matrícula de Buques de la respectiva Capitania Marítima);

(b)

koji plove pod zastavom države članice;

(c)

koji se u omjeru najmanje 50 % nalaze u vlasništvu državljana država članica, ili trgovačkog društva sa sjedištem u jednoj od tih država, čiji su direktor ili direktori, predsjednik uprave ili nadzornog odbora i većina članova te uprave ili odbora državljani država članica, a povrh svega navedenoga, čija najmanje polovica kapitala, u slučaju partnerstva ili društava s ograničenom odgovornošću, pripada tim državama ili njihovim državnim tijelima ili državljanima tih država;

(d)

čiji su zapovjednik i časnici državljani država članica; i

(e)

u čijoj su posadi najmanje 50 % državljani država članica.

Članak 6.

Dostatno obrađeni ili prerađeni proizvodi

1.   Za potrebe članka 2., proizvodi koji nisu dobiveni u cijelosti smatraju se dostatno obrađenima ili prerađenima kada su ispunjeni uvjeti navedeni u popisu Priloga B.

Za sve proizvode obuhvaćene Protokolom 2. Akta o pristupanju Španjolske i Portugala, navedeni uvjeti odnose se na obradu ili preradu kojoj se moraju podvrgnuti materijali bez podrijetla uporabljeni u izradi tih proizvoda, te se primjenjuju samo na takve materijale. Prema tomu, ako se proizvod koji je ispunjavanjem uvjeta navedenih u popisu stekao status proizvoda s podrijetlom upotrebljava u proizvodnji nekog drugog proizvoda, na njega se ne primjenjuju uvjeti koji su primjenjivi na proizvod u koji je ugrađen, a materijal bez podrijetla, koji se mogao upotrijebiti u njegovoj proizvodnji, ne uzima se u obzir.

2.   Odstupajući od stavka 1., materijali bez podrijetla koji se, prema uvjetima navedenima u popisu u Prilogu B za predmetni proizvod, ne bi smjeli upotrijebiti u izradi tog proizvoda, ipak se smiju upotrijebiti pod uvjetom:

(a)

da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 10 % cijene proizvoda franko tvornica;

(b)

da se primjenom ovog stavka ne prijeđe nijedan od postotaka navedenih u popisu u vezi s najvišom vrijednosti materijala bez podrijetla.

Ovaj se stavak ne primjenjuje na proizvode koji pripadaju poglavljima 50. do 63. Harmoniziranog sustava.

3.   Stavci 1. i 2. primjenjuju se osim u slučajevima predviđenima u članku 7.

Članak 7.

Nedostatna obrada ili prerada

1.   Ne dovodeći u pitanje stavak 2., sljedeći postupci smatraju se obradom ili preradom nedostatnom za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom, neovisno o tome jesu li ili nisu zadovoljeni zahtjevi iz članka 6.:

(a)

postupci kojima se jamči očuvanje robe u dobrom stanju tijekom prijevoza i skladištenja (ventilacija, rasprostiranje, sušenje, hlađenje, soljenje, stavljanje u sumporov dioksid ili druge vodene otopine, uklanjanje oštećenih dijelova i slični postupci);

(b)

jednostavni postupci kao što su uklanjanje prašine, sijanje, prebiranje, razvrstavanje, raspoređivanje, slaganje (uključujući sastavljanje setova proizvoda), pranje, bojenje, rezanje;

(c)

i.

promjena ambalaže te rastavljanje i sastavljanje pošiljaka;

ii.

jednostavno pakiranje u staklenke, čuturice, vreće, sanduke, kutije, pričvršćivanje na kartone ili daske itd., i svi drugi jednostavni postupci pakiranja;

(d)

stavljanje oznaka, etiketa i drugih prepoznatljivih znakova na proizvode ili njihovu ambalažu;

(e)

jednostavno miješanje proizvoda, bilo iste ili različite vrste, kad jedna ili više sastavnica mješavine ne zadovoljava uvjete predviđene ovim prilogom koji bi omogućili da se one smatraju podrijetlom iz Zajednice ili iz Ceute i Melille;

(f)

jednostavno sastavljanje dijelova proizvoda radi dobivanja proizvoda u cijelosti;

(g)

kombinacija dvaju ili više postupaka koji su navedeni u točkama (a) do (f);

(h)

klanje životinja.

2.   Svi postupci obavljeni na određenom proizvodu bilo u Zajednici ili u Ceuti i Melilli zajednički će se uzeti u obzir da bi se utvrdilo može li se obrada ili prerada kojoj je povrgnut taj proizvod smatrati nedostatnom u smislu stavka 1.

Članak 8.

Kvalifikacijska jedinica

1.   Kvalifikacijska jedinica za primjenu odredaba ove Uredbe je određeni proizvod koji se smatra osnovnom jedinicom kada se roba razvrstava uz primjenu nomenklature Harmoniziranog sustava.

Prema tome:

(a)

kada se proizvod sastavljen od skupine ili skupa predmeta razvrstava u jedan tarifni broj sukladno Harmoniziranom sustavu, takva cjelina tvori kvalifikacijsku jedinicu;

(b)

kada se pošiljka sastoji od više istovjetnih proizvoda koji su razvrstani u isti tarifni broj Harmoniziranog sustava, pri primjeni odredaba ove Uredbe svaki se proizvod mora uzeti pojedinačno.

2.   Kad se u skladu s Općim pravilom 5. Harmoniziranog sustava, za potrebe razvrstavanja ambalaža uključuje zajedno s proizvodom, ona se uključuje za potrebe utvrđivanja podrijetla.

Članak 9.

Pribor, zamjenski dijelovi i alati

Pribor, zamjenski dijelovi i alati isporučeni zajedno s određenom opremom, strojem, uređajem ili vozilom koji su dio njihove redovite opreme, smatraju se proizvodima istog podrijetla kao ta oprema, stroj, uređaj ili vozilo.

Članak 10.

Setovi

Setovi, kako su definirani Općim pravilom 3. Harmoniziranog sustava, smatraju se proizvodom s podrijetlom kada sve njegove komponente imaju podrijetlo. Međutim, kada se set sastoji od proizvoda s podrijetlom i proizvoda bez podrijetla, taj se set u cijelosti smatra proizvodom s podrijetlom pod uvjetom da vrijednost proizvoda bez podrijetla ne prelazi 15 % od cijene seta franko tvornice.

Članak 11.

Neutralni elementi

Kako bi se utvrdilo je li određeni proizvod s podrijetlom, nije potrebno utvrđivati podrijetlo dolje navedenoga, a što je moglo biti uporabljeno u njegovoj proizvodnji:

(a)

energija i gorivo;

(b)

postrojenja i oprema;

(c)

strojevi i alati;

(d)

roba koja ne ulazi i koja nije namijenjena ulasku u konačni sastav proizvoda.

POGLAVLJE III.

TERITORIJALNI ZAHTJEVI

Članak 12.

Načelo teritorijalnosti

1.   Osim u slučajevima predviđenima u članku 2. stavku 1. točki (c) te u člancima 3. i 4., uvjeti za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom predviđeni u poglavlju II. moraju biti stalno i bez prekida ispunjeni u Zajednici ili u Ceuti i Melilli.

2.   Osim u slučajevima predviđenima u člancima 3. i 4., kada se roba s podrijetlom izvezena u neku treću zemlju iz Zajednice ili iz Ceute i Melille u njih vrati, ona se mora smatrati robom bez podrijetla, osim ako se carinskim tijelima ne pruže zadovoljavajući dokazi o tome:

(a)

da je vraćena ista roba koja je bila izvezena; i

(b)

da roba nije bila podvrgnuta nikakvim postupcima osim onima koji su bili prijeko potrebni kako bi se očuvala u dobrom stanju dok se nalazila u toj zemlji ili dok se izvozila.

Članak 13.

Izravni prijevoz

1.   Povlašteno postupanje predviđeno ovom Uredbom primjenjuje se isključivo na proizvode koji zadovoljavaju zahtjeve iz ove Uredbe, a čiji se prijevoz obavlja izravno između Zajednice i Ceute i Melille, ili preko teritorija drugih zemalja navedenih u člancima 3. i 4.

Međutim, proizvodi koji predstavljaju jednu pošiljku mogu se prevoziti i preko ostalih teritorija, pri čemu je, ako je to nužno, na tim teritorijima moguć njihov pretovar ili privremeno skladištenje, pod uvjetom da ti proizvodi ostaju pod nadzorom carinskih tijela u zemlji provoza ili skladištenja te da nisu podvrgnuti nikakvim postupcima osim istovara, ponovnog utovara ili kakvog drugog postupka koji se obavlja kako bi se očuvali u dobrom stanju.

Proizvodi s podrijetlom mogu se cjevovodima prevoziti i preko drugih teritorija osim onih navedenih u prvom podstavku.

2.   Nadležnim carinskim tijelima u Zajednici ili u Ceuti i Melilli podnose se dokazi o ispunjenju uvjeta iz stavka 1. predočenjem:

(a)

jedinstvene prijevozne isprave kojom je obuhvaćen prolazak robe kroz zemlju provoza; ili

(b)

potvrde koju izdaju carinska tijela zemlje provoza:

i.

u kojoj se navodi točan opis proizvoda;

ii.

u kojoj se navode datumi istovara i ponovnog utovara proizvoda i, prema potrebi, nazivi brodova ili drugih uporabljenih prijevoznih sredstava; i

iii.

kojom se potvrđuju uvjeti pod kojima su proizvodi ostali u zemlji provoza; ili

(c)

u nedostatku navedenoga, bilo kakvih isprava koje mogu poslužiti kao dokaz.

Članak 14.

Izložbe

1.   Na proizvode s podrijetlom koji su poslani radi izlaganja u zemlju koja nije navedena u člancima 3. i 4., a nakon izložbe su prodani i uvezeni u Zajednicu ili u Ceutu i Melillu, pri uvozu primjenjuju se povlastice iz odredaba Protokola 2. Akta o pristupanju Španjolske i Portugala, pod uvjetom da se carinskim tijelima podnesu zadovoljavajući dokazi o tome:

(a)

da je izvoznik te proizvode poslao iz Zajednice ili Ceute i Melille u zemlju u kojoj se izložba održavala te da ih je tamo izložio;

(b)

da je izvoznik te proizvode prodao ili na koji drugi način ustupio nekoj osobi u Zajednici ili u Ceuti i Melilli;

(c)

da su proizvodi, poslani za vrijeme izložbe ili neposredno nakon nje, onakvi kakvi su bili upućeni na izložbu; i

(d)

da proizvodi, od trenutka kada su poslani na izložbu, nisu uporabljeni ni u koju drugu svrhu osim izlaganja na toj izložbi.

2.   Dokaz o podrijetlu mora se izdati ili sastaviti sukladno odredbama poglavlja V. te podnijeti nadležnim carinskim tijelima u Zajednici ili Ceuti i Melilli na uobičajen način. Na njemu mora biti navedeno ime i adresa izložbe. Po potrebi se može zahtijevati dodatni pisani dokaz o prirodi proizvoda i uvjetima pod kojima su proizvodi bili izlagani.

3.   Stavak 1. primjenjuje se na sve trgovinske, industrijske, poljoprivredne ili obrtničke izložbe, sajmove ili slične javne priredbe ili izlaganja koja se ne priređuju u privatne svrhe u prodavaonicama ili poslovnim prostorima radi prodaje stranih proizvoda i tijekom kojih proizvodi ostaju pod carinskom kontrolom.

POGLAVLJE IV.

POVRAT ILI IZUZEĆE OD CARINA

Članak 15.

Zabrana povrata carina ili izuzeća od carina

1.   Materijali bez podrijetla uporabljeni pri izradi proizvoda s podrijetlom iz Zajednice, Ceute i Melille ili jedne od zemalja navedenih u članku 3. i 4., a za koje se dokaz o podrijetlu izdaje ili sastavlja sukladno odredbama poglavlja V., u Zajednici ili u Ceuti i Melilli ne podliježu nikakvom povratu ni izuzeću od carina bilo koje vrste.

Proizvodi uvršteni u poglavlje 3. ili u tarifne brojeve 1604 i 1605 Harmoniziranog sustava, a s podrijetlom iz Zajednice u smislu ove Uredbe, kako je predviđeno u članku 2. stavku 1. točki (c), za koje se izdaje ili sastavlja dokaz o podrijetlu sukladno odredbama poglavlja V., u Zajednici ne podliježu nikakvu povratu ni izuzeću od carina bilo koje vrste.

2.   Zabrana iz stavka 1. primjenjuje se za bilo koji dogovor o povratu, otpustu ili neplaćanju, djelomično ili u cijelosti, carina ili davanja s istovrsnim učinkom, a koja se u Zajednici ili u Ceuti i Melilli primjenjuje na materijale upotrijebljene u izradi i na proizvode obuhvaćene drugim podstavkom stavka 1., ako se takav povrat, otpust ili neplaćanje primjenjuje, izričito ili u praksi, kada se proizvodi dobiveni od tih materijala izvoze, a nisu namijenjeni domaćoj uporabi.

3.   Izvoznik proizvoda na koje se odnosi dokaz o podrijetlu mora biti spreman, u svakom trenutku, na zahtjev carinskih tijela, predočiti sve odgovarajuće isprave kojima dokazuje da za materijale bez podrijetla upotrijebljene u proizvodnji odnosnih proizvoda nije ostvaren nikakav povrat carine te da su stvarno plaćene sve carine ili davanja s istovrsnim učinkom koje se primjenjuju na te materijale.

4.   Odredbe iz stavaka 1., 2. i 3. također se primjenjuju na ambalažu u smislu članka 8. stavka 2., na pribor, zamjenske dijelove i alate u smislu članka 9., te na proizvode u setu u smislu članka 10., kada su takvi predmeti bez podrijetla.

5.   Odredbe stavaka 1. do 4. ne isključuju primjenu sustava izvoznih subvencija carina na poljoprivredne proizvode koji se primjenjuje pri izvozu.

POGLAVLJE V.

DOKAZ O PODRIJETLU

Članak 16.

Opći zahtjevi

1.   Na proizvode s podrijetlom iz Zajednice pri uvozu u Ceutu i Melillu, kao i na proizvode s podrijetlom iz Ceute i Melille pri uvozu u Zajednicu, primjenjuju se povlastice na temelju odredaba Protokola 2. Akta o pristupanju Španjolske i Portugala uz predočenje:

(a)

potvrde o prometu robe EUR.1, ogledni primjerak koje je naveden u Prilogu C; ili

(b)

u slučajevima koji su utvrđeni u članku 21. stavku 1., izjave, čiji tekst je naveden u Prilogu D, koju izvoznik podnosi navedenu na računu, dostavnici ili bilo kojoj drugoj komercijalnoj ispravi koja sadrži dovoljno detaljan opis proizvoda na temelju kojega se proizvodi mogu prepoznati (dalje u tekstu „izjava na računu”).

2.   Odstupajući od stavka 1., na proizvode s podrijetlom u smislu ove Uredbe, a u slučajevima utvrđenima u članku 26., primjenjuju se povlastice iz dogovora, pri čemu nije potrebno predočiti nijednu ispravu navedenu u stavku 1.

Članak 17.

Postupak izdavanja potvrde o prometu robe EUR.1

1.   Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdaju nadležna carinska tijela Zajednice ili Ceute i Melille na zahtjev koji u pisanom obliku podnosi izvoznik ili njegov ovlašteni predstavnik pod izvoznikovom odgovornošću.

2.   U tu svrhu, izvoznik ili njegov ovlašteni predstavnik ispunjava potvrdu o prometu robe EUR.1 i obrazac zahtjeva za izdavanje potvrde, čiji su ogledni primjerci navedeni u Prilogu C. Ti se obrasci popunjavaju na jednom od službenih jezika Zajednice. Ako su pisani rukom, moraju se pisati tintom i velikim tiskanim slovima. Opis proizvoda mora se upisati u za to predviđeno polje bez ostavljanja praznih redaka. Kada polje nije u potpunosti ispunjeno, ispod zadnjeg retka opisa povlači se vodoravna crta, a prazan se prostor prekriži.

3.   Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 mora u svakom trenutku biti spreman, a na zahtjev nadležnih carinskih tijela Zajednice ili Ceute i Melille koja je izdala potvrdu o prometu robe EUR.1, podnijeti sve odgovarajuće isprave kojima se dokazuje status proizvoda s podrijetlom te da ispunjavaju sve druge zahtjeve ove Uredbe.

4.   Nadležna carinska tijela Zajednice ili Ceute i Melille izdaju potvrdu o prometu robe EUR.1 ako se predmetni proizvodi mogu smatrati proizvodima podrijetlom iz Zajednice, Ceute i Melille ili jedne od zemalja navedenih u člancima 3. i 4. te ako ispunjavaju i ostale zahtjeve ove Uredbe.

5.   Carinska tijela koja izdaju potvrdu poduzet će sve što je potrebno kako bi se provjerilo da proizvodi obuhvaćeni potvrdom EUR.1 imaju status proizvoda s podrijetlom te da ispunjavaju i druge zahtjeve ove Uredbe. U tu svrhu imaju pravo zatražiti sve potrebne dokaze te izvršiti provjeru poslovnih knjiga izvoznika ili obaviti bilo koju drugu provjeru koju smatraju prikladnom.

Carinska tijela nadležna za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 osiguravaju da svi obrasci navedeni u stavku 2. budu uredno ispunjeni. Posebno provjeravaju je li prostor određen za opis proizvoda ispunjen tako da se isključi svaka mogućnost neovlaštenog dopisivanja.

6.   Datum izdavanja potvrde o prometu robe EUR.1 mora se navesti u polju 11. potvrde.

7.   Potvrdu o prometu robe EUR.1 izdaju carinska tijela i stavljaju na raspolaganje izvozniku čim se obavi ili osigura stvarni izvoz.

Članak 18.

Naknadno izdane potvrde o prometu robe EUR.1

1.   Odstupajući od članka 17. stavka 7., potvrda o prometu robe EUR.1 može se iznimno izdati nakon izvoza proizvoda na koje se odnosi ako:

(a)

u trenutku izvoza nije izdana zbog pogreške, nenamjernog propusta ili posebnih okolnosti; ili

(b)

se carinskim tijelima pruže zadovoljavajući dokazi o tome da je potvrda o prometu robe EUR.1 izdana, ali da pri uvozu nije prihvaćena iz tehničkih razloga.

2.   Radi primjene stavka 1., izvoznik u svom zahtjevu mora naznačiti mjesto i datum izvoza proizvoda na koje se potvrda o prometu robe EUR.1 odnosi te navesti razloge za svoj zahtjev.

3.   Carinska tijela mogu naknadno izdati potvrdu o prometu robe EUR.1 tek nakon što provjere da podaci navedeni u izvoznikovu zahtjevu odgovaraju podacima iz odgovarajuće evidencije.

4.   Naknadno izdane potvrde o prometu robe EUR.1 moraju sadržavati jednu od sljedećih naznaka:

„EXPEDIDO A POSTERIORI”,

„UDSTEDT EFTERFØLGENDE”,

„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”,

„EKΔOΘEN EK TΩN YΣTEPΩN”,

„ISSUED RETROSPECTIVELY”,

„DÉLIVRÉ A POSTERIORI”,

„RILASCIATO A POSTERIORI”,

„AFGEGEVEN A POSTERIORI”,

„EMITIDO A POSTERIORI”,

„ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”,

„UTFÄRDAT I EFTERHAND”.

5.   Naznaka iz stavka 4. unosi se u polje „Napomene” na potvrdi o prometu robe EUR.1.

Članak 19.

Izdavanje duplikata potvrde o prometu robe EUR.1

1.   U slučaju krađe, gubitka ili uništenja potvrde o prometu robe EUR.1 izvoznik carinskim tijelima koja su je izdala može podnijeti zahtjev za izdavanjem duplikata na temelju izvoznih isprava koje se nalaze u njihovu posjedu.

2.   Izdani duplikat mora sadržavati jednu od ovih riječi:

„DUPLICADO”,

„DUPLIKAT”,

„DUPLIKAT”,

„ANTIΓPAΦO”,

„DUPLICATE”,

„DUPLICATA”,

„DUPLICATO”,

„DUPLICAAT”,

„SEGUNDA VIA”,

„KAKSOISKAPPALE”,

„DUPLIKAT”.

3.   Naznaka iz stavka 2. unosi se u polje „Napomene” na duplikatu potvrde o prometu robe EUR.1.

4.   Duplikat, na kojemu mora biti naveden datum izdavanja izvorne potvrde o prometu robe EUR.1, stupa na snagu na taj datum.

Članak 20.

Izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 na temelju prethodno izdanoga ili sastavljenog dokaza o podrijetlu

Kada se proizvodi s podrijetlom stavljaju pod kontrolu carinarnice u Zajednici ili u Ceuti i Melilli, izvorni dokaz o podrijetlu može se zamijeniti jednom potvrdom o prometu robe EUR.1 radi otpreme svih ili nekih od predmetnih proizvoda na druga odredišta unutar Zajednice ili Ceute i Melille. Zamjensku potvrdu (potvrde) o prometu robe EUR.1 izdaje carinarnica pod čiji su kontrolu stavljeni ti proizvodi.

Članak 21.

Uvjeti za davanje izjave na računu

1.   Izjavu na računu navedenu u članku 16. stavku 1. točki (b) smije dati:

(a)

ovlašteni izvoznik u smislu članka 22.; ili

(b)

bilo koji izvoznik pošiljke koja se sastoji od jednog ili više pakiranja proizvoda s podrijetlom, čija ukupna vrijednost ne prelazi 6 000 EUR.

2.   Izjavu na računu moguće je dati ako se predmetni proizvodi mogu smatrati proizvodima podrijetlom iz Zajednice, Ceute i Melille ili jedne od zemalja navedenih u člancima 3. i 4. te ako zadovoljavaju ostale zahtjeve ove Uredbe.

3.   Izvoznik koji daje izjavu na računu mora u svakom trenutku biti spreman, na zahtjev carinskih tijela zemlje izvoznice, podnijeti sve odgovarajuće isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom te da zadovoljavaju ostale zahtjeve ove Uredbe.

4.   Izjavu na računu izvoznik daje tako što na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi otipka ili otisne, u pečatnom ili tiskanom obliku, izjavu čiji se tekst navodi u Prilogu D, pri čemu upotrebljava jednu od jezičnih inačica iz tog Priloga, a u skladu s odredbama domaćeg prava zemlje izvoznice. Izjava se smije pisati rukom, pri čemu mora biti napisana tintom i tiskanim slovima.

5.   Izjave na računu ovjeravaju se vlastoručnim potpisom izvoznika. Međutim, ovlašteni izvoznik u smislu članka 22. ne mora potpisivati takve izjave pod uvjetom da se carinskim tijelima zemlje izvoznice u pisanom obliku obveže da preuzima punu odgovornost za svaku izjavu na računu po kojoj ga je moguće prepoznati kao da ju se vlastoručno potpisao.

6.   Izjavu na računu može dati izvoznik u trenutku izvoza proizvoda na koji se odnosi ili nakon izvoza, pod uvjetom da se u zemlju uvoznicu dostavi najkasnije dvije godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.

Članak 22.

Ovlašteni izvoznik

1.   Carinska tijela države članice izvoznice mogu ovlastiti bilo kojeg izvoznika (dalje u tekstu „ovlašteni izvoznik”) koji često izvozi proizvode obuhvaćene ovom Uredbom na davanje izjava na računu bez obzira na vrijednost predmetnih proizvoda. Izvoznik koji podnosi zahtjev za takvo ovlaštenje mora carinskim tijelima dati sva zadovoljavajuća jamstva koja su prijeko potrebna za potvrđivanje da njegovi proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom te da zadovoljavaju i ostale zahtjeve ove Uredbe.

2.   Carinska tijela mogu odobriti status ovlaštenog izvoznika pod uvjetima koje smatraju prikladnima.

3.   Carinska tijela ovlaštenom izvozniku dodjeljuju broj carinskog ovlaštenja koje će se navesti u svakoj izjavi na računu.

4.   Carinska tijela nadziru kako se ovlašteni izvoznik koristi svojim ovlaštenjem.

5.   Carinska tijela mogu u svakom trenutku opozvati svoje ovlaštenje. To čine kada ovlašteni izvoznik prestane davati jamstva iz stavka 1., kada više ne zadovoljava uvjete iz stavka 2. ili se na drugi način nepravilno koristi svojim ovlaštenjem.

Članak 23.

Valjanost dokaza o podrijetlu

1.   Dokaz o podrijetlu vrijedi četiri mjeseca od datuma izdavanja u zemlji izvoznici, i u tom se roku mora podnijeti carinskim tijelima zemlje uvoznice.

2.   Dokazi o podrijetlu koji se carinskim tijelima zemlje uvoznice podnose nakon posljednjeg roka za podnošenje utvrđenoga stavkom 1. mogu se prihvatiti radi primjene povlaštenog postupanja kad isprave nisu zbog izvanrednih okolnosti podnesene prije isteka posljednjeg roka.

U ostalim slučajevima zakašnjelog podnošenja isprava carinska tijela zemlje uvoznice može prihvatiti dokaze o podrijetlu kad su proizvodi podneseni prije isteka posljednjeg roka.

Članak 24.

Podnošenje dokaza o podrijetlu

Dokazi o podrijetlu podnose se carinskim tijelima zemlje uvoznice sukladno postupcima koji se primjenjuju u toj zemlji. Ta tijela mogu zahtijevati prijevod dokaza o podrijetlu, a mogu također zahtijevati da se uvoznoj deklaraciji priloži i izjava kojom uvoznik potvrđuje da proizvodi zadovoljavaju uvjete potrebne za primjenu ove Uredbe.

Članak 25.

Uvoz u djelomičnim pošiljkama

Kada se na zahtjev uvoznika i pod uvjetima koje određuju carinska tijela zemlje uvoznice uvoze u više pošiljaka rastavljeni ili nesastavljeni proizvodi u smislu Općeg pravila 2. točke (a) Harmoniziranog sustava, koji potpadaju pod odjeljke XVI. i XVII. ili tarifne brojeve 7308 i 9406 Harmoniziranog sustava, carinskim tijelima podnosi se jedinstveni dokaz o podrijetlu za te proizvode pri uvozu prve pošiljke.

Članak 26.

Izuzeća od dokazivanja podrijetla

1.   Proizvodi koje u malim paketima pojedinac šalje pojedincu ili koji čine osobnu prtljagu putnika prihvaćaju se kao proizvodi s podrijetlom bez podnošenja dokaza o podrijetlu, pod uvjetom da takvi proizvodi nisu uvezeni putem trgovine,da su deklarirani kao proizvodi koji zadovoljavaju zahtjeve ove Uredbe i da nema sumnje u istinitost takve izjave. U slučaju proizvoda koji se šalju poštom, ova se izjava može unijeti u carinsku deklaraciju CN22/CN23 ili na list papira koji se prilaže toj ispravi.

2.   Uvozi proizvoda koji su povremeni i koji obuhvaćaju samo proizvode za osobnu uporabu primatelja ili putnika ili članova njihovih obitelji ne smatraju se uvozima putem trgovine ako je iz naravi i količine proizvoda očito da nisu namijenjeni komercijalnoj uporabi.

Ukupna vrijednost takvih proizvoda ne smije prelaziti 500 EUR-a u slučaju malih paketa ili 1 200 EUR-a u slučaju proizvoda koji čine dio osobne prtljage putnika.

Članak 27.

Dokazne isprave

Isprave iz članka 17. stavka 3. i članka 21. stavka 3., koje se upotrebljavaju radi dokazivanja da se proizvodi obuhvaćeni potvrdom o prometu robe EUR.1 ili izjavom na računu, mogu smatrati proizvodima podrijetlom iz Zajednice, Ceute i Melille ili jedne od zemalja navedenih u člancima 3. i 4. te da zadovoljavaju ostale zahtjeve ove Uredbe, mogu se sastojati, inter alia, od sljedećega:

(a)

izravnih dokaza o postupcima koje je izvoznik ili dobavljač poduzeo da bi se dobila predmetna roba i koji se, primjerice, nalaze u njegovoj računovodstvenoj ili knjigovodstvenoj evidenciji;

(b)

isprava izdanih ili sastavljenih u Zajednici ili u Ceuti i Melilli, kojima se status proizvoda s podrijetlom dokazuje za iskorišteni materijal kada se takve isprave upotrebljavaju u skladu s domaćim pravom;

(c)

isprava izdanih ili sastavljenih u Zajednici ili u Ceuti i Melilli, kojima se dokazuje obrada ili prerada materijala u Zajednici ili u Ceuti i Melilli kada se te isprave upotrebljavaju u skladu s domaćim pravom;

(d)

potvrde o prometu robe EUR.1 ili izjave na računu izdane ili sastavljene u Zajednici ili Ceuti i Melilli sukladno ovoj Uredbi, ili u drugim zemljama navedenima u člancima 3. i 4. sukladno pravilima o podrijetlu, koja su istovjetna pravilima navedenima u ovoj Uredbi, kojima se dokazuje da iskorišteni materijal ima status proizvoda s podrijetlom.

Članak 28.

Čuvanje dokaza o podrijetlu i dokaznih isprava

1.   Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 najmanje tri godine čuva isprave iz članka 17. stavka 3.

2.   Izvoznik koji daje izjavu na računu najmanje tri godine čuva jedan primjerak te izjave na računu, kao i isprave iz članka 21. stavka 3.

3.   Carinska tijela zemlje izvoznice koja izdaju potvrdu o prometu robe EUR.1 najmanje tri godine čuvaju obrazac zahtjeva naveden u članku 17. stavku 2.

4.   Carinska tijela zemlje uvoznice najmanje tri godine čuvaju potvrde o prometu robe EUR.1 i izjave na računu koje su im podnesene.

Članak 29.

Nepodudarnost i formalne pogreške

1.   Otkriće neznatnih odstupanja između navoda u dokazu o podrijetlu i navoda u ispravama koje su podnesene carinarnici pri obavljanju službenog postupka za uvoz, ipso facto ne čini dokaz o podrijetlu ništavnim ako se utvrdi da se ta isprava zaista odnosi na podnesene proizvode.

2.   Očite formalne pogreške, kao što su tiskarske pogreške na dokazu o podrijetlu, ne bi trebale uzrokovati odbacivanje te isprave ako te pogreške nisu takve da bi stvorile sumnju u točnost navoda u toj ispravi.

Članak 30.

Iznosi iskazani u eurima

1.   Iznosi u nacionalnoj valuti države članice izvoznice ili valuti koja se primjenjuje u Ceuti i Melilli, a koji su protuvrijednost iznosa u eurima, predstavljaju protuvrijednost u toj valuti iznosa iskazanih u eurima na prvi radni dan u listopadu 1999., a o njima Komisija obavješćuje države članice.

2.   Kada iznosi prelaze odgovarajuće iznose koje je utvrdila država članica uvoznica, ta ih država članica prihvaća ako su proizvodi fakturirani u valuti države članice izvoznice. Kada su proizvodi fakturirani u valuti druge države članice, država članica uvoznica prihvaća iznos koji je prijavila predmetna država članica.

POGLAVLJE VI.

ORGANIZACIJA ADMINISTRATIVNE SURADNJE

Članak 31.

Uzajamna pomoć

1.   Carinska tijela Španjolske i drugih država članica jedne drugima, preko Europske komisije, dostavljaju ogledne otiske pečata koje u svojim carinarnicama koriste za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1, te adrese carinskih tijela koja su odgovorna za provjeru tih potvrda i izjava na računu.

2.   Kako bi osigurale pravilnu primjenu ove Uredbe, Španjolska i druge države članice putem svojih carinskih tijela jedne drugima pomažu u provjeri vjerodostojnosti potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava na računu te točnosti navoda sadržanih u tim ispravama.

Članak 32.

Provjera dokaza o podrijetlu

1.   Naknadna se provjera dokaza o podrijetlu obavlja nasumičnim odabirom ili kad god carinska tijela države članice uvoznice imaju osnovane razloge za sumnju u vjerodostojnost tih isprava, status podrijetla predmetnih proizvoda ili u ispunjavanju drugih zahtjeva ove Uredbe.

2.   Za potrebe primjene odredaba stavka 1. carinska tijela države članice uvoznice vraćaju potvrdu o prometu robe EUR.1 i račun, ako je podnesen, izjavu na računu ili kopiju tih isprava carinskim tijelima države članice izvoznice i, kad god je to prikladno, navode razloge za sadržaj ili oblik traženja provjere. Uz zahtjev za naknadnu provjeru šalju se sve isprave i informacije koji upućuju na to da su podaci u dokazu o podrijetlu netočni.

3.   Naknadnu provjeru obavljaju carinska tijela države članice izvoznice. Radi toga imaju pravo zatražiti sve dokaze i obaviti svaki potreban uvid u poslovne knjige izvoznika ili kakvu drugu provjeru koju smatraju primjerenom.

4.   Ako carinska tijela države članice uvoznice odluče privremeno ne odobriti povlašteno postupanje za predmetni proizvod dok čekaju rezultate provjere, uvozniku se nudi puštanje proizvoda uz primjenu mjera predostrožnosti koje se prosude prijeko potrebnima.

5.   Carinska tijela koja traže naknadnu provjeru obavješćuju se u najkraćem roku o rezultatima provjere. Ti rezultati moraju jasno pokazati jesu li isprave vjerodostojne i može li se smatrati da su predmetni proizvodi podrijetlom iz Zajednice, Ceute i Melille ili druge zemlje navedene u člancima 3. i 4. te zadovoljavaju li druge zahtjeve ove Uredbe.

6.   Ako se u slučaju osnovane sumnje ne dobije nikakav odgovor u roku 10 mjeseci od datuma podnošenja zahtjeva za naknadnu provjeru ili ako odgovor ne sadrži dostatne informacije za utvrđivanje vjerodostojnosti predmetne isprave ili stvarnog podrijetla proizvoda, carinska tijela koja su podnijela zahtjev za provjeru odbijaju primjenu povlaštenog postupanja, osim u iznimnim okolnostima.

Članak 33.

Rješavanje sporova

Ako nastane spor u vezi s postupkom provjere iz članka 32. koji carinska tijela koja su zahtijevala provjeru i carinska tijela odgovorna za obavljanje te provjere ne mogu riješiti, ili ako ona postave pitanje tumačenja ove Uredbe, takav se spor upućuje na rješavanje Odboru za Carinski zakonik koji je uspostavljen Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2913/92 (3).

Sporovi između uvoznika i carinskih tijela zemlje uvoznice rješavaju se u skladu sa zakonodavstvom te zemlje.

Članak 34.

Sankcije

Primjenjuju se sankcije na svaku osobu koja sastavi ili prouzroči sastavljanje isprave koja sadrži netočne podatke radi pribavljanja povlaštenog postupanja za proizvode. Predviđene sankcije moraju biti djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće.

Članak 35.

Slobodne zone

1.   Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da proizvodi kojima se trguje pod pokrićem dokaza o podrijetlu, a za koje se pri prijevozu koristi slobodnom zonom na njihovu teritoriju, ne budu zamijenjeni drugom robom te da ne budu podvrgnuti nekome drugom rukovanju osim uobičajenim postupcima kojima je svrha održati robu u dobrom stanju.

2.   Odstupajući od odredaba stavka 1., kada se proizvodi podrijetlom iz Zajednice ili iz Ceute i Melille uvoze u slobodnu zonu pod pokrićem dokaza o podrijetlu te podvrgavaju obradi ili preradi, nadležna carinska tijela, na zahtjev izvoznika, izdaju novu potvrdu o prometu robe EUR.1 ako je primijenjena obrada ili prerada sukladna odredbama ove Uredbe.

POGLAVLJE VII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Stavljanje izvan snage

Ovime se Uredba (EEZ) br. 1135/88 stavlja izvan snage.

Pozivanja na Uredbu stavljenu izvan snage tumače se kao pozivanja na ovu Uredbu.

Članak 37.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu trećega dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. prosinca 2000.

Za Vijeće

Predsjednik

C. PIERRET


(1)  SL L 114, 2.5.1988., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EEZ) br. 3902/89 (SL L 375, 23.12.1989., str. 5.).

(2)  SL L 171, 29.6.1991., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena a Uredbom (EZ) br. 2674/1999 (SL L 326, 18.12.1999., str. 3.).

(3)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1.


PRILOG A

UVODNE NAPOMENE UZ POPIS U PRILOGU B

Napomena 1.:

Popisom se utvrđuju uvjeti koje trebaju ispunjavati svi proizvodi da bi se smatrali dostatno obrađenima ili prerađenima u smislu članka 6. ove Uredbe.

Napomena 2.:

2.1.   Prva dva stupca u popisu opisuju dobiveni proizvod. Prvi stupac navodi tarifni broj ili broj poglavlja iz Harmoniziranog sustava, a drugi stupac daje opis robe koji se rabi u tom sustavu za taj tarifni broj ili poglavlje. Za svaki navod u prva dva stupca dano je pravilo u stupcu 3. ili 4. Kada u nekim slučajevima navodu u prvom stupcu prethodi „ex”, to znači da se pravila iz stupca 3. ili 4. primjenjuju samo na dio toga tarifnog broja koji je opisan u stupcu 2.

2.2.   Kada je nekoliko tarifnih brojeva grupirano zajedno u stupcu 1. ili se navodi broj poglavlja te se stoga u stupcu 2. daje općenit opis proizvoda, susjedna pravila u stupcu 3. ili 4. odnose se na sve proizvode koji su prema Harmoniziranom sustavu razvrstani pod tarifni broj tog poglavlja ili pod bilo koji tarifni broj grupiran u stupcu 1.

2.3.   Kada su na popisu različita pravila koja se odnose na različite proizvode unutar nekoga tarifnog broja, svaki uvučeni redak sadrži opis tog dijela tarifnog broja koji je obuhvaćen susjednim pravilima u stupcu 3. ili 4.

2.4.   Kada se za navod u prva dva stupca daje pravilo i u stupcu 3. i u stupcu 4., izvoznik može alternativno birati primjenu pravila iz stupca 3. ili iz stupca 4. Ako u stupcu 4. nije dano nikakvo pravilo glede podrijetla, mora se primijeniti pravilo iz stupca 3.

Napomena 3.:

Odredbe članka 6. ove Uredbe o proizvodima koji su stekli status proizvoda s podrijetlom i koji služe u izradi drugih proizvoda, primjenjuju se bez obzira na to jesu li proizvodi stekli taj status u tvornici gdje se rabe ili u nekoj drugoj tvornici u Zajednici ili u Ceuti i Melilli.

Primjer:

Motor iz tarifnog broja 8407, za koji pravilo kaže da vrijednost materijala bez podrijetla koji se mogu ugraditi ne smije prijeći 40 % cijene franko tvornica, izrađen je od „drugoga legiranog čelika grubo oblikovanoga kovanjem” iz tarifnog broja ex 7224.

Ako je to kovanje obavljeno u Zajednici na ingotu bez podrijetla, on je već stekao podrijetlo na temelju pravila iz popisa za tarifni broj ex 7224. Kovani materijal može se tada računati kao materijal s podrijetlom u obračunu vrijednosti stroja bez obzira na to je li proizveden u istoj ili drugoj tvornici u Zajednici. Vrijednost ingota bez podrijetla time se ne uzima u obzir pri zbrajanju vrijednosti uporabljenog materijala bez podrijetla.

3.2.   Pravilo iz popisa je najmanja količina potrebne obrade ili prerade, pa se poduzimanjem većeg stupnja obrade ili prerade također stječe status proizvoda s podrijetlom, i obratno, poduzimanjem manjeg stupnja obrade ili prerade ne može se steći status proizvoda s podrijetlom. Stoga, ako pravilo predviđa da se na određenoj razini izrade može uporabiti materijal bez podrijetla, uporaba tog materijala u ranijem stupnju izrade dopuštena je, dok uporaba tog materijala u kasnijoj fazi izrade nije dopuštena.

3.3.   Ne dovodeći u pitanje napomenu 3.2., kada pravilo kaže da se mogu uporabiti „materijali iz bilo kojega tarifnog broja”, mogu se uporabiti i materijali iz istoga tarifnog broja kojemu pripada i proizvod, podložno, međutim, možebitnim konkretnim ograničenjima sadržanima u pravilu. Međutim, izraz „izrada od materijala iz bilo kojega tarifnog broja, uključujući i druge materijale iz tarifnog broja …” znači da se mogu uporabiti samo materijali razvrstani pod isti tarifni broj kao i proizvod, a opis kojih se razlikuje od opisa navedenoga u stupcu 2. u popisu.

Kada se u pravilu iz popisa navodi da se proizvod može izraditi od više od jednog materijala, to znači da se može uporabiti jedan materijal ili više njih. Ne zahtijeva se da se uporabe svi.

Primjer:

Pravilo za tkanine pod tarifnim brojevima 5208 do 5212 određuje da se mogu uporabiti prirodna vlakna te da se među ostalim materijalom može uporabiti i kemijski materijal. To ne znači da se mora uporabiti i jedan i drugi; može se uporabiti jedan ili drugi, ili oba.

Kada se u pravilu iz popisa navodi da se proizvod mora izraditi od određenog materijala, taj uvjet očito ne priječi uporabu drugog materijala koji zbog svoje unutarnje naravi ne može zadovoljiti to pravilo (vidi također donju napomenu 6.2. u vezi s tekstilom).

Primjer:

Pravilo za gotovu hranu iz tarifnog broja 1904, koje izričito isključuje uporabu žitarica i njihovih prerađevina, ne priječi uporabu mineralnih soli, kemikalija i drugih dodataka koji nisu proizvodi od žitarica.

Međutim, to se ne odnosi na proizvode koji se, premda se ne mogu izraditi od određenoga konkretno navedenog materijala s popisa, mogu proizvesti od materijala iste naravi na nekome prijašnjem stupnju izrade.

Primjer:

U slučaju odjevnog predmeta iz ex poglavlja 62., izrađenoga od netkana materijala, te ako je za tu klasu proizvoda dopuštena uporaba samo pređe bez podrijetla, nije moguće započeti s netkanom tkaninom, čak i ako se netkane tkanine inače ne mogu izrađivati od pređe. U takvim bi slučajevima početni materijal normalno bio u fazi koja prethodi pređi, a to je stanje vlakana.

3.6.   Kada se u nekom pravilu iz popisa navode dva postotka najviše vrijednosti materijala bez podrijetla koji se može uporabiti, ti se postoci ne mogu zbrajati. Drugim riječima, najviša vrijednost svih uporabljenih materijala bez podrijetla nikada ne smije prijeći najviši navedeni postotak. Nadalje, pojedinačni postoci ne smiju se prijeći u odnosu na konkretni materijal na koji se primjenjuju.

Napomena 4.:

4.1.   Pojam „prirodna vlakna” rabi se u popisu za vlakna koja nisu umjetna ili sintetička. Ograničen je na faze prije predenja, uključujući i otpad te, ako nije drugačije određeno, na grebenana, češljana ili na kakav drugi način prerađena nepredena vlakna.

4.2.   Pojam „prirodna vlakna” uključuje konjsku dlaku iz tarifnog broja 0503, svilu iz tarifnih brojeva 5002 i 5003 te vunena vlakna, finu ili grubu životinjsku dlaku iz tarifnih brojeva 5101 do 5105, pamučna vlakna iz tarifnih brojeva 5201 do 5203 i druga biljna vlakna iz tarifnih brojeva 5301 do 5305.

4.3.   Pojmovi „tekstilna pulpa”, „kemijski materijali” i „materijali za izradu papira” u popisu služe za opis materijala koji nisu razvrstani u poglavlja 50. do 63., a mogu se uporabiti za izradu umjetnih, sintetičkih ili papirnih vlakana ili pređe.

4.4.   Pojam „umjetna ili sintetička rezana vlakna” rabi se u popisu za sintetičku ili umjetnu kudjelju, rezana vlakna ili otpad iz tarifnih brojeva 5501 do 5507.

Napomena 5.:

5.1.   Kada se za određeni proizvod iz popisa spominje ova napomena, uvjeti iz stupca 3. ne primjenjuju se ni na koje osnovne tekstilne materijale koji su uporabljeni za izradu tog proizvoda koji zajedno čine 10 % ili manje ukupne mase svih uporabljenih osnovnih tekstilnih materijala (vidi također donje napomene 5.3. i 5.4.).

Međutim, dopušteno odstupanje iz napomene 5.1. može se primijeniti samo za mješovite proizvode izrađene od dvaju ili više osnovnih tekstilnih materijala.

Osnovni tekstilni materijali jesu:

svila,

vuna,

gruba životinjska dlaka,

fina životinjska dlaka,

konjska dlaka,

pamuk,

materijali za izradu papira i papir,

lan,

prirodna konoplja,

juta i druga tekstilna vlakna od drvenog lika,

sisal i druga tekstilna vlakna iz roda agava,

kokos, abaka, ramija i druga biljna tekstilna vlakna,

sintetički filamenti,

umjetni filamenti,

vodljivi filamenti,

sintetička polipropilenska rezana vlakna,

sintetička poliesterska rezana vlakna,

sintetička poliamidna rezana vlakna,

sintetička poliakrilonitrilna rezana vlakna,

sintetička poliimidna rezana vlakna,

sintetička politetrafluoretilenska rezana vlakna,

sintetička rezana vlakna od polifenilen sulfida,

sintetička rezana vlakna od polivinil klorida,

druga sintetička rezana vlakna,

umjetna rezana vlakna od viskoze,

druga umjetna rezana vlakna,

poliuretanska pređa s fleksibilnim polieterskim segmentima, upletena ili neupletena,

poliuretanska pređa s fleksibilnim poliesterskim segmentima, upletena ili neupletena,

proizvodi iz tarifnog broja 5605 (metalizirana pređa) koji uključuju vrpcu koja se sastoji od jezgre od aluminijske folije ili od jezgre od plastične folije sa slojem aluminijskog praha ili bez njega, širine do 5 mm, spojenu u sendvič s pomoću prozirnog ili bojenog ljepila između dvaju slojeva plastične folije,

drugi proizvodi iz tarifnog broja 5605.

Primjer:

Pređa iz tarifnog broja 5205, izrađena od pamučnih vlakana iz tarifnog broja 5203 i sintetičkih rezanih vlakana iz tarifnog broja 5506, miješana je pređa. Stoga se sintetička rezana vlakna bez podrijetla koja ne zadovoljavaju pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od kemijskog materijala ili tekstilne pulpe) mogu uporabiti ako njihova težina ne prelazi 10 % težine pređe.

Primjer:

Vunena tkanina iz tarifnog broja 5112, izrađena od vunene pređe iz tarifnog broja 5107 i sintetičke pređe od rezanih vlakana iz tarifnog broja 5509, mješovita je tkanina. Stoga se sintetička pređa koja ne zadovoljava pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od kemijskog materijala ili tekstilne pulpe), ili vunena pređa koja ne zadovoljava pravila o podrijetlu (koja zahtijevaju izradu od prirodnih vlakana bez grebenanja ili češljanja ili druge pripreme za predenje) ili njihova kombinacija, može uporabiti pod uvjetom da njihova ukupna masa ne premaši 10 % ukupne mase tkanine.

Primjer:

Frotirna tkanina iz tarifnog broja 5802 izrađena od pamučne pređe iz tarifnog broja 5205 i pamučne tkanine iz tarifnog broja 5210 mješoviti je proizvod samo ako je pamučna tkanina i sama mješovita tkanina izrađena od pređe razvrstane pod dvama različitim tarifnim brojevima, ili ako su uporabljene pamučne pređe i same mješavine.

Primjer:

Ako je ta frotirna tkanina izrađena od pamučne pređe iz tarifnog broja 5205 i sintetičke tkanine iz tarifnog broja 5407, onda su uporabljene pređe očito dva zasebna osnovna tekstilna materijala te je prema tomu tekstilna tkanina mješoviti proizvod.

5.3.   U slučaju proizvoda koji uključuju „poliuretansku pređu s fleksibilnim polieterskim segmentima, upletenu ili neupletenu”, dopušteno odstupanje za tu pređu iznosi 20 %.

5.4.   U slučaju proizvoda koji uključuje „vrpcu koja se sastoji od jezgre od aluminijske folije ili od jezgre od plastične folije sa slojem aluminijskog praha ili bez njega, širine do 5 mm, spojenu u sendvič s pomoću prozirnog ili bojenog ljepila između dvaju sloja plastične folije”, dopušteno odstupanje za tu vrpcu iznosi 30 %.

Napomena 6.:

6.1.   Kada se u popisu upućuje na ovu napomenu, tekstilni materijali (uz iznimku podstava i međupodstava) koji ne zadovoljavaju pravilo iz popisa u stupcu 3. za izrađeni proizvod, mogu se uporabiti pod uvjetom da su razvrstani pod drugi tarifni broj nego proizvod te da njihova vrijednost ne prelazi 8 % cijene proizvoda franko tvornica.

Ne dovodeći u pitanje napomenu 6.3., materijali koji nisu razvrstani u poglavlja 50. do 63. mogu se slobodno uporabiti u izradi tekstilnih proizvoda, bez obzira na to sadržavaju li tekstil ili ne.

Primjer:

Ako pravilo iz popisa propisuje da se za određeni tekstilni proizvod (npr. hlače) mora uporabiti pređa, to ne priječi uporabu metalnih artikala, poput dugmadi, jer dugmad nije razvrstana u poglavljima 50. do 63. Zbog istog se razloga ne priječi uporaba patentnih zatvarača premda patentni zatvarači obično sadrže tekstil.

6.3.   Gdje god vrijedi pravilo o postotku, vrijednost materijala koji nije razvrstan u poglavljima 50. do 63. mora se uzeti u obzir pri izračunavanju vrijednosti uključenih materijala bez podrijetla.

Napomena 7.:

7.1.   Za potrebe tarifnih brojeva ex 2707, 2713 do ex 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403„specifični procesi” jesu sljedeći:

(a)

podtlačna destilacija;

(b)

ponovljena destilacija vrlo temeljitim postupkom frakcioniranja (1);

(c)

krekiranje;

(d)

popravljanje;

(e)

ekstrakcija selektivnim otapalima;

(f)

proces koji obuhvaća sve ove aktivnosti: obradu koncentriranom sumpornom kiselinom, oleumom ili anhidridom sumporne kiseline; neutralizaciju alkalnim sredstvima; obezbojavanje i pročišćavanje prirodno aktivnom zemljom, aktivnom zemljom, aktivnim ugljenom ili boksitom;

(g)

polimerizacija;

(h)

alkiliranje;

(i)

izomerizacija.

7.2.   Za potrebe tarifnih brojeva 2710, 2711 i 2712„specifični procesi” jesu sljedeći:

(a)

podtlačna destilacija;

(b)

ponovljena destilacija vrlo temeljitim postupkom frakcioniranja;

(c)

krekiranje;

(d)

popravljanje;

(e)

ekstrakcija selektivnim otapalima;

(f)

proces koji obuhvaća sve ove aktivnosti: obradu koncentriranom sumpornom kiselinom, oleumom ili anhidridom sumporne kiseline; neutralizaciju alkalnim sredstvima; obezbojavanje i pročišćavanje prirodno aktivnom zemljom, aktivnom zemljom, aktivnim ugljenom ili boksitom;

(g)

polimerizacija;

(h)

alkiliranje;

(ij)

izomerizacija.

(k)

samo u odnosu na teška ulja iz tarifnog broja ex 2710, odsumporavanje vodikom rezultat kojega je smanjenje sadržaja sumpora najmanje 85 % u obrađenim proizvodima (metoda ASTM D 1266-59 T);

(l)

samo u odnosu na proizvode iz tarifnog broja 2710, uklanjanje parafina nekim drugim postupkom osim filtriranjem;

(m)

samo u odnosu na teška ulja iz tarifnog broja ex 2710, obrada vodikom pod tlakom većim od 20 bara i na temperaturi većoj od 250 °C, uz uporabu katalizatora, u neku drugu svrhu nego što je odsumporavanje, kada vodik tvori aktivni element u kemijskoj reakciji. Daljnja obrada vodikom ulja za podmazivanje iz tarifnog broja ex 2710 (npr. završna obrada vodikom ili obezbojavanje) radi poboljšanja boje ili stabilnosti ne smatra se, međutim, specifičnim procesom;

(n)

samo u odnosu na loživa ulja iz tarifnog broja ex 2710, destilacija uz atmosferski tlak, pod uvjetom da se manje od 30 % vol. proizvoda – uključujući gubitke – destilira na 300 °C po metodi ASTM D 86;

(o)

samo u odnosu na druga teška ulja osim plinskih i loživih ulja iz tarifnog broja ex 2710, obrada visokofrekventnim električnim pražnjenjem na četkicama.

7.3.   Za potrebe tarifnih brojeva ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403 jednostavni postupci poput čišćenja, odlijevanja, odsoljavanja, razdvajanja vode, filtriranja, bojenja, obilježavanja, dobivanja sadržaja sumpora zbog miješanja proizvoda s različitim sadržajem sumpora, bilo koja njihova kombinacija ili slične aktivnosti ne daju status proizvoda s podrijetlom.


(1)  Vidjeti dodatno pojašnjenje 4. točku (b) poglavlja 27. Kombinirane nomenklature.


PRILOG B

POPIS POSTUPAKA OBRADE ILI PRERADE KOJI SE OBAVLJAJU NA MATERIJALIMA BEZ PODRIJETLA KAKO BI DOBIVENI PROIZVOD STEKAO STATUS PROIZVODA S PODRIJETLOM

Svi proizvodi navedeni u ovom popisu nisu nužno obuhvaćeni ovom Uredbom. Stoga je potrebno osloniti se i na druge dijelove Protokola 2. Akta o pristupanju Španjolske i Portugala.

HS tarifni broj

Naziv proizvoda

Prerada ili obrada obavljena na materijalima bez podrijetla, kojom se stječe status proizvoda s podrijetlom

(1)

(2)

(3) (ili) (4)

Poglavlje 1.

Žive životinje

Sve životinje iz poglavlja 1. moraju se dobiti u cijelosti

 

Poglavlje 2.

Meso i jestivi klaonički proizvodi

Proizvodnja u kojoj se svi uporabljeni materijali iz poglavlja 1. i 2. moraju dobiti u cijelosti

 

Poglavlje 3.

Ribe i rakovi, mekušci i ostali vodeni beskralješnjaci

Proizvodnja u kojoj se svi uporabljeni materijali iz poglavlja 3. moraju dobiti u cijelosti

 

ex Poglavlje 4.

Mliječni proizvodi; ptičja jaja; prirodni med; jestivi proizvodi životinjskog podrijetla koji nisu spomenuti ni uključeni na drugome mjestu; osim:

Proizvodnja u kojoj se svi uporabljeni materijali iz poglavlja 4. moraju dobiti u cijelosti

 

0403

Mlaćenica, kiselo mlijeko, kiselo vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani, s dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sladila, aromatizirani ili s dodatkom voća ili bez dodatka voća, orašastih plodova ili kakaa

Proizvodnja:

u kojoj se uporabljeni materijali iz poglavlja 4 moraju dobiti u cijelosti,

u kojoj se uporabljeni sok od voća (osim od ananasa, limete ili grejpa) iz tarifnog broja 2009 mora dobiti u cijelosti,

u kojoj vrijednost uporabljenih materijala iz poglavlja 17. ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex Poglavlje 5.

Proizvodi životinjskog podrijetla koji nisu spomenuti ni uključeni na drugome mjestu; osim:

Proizvodnja u kojoj se svi uporabljeni materijali iz poglavlja 5. moraju dobiti u cijelosti

 

ex 0502

Prerađene čekinje i dlake pitome ili divlje svinje

Čišćenje, dezinfekcija, svrstavanje i ispravljanje čekinja i dlaka

 

Poglavlje 6.

Živo drveće i druge biljke; lukovice, korijenje i slično; rezano cvijeće i ukrasno lišće

Proizvodnja:

u kojoj se svi uporabljeni materijali u poglavlju 6. moraju dobiti u cijelosti,

u kojoj vrijednost uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

Poglavlje 7.

Jestivo povrće, neko korijenje i gomolji

Proizvodnja u kojoj se svi uporabljeni materijali iz poglavlja 7. moraju dobiti u cijelosti

 

Poglavlje 8.

Jestivo voće i orašasti plodovi; kora agruma, dinja ili lubenica

Proizvodnja:

u kojoj se uporabljeno voće i orašasti plodovi moraju dobiti u cijelosti,

u kojoj vrijednost uporabljenih materijala iz poglavlja 17. ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex Poglavlje 9.

Kava, čaj, mate čaj i začini; osim:

Proizvodnja u kojoj se svi uporabljeni materijali iz poglavlja 9. moraju dobiti u cijelosti

 

0901

Kava, pržena ili nepržena, s kofeinom ili bez kofeina; kavine ljuske i opne, nadomjesci kave koji sadrže kavu u bilo u kojem omjeru

Proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja

 

0902

Čaj, aromatizirani ili nearomatizirani

Proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja

 

ex 0910

Mješavine začina

Proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja

 

Poglavlje 10.

Žitarice

Proizvodnja u kojoj se svi uporabljeni materijali iz poglavlja 10. moraju dobiti u cijelosti

 

ex Poglavlje 11.

Proizvodi mlinske industrije; slad, škrob, inulin; pšenični gluten; osim:

Proizvodnja u kojoj se sve uporabljeno povrće, žitarice, korijeni i gomolji iz tarifnog broja 0714 ili voće mora dobiti u cijelosti

 

ex 1106

Brašno, krupica i prah od osušenoga mahunastog povrća iz tarifnog br. 0713

Sušenje i mljevenje mahunastog povrća iz tarifnog broja 0708

 

Poglavlje 12.

Uljano sjemenje i plodovi; razno zrnje, sjemenje i plodovi; industrijsko i ljekovito bilje; slama i stočna hrana

Proizvodnja u kojoj se svi uporabljeni materijali iz poglavlja 12. moraju dobiti u cijelosti

 

1301

Šelak; prirodne gume, smole, gumene smole i uljne smole (npr. balzami)

Proizvodnja u kojoj vrijednost uporabljenih materijala iz tarifnog broja 1301 ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

1302

Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske tvari, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgušnjivači, dobiveni od biljnih proizvoda, modificirani ili nemodificirani:

 

 

— sluzi i zgušnjivači dobiveni od biljnih proizvoda, modificirani

Proizvodnja od nemodificiranih sluzi i zgušnjivača

 

— ostalo

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

Poglavlje 14.

Biljni materijali za pletarstvo; biljni proizvodi koji nisu spomenuti niti uključeni na drugome mjestu

Proizvodnja u kojoj se svi uporabljeni materijali iz poglavlja 14. moraju dobiti u cijelosti

 

ex Poglavlje 15.

Masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla te proizvodi njihove razgradnje; prerađene jestive masti; životinjski ili biljni voskovi; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

1501

Svinjska mast (uključujući salo) i mast peradi, osim iz tarifnog broja 0209 ili 1503:

 

 

— mast iz kostiju ili otpadaka

Proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja, osim materijala iz tarifnih brojeva 0203, 0206 ili 0207 ili od kostiju iz tarifnog broja 0506

 

— ostalo

Proizvodnja od mesa ili od jestivih otpadaka svinjskog podrijetla iz tarifnih brojeva 0203 ili 0206, ili jestivih otpadaka peradi iz tarifnog broja 0207

 

1502

Mast od goveda, ovaca ili koza, osim iz tarifnog broja 1503:

 

 

— mast iz kostiju ili otpadaka

Proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja, osim materijala iz tarifnih brojeva 0201, 0202, 0204 ili 0206 ili od kostiju iz tarifnog broja 0506

 

— ostalo

Proizvodnja u kojoj se svi uporabljeni materijali iz poglavlja 2. moraju dobiti u cijelosti

 

1504

Masti i ulja i njihove frakcije, od riba ili morskih sisavaca, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani:

 

 

— krute frakcije

Proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 1504

 

— ostalo

Proizvodnja u kojoj se svi uporabljeni materijali iz poglavlja 2. i 3. moraju dobiti u cijelosti

 

ex 1505

Rafinirani lanolin

Proizvodnja od sirove masti od vune iz tarifnog broja 1505

 

1506

Ostale životinjske masti i ulja i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani:

 

 

— krute frakcije

Proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 1506

 

— ostalo

Proizvodnja u kojoj se svi uporabljeni materijali iz poglavlja 2. moraju dobiti u cijelosti

 

1507 do 1515

Biljna ulja i njihove frakcije:

 

 

— sojino ulje, ulje od kikirikija, palmino ulje, ulje od kokosova oraha (kopre), ulje od palminih koštica, babasu ulje, tungovo ulje, oitikika ulje, mirtin vosak i japanski vosak, frakcije jojobina ulja i ulja za tehničke ili industrijske svrhe, osim za ljudsku prehranu

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

— krute frakcije osim onih od ulja jojobe

Proizvodnja od drugih materijala iz tarifnih brojeva 1507 do 1515

 

— ostalo

Proizvodnja u kojoj se sve uporabljene biljne tvari moraju dobiti u cijelosti

 

1516

Masti i ulja životinjskoga ili biljnog podrijetla i njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenirani, interesterificirani, re-esterificirani ili elaidinizirani, bez obzira na to jesu li rafinirani ili nerafinirani, ali dalje nepripremljeni

Proizvodnja:

u kojoj se svi uporabljeni materijali iz poglavlja 2. moraju dobiti u cijelosti,

u kojoj se sve uporabljene biljne tvari moraju dobiti u cijelosti. Međutim, mogu se uporabiti materijali iz tarifnih brojeva 1507, 1508, 1511 i 1513

 

1517

Margarin; jestive mješavine ili pripravci masti ili ulja životinjskoga ili biljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516

Proizvodnja:

u kojoj se svi uporabljeni materijali iz poglavlja 2. i 4. moraju dobiti u cijelosti,

u kojoj se sve uporabljene biljne tvari moraju dobiti u cijelosti. Međutim, mogu se uporabiti materijali iz tarifnih brojeva 1507, 1508, 1511 i 1513

 

Poglavlje 16.

Prerađevine od mesa, riba, rakova, mekušaca ili drugih vodenih beskralješnjaka

Proizvodnja od životinja iz poglavlja 1. Svi se uporabljeni materijali iz poglavlja 3. moraju dobiti u cijelosti

 

ex Poglavlje 17.

Šećeri i proizvodi od šećera; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od tarifnog broja proizvoda

 

ex 1701

Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i kemijski čista saharoza, u krutom stanju, s dodanim aromama ili tvarima za bojenje

Proizvodnja u kojoj vrijednost uporabljenih materijala iz poglavlja 17. ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

 

1702

Ostali šećeri, uključujući kemijski čistu laktozu, maltozu, glukozu i fruktozu, u krutom stanju; šećerni sirupi bez dodanih aroma ili tvari za bojenje; umjetni med miješan ili ne s prirodnim medom; karamel:

 

 

— kemijski čista maltoza i fruktoza

Proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja uključujući druge materijale iz tarifnog broja 1702

 

— ostali šećeri u krutom stanju, s dodanim aromama ili tvarima za bojenje

Proizvodnja u kojoj vrijednost uporabljenih materijala iz poglavlja 17. ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

 

— ostalo

Proizvodnja u kojoj svi uporabljeni materijali moraju biti materijali s podrijetlom

 

ex 1703

Melase dobivene pri ekstrakciji ili rafiniranju šećera, s dodanim aromama ili tvarima za bojenje

Proizvodnja u kojoj vrijednost uporabljenih materijala iz poglavlja 17. ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

 

1704

Konditorski proizvodi od šećera (slatkiši) (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od tarifnog broja proizvoda,

u kojoj vrijednost ostalih uporabljenih materijala iz poglavlja 17. ne prelazi 30 % vrijednosti proizvoda franko tvornica

 

Poglavlje 18.

Kakao i proizvodi od kakaa

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost uporabljenih materijala iz poglavlja 17. ne prelazi 30 % vrijednosti proizvoda franko tvornica

 

1901

Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi od brašna, krupice, škroba ili sladnog ekstrakta, koji ne sadrže kakao ili koji sadrže manje od 40 % masenog udjela kakaa računano na potpuno odmašćenu osnovu, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugome mjestu; prehrambeni proizvodi od robe iz tarifnog broja 0401 do 0404 koji ne sadrže kakao ili koji sadrže manje od 5 % masenog udjela kakaa računano na potpuno odmašćenu osnovu, koji nisu spomenuti ni uključeni na drugome mjestu:

 

 

— sladni ekstrakt

Prerada žitarica iz poglavlja 10.

 

— ostalo

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost ostalih uporabljenih materijala iz poglavlja 4. i 17. ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

 

1902

Tjestenina, kuhana ili nekuhana ili punjena (mesom ili drugim tvarima) ili drugačije pripremljena, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripremljeni ili nepripremljeni:

 

 

— koji sadrže 20 % ili manje masenog udjela mesa, mesnih proizvoda, ribe, rakova ili mekušaca

Proizvodnja u kojoj se sve uporabljene žitarice i njihovi derivati (osim durum pšenice i njezinih derivata), moraju dobiti u cijelosti

 

— koji sadrže više od 20 % masenog udjela mesa, mesnih proizvoda, ribe, rakova ili mekušaca

Proizvodnja:

u kojoj se sve žitarice i njihovi derivati (osim durum pšenice i njezinih derivata) moraju dobiti u cijelosti,

u kojoj se svi uporabljeni materijali iz poglavlja 2. i 3. moraju dobiti u cijelosti

 

1903

Tapioka i nadomjesci tapioke, pripremljeni od škroba, u obliku pahuljica, zrnaca, kuglica ili u sličnim oblicima

Proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja osim od krumpirova škroba iz tarifnog br. 1108

 

1904

Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr. kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza) u zrnu ili u obliku pahuljica ili drugačije obrađenih zrna (osim brašna i krupice) prethodno kuhane ili drugačije pripremljene, koje nisu spomenute niti uključene na drugome mjestu

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojega tarifnog broja osim iz 1806,

u kojoj se sve uporabljene žitarice i brašno (osim durum pšenice i njezinih derivata te kukuruza Zea indurata) moraju dobiti u cijelosti (1),

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala iz poglavlja 17. ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

 

1905

Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi, s kakaom ili bez njega; hostije, prazne kapsule za farmaceutske proizvode, oblate, rižin papir i slični proizvodi

Proizvodnja od materijala iz svih tarifnih brojeva osim onih iz poglavlja 11.

 

ex Poglavlje 20.

Proizvodi od povrća, voća, orašastih plodova ili ostalih dijelova biljaka; osim:

Proizvodnja u kojoj se sve voće, orašasti plodovi i povrće mora dobiti u cijelosti

 

ex 2001

Yam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi biljaka s masenim udjelom 5 % ili više škroba, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

ex 2004 i ex 2005

Krumpir u obliku brašna, krupice ili pahuljica, pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

2006

Povrće, voće, orašasti plodovi, kore od voće i drugi dijelovi biljaka, konzervirani šećerom (iscijeđeni, preliveni ili kandirani)

Proizvodnja u kojoj vrijednost uporabljenih materijala iz poglavlja 17. ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

 

2007

Džemovi, voćni želei, marmelade, pirei i paste od voća ili od orašastih plodova, dobiveni kuhanjem, s dodanim šećerom ili ostalim sladilima ili bez njih

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost uporabljenih materijala iz poglavlja 17. ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 2008

— Orašasti plodovi, bez dodatka šećera ili alkohola

Proizvodnja u kojoj vrijednost uporabljenih orašastih plodova i uljanog sjemenja s podrijetlom iz tarifnih brojeva 0801, 0802 i od 1202 do 1207 prelazi 60 % cijene proizvoda franko tvornica

 

— Maslac od kikirikija; mješavine na osnovi žitarica; palmina jezgra; kukuruz

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

— Ostalo osim voća i orašastih plodova, ukuhano drugačije nego na pari ili vodi, bez dodatka šećera, zamrznuto

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost uporabljenih materijala iz poglavlja 17. ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

 

2009

Voćni sokovi (uključujući mošt od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentirani i bez dodanog alkohola, s dodanim šećerom ili ostalim sladilima ili bez njih

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost uporabljenih materijala iz poglavlja 17. ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex Poglavlje 21.

Razni prehrambeni proizvodi; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

2101

Ekstrakti, esencije i koncentrati od kave, čaja ili mate čaja i pripravci na osnovi tih proizvoda ili na osnovi kave, čaja ili mate čaja; pržena cikorija i drugi prženi nadomjesci kave i ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj se sva uporabljena cikorija mora dobiti u cijelosti

 

2103

Umaci i pripravci za umake; miješani začini i miješana začinska sredstva; brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf):

 

 

— umaci i pripravci za umake; miješani začini i miješana začinska sredstva

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, smije se uporabiti brašno ili krupica od gorušice ili pripremljena gorušica

 

— brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica

Proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja

 

ex 2104

Juhe i mesne juhe i pripravci za njih

Proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja, osim od prerađenog ili konzerviranog povrća iz tarifnih brojeva od 2002 do 2005

 

2106

Prehrambeni proizvodi koji nisu spomenuti niti uključeni na drugome mjestu

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost uporabljenih materijala iz poglavlja 4. i 17. ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex Poglavlje 22.

Pića, alkoholi i ocat; osim:

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj se sve uporabljeno grožđe i bilo koji materijal dobiven od grožđa mora dobiti u cijelosti

 

2202

Vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili tvarima za aromatizaciju, i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća ili povrća iz tarifnog broja 2009

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost uporabljenih materijala iz poglavlja 17. ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica,

u kojoj uporabljeni voćni sokovi (osim soka od ananasa, limete te grejpa) već moraju biti s podrijetlom

 

2207

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola 80 vol. % ili većim; etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturirani, s bilo kolikim sadržajem alkohola

Proizvodnja:

od materijala koji nisu razvrstani u tarifne brojeve 2207 ili 2208,

u kojoj se sve grožđe ili sve uporabljene prerađevine od grožđa moraju dobiti u cijelosti ili ako su svi drugi uporabljeni materijali već s podrijetlom, može se uporabiti arak do volumnog udjela 5 vol. %

 

2208

Nedenaturirani etilni alkohol, s volumnim udjelom alkohola manjim od 80 vol. %; rakije, likeri i ostala alkoholna pića

Proizvodnja:

od materijala koji nisu razvrstani u tarifne brojeve 2207 ili 2208,

u kojoj se sve grožđe ili sve uporabljene prerađevine od grožđa moraju dobiti u cijelosti ili ako su svi drugi uporabljeni materijali već s podrijetlom, može se upotrijebiti arak (rakija od riže ili palminog vina) do volumnog udjela 5 vol. %

 

ex Poglavlje 23.

Ostaci i otpaci prehrambene industrije; pripremljena životinjska hrana; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

ex 2301

Kitova krupica; brašno, krupica i peleti od ribe ili rakova, mekušaca ili ostalih vodenih beskralješnjaka, neprikladni za ljudsku prehranu

Proizvodnja u kojoj se svi uporabljeni materijali iz poglavlja 2. i 3. moraju dobiti u cijelosti

 

ex 2303

Ostaci od proizvodnje škroba iz kukuruza (izuzevši koncentrirane tekućine za namakanje), s masenim udjelom proteina, izračunano na suhi proizvod, većim od 40 %

Proizvodnja u kojoj se sav uporabljeni kukuruz mora dobiti u cijelosti

 

ex 2306

Uljne pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji maslinova ulja, koji sadrže više od 3 % maslinova ulja

Proizvodnja u kojoj se sve uporabljene masline moraju dobiti u cijelosti

 

2309

Pripravci koji se rabe za prehranu životinja

Proizvodnja:

u kojoj se sve uporabljene žitarice, šećer, melasa, meso ili mlijeko moraju dobiti u cijelosti,

u kojoj se svi uporabljeni materijali iz poglavlja 3. moraju dobiti u cijelosti

 

ex Poglavlje 24.

Duhan i prerađeni nadomjesci duhana; osim:

Proizvodnja u kojoj se svi uporabljeni materijali iz poglavlja 24. moraju dobiti u cijelosti

 

2402

Cigare, cigarilosi i cigarete od duhana ili nadomjestaka duhana

Proizvodnja u kojoj se maseni udjel najmanje 70 % uporabljena neprerađenog duhana ili otpadaka duhana iz tarifnog broja 2401 mora dobiti u cijelosti

 

ex 2403

Duhan za pušenje

Proizvodnja u kojoj se maseni udjel najmanje 70 % uporabljena neprerađenog duhana ili otpadaka duhana iz tarifnog broja 2401 mora dobiti u cijelosti

 

ex Poglavlje 25.

Sol; sumpor; zemlja i kamen; sadra, vapno i cement; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

ex 2504

Grafit prirodni, kristalasti, obogaćen ugljikohidratima, pročišćen i u prahu

Obogaćenje sadržaja ugljikom, pročišćavanje i mljevenje grubogakristalastoga grafita

 

ex 2515

Mramor, grubo oblikovan piljenjem ili drugačije, u blokove ili ploče pravokutnoga (uključujući i četvrtastog) oblika, do 25 centimetara debljine

Obrada mramora debljine veće od 25 centimetara, piljenjem ili drugačije (i ako je već ispiljen)

 

ex 2516

Granit, porfir, bazalt, pješčar i drugo kamenje za spomenike ili građevine, jednostavno obrađeni piljenjem ili na drugi način, u blokove ili ploče pravokutnoga (uključujući i četvrtastog) oblika, do 25 centimetara debljine

Obrada kamena debljine veće od 25 centimetara, piljenjem ili drugačije (i ako je već ispiljen)

 

ex 2518

Pečeni dolomit

Pečenje nepečena dolomita

 

ex 2519

Drobljeni prirodni magnezijev karbonat (magnezit) u hermetički zatvorenim kontejnerima i magnezijev oksid, čisti ili nečisti, osim topljena magnezijeva oksida ili mrtvo pečena (sinterirana) magnezijeva oksida

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, dopušta se uporaba prirodnoga magnezijeva karbonata (magnezita)

 

ex 2520

Sadra, posebno obrađena za zubarstvo

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 2524

Azbestna vlakna

Proizvodnja od minerala azbesta (koncentrirani azbest)

 

ex 2525

Tinjac u prahu

Mljevenje tinjca ili otpadaka od tinjca

 

ex 2530

Zemljane boje, pečene ili u prahu

Mljevenje ili pečenje zemljanih boja

 

Poglavlje 26.

Rude, troske i pepeli

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

ex Poglavlje 27.

Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; bitumenske tvari; mineralni voskovi; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

ex 2707

Ulja u kojima masa aromatskih prelazi masu nearomatskih sastojaka, slična mineralnim uljima dobivenima destilacijom ugljenih katrana na visokim temperaturama, gdje se destilira više od 65 vol. % na temperaturi do 250 °C (uključujući mješavinu esencije nafte i benzola), a namijenjeni su za pogonsko ili toplinsko gorivo

Postupci rafiniranja i/ili jednoga posebnog postupka ili više njih (2)

ili

drugi postupci u kojima su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istoga tarifnog broja mogu se uporabiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 2709

Sirova nafta dobivena iz bitumenskih minerala

Destruktivna destilacija bitumenskih materijala

 

2710

Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi koji nisu spomenuti niti uključeni na drugome mjestu, koji sadrže 70 % ili više masenog udjela naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, ako čine osnovne sastojke tih proizvoda

Postupci rafiniranja i/ili jedan posebni postupak ili više njih (3)

ili

drugi postupci u kojima su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istoga tarifnog broja mogu se uporabiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

2711

Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici

Postupci rafiniranja i/ili jedan posebni postupak ili više njih (3)

ili

drugi postupci u kojima su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istoga tarifnog broja mogu se uporabiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

2712

Vazelin; parafinski vosak, mikrokristalni naftni vosak, prešani parafin, ozokerit, vosak od lignita, vosak od treseta, drugi mineralni voskovi i slični proizvodi dobiveni sintezom ili drugim postupcima, obojeni ili neobojeni

Postupci rafiniranja i/ili jedan posebni postupak ili više njih (3)

ili

drugi postupci u kojima su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istoga tarifnog broja mogu se uporabiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

2713

Naftni koks, naftni bitumen i drugi ostaci od nafte ili iz ulja od bitumenskih minerala

Postupci rafiniranja i/ili jedan posebni postupak ili više njih (2)

ili

drugi postupci u kojima su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istoga tarifnog broja mogu se uporabiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

2714

Bitumen i asfalt, prirodni; bitumenski i uljni škriljevci i katranski pijesak; asfaltiti i asfaltne stijene

Postupci rafiniranja i/ili jedan posebni postupak ili više njih (2)

ili

drugi postupci u kojima su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istoga tarifnog broja mogu se uporabiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

2715

Bitumenske mješavine na osnovi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, naftnog bitumena, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (npr. bitumenski kit, „cutback”):

Postupci rafiniranja i/ili jedan posebni postupak ili više njih (2)

ili

drugi postupci u kojima su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istoga tarifnog broja mogu se uporabiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex Poglavlje 28.

Anorganski kemijski proizvodi; organski i anorganski spojevi plemenitih kovina, kovina rijetkih na Zemlji, radioaktivnih elemenata ili izotopa; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, mogu se uporabiti materijali iz istoga tarifnog broja pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 2805

„Mischmetall”

Proizvodnja elektrolitičkom i termalnom obradom u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 2811

Sumporov trioksid

Proizvodnja od sumporova dioksida

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 2833

Aluminijev sulfat

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 2840

Natrijev perborat

Proizvodnja od dinatrijeva tetraborata pentahidrata

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 29.

Organski kemijski spojevi; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istoga tarifnog broja mogu se uporabiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 2901

Aciklički ugljikovodici koji se rabe kao pogonsko ili toplinsko gorivo

Postupci rafiniranja i/ili jedan posebni postupak ili više njih (2)

ili

drugi postupci u kojima su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istoga tarifnog broja mogu se uporabiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 2902

Ciklani i cikleni (izuzevši azulene), benzen, toluen, ksileni, koji se rabe kao pogonsko ili toplinsko gorivo

Postupci rafiniranja i/ili jedan posebni postupak ili više njih (2)

ili

drugi postupci u kojima su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istoga tarifnog broja mogu se uporabiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 2905

Kovinski alkoholati alkohola iz ovoga tarifnog broja, i od etanola

Proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja, uključujući i ostale materijale iz tarifnog broja 2905. Međutim, kovinski alkoholati iz ovoga tarifnog broja mogu se uporabiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

2915

Zasićene aciklične monokarbonske kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i peroksikiseline; njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja. Vrijednost svih uporabljenih materijala iz tarifnih brojeva 2915 i 2916 ne smije prijeći 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 2932

— Interni eteri i njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja. Vrijednost svih uporabljenih materijala iz tarifnog broja 2909 ne smije prijeći 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

— Ciklični acetali i interni poluacetali, te njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

2933

Heterociklički spojevi samo s jednim dušikovim heteroatomom ili više njih

Proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja. Vrijednost svih uporabljenih materijala iz tarifnih brojeva 2932 i 2933 ne smije prijeći 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

2934

Nukleinske kiseline i njihove soli; ostali heterociklički spojevi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja. Vrijednost svih uporabljenih materijala iz tarifnih brojeva 2932, 2933 i 2934 ne smije prijeći 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 30.

Farmaceutski proizvodi; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istoga tarifnog broja mogu se uporabiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

 

3002

Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za terapijsku, profilaktičnu ili dijagnostičku uporabu; antiserumi i ostale frakcije krvi i modificirani imunološki proizvodi dobiveni biotehnološkim postupcima ili na drugi način; cjepiva, toksini, kulture mikroorganizama (osim kvasca) i slični proizvodi:

 

 

— proizvodi koji se sastoje od dvaju ili više sastojaka, pomiješani za terapijsku ili profilaktičku uporabu ili ne pomiješani proizvodi za te svrhe, pakirani u odmjerene doze ili u oblike ili pakirani za maloprodaju

Proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja uključujući materijale iz tarifnog broja 3002. Materijali ovoga istog opisa mogu se uporabiti samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

 

— ostalo

 

 

— — ljudska krv

Proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja uključujući materijale iz tarifnog broja 3002. Materijali ovoga istog opisa mogu se uporabiti samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

 

— — životinjska krv pripremljena za terapijsku ili profilaktičnu uporabu

Proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja uključujući materijale iz tarifnog broja 3002. Materijali ovoga istog opisa mogu se uporabiti samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

 

— — frakcije krvi osim antiseruma, hemoglobina, krvnoga globulina i serumskoga globulina

Proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja uključujući materijale iz tarifnog broja 3002. Materijali ovoga istog opisa mogu se uporabiti samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

 

— — hemoglobin, krvni globulin i serumski globulini

Proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja uključujući materijale iz tarifnog broja 3002. Materijali ovoga istog opisa mogu se uporabiti samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

 

— — ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja uključujući materijale iz tarifnog broja 3002. Materijali ovoga istog opisa mogu se uporabiti samo pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

 

3003 i 3004

Lijekovi (osim proizvoda iz tarifnih brojeva 3002, 3005 ili 3006):

 

 

— dobiveni od amikacina iz tarifnog broja 2941

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar tarifnih brojeva 3003 i 3004 mogu se uporabiti pod uvjetom da njihova vrijednost zajedno ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

 

— ostalo

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani u tarifni broj različit od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar tarifnih brojeva 3003 i 3004 mogu se uporabiti pod uvjetom da njihova vrijednost zajedno ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex Poglavlje 31.

Gnojiva; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istoga tarifnog broja mogu se uporabiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3105

Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa: dušik, fosfor i kalij; ostala gnojiva; proizvodi iz ovog poglavlja u obliku tableta ili u sličnim oblicima, ili u pakiranjima bruto-mase ne veće od 10 kg, osim:

natrijeva nitrata,

kalcijeva cijanamida,

kalijeva sulfata,

magnezijeva kalijeva sulfata

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istoga tarifnog broja mogu se uporabiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 32.

Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; tanini i njihovi derivati; bojila, pigmenti i druge tvari za bojenje; pripremljene premazne boje i lakovi; kitovi i druge mase za brtvljenje; tiskarske boje i crnila; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istoga tarifnog broja mogu se uporabiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3201

Tanini i njihove soli, eteri, esteri i ostali derivati

Proizvodnja od ekstrakta tanina biljnog podrijetla

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

3205

Lak-boje; pripravci na osnovi lak- -boja navedeni u napomeni 3. uz ovo poglavlje (4)

Proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja osim tarifnih brojeva 3203, 3204 i 3205.Međutim, materijali iz tarifnog broja 3205 mogu se uporabiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex poglavlje 33.

Eterična ulja i rezinoidi; parfumerijski, kozmetički ili toaletni proizvodi; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istoga tarifnog broja mogu se uporabiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

3301

Eterična ulja (bez terpena ili s terpenom), uključujući takozvane konkrete i absolute; rezinoidi; ekstrahirane uljne smole; koncentrati eteričnih ulja u mastima, neeteričnim uljima, voskovima ili sličnomu, dobiveni ekstrakcijom eteričnih ulja s pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski proizvodi dobiveni deterpenacijom eteričnih ulja; vodeni destilati i vodene otopine eteričnih ulja

Proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja, uključujući materijale različite „skupine” (5) ovoga tarifnog broja. Međutim, materijali iste skupine mogu se uporabiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 34.

Sapun, organska površinski aktivna sredstva, pripravci za pranje, pripravci za podmazivanje, umjetni voskovi, pripremljeni voskovi, pripravci za poliranje i čišćenje, svijeće i slični proizvodi, paste za modeliranje, „zubarski voskovi” te zubarski pripravci na osnovi sadre; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istoga tarifnog broja mogu se uporabiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3403

Pripravci za podmazivanje koji sadrže manje od 70 % masenog udjela naftnog ulja ili ulja dobivenoga od bitumenskih minerala

Postupci rafiniranja i/ili jedan posebni postupak ili više njih (2)

ili

drugi postupci u kojima su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istoga tarifnog broja mogu se uporabiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

3404

Umjetni voskovi i pripremljeni voskovi:

 

 

— na osnovi parafina, naftnih voskova, voskova dobivenih od bitumenskih minerala, stisnutog parafina ili parafina s odstranjenim uljem

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istoga tarifnog broja mogu se uporabiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

— ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja, osim:

hidrogenih ulja koja imaju svojstva voskova iz tarifnog broja 1516,

kemijski neodređene masne kiseline ili industrijski masni alkoholi koji imaju svojstva voskova iz tarifnog broja 3823,

materijali iz tarifnog broja 3404.

Međutim, ti se materijali mogu uporabiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 35.

Bjelančevinaste tvari; modificirani škrobovi; ljepila; enzimi; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istoga tarifnog broja mogu se uporabiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

3505

Dekstrini i drugi modificirani škrobovi (npr. preželatinirani i esterificirani škrobovi); ljepila na osnovi škrobova, dekstrina ili drugih modificiranih škrobova:

 

 

— škrobni eteri i esteri

Proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja, uključujući i ostale materijale iz tarifnog broja 3505

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

— ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja, osim materijala iz tarifnog broja 1108

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3507

Pripremljeni enzimi, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugome mjestu

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

Poglavlje 36.

Eksplozivi; pirotehnički proizvodi; žigice; piroforne slitine; neki zapaljivi pripravci

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istoga tarifnog broja mogu se uporabiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 37.

Proizvodi za fotografsku i kinematografsku uporabu; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istoga tarifnog broja mogu se uporabiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

3701

Fotografske ploče i ravni filmovi, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, od bilo od kojeg materijala osim od papira, kartona ili tekstila; ravni filmovi za trenutnu (brzu) fotografiju, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, u kasetama ili bez kaseta:

 

 

— film za fotografiju u boji, u kasetama

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja koji nije tarifni broj 3701 ili 3702. Međutim, materijali iz tarifnog broja 3702 mogu se uporabiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

— ostalo

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja koji nije tarifni broj 3701 ili 3702. Međutim, materijali iz tarifnog broja 3701 i 3702 mogu se uporabiti pod uvjetom da njihova vrijednost zajedno ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

3702

Fotografski filmovi u svicima, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, od bilo od kojeg materijala osim od papira, kartona ili tekstila; filmovi u svicima za trenutne (brze) fotografije, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja koji nije tarifni broj 3701 ili 3702

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

3704

Fotografske ploče, filmski papir, karton i tekstil, osvijetljeni, ali nerazvijeni

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja koji nije tarifni broj od 3701 do 3704

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 38.

Razni proizvodi kemijske industrije; osim:

Proizvodnja u kojoj se svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istoga tarifnog broja mogu se uporabiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3801

— Koloidni grafit u uljnoj suspenziji i polukoloidni grafit; ugljikove paste za elektrode

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

— Grafit u obliku paste, s masenim udjelom mješavine grafita i mineralnih ulja većim od 30 %

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih materijala iz tarifnog broja 3403 ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3803

Rafinirano ulje četinjača

Rafiniranje sirovog ulja četinjača

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3805

Alkoholi sulfatnog terpentina, pročišćeni

Pročišćivanje destilacijom ili rafiniranjem sirovog alkohola od sulfatnog terpentina

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3806

Smolni esteri

Proizvodnja od smolnih kiselina

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3807

Drvni katran (smola drvnog katrana)

Destilacija drvnog katrana

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

3808

Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za reguliranje rasta biljaka, dezinficijensi i slični proizvodi, pripremljeni u oblike ili pakiranja za prodaju na malo ili kao pripravci ili proizvodi (npr. posumporene vrpce, stjenjevi, svijeće i papiri za ubijanje muha)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

3809

Sredstva za doradu, nosači bojila za ubrzavanje bojenja i fiksiranje bojila i drugi proizvodi i pripravci (npr. sredstva za apreturu i nagrizanje), koji se rabe u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj i sličnim industrijama, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugome mjestu

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

3810

Preparati za dekapiranje kovinskih površina; talitelji i drugi pomoćni pripravci za lemljenje i zavarivanje; prah i paste za lemljenje i zavarivanje koji se sastoje od kovina i drugih materijala; pripravci koji se rabe kao jezgre ili obloge za elektrode ili šipke za zavarivanje

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

3811

Pripravci protiv detonacije, pripravci za sprečavanje oksidacije, za sprečavanje taloženja smole, poboljšivači viskoznosti, pripravci za sprečavanje korozije i drugi pripremljeni aditivi za mineralna ulja (uključujući benzin) ili za druge tekućine koje se rabe za jednake namjene kao mineralna ulja:

 

 

— pripremljeni aditivi za podmazivanje koji sadrže naftna ulja ili ulja dobivena od bitumenskih minerala

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala iz tarifnog broja 3811 ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

— ostalo

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

3812

Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije; složena omekšavala za gumu i plastične mase koji nisu spomenuti niti uključeni na drugome mjestu; pripravci za sprečavanje oksidacije i drugi složeni stabilizatori za gumu i plastične mase

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

3813

Pripravci i punjenja za aparate za gašenje požara; napunjene granate za gašenje požara

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

3814

Složena organska otapala i razrjeđivači, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugome mjestu; sredstva pripremljena za skidanje premaznih boja ili lakova

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

3818

Kemijski elementi dopirani za uporabu u elektronici, u obliku diskova, pločica ili sličnih oblika; kemijski spojevi dopirani za uporabu u elektronici

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

3819

Tekućine za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tekućine za hidraulični prijenos, koje ne sadrže ili sadrže manje od 70 % masenog udjela naftnog ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

3820

Pripravci protiv smrzavanja i pripremljene tekućine za odleđivanje

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

3822

Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi i pripremljeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi ili ne, osim onih iz tarifnih brojeva 3002 ili 3006

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

3823

Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafiniranja; industrijski masni alkoholi:

 

 

— industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafiniranja

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

— industrijski masni alkoholi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja uključujući druge materijale iz tarifnog broja 3823

 

3824

Pripremljena vezivna sredstva za ljevačke kalupe ili ljevačke jezgre; kemijski proizvodi i pripravci kemijske industrije ili srodnih industrija (uključujući i one što se sastoje od smjesa prirodnih proizvoda) koji nisu spomenuti niti uključeni na drugome mjestu; ostaci od kemijske industrije ili srodnih industrija koji nisu spomenuti niti uključeni na drugome mjestu:

 

 

— sljedeće iz ovoga tarifnog broja:

— — pripremljena vezivna sredstva za ljevačke kalupe ili ljevačke jezgre na osnovi prirodnih smolnih proizvoda

— — naftenske kiseline, njihove soli netopive u vodi i njihovi esteri

— — sorbitol, osim sorbitola iz tarifnog broja 2905

— — sulfonati nafte, osim sulfonata nafte alkalnih kovina, amonijaka ili etanolamina; tiofenirane sulfonske kiseline iz ulja dobivenih od bitumenskih minerala, njihove soli

— — ionski izmjenjivači

— — apsorpcijska sredstva za vakuumske cijevi

— — alkalni željezovi oksidi za pročišćavanje plina

— — tekući amonijski plin i potrošni oksid proizveden u pročišćavanju ugljenog plina

— — sulfonske kiseline i njihove soli netopive u vodi te njihovi esteri

— — patočno ulje i Dippelovo ulje

— — mješavine soli koje sadrže razne anione

— — želatinaste paste za grafičke reprodukcije, s ili bez papirne ili tekstilne podloge

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istoga tarifnog broja mogu se uporabiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

— ostalo

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

3901 do 3915

Plastične tvari u primarnim oblicima, otpaci, strugotine i ostaci plastičnih tvari, osim iz tarifnih brojeva ex 3907 i 3912 za koje vrijede sljedeća pravila:

 

 

— proizvodi adicijske homopolimerizacije s masenim udjelom jednog monomera više od 99 % u ukupnom sastavu polimera

Proizvodnja:

u kojoj vrijednost uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica,

u kojoj vrijednost uporabljenih materijala iz poglavlja 39. ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica (6)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 25 % cijene proizvoda franko tvornica

— ostalo

Proizvodnja u kojoj vrijednost uporabljenih materijala iz poglavlja 39. ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica (6)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 25 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3907

— Kopolimeri od polikarbonata i akrilonitril-butadien-stiren kopolimera (ABS)

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, materijali razvrstani unutar istoga tarifnog broja mogu se uporabiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica (6)

 

— Poliester

Proizvodnja u kojoj vrijednost uporabljenih materijala iz poglavlja 39. ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica i/ili proizvodnja od polikarbonata tetrabroma (bisfenol A)

 

3912

Celuloza i njezini kemijski derivati, koji nisu spomenuti ni uključeni na drugome mjestu, u primarnim oblicima

Proizvodnja u kojoj vrijednost materijala iz istoga tarifnog broja kao proizvod ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

 

3916 do 3921

Poluproizvodi i proizvodi od plastičnih masa; osim proizvoda iz tarifnih brojeva ex 3916, ex 3917, ex 3920 i ex 3921 za koje vrijede sljedeća pravila:

 

 

— ravni proizvodi bolje obrađeni no samo površinski ili rezani u drugačije oblike od pravokutnih (uključujući četvrtaste); ostali proizvodi obrađeni bolje no samo površinski

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala iz poglavlja 39. ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 25 % cijene proizvoda franko tvornica

— ostalo:

 

 

— — proizvodi adicijske homopolimerizacije s masenim udjelom jednog monomera većim od 99 % u ukupnom sastavu polimera

Proizvodnja:

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala iz poglavlja 39. ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica (6)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 25 % cijene proizvoda franko tvornica

— — ostalo

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala iz poglavlja 39. ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica (6)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 25 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3916 i ex 3917

Profili i cijevi

Proizvodnja:

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica,

u kojoj vrijednost uporabljenih materijala razvrstanih unutar istoga tarifnog broja kao i proizvod ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 25 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3920

— Ploče ili prevlake ionomera

Proizvodnja od termoplastične djelomične soli koja je kopolimer etilena i metakrilne kiseline, djelomično neutralizirane kovinskim ionima, ponajprije cinka i natrija

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 25 % cijene proizvoda franko tvornica

— Listovi regenerirane celuloze, poliamida ili polietilena

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih materijala razvrstanih unutar istoga tarifnog broja kao i proizvod ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 3921

Folije od plastičnih masa, metalizirane

Proizvodnja od jako prozirne poliesterske folije debljine manje od 23 mikrona (7)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 25 % cijene proizvoda franko tvornica

od 3922 do 3926

Proizvodi od plastičnih masa

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex Poglavlje 40.

Kaučuk i proizvodi od kaučuka; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

ex 4001

Laminirane ploče od krep-gume za potplate

Laminiranje listova prirodnog kaučuka

 

4005

Smjese nevulkaniziranog kaučuka, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili vrpca

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala, osim prirodne gume, ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

4012

Protektirane ili rabljene vanjske pneumatske gume; pune gume i gume sa zračnim komorama i izmjenjivi protektori i štitnici od gume:

 

 

— protektirane gume, pune gume i gume sa zračnim komorama, od gume

Protektiranje rabljenih guma

 

— ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja, osim 4011 ili 4012

 

ex 4017

Proizvodi od tvrde gume

Proizvodnja od tvrde gume

 

ex Poglavlje 41.

Sirova krupna i sitna koža (osim krzna) i štavljena koža; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda.

 

ex 4102

Sirova ovčja ili janjeća koža, bez vune

Struganje vune s ovčjih i janjećih koža s vunom

 

4104 do 4107

Koža, bez dlake ili vune, osim kože iz tarifnih brojeva 4108 ili 4109

Ponovno štavljenje kože

ili

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

4109

Lakirana koža i lakirana laminirana koža; metalizirana koža

Proizvodnja od kože iz tarifnih brojeva od 4104 do 4107 pod uvjetom da njezina vrijednost ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

Poglavlje 42.

Proizvodi od kože; sedlarski i remenarski proizvodi; predmeti za putovanje, ručne torbice i slični spremnici; proizvodi od životinjskih crijeva (osim od dudova svilca)

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda.

 

ex Poglavlje 43.

Prirodno i umjetno krzno; proizvodi od krzna; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda.

 

ex 4302

Štavljena ili obrađena krzna, sastavljena:

 

 

— nape, četvorine i slični oblici

Izbjeljivanje ili bojenje, uz to rezanje ili sastavljanje štavljenih ili obrađenih kožica krzna

 

— ostalo

Proizvodnja od štavljenih ili obrađenih nesastavljenih kožica krzna

 

4303

Odjeća, pribor za odjeću i ostali proizvodi od krzna

Proizvodnja od štavljenih ili obrađenih nesastavljenih kožica krzna, iz tarifnog broja 4302

 

ex Poglavlje 44.

Drvo i drvni proizvodi; drveni ugljen; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

ex 4403

Drvo, grubo, četvrtasto tesano

Proizvodnja od grubo obrađena drva, s korom ili bez kore ili okresanoga

 

ex 4407

Drvo obrađeno po duljini piljenjem ili glodanjem, rezano nožem ili ljušteno, ravnano, brušeno ili zupčasto spojeno, debljine veće od 6 mm

Blanjanje, brušenje ili zupčasto spajanje

 

ex 4408

Listovi za furniranje i listovi za šperploče debljine do 6 mm, spojeni, i drugo drvo piljeno po duljini, rezano nožem ili ljušteno, debljine do 6 mm, ravnano, brušeno ili zupčasto spojeno

Spajanje, blanjanje, brušenje ili zupčasto spajanje

 

ex 4409

Drvo kontinuirano oblikovano duž bilo kojeg ruba ili lica, bilo ravnano, brušeno ili zupčasto spojeno ili ne:

 

 

— brušeno ili zupčasto spojeno

Brušenje ili zupčasto spajanje

 

— rubne letvice i vijenci

Prerada u oblik rubnih letvica i vijenaca

 

ex 4410 do ex 4413

Rubne letvice i vijenci od drva za pokućstvo, okvire, za unutarnju dekoraciju

Prerada u oblik rubnih letvica i vijenaca

 

ex 4415

Drveni sanduci, kutije, gajbe, bačve i slična ambalaža

Proizvodnja od dasaka, nerezanih, u bilo kojoj veličini

 

ex 4416

Drvene bačve, burad, kace, vjedra, te ostali bačvarski proizvodi i dijelovi

Proizvodnja od dužica, piljenih ili nepiljenih na dvije glavne strane, ali ne drugačije obrađenih

 

ex 4418

— Građevinska stolarija i građa, drvena

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, mogu se uporabiti celulozne daske od drva, „šingle” i „šejl”

 

— Rubne letvice i vijenci

Prerada u obliku rubnih letvica i vijenaca

 

ex 4421

Drvo obrađeno za žigice; drvene zakovice za obuću

Proizvodnja od drva iz bilo kojega tarifnog broja, osim obrađenog drva iz tarifnog broja 4409

 

ex Poglavlje 45.

Pluto i proizvodi od pluta; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda.

 

4503

Proizvodi od prirodnog pluta

Proizvodnja od pluta iz tarifnog broja 4501

 

Poglavlje 46.

Proizvodi od slame, esparta i od ostalih materijala za pletarstvo; košarački i pletarski proizvodi

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda.

 

Poglavlje 47.

Drvna celuloza ili celuloza od ostalih vlaknastih celuloznih materijala; papirni i kartonski ostaci i otpaci namijenjeni ponovnoj preradi

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda.

 

ex Poglavlje 48.

Papir i karton; proizvodi od papirne mase, papira ili od kartona; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

ex 4811

Papir i karton, liniran, s crtama ili kockama

Proizvodnja od materijala za izradu papira iz poglavlja 47.

 

4816

Karbonski papir, samokopirajući papir i drugi papir za kopiranje i prenošenje (osim onih iz tarifnog broja 4809), matrice za umnožavanje i ofsetne ploče, od papira, u kutijama ili bez kutija

Proizvodnja od materijala za izradu papira iz poglavlja 47.

 

4817

Poštanske omotnice, pisma-omotnice, dopisnice i karte za dopisivanje, od papira ili kartona; kutije, vrećice, notesi i slična pakiranja, od papira ili kartona, koji sadrže garniture pribora za dopisivanje

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 4818

Toaletni papir

Proizvodnja od materijala za proizvodnju papira iz poglavlja 47.

 

ex 4819

Kutije, vreće i vrećice i drugi spremnici za pakiranje od papira, kartona, celulozne vate i koprene od celuloznih vlakana

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 4820

Blokovi listovnog papira

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 4823

Ostali papiri, kartoni, celulozna vata i koprene od celuloznih vlakana, izrezani u određene veličine ili oblike

Proizvodnja od materijala za proizvodnju papira iz poglavlja 47.

 

ex Poglavlje 49.

Tiskane knjige, novine, slike i ostali proizvodi grafičke industrije; rukopisi, tipkani tekstovi i planovi; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

4909

Poštanske razglednice; čestitke i karte koje imaju osobne poruke, tiskane, ilustrirane ili neilustrirane, s poštanskim omotnicama ili ukrasima ili bez njih

Proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja, osim tarifnih brojeva 4909 ili 4911

 

4910

Kalendari svih vrsta, tiskani, uključujući i kalendare u blokovima:

 

 

— „vječiti” kalendari ili kalendari s promjenjivim listovima na podlozi koja nije ni papir ni karton

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

— ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja, osim tarifnih brojeva 4909 i 4911

 

ex Poglavlje 50.

Svila; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

ex 5003

Svileni otpaci (uključujući čahure neprikladne za odmotavanje, otpatke pređe i raščupane tekstilne materijale), vlačeni ili češljani

Vlačenje ili češljanje svilenih otpadaka

 

5004 do ex 5006

Svilena pređa i pređa od svilenih otpadaka

Proizvodnja od (8):

sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za predenje,

ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena ili prerađena na drugi način za predenje,

kemijskog materijala ili tekstilne pulpe, ili

materijala od kojih se izrađuje papir

 

5007

Tkanine od svile ili svilenih otpadaka:

 

 

— koje sadrže gumene niti

Proizvodnja od jednonitne pređe (8)

 

— ostalo

Proizvodnja od: (8)

kokosove pređe,

prirodnog vlakna,

umjetnoga ili sintetičkoga rezanog vlakna, ni vlačenoga ni češljanoga ni drugačije obrađenoga za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

papira

ili

Tisak s najmanje dvama postupcima obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, merceriziranje, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost uporabljenih tkanina bez tiska ne prelazi 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex Poglavlje 51.

Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka; pređa i tkanine od konjske dlake; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

5106 do 5110

Pređa od vune, fine ili grube životinjske dlake ili konjske dlake

Proizvodnja od (8):

sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za predenje,

ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena ili prerađena na drugi način za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

materijala od kojih se izrađuje papir

 

5111 do 5113

Tkanine od vune, fine ili grube životinjske dlake ili od konjske dlake:

 

 

— koje sadrže gumene niti

Proizvodnja od jednonitne pređe (8)

 

— ostalo

Proizvodnja od (8):

kokosove pređe,

prirodnog vlakna,

umjetnoga ili sintetičkoga rezanog vlakna, ni vlačenoga ni češljanoga ni drugačije obrađenoga za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

papira.

ili

Tisak s najmanje dvama postupcima obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost uporabljenih tkanina bez tiska ne prelazi 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex Poglavlje 52.

Pamuk; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

5204 do 5207

Pamučna pređa i konac

Proizvodnja od (8):

sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za predenje,

ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena ili prerađena na drugi način za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

materijala od kojih se izrađuje papir.

 

5208 do 5212

Pamučne tkanine:

 

 

— koje sadrže gumene niti

Proizvodnja od jednonitne pređe (8)

 

— ostalo

Proizvodnja od (8):

kokosove pređe,

prirodnog vlakna,

umjetnoga ili sintetičkoga rezanog vlakna, ni vlačenoga ni češljanoga ni drugačije obrađenoga za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

papira

ili

Tisak s najmanje dvama postupcima obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost uporabljenih tkanina bez tiska ne prelazi 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex Poglavlje 53.

Ostala biljna tekstilna vlakna; papirna pređa i tkanine od papirne pređe; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

od 5306 do 5308

Pređa od drugih biljnih tekstilnih vlakana; papirna pređa

Proizvodnja od (8):

sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za predenje,

ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena ili prerađena na drugi način za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

materijala od kojih se izrađuje papir

 

5309 do 5311

Tkanina od drugih biljnih tekstilnih vlakana; tkanina od papirnih vlakana:

 

 

— koja sadrži gumene niti

Proizvodnja od jednonitne pređe (8)

 

— ostalo

Proizvodnja od (8):

kokosove pređe,

prirodnog vlakna,

umjetnoga ili sintetičkoga rezanog vlakna, ni vlačenoga ni češljanoga ni drugačije obrađenoga za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

papira

ili

Tisak s najmanje dvama postupcima obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost uporabljenih tkanina bez tiska ne prelazi 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica

 

5401 do 5406

Pređa, monofilamenti i konac od umjetnih ili sintetičkih filamenata

Proizvodnja od (8):

sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za predenje,

prirodnih vlakana, ni vlačenih ni češljanih ni drugačije obrađenih za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

materijala od kojih se izrađuje papir

 

5407 i 5408

Tkanine od umjetne ili sintetičke filament pređe:

 

 

— koje sadržavaju gumene niti

Proizvodnja od jednonitne pređe (8)

 

— ostalo

Proizvodnja od (8):

kokosove pređe,

prirodnog vlakna,

umjetnoga ili sintetičkoga rezanog vlakna, ni vlačenoga ni češljanoga ni drugačije obrađenoga za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

papira

ili

Tisak s najmanje dvama postupcima obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost uporabljenih tkanina bez tiska ne prelazi 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica

 

5501 do 5507

Umjetna ili sintetička rezana vlakna

Proizvodnja od kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

 

5508 do 5511

Pređa i konac za šivanje od umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana

Proizvodnja od (8):

sirove svile ili otpadaka svile, vlačenih, češljanih ili pripremljenih na neki drugi način za predenje,

prirodnih vlakana, ni vlačenih ni češljanih ni drugačije obrađenih za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

materijala od kojih se izrađuje papir

 

5512 do 5516

Tkanina od umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana:

 

 

— koja sadržava gumene niti

Proizvodnja od jednonitne pređe (8)

 

— ostalo

Proizvodnja od (8):

kokosove pređe,

prirodnog vlakna,

umjetnoga ili sintetičkoga rezanog vlakna, ni vlačenoga ni češljanoga ni drugačije obrađenoga za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

papira

ili

Tisak s najmanje dvama postupcima obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost uporabljenih tkanina bez tiska ne prelazi 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex Poglavlje 56.

Vata, pust i netkani materijal; posebna pređa; konopi, konopci, užad i kabeli te proizvodi od njih; osim

Proizvodnja od (8):

kokosove pređe,

prirodnih vlakana,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

materijala od kojih se izrađuje papir

 

5602

Pust, bilo impregniran, prevučen, prekriven ili laminiran, ili ne:

 

 

— iglani pust

Proizvodnja od (8):

prirodnih vlakana,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe.

Međutim, može se uporabiti:

polipropilenski filament iz tarifnog broja 5402,

polipropilensko vlakno iz tarifnih brojeva 5503 ili 5506 ili

filament kučine od polipropilenskog vlakna iz tarifnog broja 5501, pri čemu je u svim primjerima udjel svakog monofilamenta ili vlakna manje od 9 deciteksa,

pod uvjetom da njihova vrijednosti ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

— ostalo

Proizvodnja od (8):

prirodnih vlakana,

umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana dobivenih od kazeina, ili

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

 

5604

Nit i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom; tekstilna pređa, vrpce i slično iz tarifnog broja 5404 ili 5405, impregnirani, prevučeni, prekriveni ili obloženi gumom ili plastičnom masom:

 

 

— nit i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom,

Proizvodnja od gumenih niti ili jezgra koje nisu prekrivene tkaninom

 

— ostalo

Proizvodnja od (8):

prirodnih vlakana nevlačenih i nečešljanih, a ni drugačije obrađenih za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

materijala od kojih se izrađuje papir

 

5605

Metalizirana pređa, uključujući obavijenu pređu, koja se sastoji od tekstilne pređe, vrpca ili sličnih oblika iz tarifnog broja 5404 ili 5405, kombiniranih s kovinom u obliku niti, vrpca ili praha, ili prekrivenih kovinom

Proizvodnja od (8):

prirodnih vlakana,

umjetnoga ili sintetičkog vlakna, nevlačenoga i nečešljanoga, ni drugačije obrađenoga za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

materijala od kojih se izrađuje papir

 

5606

Obavijena pređa, obavijene vrpce i slični oblici iz tarifnog broja 5404 ili 5405 (osim obavijenih proizvoda iz tarifnog broja 5605 i obavijene pređe od konjske dlake); šenil-pređa (uključujući flokiranu šenil-pređu); efektna pređa s petljama

Proizvodnja od (8):

prirodnih vlakana,

sintetičkog vlakna, nevlačenoga i nečešljanoga, ni drugačije obrađenoga za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

materijala koji služe za proizvodnju papira

 

Poglavlje 57.

Sagovi i drugi tekstilni podni oblozi

 

 

— od iglanog pusta

Proizvodnja od (8):

prirodnih vlakana, ili

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

Međutim može se uporabiti:

polipropilenski filament iz tarifnog broja 5402,

polipropilensko vlakno iz tarifnog broja 5503 ili 5506, ili

filament kučine od polipropilenskog vlakna iz tarifnog broja 5501 pri čemu je udjel svakog monofilamenta ili vlakna manji od 9 deciteksa

pod uvjetom da njihova vrijednosti ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Jutene tkanine smiju se rabiti kao podloga

 

— od ostalog pusta

Proizvodnja od (8):

prirodnih vlakana, nevlačenih ili nečešljanih, a ni drugačije obrađenih za predenje, ili

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

 

— ostalo

Proizvodnja od (8):

kokosove ili jutene pređe,

pređe od sintetičkih ili umjetnih filamenata,

prirodnih vlakana, ili

umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana, nevlačenih i nečešljanih, a ni drugačije obrađenih za predenje

Jutene tkanine smiju se rabiti kao podloga

 

ex Poglavlje 58.

Posebne tkanine; tafting tkanine; čipke; tapiserije; pozamanterija; vez; osim:

 

 

— kombinirane s gumenim nitima

Proizvodnja od jednonitne pređe (8)

 

— ostalo

Proizvodnja od (8):

kokosove pređe,

sintetičkoga ili umjetnoga rezanog vlakna, nevlačenoga i nečešljanoga ni drugačije obrađenoga za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

ili

Tisak s najmanje dvama postupcima obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost uporabljenih tkanina bez tiska ne prelazi 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica

 

5805

Tapiserije ručno tkane, vrsta Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais i slično, i tapiserije iglom rađene (npr. sitnim bodom i križićima), uključujući i gotove proizvode

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

5810

Vez u metraži, u vrpcama ili motivima

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

5901

Tekstilne tkanine prevučene ljepilom ili škrobnim tvarima koje se rabe za vanjsko uvezivanje knjiga i za sličnu uporabu; tkanine za kopiranje; platno pripremljeno za slikanje; krute tkanine („buckram”) i slične krute tkanine koje se rabe za osnove šešira

Proizvodnja od pređe

 

5902

Kord-tkanine za vanjske pneumatske gume od pređe velike čvrstoće od najlona ili ostalih poliamida, poliestera ili viskoznog rajona:

 

 

— s masenim udjelom tekstilnih materijala do 90 %

Proizvodnja od pređe

 

— ostalo

Proizvodnja od kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

 

5903

Tekstilne tkanine impregnirane, premazane, prevučene ili laminirane plastičnim masama, osim onih iz tarifnog broja 5902

Proizvodnja od pređe

ili

Tisak s najmanje dva postupka obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost uporabljenih tkanina bez tiska ne prelazi 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica

 

5904

Linoleum, uključujući rezani u oblike, podni oblozi na tekstilnoj podlozi koja je premazana, prevučena ili prekrivena, uključujući rezane oblike

Proizvodnja od pređe (8)

 

5905

Zidne tapete od tekstila

 

 

— impregnirane, premazane, prekrivene ili laminirane gumom, plastičnim masama ili drugim materijalima

Proizvodnja od pređe

 

— ostalo

Proizvodnja od (8):

kokosove pređe,

prirodnih vlakana,

sintetičkoga ili umjetnoga rezanog vlakna, nevlačenoga i nečešljanog,a ni drugačije obrađenoga za predenje, ili

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

ili

Tisak s najmanje dvama postupcima obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost uporabljenih tkanina bez tiska ne prelazi 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica

 

5906

Gumirane tekstilne tkanine osim onih iz tarifnog broja 5902:

 

 

— pletene ili kačkane tkanine

Proizvodnja od (8):

prirodnih vlakana,

sintetičkoga ili umjetnoga rezanog vlakna, nevlačenoga i nečešljanoga ni drugačije obrađenoga za predenje, ili

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

 

— ostale tkanine od sintetičke filament pređe, s masenim udjelom tekstilnih materijala većim od 90 %

Proizvodnja od kemijskih materijala

 

— ostalo

Proizvodnja od pređe

 

5907

Tekstilne tkanine na drugi način impregnirane, premazane, prevučene ili prekrivene; oslikana platna za kazališne kulise, umjetničke radionice i sličnu uporabu

Proizvodnja od pređe

ili

Tisak s najmanje dvama postupcima obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost uporabljenih tkanina bez tiska ne prelazi 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica

 

5908

Tekstilni stjenjevi, tkani, prepleteni ili pleteni, za svjetiljke, peći, upaljače, svijeće i slično; čarapice za plinsku rasvjetu i cjevaste pletene tkanine za čarapice, impregnirane ili neimpregnirane:

 

 

— čarapice za plinsku rasvjetu, impregnirane

Proizvodnja od cjevasto pletene tkanine za plinsku rasvjetu

 

— ostalo

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

5909 do 5911

Tekstilni proizvodi za industrijsku uporabu:

 

 

— diskovi ili obruči za poliranje, osim od pusta iz tarifnog broja 5911

Proizvodnja od pređe ili ostataka vlakna ili krpa iz tarifnog broja 6310

 

— Tkanine, najčešće rabljene u proizvodnji papira ili za drugu tehničku uporabu, podstavljene ili ne, impregnirane ili neimpregnirane ili presvučene, okrugle, beskonačne ili s jednom osnovom i/ili potkom ili više njih, ili ravno tkane s više osnova i/ili potki iz tarifnog broja 5911

Proizvodnja od (8):

kokosove pređe,

sljedećih materijala:

pređe od politetrafluoroetilena (9)

pređe, višenitne, od poliamida, presvučene, impregnirane ili prekrivene fenolnom smolom,

pređe od sintetičkoga tekstilnog vlakna od aromatiziranog poliamida, dobivenoga polikondenzacijom m-fenilenediamina i izoftalne kiseline,

monofila od politetrafluoroetilena (9),

pređe od sintetičkoga tekstilnog vlakna od poli-p-fenilen tereftalamida,

pređe od staklenih vlakana, prevučene fenolnom smolom i pojačane akrilnom pređom (9),

kopoliester monofilamenti od poliestera i smola tereftalne kiseline i 1,4-cikloheksandietanola i izoftalne kiseline,

prirodnih vlakana,

umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana, nečešljanih i nevlačenih ni drugačije obrađenih za predenje, ili

kemijskih materijala i tekstilne pulpe

 

— ostalo

Proizvodnja od (8):

kokosove pređe,

prirodnih vlakana,

sintetičkih ili umjetnih rezanih vlakana, nevlačenih i nečešljanih, ni drugačije obrađenih za predenje, ili

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

 

Poglavlje 60.

Pleteni ili kačkani materijali

Proizvodnja od (8):

prirodnih vlakana,

sintetičkih ili umjetnih rezanih vlakana, nevlačenih i nečešljanih, ni drugačije obrađenih za predenje, ili

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

 

Poglavlje 61.

Odjeća i pribor za odjeću, pleteni ili kačkani:

 

 

— dobiveni šivanjem ili spajanjem na drugi način dvaju ili više dijelova pletene ili kačkane tkanine, koji su bili razrezani u krojne oblike ili proizvedeni već oblikovani

Proizvodnja od prediva (8)  (10)

 

— ostalo

Proizvodnja od (8)

prirodnih vlakana,

sintetičkih ili umjetnih rezanih vlakana, nevlačenih i nečešljanih, ni drugačije obrađenoga za predenje, ili

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

 

ex Poglavlje 62.

Odjeća i pribor za odjeću, osim pletenih i kačkanih; osim:

Proizvodnja od pređe (8)  (10)

 

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 i ex 6211

Odjeća za žene, djevojčice, dojenčad te drugi izrađeni pribor za odjeću dojenčadi, vezeni

Proizvodnja od pređe (10)

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica (10)

 

ex 6210 i ex 6216

Protupožarna oprema od tkanine pokrivena poliesterskom aluminiziranom folijom

Proizvodnja od pređe (10)

ili

Proizvodnja od nepresvučenih tkanina pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica (10)

 

6213 i 6214

Rupčići, šalovi, rupci, marame, velovi i slični proizvodi

 

 

— vezeni

Proizvodnja od jednonitne nebijeljene pređe (8)  (10)

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica (10)

 

— ostalo

Proizvodnja od jednonitnoga, nebijeljenog prediva (8)  (10)

ili

Slaganje koje slijedi tisak s najmanje dva postupka obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) gdje vrijednost uporabljenih tkanina bez tiska iz tarifnih brojeva 6213 i 6214 ne prelazi 47,5% cijene proizvoda franko tvornica

 

6217

Ostali gotovi pribor za odjeću; dijelovi odjeće ili pribora za odjeću, osim onih iz tarifnog broja 6212:

 

 

— vezeni

Proizvodnja od pređe (10)

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica (10)

 

— protupožarna oprema od tkanine pokrivene poliesterskom aluminiziranom folijom

Proizvodnja od pređe (10)

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica (10)

 

— pribor za ovratnike i orukvice, razrezan

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

u kojoj vrijednost uporabljenog materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko tvornica

 

— ostalo

Proizvodnja od pređe (10)

 

ex Poglavlje 63.

Ostali gotovi tekstilni proizvodi; kompleti; rabljena odjeća i rabljeni tekstilni proizvodi; krpe; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

6301 do 6304

Pokrivači, posteljno rublje, itd.; zavjese, itd.; ostali proizvodi za unutarnje uređenje:

 

 

— od pusta, od netkanog materijala

Proizvodnja od (8)

prirodnih vlakana, ili

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

 

— ostalo:

 

 

— — vezeni

Proizvodnja od jednonitne nebijeljene pređe (10)  (11)

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina (osim pletenih i kačkanih) pod uvjetom da vrijednost uporabljenih nevezenih tkanina ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

— — ostalo

Proizvodnja od jednonitne nebijeljene pređe (10)  (11)

 

6305

Vreće i vrećice za pakiranje robe

Proizvodnja od (8):

prirodnih vlakana,

umjetnih vlakana nevlačenih ili nečešljanih ili drugačije pripremljenih za predenje, ili

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

 

6306

Cerade, nadstrešnice i vanjski platneni zastori; šatori; jedra za čamce, daske za jedrenje i suhozemna vozila; proizvodi za kampiranje:

 

 

— od netkanog materijala

Proizvodnja od (8)  (10):

prirodnih vlakana, ili

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

 

— ostalo

Proizvodnja od jednostavne nebijeljene pređe (8)  (10)

 

6307

Ostali gotovi proizvodi, uključujući modne krojeve za odjeću

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

6308

Kompleti koji se sastoje od komada tkanine i pređe, s priborom ili bez njega, za izradu prostirki, tapiserija, vezenih stolnjaka ili ubrusa, ili sličnih tekstilnih proizvoda, pripremljeni u pakiranja za prodaju na malo

Svaki proizvod u kompletu mora zadovoljavati određeno pravilo koje vrijedi i kad nije u kompletu. Međutim, u kompletu mogu biti proizvodi bez podrijetla ako njihova ukupna vrijednost ne prelazi 15 % cijene kompleta franko tvornica

 

ex Poglavlje 64.

Obuća, nazuvci i slični proizvodi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja, osim od složenoga gornjišta obuće pričvršćenoga na unutarnje potplate ili druge dijelove potplata iz tarifnog broja 6406

 

6406

Dijelovi obuće (uključujući gornjište koje je pričvršćeno ili ne na unutarnji potplat, osim na vanjski potplat); izmjenjivi ulošci za obuću, umeci za potpetice i slični proizvodi; nazuvci i slični proizvodi i njihovi dijelovi

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

ex Poglavlje 65.

Šeširi, kape i ostala pokrivala za glavu i njihovi dijelovi; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

6503

Šeširi i druga pokrivala za glavu, pusteni, izrađeni od tuljaka, konusa i drugih proizvoda iz tarifnog broja 6501, podstavljeni ili ukrašeni ili ne

Proizvodnja od pređe ili tekstilnih vlakana (10)

 

6505

Šeširi i druga pokrivala za glavu, pleteni ili kačkani, ili izrađeni od čipke, pusta ili ostalih tekstilnih metražnih materijala (osim od vrpca), uključujući podstavljene ili ukrašene; mreže za kosu od bilo kojeg materijala, uključujući podstavljene ili ukrašene

Proizvodnja od tekstilne pređe ili vlakana (10)

 

ex Poglavlje 66.

Kišobrani, suncobrani, štapovi, štapovi-stolci, bičevi, korbači i njihovi dijelovi; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

6601

Kišobrani, suncobrani (uključujući štapove-kišobrane, vrtne kišobrane i slične kišobrane)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

Poglavlje 67.

Preparirano perje i paperje te proizvodi izrađeni od perja i paperja; umjetno cvijeće; proizvodi od ljudske kose

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

ex Poglavlje 68.

Proizvodi od kamena, sadre, cementa, azbesta, tinjca i sličnih materijala; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

ex 6803

Proizvodi od škriljevca ili aglomeriranog škriljevca

Proizvodnja od obrađenog škriljevca

 

ex 6812

Proizvodi od azbesta; proizvodi od smjesa na osnovi azbesta ili od smjesa na osnovi azbesta i magnezijeva karbonata

Proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja

 

ex 6814

Proizvodi od tinjca, uključujući i aglomerirani ili rekonstruirani tinjac, na podlozi od papira, kartona ili ostalih materijala

Proizvodnja od obrađenog tinjca (obuhvaćen aglomerirani ili rekonstruirani tinjac)

 

Poglavlje 69.

Keramički proizvodi

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

ex Poglavlje 70.

Staklo i stakleni proizvodi; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

ex 7003, ex 7004 i ex 7005

Staklo s nereflektirajućim slojem

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001

 

7006

Staklo iz tarifnih brojeva 7003, 7004 ili 7005, svijeno, s obrađenim rubovima, gravirano, brušeno, emajlirano ili drugačije obrađeno, neuokvireno niti spojeno s drugim materijalima:

 

 

— postakljena podloga obložena tankim dielektričnim filmom, poluprovodnim, u skladu sa standardima SEMII (12)

Proizvodnja od neprevučenih staklenih ploča (podloge) iz tarifnog broja 7006

 

— ostalo

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001

 

7007

Sigurnosno staklo, od kaljenog ili slojevitog stakla

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001

 

7008

Višeslojni zidni elementi za izolaciju, od stakla

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001

 

7009

Staklena zrcala, uokvirena ili neuokvirena, uključujući i retrovizore

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001

 

7010

Opletene boce, staklenke, lonci, fiole, ampule i ostali spremnici, stakleni, za transport ili pakiranje robe; staklenke za konzerviranje; čepovi, poklopci i ostali zatvarači, od stakla

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

ili

Rezanje staklenih predmeta pod uvjetom da vrijednost nerezanih staklenih predmeta ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

7013

Proizvodi od stakla koji se rabe za stolom, u kuhinji, za toaletnu uporabu, u uredima, za unutarnje opremanje i slične namjene (osim onih iz tarifnog broja 7010 ili 7018)

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

ili

Rezanje staklenih predmeta pod uvjetom da vrijednost nerezanih staklenih predmeta ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Ukrašavanje rukom (izuzevši tiskanje svile) puhanih staklenih proizvoda pod uvjetom da vrijednost puhanoga staklenog predmeta ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 7019

Predmeti od staklenih vlakana (osim prediva)

Proizvodnja od:

neobojenih svitaka, roving pređe, pređe ili rezanog vlakna, ili

staklene vune

 

ex Poglavlje 71.

Prirodni i kultivirani biseri, dragulji i poludragulji, plemenite kovine, kovine platirane plemenitim kovinama i proizvodi od njih; imitacije draguljarskih predmeta; kovani novac; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

ex 7101

Biseri, prirodni ili kultivirani, sortirani, privremeno nanizani radi lakšeg prijevoza

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 7102, ex 7103 i ex 7104

Obrađeni dragulji ili poludragulji (prirodni, sintetički i rekonstruirani)

Proizvodnja od neobrađenih dragulja ili poludragulja

 

7106, 7108 i 7110

Plemenite kovine:

 

 

— neobrađene

Proizvodnja od materijala koji nisu razvrstani u tarifne brojeve 7106, 7108 ili 7110

ili

Elektrolitička, termička ili kemijska separacija plemenitih kovina iz tarifnih brojeva 7106, 7108 ili 7110

ili

Međusobno legiranje plemenitih kovina iz tarifnih brojeva 7106, 7108 ili 7110 ili njihovo legiranje s običnim kovinama

 

— poluobrađene ili u prahu

Proizvodnja od neobrađenih plemenitih kovina

 

ex 7107, ex 7109 i ex 7111

Kovine platirane plemenitim kovinama, u poluobrađenom obliku

Proizvodnja od kovina, platiranih s neobrađenim plemenitim kovinama

 

7116

Predmeti od prirodnih ili kultiviranih bisera, dragulja ili poludragulja (prirodnih, sintetičkih ili rekonstruiranih)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

7117

Imitacije draguljarskih predmeta

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

ili

Proizvodnja od dijelova običnih kovina, nepozlaćenih, neposrebrenih, neplatiniranih, pod uvjetom da vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex Poglavlje 72.

Željezo i čelik; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

7207

Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika

Proizvodnja od materijala iz tarifnih brojeva 7201, 7202, 7203, 7204 ili 7205

 

7208 do 7216

Valjani ravni proizvodi, žice, šipke, profili od željeza ili nelegirana čelika

Proizvodnja od željeza i nelegirana čelika u ingotima ili drugima primarnim oblicima iz tarifnog broja 7206

 

7217

Hladno dobivena žica, od željeza ili nelegiranog čelika

Proizvodnja od poluproizvoda iz tarifnog broja 7207

 

ex 7218, 7219 do 7222

Poluproizvodi, valjani ravni proizvodi, šipke i profili od nehrđajućeg čelika

Proizvodnja od nehrđajućega čelika u ingotima ili drugima primarnim oblicima iz tarifnog broja 7218

 

7223

Hladno dobivena žica od nehrđajućeg čelika

Proizvodnja od poluproizvoda iz tarifnog broja 7218

 

ex 7224, od 7225 do 7228

Poluproizvodi, valjani ravni proizvodi, toplo valjana žica i šipka u nepravilno namotanim kolutima; profili od ostalih legiranih čelika; šuplje šipke za svrdla, od legiranog ili nelegiranog čelika

Proizvodnja od nelegirana čelika u ingotima i drugim primarnim oblicima iz tarifnih brojeva 7206, 7218 ili 7224

 

7229

Žica od ostalih legiranih čelika

Proizvodnja od poluproizvoda iz tarifnog broja 7224

 

ex Poglavlje 73.

Proizvodi od željeza i čelika; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

ex 7301

Žmurje (talpe)

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7206

 

7302

Dijelovi za izgradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka, od željeza ili čelika: tračnice, tračnice-vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za postavljanje, spajanje i pričvršćivanje tračnica

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7206

 

7304, 7305 i 7306

Cijevi, šuplji profili od željeza (osim od lijevanog željeza) ili čelika

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7206, 7207, 7218 ili 7224

 

ex 7307

Cijevi ili spojni dijelovi cijevi od nehrđajućeg čelika (ISO br. X5CrNiMo 1712), koji se sastoje od više dijelova

Izvrtanje, bušenje, razvrtavanje, izvlačenje, pjeskarenje od neobrađenih materijala čija vrijednost ne prelazi 35 % cijene proizvoda franko tvornica

 

7308

Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406) i dijelovi konstrukcija (npr. mostovi i sekcije mostova, vrata za brane, tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, roloi, ograde i stupovi), željezni ili čelični; limovi, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, željezni ili čelični

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, zavareni kutovi, kalupi i profili iz tarifnog broja7301 ne smiju se uporabiti

 

ex 7315

Lanci protiv klizanja

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala iz tarifnog broja 7315 ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex Poglavlje 74.

Bakar i proizvodi od bakra; osim:

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

7401

Bakrenac; cementni bakar (taložni bakar)

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

7402

Nerafinirani bakar; bakrene anode za elektrolitičko rafiniranje:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

7403

Rafinirani bakar i slitina bakra, neobrađeni:

 

 

— rafinirani bakar

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

— slitine bakra i rafinirani bakar koji sadržava druge elemente

Proizvodnja od rafiniranog bakra, sirova ili od strugotina

 

7404

Otpaci i lomljevina, od bakra

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

7405

Predslitine bakra

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

ex Poglavlje 75.

Nikal i proizvodi od nikla; osim:

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

7501 do 7503

Nikalni kamen, sinterirani oksidi nikla i drugi međuproizvodi metalurgije nikla; sirovi nikal; otpaci i lomljevina, od nikla

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

ex Poglavlje 76.

Aluminij i proizvodi od aluminija; osim:

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

7601

Aluminij, sirovi

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Proizvodnja termičkom ili elektrolitičkom obradom od nelegiranog aluminija ili od otpadaka i lomljevine aluminija

 

7602

Aluminijevi otpaci i lomljevina

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

ex 7616

Proizvodi od aluminija, osim mreža, ograda, rešetaka, proizvoda za pojačanje i sličnih materijala (uključujući beskrajne vrpce) od aluminijske žice te ekspandirane kovine aluminija

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, smiju se uporabiti žičane mreže, ograde, rešetke, proizvodi za pojačanje i slični materijali (uključujući beskrajne vrpce) od aluminijske žice, ili ekspandirana kovina aluminija,

u kojoj vrijednost uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

Poglavlje 77.

Rezervirano za moguću novu uporabu u HS

 

 

ex Poglavlje 78.

Olovo i proizvodi od olova; osim:

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

7801

Sirovo olovo:

 

 

— rafinirano olovo

Proizvodnja od olova u prvoj obradi ili „obrađeno” olovo

 

— ostalo

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, ne smiju se uporabiti otpaci i lomljevina iz tarifnog broja 7802

 

7802

Otpaci i lomljevina, od olova

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

ex Poglavlje 79.

Cink i proizvodi od cinka; osim:

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

7901

Cink, sirovi

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, ne smiju se uporabiti otpaci i lomljevina iz tarifnog broja 7902

 

7902

Otpaci i lomljevina, od cinka

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

ex Poglavlje 80.

Kositar i proizvodi od kositra; osim:

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8001

Kositar, sirovi

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, ne smiju se uporabiti otpaci i lomljevina iz tarifnog broja 8002

 

8002 i 8007

Otpaci i lomljevina, od kositra; ostali proizvodi od kositra

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

Poglavlje 81.

Ostale obične kovine; kermeti; proizvodi od njih:

 

 

— ostale obične kovine, obrađene, i proizvodi od njih

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala razvrstanih unutar istoga tarifnog broja kao i proizvod ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

— ostalo

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

ex Poglavlje 82.

Alati, nožarski proizvodi, žlice i vilice, od običnih kovina; njihovi dijelovi od običnih kovina; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

8206

Alati iz dvaju ili više tarifnih brojeva od 8202 do 8205, u setovima za prodaju na malo

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani u tarifne brojeve osim tarifnih brojeva od 8202 do 8205. Međutim, alati iz tarifnih brojeva od 8202 do 8205 može se uporabiti u setovima, uz uvjet da njihova vrijednost ne prelazi 15 % cijene seta franko tvornica

 

8207

Izmjenjivi alat za ručne naprave s mehaničkim pogonom ili bez njega ili za alatne strojeve (npr. za prešanje, utiskivanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta, provlačenje, glodanje, tokarenje ili odvijanje vijaka), uključujući matrice za izvlačenje ili istiskivanje kovina, i alat za bušenje stijena i zemlje

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8208

Noževi i rezne oštrice za strojeve ili za mehaničke sprave

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 8211

Noževi s oštricama, ozubljenima ili ne (uključujući vrtne noževe), osim noževa iz tarifnog broja 8208

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, mogu se uporabiti oštrice i ručke od običnih kovina

 

8214

Ostali nožarski proizvodi (npr. strojevi za šišanje i striženje, mesarski ili kuhinjski noževi za rasijecanje ili sjekirice, mesarske sjekire i noževi za sjeckanje mesa, noževi za papir); kompleti i pribor za manikuru i pedikuru (uključujući i rašpice za nokte)

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, mogu se uporabiti ručke od obične kovine

 

8215

Žlice, vilice, kuhače, žlice za obiranje, lopatice za serviranje kolača, noževi za ribu, noževi za maslac, štipaljke za šećer i sličan kuhinjski i stolni pribor

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, mogu se uporabiti ručke od običnih kovina

 

ex Poglavlje 83.

Razni proizvodi od obične kovine; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda.

 

ex 8302

Ostali okov, pribor i slični proizvodi prikladni za građenje, automatski zatvarači vrata

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, mogu se uporabiti ostali materijali iz tarifnog broja 8302 pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 8306

Kipići i drugi ukrasni predmeti od obične kovine

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda.

Međutim, ostali materijali iz tarifnog broja 8306 mogu se uporabiti pod uvjetom da njihova vrijednost ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica.

 

ex Poglavlje 84.

Nuklearni reaktori, kotlovi, strojevi i mehanički uređaji; njihovi dijelovi; osim:

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 8401

Nuklearni gorivi elementi

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda (12)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

8402

Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare (osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom koji mogu proizvoditi niskotlačnu paru); kotlovi za pregrijanu vodu

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 25 % cijene proizvoda franko tvornica

8403 i ex 8404

Kotlovi za centralno grijanje, osim kotlova iz tarifnog broja 8402, i pomoćni uređaji za kotlove za centralno grijanje

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar bilo kojega tarifnog broja osim tarifnih brojeva 8403 ili 8404

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

8406

Turbine na vodenu i drugu paru

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8407

Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje s pomoću svjećica, s pravocrtnim ili rotacijskim kretanjem klipa

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8408

Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje s pomoću kompresije (dizelski ili poludizelski motori)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8409

Dijelovi prikladni samo ili uglavnom za motore iz tarifnog broja 8407 ili 8408

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8411

Turbomlazni motori, turbopropelerni motori i druge plinske turbine

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 25 % cijene proizvoda franko tvornica

8412

Ostali pogonski strojevi i motori

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 8413

Sisaljke za potiskivanje s rotacijskim kretanjem

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 25 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 8414

Industrijski ventilatori, puhala i slično

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 25 % cijene proizvoda franko tvornica

8415

Uređaji za klimatizaciju s ventilatorom na motorni pogon i elementima za mijenjanje topline i vlažnosti, uključujući strojeve u kojima se vlažnost ne može posebno regulirati

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8418

Hladnjaci, ledenice i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni ili ostali; toplinske sisaljke, osim uređaja za klimatizaciju iz tarifnog broja 8415

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost uporabljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 25 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 8419

Strojevi i uređaji za drvnu industriju, za proizvodnju papirne mase, papira i kartona

Proizvodnja:

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica,

gdje, u spomenutim granicama, vrijednost svih uporabljenih materijala iz istoga tarifnog broja kao i proizvod ne prelazi 25 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

8420

Kalanderi i ostali strojevi za valjanje, osim za kovine ili staklo, te valjci za njih

Proizvodnja:

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica,

gdje, u spomenutim granicama, vrijednost svih uporabljenih materijala iz istoga tarifnog broja kao i proizvod ne prelazi 25 % cijene proizvoda franko tvornica.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

8423

Vage (osim vaga osjetljivosti do 5 centigrama ili finijih), uključujući i strojeve za brojenje i provjeru koji rade na osnovi vaganja mase; utezi za vage svih vrsta

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 25 % cijene proizvoda franko tvornica

8425 do 8428

Strojevi i uređaji za dizanje, rukovanje, utovar ili istovar

Proizvodnja:

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica,

gdje, u spomenutim granicama, vrijednost svih uporabljenih materijala iz tarifnog broja 8431 ne prelazi 10 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

8429

Samokretni buldožeri, angldozeri, grejderi, ravnjači, skrejperi, jaružala (gliboderi), utovarivači sa žlicom, strojevi za nabijanje i cestovni valjci:

 

 

— cestovni valjci

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

— ostali

Proizvodnja:

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica,

gdje, u spomenutim granicama, vrijednost svih uporabljenih materijala iz tarifnog broja 8431 ne prelazi 10 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

8430

Ostali strojevi za premještanje, ravnanje, odsijecanje, kopanje, nabijanje, vađenje ili bušenje zemlje, minerala ili ruda; zabijala i strojevi za vađenje pilota; ralice za uklanjanje snijega i snjegočistači

Proizvodnja:

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica,

gdje, u spomenutim granicama, vrijednost svih uporabljenih materijala iz tarifnog broja 8431 ne prelazi 10 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 8431

Dijelovi prikladni za uporabu samo ili uglavnom s cestovnim valjcima

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8439

Strojevi za proizvodnju celuloze od vlaknastih celuloznih materijala ili strojevi za proizvodnju i dovršavanje papira ili kartona

Proizvodnja:

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica,

gdje, u spomenutim granicama, vrijednost svih uporabljenih materijala razvrstanih u isti tarifni broj kao i proizvod ne prelazi 25 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

8441

Ostali strojevi za preradu papirne mase, papira ili kartona, uključujući sve vrste strojeva za rezanje

Proizvodnja:

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica,

gdje, u spomenutim granicama, vrijednost svih uporabljenih materijala razvrstanih u isti tarifni broj kao i proizvod ne prelazi 25 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

8444 do 8447

Strojevi iz tih tarifnih brojeva za tekstilnu industriju

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 8448

Pomoćni strojevi za uporabu sa strojevima iz tarifnog broja 8444 i 8445

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8452

Šivaći strojevi, osim strojeva za prošivanje knjiga iz tarifnog broja 8440; pokućstvo, postolja i poklopci posebno pripravljeni za šivaće strojeve; igle za šivaće strojeve:

 

 

— šivaći strojevi (samo strojevi s verižnim bodom), s glavom, bez motora, mase 16 kg ili manje, ili s motorom, mase 17 kg ili manje

Proizvodnja:

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala za slaganje glave (bez motora) bez podrijetla ne prelazi vrijednost uporabljenih materijala s podrijetlom,

u kojoj su uređaji za zatezanje niti, za kačkanje i uređaji za cik-cak već s podrijetlom

 

— ostalo

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8456 do 8466

Strojevi i alatni strojevi iz tarifnog broja 8456 do 8466 s pripadajućim dijelovima i priborom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8469 do 8472

Uredski strojevi (npr. strojevi za pisanje, strojevi za računanje, strojevi za automatsku obradu podataka, strojevi za umnožavanje, strojevi za spajanje)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko tvornica

 

8480

Kalupnici za ljevaonice kovina; modelne ploče; modeli za kalupe; kalupi za kovine (osim kalupa za ingote), kovinske karbide, staklo, mineralne tvari, gumu ili plastične mase

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8482

Kuglični ili valjkasti ležaji

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 25 % cijene proizvoda franko tvornica

8484

Brtve od kovinskih listova kombinirane s drugim materijalom ili od dvaju ili više slojeva kovine; kompleti brtava, različitih po sastavu materijala, u vrećicama, omotima ili sličnim pakiranjima; mehaničke brtve

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8485

Dijelovi strojeva bez električnih priključaka, izolatora, svitaka, kontakata ili drugih električnih dijelova, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugome mjestu u ovom poglavlju

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex Poglavlje 85.

Električni strojevi i oprema te njihovi dijelovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka; aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka te dijelovi i pribor za te proizvode; osim:

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

8501

Elektromotori i električni generatori (osim generatorskih agregata)

Proizvodnja:

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica,

gdje, u spomenutim granicama, vrijednost svih uporabljenih materijala iz tarifnog broja 8503 ne prelazi 10 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

8502

Električni generatorski agregati i rotacijski pretvarači

Proizvodnja:

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica,

gdje, u spomenutim granicama, vrijednost svih uporabljenih materijala iz tarifnih brojeva 8501 ili 8503 zajedno ne prelazi 10 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 8504

Uređaji za napajanje strojeva za automatsku obradu podataka

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 8518

Mikrofoni i njihova postolja; zvučnici, uključujući i zvučnike u zvučnim kutijama; audiofrekvencijska električna pojačala; električni setovi za pojačavanje zvuka

Proizvodnja:

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost uporabljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 25 % cijene proizvoda franko tvornica

8519

Gramofoni s ugrađenim pojačalom ili bez njega, kasetofoni i drugi aparati za reprodukciju zvuka koji nemaju ugrađen uređaj za snimanje zvuka

Proizvodnja:

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost uporabljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

8520

Magnetofoni i ostali aparati za snimanje zvuka, s ugrađenim uređajem za reprodukciju zvuka ili bez njega

Proizvodnja:

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost uporabljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

8521

Aparati za snimanje i reprodukciju slike, s ugrađenim videoprijamnikom ili bez njega

Proizvodnja:

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost uporabljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

8522

Dijelovi i pribor prikladni za uporabu sami ili uglavnom s aparatima iz tarifnih brojeva 8519 do 8521

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8523

Pripremljeni nesnimljeni nosači za snimanje zvuka ili sličnih zapisa, osim proizvoda iz poglavlja 37.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8524

Ploče, vrpce i ostali nosači sa snimljenim zvukom ili drugim sličnim zapisima, uključujući matrice i galvanske otiske za proizvodnju ploča, ali isključujući proizvode iz poglavlja 37:

 

 

— matrice i galvanski otisci za proizvodnju ploča

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

— ostalo

Proizvodnja:

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica,

gdje, u spomenutim granicama, vrijednost svih uporabljenih materijala iz tarifnog broja 8523 ne prelazi 10 % cijene proizvoda franko tvornica.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

8525

Odašiljači za radiotelefoniju, radiotelegrafiju, radiodifuziju ili televiziju, s ugrađenim prijamnikom ili uređajem za snimanje ili reprodukciju zvuka ili bez njega; televizijske kamere; videokamere za statičke slike i druge videokamere

Proizvodnja:

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost uporabljenih materijala s podrijetlom.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 25 % cijene proizvoda franko tvornica

8526

Radari, uređaji za radijsku navigaciju i uređaji za radijsko daljinsko upravljanje

Proizvodnja:

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost uporabljenih materijala s podrijetlom.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 25 % cijene proizvoda franko tvornica

8527

Prijamnici za radiotelefoniju, radiotelegrafiju i radiodifuziju, uključujući i prijamnike kombinirane u istom kućištu s aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili satom

Proizvodnja:

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost uporabljenih materijala s podrijetlom.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 25 % cijene proizvoda franko tvornica

8528

Televizijski prijamnici s ugrađenim prijamnikom za radiodifuziju ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike ili bez njih; videomonitori i videoprojektori

Proizvodnja:

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost uporabljenih materijala s podrijetlom.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 25 % cijene proizvoda franko tvornica

8529

Dijelovi pogodni za uporabu samo ili uglavnom za aparate iz tarifnih brojeva 8525 do 8528:

 

 

— namijenjeni poglavito ili samo za videouređaje za snimanje i reprodukciju

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

— ostalo

Proizvodnja:

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost uporabljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 25 % cijene proizvoda franko tvornica

8535 i 8536

Električni aparati za uklapanje ili isklapanje, ili zaštitu ili spajanje električnih strujnih krugova

Proizvodnja:

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica,

gdje, u spomenutim granicama, vrijednost svih uporabljenih materijala iz tarifnog broja 8538 ne prelazi 10 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

8537

Ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostali nosači, opremljeni dvama aparatima ili s više njih iz tarifnog broja 8535 ili 8536, za električno upravljanje ili razdiobu električne struje, uključujući one s ugrađenim instrumentima ili aparatima iz poglavlja 90., te aparati za numeričko upravljanje, osim komutacijskih aparata iz tarifnog broja 8517

Proizvodnja:

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica,

gdje, u spomenutim granicama, vrijednost svih uporabljenih materijala iz tarifnog broja 8538 ne prelazi 10 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 8541

Diode, tranzistori i slični poluvodički elementi, osim još neizrezanih čip-pločica

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 25 % cijene proizvoda franko tvornica

8542

Elektronički integrirani krugovi i mikrosklopovi

Proizvodnja:

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica,

gdje, u spomenutim granicama, vrijednost svih uporabljenih materijala iz tarifnog broja 8541 ili 8542 ne prelazi 10 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 25 % cijene proizvoda franko tvornica

8544

Izolirana žica (uključujući lakiranu žicu i anodiziranu žicu), kabeli (uključujući koaksijalne kabele) i ostali izolirani električni vodiči s priključnim uređajima ili bez njih; kabeli od optičkih vlakana izrađeni od pojedinačno oplaštenih vlakana, kombinirani ili ne s električnim vodičima, s priključnim uređajima ili bez njih

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8545

Ugljene elektrode, ugljene četkice, ugljen za žarulje, ugljen za baterije i drugi proizvodi od grafita ili od drugih vrsta ugljena, s kovinom ili bez nje, za namjenu u elektrotehnici

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8546

Električni izolatori od bilo kojeg materijala

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8547

Izolacijski dijelovi za električne strojeve, uređaje ili opremu, izrađeni u cijelosti od izolacijskog materijala ili samo s manjim sastavnicama od kovine (npr. čahure s navojem) utisnutim samo za potrebe ugradnje, osim izolatora iz tarifnog broja 8546; cijevi i njihove spojnice od običnih kovina, obložene izolacijskim materijalom, za električne vodiče

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8548

Otpaci i ostaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene primarne ćelije, primarne baterije i električni akumulatori; električni dijelovi strojeva i aparata, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugome mjestu u ovom poglavlju

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex Poglavlje 86.

Tračnička vozila i njihovi dijelovi; kolosječni sklopovi i pribor te njihovi dijelovi; mehanička i elektromehanička signalna oprema za prometne putove svih vrsta; osim:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8608

Kolosječni sklopovi i pribor; mehanička i elektromehanička oprema za signalizaciju, sigurnost, nadzor ili upravljanje u prometu na prugama, cestama, unutarnjim vodnim putovima, parkiralištima, lučkim postrojenjima i zračnim lukama; njihovi dijelovi

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 87.

Vozila, osim tračničkih vozila, i njihovi dijelovi i pribor; osim:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

8709

Samokretna radna kolica (autokare), bez uređaja za dizanje ili rukovanje, koja se rabe u tvornicama, skladištima, lukama i zračnim lukama za prijevoz robe na kratkim udaljenostima; vučna vozila koja se rabe na peronima željezničkih kolodvora; dijelovi navedenih vozila

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

8710

Tenkovi i druga oklopna borbena motorna vozila, opremljena naoružanjem ili ne, te njihovi dijelovi

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

8711

Motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila s pomoćnim motorom, s bočnom prikolicom ili bez nje; bočne prikolice:

 

 

— s klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih motora) obujma cilindra:

 

 

— — do 50 cm3

Proizvodnja:

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost uporabljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

— — više od 50 cm3

Proizvodnja:

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost uporabljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 25 % cijene proizvoda franko tvornica

— ostalo

Proizvodnja:

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost uporabljenih materijala s podrijetlom.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 8712

Bicikli bez kugličnih ležaja

Proizvodnja od materijala koji nisu razvrstani unutar tarifnog broja 8714

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

8715

Dječja kolica i njihovi dijelovi

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

8716

Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamokretna; njihovi dijelovi

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 88.

Zrakoplovi, svemirske letjelice i njihovi dijelovi; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 8804

Rotošuti

Proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 8804

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

8805

Oprema za lansiranje zrakoplova; palubni zaustavljivači zrakoplova i slična oprema; zemaljski trenažeri letenja; dijelovi navedenih proizvoda

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

Poglavlje 89.

Brodovi, brodice i ploveće konstrukcije

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, trupovi brodova iz tarifnog broja 8906 ne smiju se uporabiti

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 90.

Optički, fotografski, kinematografski, mjerni i kontrolni instrumenti, instrumenti za ispitivanje točnosti, medicinski i kirurški instrumenti i aparati; njihovi dijelovi i pribor; osim:

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

9001

Optička vlakna i snopovi optičkih vlakana; kabeli od optičkih vlakana, osim onih iz tarifnog broja 8544; listovi i ploče od polarizirajućeg materijala; leće (uključujući kontaktne leće), prizme, zrcala, i ostali optički elementi od bilo kakvog materijala, nemontirani, osim takvih neobrađenih optičkih staklenih elemenata

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

9002

Leće, prizme, zrcala i drugi optički elementi, od bilo kakvog materijala, montirani, koji su dijelovi ili pribor instrumenata ili aparata, osim takvih optičkih neobrađenih staklenih elemenata

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

9004

Naočale i slični proizvodi, korektivni, zaštitni ili ostali

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 9005

Dalekozori (s jednim objektivom ili dva objektiva), optički teleskopi i njihova postolja

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost uporabljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 9006

Fotografski aparati (osim kinematografskih kamera); fotografske bljeskalice i žarulje-bljeskalice, osim žarulja s električnim paljenjem

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost uporabljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

9007

Kinematografske kamere i projektori, s ugrađenim aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili bez njega

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost uporabljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

9011

Optički mikroskopi, uključujući one za mikrofotografiju, mikrokinematografiju ili mikroprojekciju

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost uporabljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 9014

Ostali navigacijski instrumenti i aparati

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

9015

Instrumenti i aparati za geodetsku izmjeru zemljišta (uključujući fotogrametriju), hidrografiju, oceanografiju, hidrologiju, meteorologiju i geofiziku, osim kompasa; daljinomjeri

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

9016

Vage osjetljivosti 5 centigrama i finije, s utezima ili bez njih

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

9017

Instrumenti za crtanje, obilježavanje ili matematičko računanje (npr. aparati za crtanje, pantografi, kutomjeri, pribor za crtanje u setu, logaritamska računala, kalkulatori u obliku okrugle ploče); instrumenti za mjerenje duljine, koji se drže u ruci (npr. mjerne šipke i vrpce, mikrometarska mjerila, pomična mjerila) koji nisu spomenuti ni uključeni na drugome mjestu u ovom poglavlju

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

9018

Instrumenti i aparati za medicinu, kirurgiju, zubarstvo i veterinu, uključujući scintigrafske i druge elektromedicinske aparate te instrumente za ispitivanje vida:

 

 

— zubarski stolci s ugrađenom zubarskom opremom ili uređajem za ispiranje usta vodom

Proizvodnja od materijala iz bilo kojega tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 9018

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

— ostalo

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 25 % cijene proizvoda franko tvornica

9019

Aparati za mehanoterapiju; aparati za masažu; aparati za psihološka testiranja; aparati za ozonoterapiju, oksigenoterapiju, aerosolnu terapiju, umjetno disanje i ostali terapeutski aparati za disanje

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 25 % cijene proizvoda franko tvornica

9020

Ostali aparati za disanje i plinske maske, osim zaštitnih maski bez mehaničkih dijelova i izmjenjivih filtara

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 25 % cijene proizvoda franko tvornica

9024

Strojevi i aparati namijenjeni ispitivanju tvrdoće, vlačne i tlačne čvrstoće, elastičnosti i ostalih mehaničkih svojstava materijala (npr. kovine, drva, tkanine, papira, plastičnih masa)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko tvornica

 

9025

Hidrometri i slični plutajući instrumenti, termometri, pirometri, barometri, higrometri i psihrometri, s registratorom ili bez njega i kombinaciji tih instrumenata

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

9026

Instrumenti i aparati za mjerenje ili nadzor protoka, razine, tlaka ili ostalih promjenjivih veličina tekućina ili plinova (npr. mjerila protoka, pokazivači razine, manometri, toplinomjeri), osim instrumenata i aparata iz tarifnih brojeva 9014, 9015, 9028 ili 9032

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

9027

Instrumenti i aparati za fizikalne i kemijske analize (npr. polarimetri, refraktometri, spektrometri, aparati za analizu plina ili dima); instrumenti i aparati za mjerenje i kontrolu viskoznosti, poroznosti, diletacije, površinskog napona ili slično; instrumenti i aparati za kalorimetrijska, akustična i fotometrijska mjerenja ili kontrolu (uključujući svjetlomjere); mikrotomi

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

9028

Mjerila potrošnje ili proizvodnje plina ili tekućine, električna brojila, uključujući i mjerila za njihovo baždarenje:

 

 

— dijelovi i pribor

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

— ostalo

Proizvodnja:

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost uporabljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

9029

Brojila okretaja, brojila proizvodnje, taksimetri, brojila kilometara, brojila koraka i slično; mjerila brzine i tahometri, osim onih iz tarifnog broja 9014 ili 9015; stroboskopi

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

9030

Osciloskopi, spektralni analizatori i ostali instrumenti i aparati za mjerenje ili ispitivanje električnih veličina, isključujući mjerila iz tarifnog broja 9028; instrumenti i aparati za mjerenje ili otkrivanje alfa, beta, gama, rentgenskih, svemirskih i ostalih ionizirajućih zračenja

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

9031

Instrumenti i aparati i strojevi za mjerenje ili ispitivanje, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugome mjestu u ovom poglavlju; projektori profila

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

9032

Instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili upravljanje

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

9033

Dijelovi i pribor (koji nisu spomenuti niti uključeni na drugome mjestu u ovom poglavlju) za strojeve, uređaje, instrumente ili aparate iz poglavlja 90.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex Poglavlje 91.

Satovi i njihovi dijelovi; osim:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

9105

Ostali satovi

Proizvodnja:

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost uporabljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

9109

Ostali satni mehanizmi, kompletni ili sastavljeni

Proizvodnja:

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala bez podrijetla ne prelazi vrijednost uporabljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

9110

Kompletni satni mehanizmi (za osobne ili druge satove), nesastavljeni ili djelomično sastavljeni (mehanizmi u setovima); nepotpuni satni mehanizmi (za osobne ili druge satove), sastavljeni; grubo kompletirani mehanizmi za satove (osobne ili druge)

Proizvodnja:

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica,

gdje, u spomenutim granicama, vrijednost svih uporabljenih materijala iz tarifnog broja 9114 ne prelazi 10 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

9111

Kućišta za osobne satove iz tarifnog broja 9101 i 9102 i njihovi dijelovi

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

9112

Kućišta i kutije za kućne, uredske i slične satove te kućišta i kutije slične vrste za drugu robu iz ovog poglavlja, i njihovi dijelovi

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

9113

Remeni i narukvice za ručne satove i dijelovi za njih:

 

 

— od obične kovine, pozlaćeni, posrebreni, platinirani ili presvučeni plemenitim kovinama

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

— ostalo

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

Poglavlje 92.

Glazbala; dijelovi i pribor za te proizvode

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

 

Poglavlje 93.

Oružje i streljivo; njihovi dijelovi i pribor

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex Poglavlje 94.

Pokućstvo; oprema za krevete, madraci, nosači madraca, jastuci i slični punjeni proizvodi; svjetiljke i druga rasvjetna tijela koja nisu spomenuta niti uključena na drugome mjestu; osvijetljeni znakovi, osvijetljene pločice s imenima i slično; montažne zgrade; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 9401 i ex 9403

Pokućstvo od obične kovine presvučeno netapeciranom pamučnom tkaninom mase najviše do 300g/m2

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

ili

Proizvodnja od pamučne tkanine već proizvedene u oblicima spremnima za uporabu u tarifnom broju 9401 ili 9403, pod uvjetom:

da njezina vrijednost ne prelazi 25 % cijene proizvoda franko tvornica,

da su svi ostali uporabljeni materijali već s podrijetlom i razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od tarifnog broja 9401 ili 9403

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

9405

Svjetiljke i druga rasvjetna tijela, uključujući reflektore, i njihovi dijelovi, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugome mjestu; osvijetljeni znakovi, osvijetljene pločice s imenima i slično, sa stalno učvršćenim izvorom svjetlosti, i njihovi dijelovi koji nisu spomenuti niti uključeni na drugome mjestu

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

9406

Montažne zgrade

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex Poglavlje 95.

Igračke, rekviziti za društvene igre i šport; njihovi dijelovi i pribor; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

9503

Ostale igračke; umanjeni modeli i slični modeli za igru, uključujući one s pogonom, slagalice svih vrsta

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 9506

Palice za golf i ostala oprema za golf

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, smiju se uporabiti grubo oblikovani blokovi za izradu glava za štapove za golf

 

ex Poglavlje 96.

Razni proizvodi; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 

ex 9601 i ex 9602

Proizvodi životinjskoga, biljnog ili mineralnog podrijetla, za rezbarenje

Proizvodnja od materijala za rezbarenje iz istih tarifnih brojeva

 

ex 9603

Metle i četke (osim metla i metlica od pruća, i četka od dlake vjeverica i lasica), mehaničke naprave za čišćenje poda koje se drže u ruci, bez motora, jastučići za nanošenje boja i soboslikarski valjci, brisači za podove i četke za paučinu

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

9605

Putni setovi (neseseri) za osobnu toaletu, šivanje ili čišćenje cipela ili odijela

Svaki proizvod u setu mora udovoljavati pravilu koje bi vrijedilo za taj proizvod pojedinačno. Međutim, set može sadržavati i proizvode bez podrijetla, ali pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 15 % cijene seta franko tvornica

 

9606

Dugmad, kopčice (drukeri) koje se zatvaraju utiskivanjem ili na drugi način, dugmad za presvlačenje i ostali dijelovi tih proizvoda; nedovršena dugmad

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

9608

Kemijske olovke; flomasteri i markeri s vrhom od pusta ili drugoga poroznog materijala; nalivpera i slična pera na punjenje; pera za kopiranje; patentne olovke; držala za pera, držala za olovke i slična držala; dijelovi (uključujući kapice i klipse) navedenih proizvoda osim iz tarifnog broja 9609

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda. Međutim, mogu se uporabiti pera i njihovi vrhovi iz istoga tarifnog broja kao i proizvod

 

9612

Vrpce za pisaće strojeve i slične vrpce, natopljene tiskarskom bojom ili drugačije pripremljene za davanje otisaka, uključujući one na svicima ili u patronama; jastučići za žigove, natopljeni ili nenatopljeni, s kutijom ili bez nje

Proizvodnja:

u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih uporabljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 9613

Upaljači s električnom iskrom („piezo”)

Proizvodnja u kojoj vrijednost uporabljenih materijala iz tarifnog broja 9613 ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ex 9614

Lule za pušenje i glave lula

Proizvodnja od grubo obrađenih blokova

 

Poglavlje 97.

Umjetnine, kolekcionarski predmeti i starine (antikviteti)

Proizvodnja u kojoj su svi uporabljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitoga od broja proizvoda

 


(1)  Iznimka za kukuruz Zea Indurata primjenjuje se do 31.12.2002.

(2)  Za posebne uvjete glede „posebnih postupaka” vidjeti uvodne napomene 7.1. i 7.3.

(3)  Za posebne uvjete glede „posebnih postupaka” vidjeti uvodnu napomenu 7.2.

(4)  Napomena 3. uz Poglavlje 32. određuje da su ovdje uključeni pripravci za bojenje bilo kakva materijala, odnosno koji su namijenjeni kao sastojak u proizvodnji sredstava za bojenje, pod uvjetom da nisu uvršteni u neki drugi tarifni broj u Poglavlju 32.

(5)  „Skupina” podrazumijeva bilo koji dio tarifnog broja odvojen od ostaloga polunavodnicima.

(6)  Ova odredba vrijedi za proizvode koji se sastoje od spomenutih materijala razvrstanih u tarifne brojeve 3901 do 3906 i tarifne brojeve 3907 do 3911, a primjenjuje se samo na skupinu materijala kakva prevladava po masi proizvoda.

(7)  Sljedeće se folije smatraju jako prozirnima: folije čije je optičko dimljenje – mjereno prema metodi ASTM-D 1003-16 Gardner Hazemeter (tj. Hazefaktor) – manje od 2 %.

(8)  Posebni uvjeti glede proizvoda izrađenih od mješavina tekstilnih materijala, vidjeti uvodnu napomenu 5.

(9)  Uporaba tog materijala ograničena je na proizvodnju tkanina kakve se rabe za strojeve za izradu papira.

(10)  Vidjeti uvodnu napomenu 6.

(11)  Za posebne uvjete glede proizvoda izrađenih od mješavina tekstilnih materijala vidjeti uvodnu napomenu 5.

(12)  To se pravilo primjenjuje do 31. prosinca 2005.


PRILOG C

POTVRDA O PROMETU ROBE EUR.1 I ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O PROMETU ROBE EUR.1

Upute o tiskanju

1.   Svaka je potvrda veličine 210 × 297 mm, a može se dopustiti odstupanje od „minus 5 mm” ili „plus 8 mm” po duljini. Obvezatno se rabi bijeli papir, veličine za pisanje, koji je bez dodatnih premaza težak najmanje 25 g/m2. Nosi otisnuti zeleni guilloche uzorak u podlozi, što omogućuje vizualno uočavanje svakog pokušaja mehaničkoga ili kemijskog krivotvorenja.

2.   Nadležna tijela država članica Zajednice mogu zadržati pravo tiskanja potvrda ili taj posao mogu povjeriti ovlaštenoj tiskari. Tada na svakoj potvrdi mora biti otisnuto i takvo dopuštenje za tiskanje. Na svakoj potvrdi moraju biti otisnuti naziv i adresa tiskare ili znak po kojemu je tiskara službeno prepoznatljiva. Osim toga, na njoj mora biti otisnut ili drugačije naznačen serijski broj, na temelju kojega se može prepoznati.

Image

Image

Image

Image


PRILOG D

IZJAVA NA RAČUNU

Izjava na računu, tekst koje se navodi u nastavku, mora biti izrađena u skladu s napomenama. Međutim, napomene nije potrebno otisnuti.

Engleska inačica

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (2).

Danska inačica

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Njemačka inačica

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte …-Ursprungswaren sind (2).

Grčka inačica

Ο εξαγωγεας των προϊόντων που καλόπτονται από το παρόν έγγραψο (άδεια τελωνείου αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Španjolska inačica

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Finska inačica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Francuska inačica

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Talijanska inačica

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Nizozemska inačica

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn. (2).

Portugalska inačica

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorizaçao aduaneira n.o (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos sao de origem preferencial … (2).

Švedska inačica

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstĺnd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmĺnsberättigande …-ursprung (2).

 (3)

(Mjesto i datum)

 (4)

(Potpis izvoznika dodatno mora biti čitko navedeno ime osobe koja je izjavu potpisala)


(1)  Kada izjavu na računu daje ovlašteni izvoznik u smislu članka 22. Priloga ovoj Uredbi, ovdje mora biti upisan broj ovlaštenja. Kada izjavu na računu ne daje ovlašteni izvoznik, riječi u zagradi se izostavljaju ili se ostavlja prazno.

(2)  Navod države podrijetla.

(3)  Ti se navodi mogu ispustiti ako te obavijesti postoje u samom dokumentu.

(4)  Vidjeti članak 21. stavak 5. ove Uredbe. Kada se potpis izvoznika ne zahtijeva, izuzeće se također odnosi na navođenje imena potpisnika.